ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 345

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
23. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1322/2008, annettu 28 päivänä marraskuuta 2008, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009

1

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1323/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2008

10

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1324/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän maksuosuuden mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2008

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1325/2008, annettu 22 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1326/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Chaource (SAN))

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1327/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla annetun asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1328/2008, annettu 22 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteiden I, II, III, V, VII ja VIII muuttamisesta

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1329/2008, annettu 22 päivänä joulukuuta 2008, yksityisen varastoinnin tukena toteutettavista sianlihamarkkinoiden kiireellisistä tukitoimenpiteistä Yhdistyneen kuningaskunnan osassa

56

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1330/2008, annettu 22 päivänä joulukuuta 2008, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 103. kerran

60

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/110/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) muuttamisesta ( 1 )

62

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 ( 1 )

68

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista ( 1 )

75

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/971/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, kolmansissa maissa tuotetun metsänviljelyaineiston vastaavuudesta

83

 

 

2008/972/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, yhteisen konsuliohjeiston liitteen 13 muuttamisesta viisumitarran täyttöohjeiden osalta

88

 

 

Komissio

 

 

2008/973/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 2002/56/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 21 artiklan 3 kohdassa säädetystä päivämäärästä, johon saakka jäsenvaltioille annetaan lupa pidentää kolmansista maista peräisin olevien siemenperunoiden vastaavuutta koskevien päätösten voimassaoloaikaa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8135)  ( 1 )

90

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2008/974/YUTP, 18 päivänä joulukuuta 2008, ballististen ohjusten leviämisen estävän Haagin käytännesäännöstön tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

91

 

*

Neuvoston päätös 2008/975/YUTP, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene)

96

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2008/936/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 2008, kalastukselle aiheutuvien riskien torjuntarahastolle (FPAP) ja kalastusalan yrityksille Ranskan myöntämistä tuista (valtiontuki C 9/06) (EUVL L 334, 12.12.2008)

115

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1337/2007, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta tiettyjä Norjasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden osalta (EUVL L 298, 16.11.2007)

115

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 95/45/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, elintarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista (EYVL L 226, 22.9.1995)

116

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1322/2008,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2008,

eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

ottaa huomioon TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan ja 8 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 4 artiklassa edellytetään, että neuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan vesialueille pääsy ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeus sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittaminen, ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot ja erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean laatima kertomus sekä Itämeren alueelliselta neuvoa-antavalta toimikunnalta mahdollisesti saadut lausunnot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan mukaan neuvosto päättää kalastusmahdollisuuksista kalastus- tai kalastusryhmäkohtaisesti ja niiden jakamisesta jäsenvaltioille.

(3)

Kalastusmahdollisuuksien tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi olisi vahvistettava kalastustoiminnan harjoittamista koskevat erityisedellytykset.

(4)

On tarpeen vahvistaa kalastusta koskevat periaatteet ja tietyt hallintomenettelyt yhteisön tasolla niin, että jäsenvaltiot voivat varmistaa lippunsa alla purjehtivien alusten hallinnon.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 3 artiklassa säädetään kalastusmahdollisuuksien jakamisen kannalta merkityksellisiä määritelmiä.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 847/96 2 artiklan mukaisesti on määriteltävä kannat, joihin sovelletaan siinä tarkoitettuja eri toimenpiteitä.

(7)

Kalastusmahdollisuudet olisi käytettävä yhteisön lainsäädännön ja erityisesti seuraavien asetusten mukaisesti: jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annettu komission asetus (ETY) N:o 2807/83 (4), kalastusalusten ominaisuuksista 22 päivänä syyskuuta 1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2930/86 (5), kalastusalusten merkitsemistä ja asiakirjoilla todistamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä 20 päivänä toukokuuta 1987 annettu komission asetus (ETY) N:o 1381/87 (6), Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 17 päivänä joulukuuta 1991 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3880/91 (7), yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93 (8), alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 2244/2003 (9), kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla 21 päivänä joulukuuta 2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005 (10) ja neuvoston asetus (EY) N:o 1098/2007.

(8)

Komission neuvostolle antamassa tiedonannossa, Vuoden 2009 kalastusmahdollisuudet: Euroopan komission poliittinen julkilausuma esitetyt suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) vahvistamista ohjaavat periaatteet on otettu huomioon sen varmistamiseksi, että kalastusmahdollisuudet vahvistetaan tasolle, joka on oikeassa suhteessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ympäristön sekä taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien kannalta.

(9)

Kalakantojen säilyttämisen edistämiseksi olisi vuonna 2009 pantava täytäntöön eräitä kalastuksen teknisiä edellytyksiä koskevia täydentäviä toimenpiteitä.

(10)

Yhteisön kalastajien toimeentulon turvaamiseksi on tärkeää avata nämä kalastusmahdollisuudet 1 päivänä tammikuuta 2009. Asian kiireellisyys huomioon ottaen on ehdottoman välttämätöntä myöntää poikkeus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusten liitteenä olevan kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osan 3 kohdassa tarkoitettuun kuuden viikon määräaikaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan vuodeksi 2009 eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet Itämerellä sekä niihin liittyvät edellytykset, joiden mukaisesti näitä kalastusmahdollisuuksia voidaan käyttää.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan Itämerellä toimiviin yhteisön kalastusaluksiin (yhteisön alukset).

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tätä asetusta ei sovelleta kalastustoimintaan, jota harjoitetaan yksinomaan tieteellisiin tutkimustarkoituksiin asianomaisen jäsenvaltion luvalla ja sen alaisuudessa, jos kyseisestä toiminnasta on annettu ennakolta tieto komissiolle ja sille jäsenvaltiolle, jonka vesillä tutkimukset suoritetaan.

3 artikla

Määritelmät

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 3 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) vyöhykkeet siten kuin ne määritellään asetuksessa (ETY) N:o 3880/91;

b)

”Itämerellä” tarkoitetaan ICES-osa-alueita 22–32;

c)

”suurimmalla sallitulla saaliilla (TAC)” tarkoitetaan sitä määrää, joka voidaan pyytää kustakin kannasta kunakin vuonna;

d)

”kiintiöllä” tarkoitetaan yhteisölle, jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle TACista myönnettyä osuutta;

e)

”satamasta poissaolopäivällä” tarkoitetaan mitä tahansa yhtäjaksoista 24 tunnin jaksoa, jonka aikana alus on poissa satamasta, tai sellaisen ajanjakson osaa.

II   LUKU

KALASTUSMAHDOLLISUUDET JA NIIHIN LIITTYVÄT EDELLYTYKSET

4 artikla

Saalisrajat ja niiden jakaminen

Saalisrajat, niiden jakaminen jäsenvaltioiden kesken ja asetuksen (EY) N:o 847/96 2 artiklan mukaiset lisäedellytykset vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

5 artikla

Jakamista koskevat erityissäännökset

1.   Liitteessä I vahvistettu saalisrajojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavia:

a)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 4 kohdan, 23 artiklan 1 kohdan ja 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritetut kiintiöiden uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan nojalla sallittavat saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan mukaisesti pidätettävät määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset.

2.   Vuodelle 2010 siirrettävien kiintiöiden pidättämistä varten voidaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohtaa mainitusta asetuksesta poiketen soveltaa kaikkiin kantoihin, joihin sovelletaan analyyttistä TACia.

6 artikla

Saaliita ja sivusaaliita koskevat edellytykset

1.   Aluksella saa pitää tai siitä saa purkaa sellaisiin kantoihin kuuluvia kaloja, joille on vahvistettu saalisrajat, ainoastaan jos:

a)

saaliit on pyydetty sellaisen jäsenvaltion aluksilla, jolla on kiintiö, eikä tämä kiintiö ole täyttynyt; tai

b)

muut kalalajit kuin silakat ja kilohailit ovat sekoittuneina muihin kalalajeihin eikä niitä ole lajiteltu aluksella tai purkamisen yhteydessä ja nämä saaliit on pyydetty trooleilla, ankkuroiduilla kierrenuotilla tai niiden kaltaisilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on alle 32 millimetriä.

2.   Kaikki alukselta puretut määrät on luettava kiintiöön tai, jos yhteisön osuutta ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken kiintiöiksi, yhteisön osuuteen, paitsi jos saalis on pyydetty 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

3.   Kun jäsenvaltiolle myönnetty silakkakiintiö on käytetty, kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivat yhteisössä rekisteröidyt alukset, jotka harjoittavat kalastusta, johon sovelletaan asianomaista kiintiötä, eivät saa purkaa lajittelemattomia silakkaa sisältäviä saaliita.

4.   Kun jäsenvaltiolle myönnetty kilohailikiintiö on käytetty, kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivat yhteisössä rekisteröidyt alukset, jotka harjoittavat kalastusta, johon sovelletaan asianomaista kiintiötä, eivät saa purkaa lajittelemattomia kilohaileja sisältäviä saaliita.

7 artikla

Pyyntiponnistusrajoitukset

1.   Pyyntiponnistusrajoitukset on vahvistettu liitteessä II.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia sovelletaan ICES-osa-alueisiin 27 ja 28.2, jollei komissio ei ole tehnyt asetuksen (EY) N:o 1098/2007 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöstä kyseisten osa-alueiden jättämisestä mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3, 4 ja 5 kohdassa sekä 13 artiklassa säädettyjen rajoitusten ulkopuolelle.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia ei sovelleta ICES-osa-alueeseen 28.1, jollei komissio ole tehnyt asetuksen (EY) N:o 1098/2007 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti päätöstä siitä, että asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä rajoituksia on sovellettava kyseiseen osa-alueeseen.

8 artikla

Tekniset siirtymätoimenpiteet

Tekniset siirtymätoimenpiteet on vahvistettu liitteessä III.

III   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

9 artikla

Tietojen toimittaminen

Kun jäsenvaltiot lähettävät komissiolle pyydettyjen kantojen purettujen saaliiden määriin liittyviä tietoja asetuksen (ETY) N:o 2847/93 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I vahvistettuja kantojen koodeja.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1.

(4)  EYVL L 276, 10.10.1983, s. 1.

(5)  EYVL L 274, 25.9.1986, s. 1.

(6)  EYVL L 132, 21.5.1987, s. 9.

(7)  EYVL L 365, 31.12.1991, s. 1.

(8)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(9)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 17.

(10)  EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1.


LIITE I

Yhteisön aluksiin sovellettavat saalisrajat ja niihin liittyvät edellytykset saalisrajojen vuosittaista hallinnointia varten alueilla, joilla on laji- ja aluekohtaisia saalisrajoja

Seuraavissa taulukoissa vahvistetaan TACit ja kiintiöt (tonneina elopainoa, jollei toisin mainita) kannoittain, niiden jako jäsenvaltioille ja niihin liittyvät edellytykset kiintiöiden vuosittaista hallinnointia varten.

Kunkin alueen kalakannat mainitaan lajin tieteellisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Näissä taulukoissa eri lajeista käytettävät koodit ovat seuraavat:

Tieteellinen nimi

Kolmikirjaiminen koodi

Yleisnimi

Clupea harengus

HER

Silakka

Gadus morhua

COD

Turska

Platichthys flesus

FLX

Kampela

Pleuronectes platessa

PLE

Punakampela

Psetta maxima

TUR

Piikkikampela

Salmo salar

SAL

Lohi

Sprattus sprattus

SPR

Kilohaili


Laji

:

Silakka

Clupea harengus

Alue

:

Osa-alueet 30–31

HER/3D30.; HER/3D31.

Suomi

67 777

 

Ruotsi

14 892

 

EY

82 669

 

TAC

82 669

Analyyttinen TAC.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silakka

Clupea harengus

Alue

:

Osa-alueet 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Tanska

3 809

 

Saksa

14 994

 

Puola

3 536

 

Suomi

2

 

Ruotsi

4 835

 

EY

27 176

 

TAC

27 176

Analyyttinen TAC.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silakka

Clupea harengus

Alue

:

EY:n vedet osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Tanska

3 159

 

Saksa

838

 

Viro

16 134

 

Latvia

3 982

 

Liettua

4 192

 

Puola

35 779

 

Suomi

31 493

 

Ruotsi

48 032

 

EY

143 609

 

TAC

Ei sovelleta.

Analyyttinen TAC.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silakka

Clupea harengus

Alue

:

Osa-alue 28.1

HER/03D.RG

Viro

16 113

 

Latvia

18 779

 

EY

34 892

 

TAC

34 892

Analyyttinen TAC.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

EY:n vedet osa-alueilla 25–32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Tanska

10 241

 

Saksa

4 074

 

Viro

998

 

Latvia

3 808

 

Liettua

2 509

 

Puola

11 791

 

Suomi

784

 

Ruotsi

10 375

 

EY

44 580

 

TAC

Ei sovelleta.

Analyyttinen TAC.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

EY:n vedet osa-alueilla 22–24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Tanska

7 130

 

Saksa

3 487

 

Viro

158

 

Latvia

590

 

Liettua

383

 

Puola

1 908

 

Suomi

140

 

Ruotsi

2 541

 

EY

16 337

 

TAC

16 337

Analyyttinen TAC.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue

:

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Tanska

2 179

 

Saksa

242

 

Puola

456

 

Ruotsi

164

 

EY

3 041

 

TAC

3 041

Varo-TAC.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Lohi

Salmo salar

Alue

:

EY:n vedet osa-alueilla 22–31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Tanska

64 184 (1)

 

Saksa

7 141 (1)

 

Viro

6 523 (1)

 

Latvia

40 824 (1)

 

Liettua

4 799 (1)

 

Puola

19 471 (1)

 

Suomi

80 033 (1)

 

Ruotsi

86 758 (1)

 

EY

309 733 (1)

 

TAC

Ei sovelleta.

Analyyttinen TAC.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Lohi

Salmo salar

Alue

:

Osa-alue 32

SAL/3D32.

Viro

1 581 (2)

 

Suomi

13 838 (2)

 

EY

15 419 (2)

 

TAC

Ei sovelleta.

Analyyttinen TAC.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kilohaili

Sprattus sprattus

Alue

:

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Tanska

39 453

 

Saksa

24 994

 

Viro

45 813

 

Latvia

55 332

 

Liettua

20 015

 

Puola

117 424

 

Suomi

20 652

 

Ruotsi

76 270

 

EY

399 953

 

TAC

Ei sovelleta.

Analyyttinen TAC.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


(1)  Yksittäisinä kaloina ilmaistuna.

(2)  Yksittäisinä kaloina ilmaistuna.


LIITE II

Pyyntiponnistusrajoitukset

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava niiden lipun alla purjehtivien alusten osalta, että kalastaminen trooleilla, ankkuroiduilla kierrenuotilla tai vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, taikka tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla tai riimuverkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, taikka pohjasiimoilla tai pitkäsiimoilla, ei kuitenkaan ajosiimoilla, käsisiimoilla ja vapavälineillä, sallitaan enintään

a)

201 satamasta poissaolopäiväksi osa-alueilla 22–24 lukuun ottamatta 1 päivän ja 30 päivän huhtikuuta välistä ajanjaksoa, jolloin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaa; ja

b)

160 satamasta poissaolopäiväksi osa-alueilla 25–28 lukuun ottamatta 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän elokuuta välistä ajanjaksoa, jolloin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

2.

Sellaisten satamasta poissaolopäivien enimmäismäärä vuotta kohti, joina alus voi olla 1 kohdan a ja b alakohdassa määritellyillä kahdella alueella kalastaen 1 kohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä, ei saa olla suurempi kuin jommallekummalle näistä alueista myönnettyjen päivien enimmäismäärä.


LIITE III

Tekniset siirtymätoimenpiteet

Kampelan ja piikkikampelan kalastusta koskevat rajoitukset

1.

Seuraavien kalalajien, jotka on pyydetty jäljempänä mainituilla maantieteellisillä alueilla ja mainittuina aikoina, aluksella pitäminen on kiellettyä:

Laji

Maantieteellinen alue

Ajanjakso

Kampela (Platichthys flesus)

Osa-alueet 26–28, 29 etelään 59°30′ pohjoisesta leveydestä

15. helmikuuta–15. toukokuuta

Osa-alue 32

15. helmikuuta–31. toukokuuta

Piikkikampela (Psetta maxima)

Osa-alueet 25–26, 28 etelään 56°50′ pohjoisesta leveydestä

1. kesäkuuta–31. heinäkuuta

2.

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, aluksella saa 1 kohdassa tarkoitettuina pyyntikieltoaikoina pitää ja purkaa sivusaaliina saatua kampelaa ja piikkikampelaa elopainona ilmaistuna enintään 10 prosenttia aluksella pidetystä ja puretusta kokonaissaaliista, kun kalastetaan trooleilla, ankkuroiduilla kierrenuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 105 millimetriä, tai tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla taikka riimuverkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 100 millimetriä.


23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/10


NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 1323/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2008

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1), ja erityisesti henkilöstösääntöjen 63, 64, 65 ja 82 artiklan sekä liitteet VII, XI ja XIII ja palvelussuhteen ehtojen 20 artiklan 1 kohdan, 64 artiklan ja 92 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

Jotta Euroopan yhteisöjen virkamiehille ja muulle henkilöstölle voidaan taata jäsenvaltioiden kansallisten virkamiesten ostovoiman kehitystä vastaava kehitys, on syytä mukauttaa Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja ja eläkkeitä vuoden 2008 tarkistuksen yhteydessä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen 63 artiklan toisessa kohdassa oleva ilmaisu ”1 päivästä heinäkuuta 2007” ilmaisulla ”1 päivästä heinäkuuta 2008”.

2 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen 66 artiklassa oleva taulukko, joka koskee palkkojen ja eläkkeiden laskemiseen sovellettavia kuukausittaisia peruspalkkoja, seuraavalla taulukolla:

1.7.2008

PALKKATASO

PALKKALUOKKA

1

2

3

4

5

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

3 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin henkilöstösääntöjen 64 artiklan nojalla sovellettavat korjauskertoimet jäljempänä olevan taulukon sarakkeen 2 mukaisesti.

Vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2009 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohdan nojalla virkamiesten ja muun henkilöstön palkansiirtoihin sovellettavat korjauskertoimet jäljempänä olevan taulukon sarakkeen 3 mukaisesti.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 20 artiklan 1 kohdan nojalla eläkkeisiin sovellettavat korjauskertoimet jäljempänä olevan taulukon sarakkeen 4 mukaisesti.

Vahvistetaan 16 päivästä toukokuuta 2008 virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin henkilöstösääntöjen 64 artiklan nojalla sovellettavat korjauskertoimet jäljempänä olevan taulukon sarakkeen 5 mukaisesti.

Vahvistetaan 1 päivästä toukokuuta 2008 virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin henkilöstösääntöjen 64 artiklan nojalla sovellettavat korjauskertoimet jäljempänä olevan taulukon sarakkeen 6 mukaisesti.

Vahvistetaan 16 päivästä toukokuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 20 artiklan 1 kohdan nojalla eläkkeisiin sovellettavat korjauskertoimet jäljempänä olevan taulukon sarakkeen 7 mukaisesti.

Maa/paikkakunta

Palkka

1.7.2008

Siirto

1.1.2009

Eläke

1.7.2008

Palkka

16.5.2008

Palkka

1.5.2008

Eläke

16.5.2008

1

2

3

4

5

6

7

Bulgaria

 

62,5

100,0

70,5

 

 

Tšekki

98,1

91,1

100,0

 

 

 

Tanska

139,4

136,4

136,4

 

 

 

Saksa

98,9

99,4

100,0

 

 

 

Bonn

98,0

 

 

 

 

 

Karlsruhe

96,4

 

 

 

 

 

München

105,3

 

 

 

 

 

Viro

 

81,9

100,0

85,0

 

 

Kreikka

95,0

94,9

100,0

 

 

 

Espanja

101,6

96,0

100,0

 

 

 

Ranska

115,5

106,3

106,3

 

 

 

Irlanti

121,9

118,5

118,5

 

 

 

Italia

111,5

107,6

107,6

 

 

 

Varese

98,6

 

 

 

 

 

Kypros

89,2

91,9

100,0

 

 

 

Latvia

 

79,8

100,0

 

85,1

 

Liettua

 

71,9

100,0

76,3

 

 

Unkari

94,0

81,6

100,0

 

 

 

Malta

85,0

86,7

100,0

 

 

 

Alankomaat

109,1

101,5

101,5

 

 

 

Itävalta

107,8

106,9

106,9

 

 

 

Puola

 

84,6

100,0

93,8

 

 

Portugali

91,7

91,0

100,0

 

 

 

Romania

 

66,9

100,0

 

75,2

 

Slovenia

 

86,0

100,0

90,2

 

 

Slovakia

87,3

81,9

100,0

 

 

 

Suomi

119,8

116,2

116,2

 

 

 

Ruotsi

115,3

111,5

111,5

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

 

105,4

 

125,6

 

105,4

Culham

 

 

 

100,9

 

 

4 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen 42 a artiklan toisessa ja kolmannessa kohdassa tarkoitetun vanhempainloman aikaisen lisän määräksi 878,32 euroa ja yksinhuoltajavanhemmille 1 171,09 euroa.

5 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kotitalouslisän perusosaksi 164,27 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun huollettavasta lapsesta maksettavan lisän määräksi 358,96 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koulutuslisän määräksi 243,55 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun koulutuslisän määräksi 87,69 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen 69 artiklassa ja liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ulkomaankorvauksen vähimmäismääräksi 486,88 euroa.

6 artikla

Mukautetaan 1 päivästä tammikuuta 2009 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 8 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu kilometrikorvaus seuraavasti:

 

0 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 0–200 km

 

0,3651 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 201–1 000 km

 

0,6085 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 1 001–2 000 km

 

0,3651 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 2 001–3 000 km

 

0,1216 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 3 001–4 000 km

 

0,0586 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 4 001–10 000 km

 

0 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus ylittää 10 000 km.

Edellä oleviin lisätään kiinteämääräinen lisäkorvaus seuraavasti:

182,54 euroa, jos asemapaikan ja lähtöpaikkakunnan välinen etäisyys rautateitse on 725–1 450 kilometriä,

365,04 euroa, jos asemapaikan ja lähtöpaikkakunnan välinen etäisyys rautateitse on yli 1 450 kilometriä.

7 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päivärahan määräksi

37,73 euroa virkamiehelle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

30,42 euroa virkamiehelle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

8 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun asettautumiskorvauksen vähimmäismääräksi

1 074,14 euroa henkilölle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

638,68 euroa henkilölle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

9 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 28 a artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun työttömyyskorvauksen vähimmäismääräksi 1 288,19 euroa, enimmäismääräksi 2 576,39 euroa ja kiinteämääräiseksi vähennykseksi 1 171,09 euroa.

10 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2008 muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 63 artiklassa oleva kuukausittaisia peruspalkkoja koskeva taulukko seuraavasti:

1.7.2008

 

PALKKATASO

URA-ALUE

RYHMÄ

1

2

3

4

A

I

6 565,32

7 378,56

8 191,80

9 005,04

II

4 765,00

5 229,31

5 693,62

6 157,93

III

4 004,25

4 182,62

4 360,99

4 539,36

B

IV

3 846,60

4 223,18

4 599,76

4 976,34

V

3 021,43

3 220,60

3 419,77

3 618,94

C

VI

2 873,61

3 042,79

3 211,97

3 381,15

VII

2 571,98

2 659,49

2 747,00

2 834,51

D

VIII

2 324,67

2 461,59

2 598,51

2 735,43

IX

2 238,75

2 269,94

2 301,13

2 332,32

11 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2008 muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 93 artiklassa oleva kuukausittaisia peruspalkkoja koskeva taulukko seuraavasti:

TEHTÄVÄ RYHMÄ

1.7.2008

PALKKATASO

PALKKALUOKKA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 618,70

5 735,55

5 854,82

5 976,58

6 100,87

6 227,74

6 357,25

17

4 965,96

5 069,23

5 174,64

5 282,26

5 392,10

5 504,24

5 618,70

16

4 389,04

4 480,31

4 573,49

4 668,59

4 765,68

4 864,79

4 965,96

15

3 879,15

3 959,82

4 042,17

4 126,23

4 212,03

4 299,63

4 389,04

14

3 428,49

3 499,79

3 572,57

3 646,87

3 722,70

3 800,12

3 879,15

13

3 030,19

3 093,21

3 157,53

3 223,19

3 290,22

3 358,65

3 428,49

III

12

3 879,08

3 959,75

4 042,09

4 126,14

4 211,95

4 299,53

4 388,94

11

3 428,46

3 499,75

3 572,53

3 646,82

3 722,65

3 800,06

3 879,08

10

3 030,18

3 093,19

3 157,51

3 223,17

3 290,20

3 358,62

3 428,46

9

2 678,17

2 733,86

2 790,71

2 848,74

2 907,98

2 968,45

3 030,18

8

2 367,05

2 416,27

2 466,52

2 517,81

2 570,17

2 623,61

2 678,17

II

7

2 678,11

2 733,81

2 790,67

2 848,71

2 907,97

2 968,45

3 030,19

6

2 366,93

2 416,16

2 466,42

2 517,72

2 570,08

2 623,54

2 678,11

5

2 091,91

2 135,42

2 179,84

2 225,18

2 271,46

2 318,70

2 366,93

4

1 848,85

1 887,30

1 926,56

1 966,63

2 007,53

2 049,29

2 091,91

I

3

2 277,64

2 324,91

2 373,16

2 422,41

2 472,69

2 524,01

2 576,39

2

2 013,53

2 055,32

2 097,98

2 141,52

2 185,96

2 231,33

2 277,64

1

1 780,05

1 816,99

1 854,70

1 893,20

1 932,49

1 972,59

2 013,53

12 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 94 artiklassa tarkoitetun asettautumiskorvauksen vähimmäismääräksi

807,93 euroa henkilölle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

479,00 euroa henkilölle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

13 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 96 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun työttömyyskorvauksen vähimmäismääräksi 966,15 euroa, enimmäismääräksi 1 932,29 euroa ja kiinteämääräiseksi vähennykseksi 878,32 euroa.

14 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 (2) 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyiksi korvauksiksi keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille 368,17 euroa, 555,70 euroa, 607,58 euroa ja 828,33 euroa.

15 artikla

Korjataan 1 päivästä heinäkuuta 2008 asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 (3) 4 artiklassa tarkoitetut määrät kertoimella 5,314614.

16 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 8 artiklan 2 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

1.7.2008

PALKKATASO

PALKKALUOKKA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

17 697,68

17 697,68

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

16 983,99

 

 

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 299,08

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

 

 

 

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 732,20

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 253,14

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 945,89

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

 

 

 

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 769,34

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 866,80

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5 589,48

5 824,35

6 069,10

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 364,07

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 740,94

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 190,20

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 703,44

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

 

 

 

17 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 14 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun huollettavasta lapsesta maksettavan lisän määräksi seuraava:

1.7.08–31.12.08

344,55

18 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 15 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun koulutuslisän määräksi seuraava:

1.7.08–31.8.08

70,14

19 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 18 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi ennen 1 päivää toukokuuta 2004 voimassa olleessa henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa entisessä 4 a artiklassa mainitun kiinteämääräisen korvauksen määräksi

127,01 euroa kuukaudessa virkamiehille, joiden palkkaluokka on C 4 tai C 5,

194,73 euroa kuukaudessa virkamiehille, joiden palkkaluokka on C 1, C 2 tai C 3.

20 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76, annettu 9 päivänä helmikuuta 1976, edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille (EYVL L 38, 13.2.1976, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyjen vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).


23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/17


NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 1324/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän maksuosuuden mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2008

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1), ja erityisesti mainittujen henkilöstösääntöjen 83 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurostat esitti henkilöstösääntöjen liitteessä XII olevan 13 artiklan mukaisesti 1 päivänä syyskuuta 2008 eläkejärjestelmän vuoden 2008 vakuutusmatemaattisen arviointiraportin, jossa ajantasaistetaan mainitussa liitteessä olevat muuttujat. Tämän arvioinnin mukaan eläkejärjestelmän vakuutusmatemaattisen tasapainon varmistamiseen tarvittava maksuosuus on 10,9 prosenttia peruspalkasta.

(2)

Yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän vakuutusmatemaattisen tasapainon ylläpitämiseen tarvittavaa maksuosuutta olisi tästä syystä mukautettava 10,9 prosenttiin peruspalkasta.

(3)

Henkilöstösääntöjen liitteessä XII olevan 12 artiklan mukaisesti koronkorkojen laskemisessa tarvittavan koron on oltava kyseisessä liitteessä olevassa 10 artiklassa tarkoitettu tosiasiallinen korko, ja sitä on näin ollen mukautettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan henkilöstösääntöjen 83 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi maksuosuudeksi 10,9 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 2008.

2 artikla

Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevassa 4 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa sekä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 40 artiklan neljännessä kohdassa ja 110 artiklan 3 kohdassa esitettävä koronkorkojen laskemisessa tarvittava korko on 3,1 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2009.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.


23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1325/2008,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

CR

110,3

MA

79,8

TR

84,6

ZZ

91,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

115,3

ZZ

117,4

0709 90 70

MA

127,3

TR

81,0

ZZ

104,2

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,1

MA

46,9

TR

71,3

UY

30,6

ZA

41,3

ZW

31,4

ZZ

41,4

0805 20 10

MA

74,4

TR

64,0

ZZ

69,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

65,1

TR

65,0

ZZ

60,1

0805 50 10

MA

64,0

TR

54,7

ZZ

59,4

0808 10 80

CA

79,3

CN

76,1

MK

37,6

US

86,9

ZA

118,0

ZZ

79,6

0808 20 50

CN

71,5

TR

107,0

US

116,0

ZZ

98,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1326/2008,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2008,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Chaource (SAN))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja kyseisen asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla tutkinut Ranskan pyynnön muuttaa komission asetuksella (EY) N:o 1107/96 (2) rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Chaource” eritelmää.

(2)

Pyynnön tavoitteena on eritelmän muuttaminen tarkentamalla maidon käsittelyä ja lisäaineita koskevia käytäntöjä Chaource-juuston valmistuksessa. Käytännöillä varmistetaan alkuperänimityksellä suojatun juuston keskeisten ominaisuuksien säilyminen.

(3)

Komissio on tutkinut kyseessä olevan muutoksen ja katsonut sen olevan perusteltu. Koska muutos on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan mukaisesti vähäinen, komissio voi hyväksyä sen ilman kyseisen asetuksen 5, 6 ja 7 artiklassa kuvattua menettelyä.

(4)

Eritelmästä olisi julkaistava yhteenveto komission asetuksen (EY) N:o 1898/2006 (3) 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja asetuksen (EY) N:o 510/2006 17 artiklan 2 kohdan nojalla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan suojatun alkuperänimityksen ”Chaource” eritelmä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Koonnettu yhteenveto, joka sisältää eritelmän tärkeimmät kohdat, on tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 369, 23.12.2006, s. 1.


LIITE I

Hyväksytään suojatun alkuperänimityksen ”Chaource” eritelmän muutokset seuraavasti:

”Tuotantomenetelmä”

Tuotantomenetelmän kuvausta koskevaa eritelmän 5 kohtaa täydennetään seuraavasti:

”(…) Maito voidaan juoksuttaa ainoastaan juoksuttimella.

Maidon tiivistäminen veden osittaisella poistamisella ennen hyytymistä on kielletty.

Maitoraaka-aineiden lisäksi maidossa tai valmistuksessa sallitaan ainesosina, valmistuksen apuaineina tai lisäaineina ainoastaan juoksutin, vaarattomat bakteeri-, hiiva- ja jalohomeviljelmät, kalsiumkloridi ja suola.

(…) Maitoraaka-aineiden, keskeneräisten tuotteiden, juustomassan ja tuoreen juuston säilytys miinusasteessa on kiellettyä.

Tuoreen ja kypsytettävän juuston säilytys suojakaasussa on kielletty.”


LIITE II

YHTEENVETO

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006

”CHAOURCE”

EY-N:o: FR-PDO-0217-0114/29.03.2006

SAN (X) SMM ( )

Tässä yhteenvedossa esitetään eritelmän pääkohdat tiedotustarkoituksessa.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

Nimi

:

Institut national de l’origine et de la qualité

Osoite

:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Puhelin

:

(33) 153 89 80 00

Faksi

:

(33) 153 89 80 60

Sähköposti

:

info@inao.gouv.fr

2.   Ryhmittymä

Nimi

:

Syndicat de défense du fromage de Chaource

Osoite

:

Ferme du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie, France

Puhelin

:

(33) 325 49 90 48

Faksi

:

(33) 325 49 90 48

Sähköposti

:

syndicat-chaource@wanadoo.fr

Kokoonpano

:

tuottaja/jalostaja (X) muu ( )

3.   Tuotelaji

Luokka 1.3:

Juustot

4.   Eritelmä

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan mukaisista vaatimuksista)

4.1.   Nimi

”Chaource”

4.2.   Tuotteen kuvaus

Lehmänmaidosta valmistettu pehmeä ja suolainen, homekuorinen juusto. Juustoa valmistetaan kahta eri kokoa, jotka ovat molemmat litteän sylinterinmallisia: isoa (halkaisija 11–11,5 cm, korkeus 6 cm, paino noin 450 grammaa) ja pientä (halkaisija 8,5–9 cm, korkeus 6 cm, paino noin 200 grammaa). Rasvapitoisuus on vähintään 50 prosenttia.

4.3.   Maantieteellinen alue

Maantieteellinen alue on hyvin pieni alue Auben ja Yonnen departementeissa. Se kattaa Champagnen luonnonalueen, ja sen keskuksena on Chaourcen kunta.

 

Auben departementti

Seuraavat kantonit kokonaisuudessaan: Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys ja Troyes (7 kantonia)

 

Yonnen departementti

 

Seuraavat kantonit kokonaisuudessaan: Ancy-le-Franc, Crusy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle ja Tonnerre

 

Seuraavat kunnat kokonaisuudessaan: Bagneaux, Boeurs-en-Othe, Cérilly, Chigy, les Clérimois, Coulours, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Fontaine-la-Gaillarde, Fournaudin, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-petit, Noé, Saint-Clément, Saligny, Sens, les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles, Vaudeurs, Villeneuve-l'Archevêque, Villiers-Louis ja Voisines.

 

Seuraavat kunnat osittain: Arces-Dilo (valtatien 5 pohjoispuolella oleva alue), Cerisiers (valtatien 5 pohjoispuolella oleva alue), Lailly (kantatien 28 eteläpuolella oleva alue), La Postolle (kantatien 28 eteläpuolella oleva alue), Soucy (valtatien 439 eteläpuolella oleva alue), Thorigny-sur-Oreuse (kantatien 28 eteläpuolella oleva alue),Vaumort (valtatien 5 pohjoispuolella oleva alue).

4.4.   Alkuperätodisteet

Kaikki toimijat täyttävät vaatimusten noudattamista koskevan ilmoituksen, jonka INAO rekisteröi. Ilmoituksen perusteella INAO pystyy tunnistamaan kaikki toimijat. Jokaisen toimijan on pidettävä INAO:n saatavilla rekisterit sekä kaikki maidon ja juustojen alkuperän, laadun ja tuotantoedellytysten tarkastamisen kannalta tarvittava aineisto.

Alkuperänimityksellä suojatun tuotteen ominaispiirteiden tarkastamisen yhteydessä tuotteiden laatu ja luonteenomaisuus varmistetaan analyyttisellä ja aistinvaraisella tutkimuksella.

4.5.   Tuotantomenetelmä

Maidon tuotannon sekä valmistuksen ja kypsytyksen on tapahduttava maantieteellisellä alueella.

Juusto valmistetaan kypsytetystä ja juoksutetusta lehmänmaidosta pääosin maitohappokäymisellä. Se valutetaan luontaisesti ja hitaasti. Hyytymisaika on vähintään 12 tuntia. Juustoa kypsytetään vähintään kaksi viikkoa.

4.6.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Juusto tunnettiin jo keskiajalla. Chaourcen asukkaat tarjosivat sitä vuonna 1513 Langresin kuvernöörille, ja suullisessa perinteessä juusto mainitaan jo 1800-luvun alkupuolella, josta lähtien juustoa on myyty paikallisilla markkinoilla ja jopa Lyonin ja Pariisin kaltaisissa suurkaupungeissa. Alkuperänimitys hyväksyttiin vuonna 1970.

Alkuperänimityksen kattama alue sijaitsee jokilaaksossa, jolle on luonteenomaista lähinnä kalkkikivestä ja savesta muodostuva läpäisevä pohjamaa sekä useat vesiuomat ja lähteet. Lypsylehmiä laidunnetaan kesällä luonnonniityillä ja ruokitaan talvella alueelta kerätyllä heinällä. Perinteisten valmistusmenetelmien turvin juustonvalmistajat saavat juustolle lisäarvoa ja maataloustoiminta saadaan säilymään alueella.

4.7.   Valvontaelin

Nimi

:

Institut national de l’origine et de la qualité

Osoite

:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Puhelin

:

(33) 153 89 80 00

Faksi

:

(33) 153 89 80 60

Sähköposti

:

info@inao.gouv.fr

Institut National de l’Origine et de la qualité on maatalousministeriön alainen hallinnollinen julkinen laitos, joka on oikeudelliselta muodoltaan oikeushenkilö.

Alkuperänimityksellä suojattujen tuotteiden tuotantoedellytysten valvonta on INAO:n vastuulla.

Nimi

:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF)

Osoite

:

59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France

Puhelin

:

(33) 144 87 17 17

Faksi

:

(33) 144 97 30 37

DGCCRF on talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeriön yksikkö.

4.8.   Merkinnät

Juustoon on lisättävä maininta ”Appellation d'Origine Contrôlée” (suojattu alkuperänimitys) ja tuotteen nimi.


23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1327/2008,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla annetun asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 103 h ja 127 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 (2) säädetään hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioita koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

(2)

Sen varmistamiseksi, että kaikki tuottajat voisivat osallistua demokraattisesti tuottajaorganisaatiota koskeviin päätöksiin, jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä salliakseen oikeussubjektin valtuudet tai rajoittaakseen oikeussubjektin valtuuksia muuttaa tuottaja-organisaation päätöksiä tai hyväksyä tai hylätä tällaiset päätökset silloin, kun tuottajaorganisaatio on oikeussubjektin tarkoin määritelty osa, tai evätäkseen nämä valtuudet.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 32 artiklan 3 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta sallia tuottajaorganisaation muiden kuin tuottajajäsenten äänestää asioista, jotka liittyvät toimintarahastoihin, rajoittaa tällaista äänioikeutta tai evätä tällainen äänioikeus. On toivottavaa soveltaa tätä säännöstä myös mainitun asetuksen 36 artiklan 2 kohdan mukaisiin tuottajaorganisaatioiden liittojen jäseniin, jotka eivät ole tuottajaorganisaatioita, tuottajaorganisaatioiden liittojen osittaisten toimintaohjelmien toteuttamisen joustavoittamiseksi. Lisäksi viitattaessa toimintarahastoihin liittyviä päätöksiä koskevaan äänioikeuteen olisi selkeyden vuoksi viitattava toimintaohjelmiin liittyviin päätöksiin, sillä tuottajaorganisaatioiden liiton sijaan toimintarahastoihin liittyvien päätösten tulisi olla tuottajaorganisaation itsensä tekemiä.

(4)

Oikeusvarmuuden vuoksi olisi täsmennettävä, että asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty tuottajaryhmien muodostamisen kannustamista ja niiden hallinnoinnin helpottamista koskeva tuki on kiinteämääräinen maksu eikä tukihakemuksessa ole tarpeen esittää todisteita sen käytöstä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 52 artiklan 5 kohdassa säädetään, että kaupan pidetyn tuotannon arvoon luetaan ainoastaan tuottajaorganisaation jäsenten tuotanto, jonka tuottajaorganisaatio pitää kaupan tai joka pidetään kaupan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 125 a artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti. Täten on sallittua sisällyttää jäsenten itsensä mainittujen kohtien mukaisesti kaupan pitämä tuotanto sen tuottajaorganisaation, jonka jäsen tuottaja on, kaupan pidetyn tuotannon arvoon, mutta jätettävä tämän arvon ulkopuolelle jäsenten itsensä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 125 a artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kaupan pitämä tuotanto. Tuottajaorganisaatioiden etujen vuoksi viljelijöiden suoraan toisen tuottajaorganisaation välityksellä myymä tuotanto olisi sisällytettävä toisen tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvoon. Viljelijöiden suoraan markkinoilla myymää tuotantoa ei tulisi sisällyttää sen tuottajaorganisaation, jonka jäsen kyseinen tuottaja on, kaupan pidetyn tuotannon arvoon.

(6)

Oikeusvarmuuden vuoksi olisi täsmennettävä, että asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 a artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1580/2007 49 artiklassa säädetty tuottajaryhmien tukitaso voi tietyissä olosuhteissa olla suurempi kuin maaseudun kehittämisohjelmaan liittyviin toimenpiteisiin sovellettava tukitaso.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 60 artiklan 2 kohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa säädetään ympäristötoimiin myönnettävän tuen rajoittamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (3) liitteessä säädettyihin enimmäismääriin. Tietynlaiset ympäristötoimet eivät liity suoraan tai välillisesti yksittäiseen lohkoon. Sen vuoksi 60 artiklan 2 kohtaa olisi muutettava siten, ettei rajoitusta sovelleta tällaisiin toimiin.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 63 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että osittaisia toimintaohjelmia koskevat toimet rahoitetaan kokonaan jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden toimintavaroista maksetuilla maksuosuuksilla. On toivottavaa sallia, että tuottajaorganisaatioiden liittojen jäsenet, jotka eivät ole tuottajaorganisaatioita, rahoittavat tuottajaorganisaation liiton toteuttamia toimia tai investointeja sillä edellytyksellä, että kyseiset jäsenet ovat tuottajia tai niiden osuuskuntia. Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti ne voivat kuitenkin hyötyä ainoastaan välillisesti yhteisön rahoittamista toimenpiteistä esimerkiksi mittakaavaetujen vaikutuksen vuoksi.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 120 artiklassa säädetään markkinoiltapoistotoimien ensimmäisen tason tarkastuksiin liittyvistä seuraamuksista. Varsinkin 120 artiklan a, b ja c alakohdassa on viittaus korvauksen määrään. Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi säännöksessä olisi sen sijaan viitattava yhteisön rahoitusosuuden määrään.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 f artiklan 2 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden velvoitteesta laatia kestäville toimintaohjelmille kansallinen strategia. Avoimuuden vuoksi minä tahansa vuonna sovellettava kansallinen strategia on sisällytettävä jäsenvaltioiden vuosikertomuksiin ja toimitettava komissiolle.

(11)

Monilla jäsenvaltioilla on erityisiä vaikeuksia huolehtia ajoissa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 f artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1580/2007 58 artiklassa tarkoitetun ympäristötoimia koskevan kansallisen säännöstön valmisteluista osana niiden kestävien toimintaohjelmien kansallista strategiaa. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi siirtymätoimenpiteenä sallittava lykätä vuoden 2009 toimintaohjelmia koskevia päätöksiä enintään 1 päivään maaliskuuta 2009 asti. Kaikkia toimintaohjelmia koskevat arvioidut määrät olisi toimitettava 31 päivään tammikuuta 2009 mennessä ja lopulliset hyväksytyt määrät 15 päivään maaliskuuta 2009 mennessä.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 liitteessä VIII olevan 15 kohdan toisen alakohdan mukaisesti menekinedistämisaineistossa on oltava Euroopan yhteisön tunnus (ainoastaan, jos kyseessä on visuaalinen media), ja siihen on sisällyttävä seuraava kuvateksti: ”Euroopan yhteisön tuella rahoitettu kampanja”. Olisi täsmennettävä, että tämä velvoite koskee ainoastaan yleisluonteisia menekinedistämistoimia ja laatumerkkien edistämistoimia. Tuottajaorganisaatioita, tuottajaorganisaatioiden liittoja ja mainitun asetuksen 52 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja tytäryrityksiä olisi kiellettävä selkeästi käyttämästä Euroopan yhteisön tunnusta niiden tuote-/tavaramerkkien menekinedistämisessä.

(13)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 liitteessä XIII olevan 2 kohdan a alakohdan kuudennen luetelmakohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava markkinoilta poistettujen tuotteiden määrä tuotteittain ja kuukausittain eriteltynä. Avoimuuden vuoksi on kuitenkin tarpeen eritellä nämä määrät ilmaisjakeluun toimitettuihin määriin ja kokonaismääriin.

(14)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1580/2007 olisi muutettava.

(15)

Jotta asetuksen (EY) N:o 1580/2007 52 artiklan 5 kohtaan ja 63 artiklan 3 kohtaan tehdyt muutokset voitaisiin ottaa käyttöön ongelmitta, kyseisiä muutoksia olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1580/2007 seuraavasti:

1)

Lisätään 33 artiklaan kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä rajoittaakseen oikeussubjektin valtuuksia muuttaa tuottaja-organisaation päätöksiä tai hyväksyä tai hylätä tällaiset päätökset silloin, kun tuottajaorganisaatio on oikeussubjektin tarkoin määritelty osa, tai evätäkseen tällaiset valtuudet.”

2)

Muutetaan 36 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Poistetaan b alakohta.

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat antaa tällaisten henkilöiden äänestää toimintaohjelmiin liittyvistä päätöksistä, rajoittaa tällaista äänioikeutta tai evätä tällaisen äänioikeuden.”

3)

Muutetaan 49 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

75 prosenttia lähentymistavoitekelpoisilla alueilla, ja

b)

50 prosenttia muilla alueilla.”

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltio maksaa tuen loppuosan kiinteämääräisenä. Tukihakemuksessa ei ole tarpeen esittää todisteita tuen käytöstä.”

4)

Korvataan 52 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kaupan pidetyn tuotannon arvoon sisällytetään ainoastaan tuottajaorganisaation jäsenten tuotanto, jonka tuottajaorganisaatio pitää kaupan. Tuottajaorganisaation jäsenten tuotanto, jonka oman organisaation osoittama toinen tuottajaorganisaatio pitää kaupan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (4) 125 a artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, sisällytetään toisen tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvoon.

5)

Muutetaan 60 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden tukitaso ei saa tarvittaessa ylittää maaseudun kehittämisohjelmaan liittyviin toimenpiteisiin sovellettavaa tukitasoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 a artiklan 3 kohdan, 103 d artiklan 1 ja 3 kohdan ja 103 e artiklan sekä tämän asetuksen 49 artiklan soveltamista.”

b)

Lisätään viides alakohta seuraavasti:

”Neljättä alakohtaa ei sovelleta ympäristötoimiin, jotka eivät liity suoraan tai välillisesti yksittäiseen lohkoon.”

6)

Korvataan 63 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

toimet rahoitetaan kokonaan tuottajaorganisaatioiden liittojen jäsenten, jotka ovat tuottajaorganisaatioita, maksuosuuksilla, jotka maksetaan kyseisten tuottajaorganisaatioiden toimintavaroista. Asetuksen 36 artiklan mukaiset tuottajaorganisaatioiden liittojen jäsenet, jotka eivät ole tuottajaorganisaatioita, voivat kuitenkin osallistua toimien rahoitukseen jäsenenä olevien tuottajaorganisaatioiden maksuosuuteen suhteutetulla summalla sillä edellytyksellä, että kyseiset jäsenet ovat tuottajia tai niiden osuuskuntia.”

7)

Korvataan 120 artiklan a, b ja c alakohdassa ilmaisu ”korvauksen” ilmaisulla ”yhteisön rahoitusosuuden”.

8)

Lisätään 152 artiklaan kohdat seuraavasti:

”9.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 65 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat asianmukaisesti perustelluista syistä tehdä päätöksen vuoden 2009 toimintaohjelmista ja rahastoista viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2009. Hyväksyntäpäätöksessä voidaan määrätä, että menot ovat tukikelpoisia 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

10.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 99 artiklan 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden, jotka lykkäsivät vuoden 2009 toimintaohjelmia koskevia päätöksiä edellisen kohdan mukaisesti, on ilmoitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2009 arvio vuoden 2009 toimintarahaston määrästä kaikkien toimintaohjelmien osalta. Tiedonannossa on mainittava selkeästi toimintarahaston kokonaismäärä ja kokonaismäärä, jolla yhteisö rahoittaa kyseistä toimintarahastoa. Määrät on eriteltävä määriin, jotka johtuvat kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteistä ja muista toimenpiteistä.

Edellisessä alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuoden 2009 toimintarahaston lopullinen hyväksytty määrä kaikkien toimintaohjelmien osalta edellä tarkoitettu jaottelu mukaan luettuna 15 päivään maaliskuuta 2009 mennessä.”

9)

Muutetaan liitteet VIII ja XIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 4 ja 6 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(4)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.”


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1580/2007 liitteet seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä VIII olevan 15 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Yleisluonteisiin menekinedistämistoimiin ja laatumerkkien edistämistoimiin liittyvässä menekinedistämisaineistossa on oltava Euroopan yhteisön tunnus (ainoastaan, jos kyseessä on visuaalinen media), ja siihen on sisällyttävä seuraava kuvateksti: ”Euroopan yhteisön tuella rahoitettu kampanja”. Tuottajaorganisaatiot, tuottajaorganisaatioiden liitot ja 52 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut tytäryritykset eivät saa käyttää Euroopan yhteisön tunnusta niiden tuote-/tavaramerkkien menekinedistämisessä.”;

2)

Muutetaan liite XIII seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 I osaston IV luvun IV a jakson ja II osan II osaston II luvun I A jakson täytäntöönpanemiseksi annettu kansallinen lainsäädäntö, mukaan luettuna kestävien toimintaohjelmien kansallinen strategia, jota sovelletaan raportointivuonna toteutettaviin toimintaohjelmiin;”;

b)

Korvataan 2 kohdan a alakohdan kuudes luetelmakohta seuraavasti:

”—

markkinoilta poistettujen tuotteiden määrä tuotteittain ja kuukausittain sekä markkinoilta poistettuihin kokonaismääriin ja ilmaisjakeluun toimitettuihin määriin (ilmaistuna tonneina) eriteltynä,”.


23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1328/2008,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2008,

tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteiden I, II, III, V, VII ja VIII muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontia koskevat yhteiset menettelyt olisi saatettava ajan tasalle viimeaikaisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

(2)

Kiinan kanssa käyttöön otetun kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2008.

(3)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2008/939/EY (2) Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotekauppaa koskevan kahdenvälisen sopimuksen allekirjoittamisen ja väliaikaisen soveltamisen.

(4)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2658/87 (3) tehdyt muutokset vaikuttavat myös asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteessä I oleviin tiettyihin koodeihin.

(5)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 3030/93 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 3030/93 17 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteet I, II, III, V, VII ja VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Catherine ASHTON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 39.

(3)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteet I, II, III, V, VII ja VIII seuraavasti:

1)

Korvataan liite I seuraavasti:

LIITE I

SOPIMUKSEN 1 ARTIKLASSA TARKOITETUT TEKSTIILITUOTTEET (1)

1.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ’ex’-tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan sekä vastaavan kuvauksen perusteella.

2.

Luokkiin 1–114 kuuluvien, Kiinasta peräisin olevien tuotteiden perusainetta koskevien yksityiskohtaisten tietojen puuttuessa näitä tuotteita pidetään yksinomaan villasta tai hienosta eläimenkarvasta, puuvillasta tai tekokuidusta koostuvina.

3.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

4.

Ilmaisulla ’vauvanvaatteet’ tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2009

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I A

1

Puuvillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Puuvillakankaat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, kudotut nauhat, nukkakankaat, pyyheliinakankaat, chenillelankakankaat, tylli ja solmitut verkkokankaat, ei kuitenkaan lintuniisikankaat

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Kudotut kankaat, synteettikuitua (katkokuitua tai jätettä), muut kuin kudotut nauhat, nukkakankaat (myös froteekankaat) ja chenillelankakankaat

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

RYHMÄ I B

4

Paidat, T-paidat, kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopaidat, joissa on pyöreä, poolo- tai pystykaulus (muuta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa), aluspaidat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Neulepuserot, pujopaidat, villapaidat, liivit, neulepuseron ja -takin yhdistelmät, neuletakit, yönutut ja puserot (muut kuin takit ja bleiserit), anorakit, tuulipuserot, ulkoilupuserot ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Miesten ja poikien kudotut polvihousut, shortsit (eivät kuitenkaan uimahousut) ja pitkät housut; naisten ja tyttöjen pitkät housut, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen alaosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 ja 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, myös neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Miesten ja poikien paidat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

RYHMÄ II A

9

Pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa; pyyheliinat tai keittiöpyyhkeet, pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista kudottua froteekangasta, puuvillaa, muuta kuin neulosta

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Lanka, synteettikatkokuitua tai synteettijätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

josta akryylia

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Lanka, muuntokatkokuitua tai muuntojätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (muut kuin puuvillaiset pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut kankaat ja kudotut nauhat) ja tuftatut tekstiilikankaat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

joista puuvillavakosamettia

5801 22 00

 

 

39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, ei kuitenkaan neulosta eikä pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista puuvillaista froteekangasta

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

RYHMÄ II B

12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut, myös suonikohjusukat, muut kuin luokan 70 tuotteet

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 paria

41

13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Naisten ja tyttöjen kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat; jakut, takit ja bleiserit, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Miesten ja poikien muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Miesten ja poikien muuta kuin neulosta olevat takit ja bleiserit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin neulosta

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Hupputakit; tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen yläosat, muut kuin luokkiin 16 tai 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimahousut), neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Naisten ja tyttöjen muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin 10 ja 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Verryttelypuvut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, suojapuvut ja muut työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Hiihtopuvut, muuta kuin neulosta

ex 6211 20 00

 

 

78

Vaatteet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkiin 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ja 77 kuuluvat

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Päällystakit, jakut, takit, bleiserit ja muut vaatteet, myös hiihtopuvut, neulosta, muut kuin luokkiin 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 ja 75 kuuluvat

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

RYHMÄ III A

33

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys pienempi kuin 3 metriä

5407 20 11

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, tehty edellä mainituista kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, muuta kuin neulosta

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys vähintään 3 metriä

5407 20 19

 

 

35

Kudotut kankaat, katkomatonta synteettikuitua, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Kudotut kankaat, katkomatonta muuntokuitua, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Neulosta olevat verhoihin tarkoitetut synteettikankaat, myös verkkokangas

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Lanka, katkomatonta synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin teksturoimattomat langat, yksinkertaiset, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 50 kierrosta metrillä

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Lanka, katkomatonta tekokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5401 20 10

Lanka, muuntokuitua; lanka muuntokuidusta tai muuntokuitufilamenteista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat selluloosa-asetaatista, ei kuitenkaan yksinkertaiset viskoosilangat

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Tekokuitufilamenttilanka, muuntokatkokuitulanka, puuvillalanka, vähittäismyyntimuodoissa

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Villa ja hieno eläimenkarva, karstattu tai kammattu

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Lanka, karstattu villaa (karstavillalanka) tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Lanka, kammattua villaa (kampavillalanka) tai hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Lanka, villaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyyntimuodoissa

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Kudotut kankaat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Karstattu tai kammattu puuvilla

5203 00 00

 

 

53

Lintuniisikankaat

5803 00 10

 

 

54

Muuntokatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5507 00 00

 

 

55

Synteettikatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Lanka, synteettikatkokuitua (myös jäte), vähittäismyyntimuodoissa

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Matot, solmitut, myös sovitetut

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan 58 kuuluvat

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

5805 00 00

 

 

61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan 62 kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat; kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

5606 00 915606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

5807 10 105807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

5808 10 005808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel-pitsi ja pitkänukkaiset neulokset, synteettikuitua

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkiin 38 A ja 63 kuuluvat tuotteet, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

RYHMÄ III B

10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 paria

59

67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

joista: säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuitua, yksinkertainen lanka pienempi kuin 67 desitexiä (6,7 texiä)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Naisten pitkät sukat, synteettikuitua

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 paria

33

72

Uimapuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, villaa, puuvillaa, tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut, synteettikuitua

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Teltat

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään pakkaamiseen, kudottua kangasta, ei kuitenkaan polyeteeni- tai polypropeenikaistaleesta valmistetut

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Kuitukankaat ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

5901 10 005901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

5904 10 005904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

5906 10 005906 99 105906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan 100 kuuluvat kankaat

5907 00 00

 

 

100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, ei kuitenkaan synteettikuitua

ex 5607 90 90

 

 

109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Ilmapatjat, kangasta

6306 40 00

 

 

111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin 113 ja 114 kuuluvat

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

6307 10 90

 

 

114

Tekstiilikankaat ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

ex 5607 90 90

 

 

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

ex 6305 90 00

 

 

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

5801 90 10ex 5801 90 90

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

 

 

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Lanka (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 41 langat

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Muuntokatkokuidut

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Lanka (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 42 langat

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

5105 40 00

 

 

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5110 00 00

 

 

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

5308 90 90

 

 

132

Paperilanka

5308 90 50

 

 

133

Hamppulanka

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalloitu lanka

5605 00 00

 

 

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5113 00 00

 

 

136

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

5809 00 00

 

 

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6301 90 90

 

 

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

ex 5607 90 20

 

 

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kookoskuitulanka

5308 10 00

 

 

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Lattianpäällysteet, kookoskuitua

5702 20 00

 

 

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

5602 10 11

 

 

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

6305 10 10

 

 

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

 

 

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Vaatteet, neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 156 kuuluvat

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

 

 

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

ex 6213 90 00

 

 

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 159 kuuluvat

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

LIITE I A

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2009

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Sideharso ja sideharsotavarat vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa

3005 90 31

 

 

LIITE I B

1.

Tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvat tekstiiliraaka-aineet (luokat 128 ja 154), muut kuin villasta ja hienosta eläimenkarvasta, puuvillasta tai tekokuidusta valmistetut tekstiilituotteet sekä luokkien 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A ja 127 B tekokuidut, filamentit ja langat.

2.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ’ex’-tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan ja vastaavan kuvauksen perusteella.

3.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

4.

Ilmaisulla ’vauvanvaatteet’ tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2009

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I

ex 20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat ja tuftatut tekstiilikankaat

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkaan 118 kuuluvat

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

RYHMÄ II

ex 12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, jakut ja bleiserit, ei kuitenkaan hupputakit

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin silkkiä tai jätesilkkiä

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

ex 6107 29 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut), neulosta

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin ex 10 ja ex 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan ex 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Verryttelypuvut, neulosta

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Nimikkeiden 5903, 5906 ja 5907 kudotuista kankaista valmistetut vaatteet, muut kuin luokkiin ex 14 ja ex 15 kuuluvat

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Nimikkeiden 5903 ja 5907 neuloksista valmistetut vaatteet ja hiihtopuvut, neulosta

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

RYHMÄ III A

ex 38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, kudotut, muut kuin neulotut

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Matot, solmitut, myös sovitetut

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan ex 58, 142 ja 151 B kuuluvat

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan ex 62 ja 137 kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat; kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin kudottua kangasta tai neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkaan ex 63 kuuluvat

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Vuode- ja matkahuovat, muuta kuin neulosta

ex 6301 10 00

 

 

RYHMÄ III B

ex 10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 pairs

59

ex 67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Uimapuvut

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkaan 159 kuuluvat

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, muille kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Teltat

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan ex 100 kuuluvat kankaat

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Ilmapatjat, kangasta

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin ex 113 ja ex 114 kuuluvat

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tekniseen käyttöön tarkoitetut kankaat ja tavarat, muut kuin luokkaan 136 kuuluvat

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

ex 5607 90 90

 

 

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

ex 6305 90 00

 

 

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

 

 

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Lanka, (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Muuntokatkokuidut

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Lanka, (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, yksinkertainen lanka, viskoosia, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat, selluloosa-asetaattia

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

5105 40 00

 

 

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5110 00 00

 

 

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

5308 90 90

 

 

132

Paperilanka

5308 90 50

 

 

133

Hamppulanka

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalloitu lanka

5605 00 00

 

 

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5113 00 00

 

 

136 A

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat, muut kuin valkaisemattomat, keitetyt tai valkaistut

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat, muut kuin luokkaan 136 A kuuluvat

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

5809 00 00

 

 

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6301 90 90

 

 

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

ex 5607 90 20

 

 

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kookoskuitulanka

5308 10 00

 

 

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Lattianpäällysteet, kookoskuitua

5702 20 00

 

 

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

5602 10 11

 

 

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

6305 10 10

 

 

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

 

 

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Vaatteet, neulosta, ei kuitenkaan luokkiin ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 ja 156 kuuluvat

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

 

 

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

ex 6213 90 00

 

 

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta eikä luokkiin ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 ja 159 kuuluvat

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

2)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

1 ARTIKLASSA TARKOITETUT VIEJÄMAAT

Valko-Venäjä

Venäjä

Serbia

Uzbekistan”

3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan 28 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Numero muodostuu seuraavista osista:

kaksi kirjainta, joilla yksilöidään viejämaa seuraavasti:

Valko-Venäjä = BY

Serbia = RS

Uzbekistan = UZ

kaksi kirjainta aiotun määräjäsenvaltion tai määräjäsenvaltioiden ryhmän yksilöimiseksi seuraavasti:

AT = Itävalta

BG = Bulgaria

BL = Benelux

CY = Kypros

CZ= Tšekki

DE = Saksan liittotasavalta

DK = Tanska

EE = Viro

GR = Kreikka

ES = Espanja

FI = Suomi

FR = Ranska

GB = Yhdistynyt kuningaskunta

HU = Unkari

IE = Irlanti

IT = Italia

LT = Liettua

LV = Latvia

MT = Malta

PL = Puola

PT = Portugali

RO = Romania

SE = Ruotsi

SI = Slovenia

SK = Slovakia

tässä liitteessä olevassa taulukossa A lueteltuja tuotteita koskevan kiintiö- tai rekisteröintivuoden yksilöimiseksi yksinumeroinen luku, joka vastaa kyseisen vuoden viimeistä numeroa, esimerkiksi ’8’ vuodelle 2008 ja ’9’ vuodelle 2009.

kaksinumeroinen luku asiakirjan antaneen viejävaltion viranomaisen yksilöimiseksi,

viisinumeroinen luku 00001:n ja 99999:n välillä, joka osoitetaan asianomaiselle määräjäsenvaltiolle.”

b)

Korvataan taulukko A seuraavasti:

”Kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmään kuuluvat maat ja luokat

Kolmas maa

Ryhmä

Luokka

Yksikkö

Uzbekistan

I A

1

tonnia

3

tonnia

I B

4

1 000 kpl

5

1 000 kpl

6

1 000 kpl

7

1 000 kpl

8

1 000 kpl

II B

26

1 000 kpl”

c)

Taulukko B on poistettu.

4)

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

YHTEISÖN MÄÄRÄLLISET RAJOITUKSET

Sovelletaan vuonna 2009.

VALKO-VENÄJÄ

Luokka

Yksikkö

Kiintiö 1. tammikuuta 2009 alkaen

Ryhmä IA

1

tonnia

1 586

2

tonnia

6 643

3

tonnia

242

Ryhmä IB

4

T kappaletta

1 839

5

T kappaletta

1 105

6

T kappaletta

1 705

7

T kappaletta

1 377

8

T kappaletta

1 160

Ryhmä IIA

20

tonnia

329

22

tonnia

524

Ryhmä IIB

15

T kappaletta

1 726

21

T kappaletta

930

24

T kappaletta

844

26/27

T kappaletta

1 117

29

T kappaletta

468

73

T kappaletta

329

Ryhmä IIIB

67

tonnia

359

Ryhmä IV

115

tonnia

420

117

tonnia

2 312

118

tonnia

471

T kappaletta: tuhatta kappaletta.”

5)

Korvataan liitteessä VII oleva taulukko seuraavasti:

”Taulukko

Yhteisön määrälliset rajoitukset ulkoisessa jalostusmenettelyssä jälleentuoduille tavaroille

Sovelletaan vuonna 2009.

VALKO-VENÄJÄ

Luokka

Yksikkö

1. tammikuuta 2009 alkaen

Ryhmä IB

4

1 000 kpl

6 610

5

1 000 kpl

9 215

6

1 000 kpl

12 290

7

1 000 kpl

9 225

8

1 000 kpl

3 140

Ryhmä IIB

15

1 000 kpl

5 387

21

1 000 kpl

3 584

24

1 000 kpl

922

26/27

1 000 kpl

4 492

29

1 000 kpl

1 820

73

1 000 kpl

6 979”

6)

Korvataan liitteessä VIII olevat taulukot seuraavasti:

”1.

MAA

2.

Ennakko-käyttö

3.

Siirrot

4.

Siirrot luokasta 1 luokkiin 2 ja 3

5.

Siirrot luokkien 2 ja 3 välillä

6.

Siirrot luokkien 4, 5, 6, 7 ja 8 välillä

7.

Siirrot ryhmistä I, II ja III ryhmiin II, III ja IV

8.

Enimmäis-kasvu kussakin luokassa

9.

Lisäehdot

Valko-Venäjä

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Sarakkeen 7 osalta siirtoja voidaan myös suorittaa ryhmästä V ja ryhmään V. Ryhmän I luokkien osalta sarakkeessa 8 oleva rajoitus on 13 %.

Serbia

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

Sarakkeen 7 osalta siirtoja ryhmien I, II ja II luokista voidaan suorittaa ryhmiin II ja III.”


(1)  Huom.: Tämä koskee ainoastaan luokkia 1–114 lukuun ottamatta Valko-Venäjää, Venäjän federaatiota, Uzbekistania ja Serbiaa, joiden osalta se koskee luokkia 1–161.

(2)  Sovelletaan ainoastaan Kiinasta peräisin olevaan tuontiin.


23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/56


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1329/2008,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2008,

yksityisen varastoinnin tukena toteutettavista sianlihamarkkinoiden kiireellisistä tukitoimenpiteistä Yhdistyneen kuningaskunnan osassa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan, 43 artiklan a ja d alakohdan ja 191 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 37 artiklassa säädetään, että kun teurastettujen sikojen yhteisön markkinoiden keskihinta, joka on vahvistettu kussakin jäsenvaltiossa yhteisön edustavilla markkinoilla noteerattujen ja kunkin jäsenvaltion sikakarjan suhteellista merkitystä ilmaisevilla kertoimilla painotettujen hintojen perusteella, on alle 103 prosenttia viitehinnasta ja tulee todennäköisesti pysymään tällä tasolla, komissio voi päättää myöntää tukea yksityistä varastointia varten.

(2)

Markkinahinnat ovat laskeneet edellä mainitun tason alapuolelle, ja kausittaisen ja jaksottaisen kehityksen vuoksi tilanne saattaa jatkua samanlaisena.

(3)

Sianlihamarkkinoiden tilanne Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa on erityisen kriittinen ottaen huomioon äskettäin todetut korkeat dioksiinipitoisuudet Irlannista peräisin olevassa sianlihassa. Toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet erilaisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

(4)

Irlantilaisille sikatiloille toimitettiin saastunutta rehua. Saastunut rehu muodostaa hyvin suuren osan sikojen ravinnosta, minkä seurauksena saastuneen rehun kanssa kosketuksissa olleilta tiloilta peräisin olevan sianlihan dioksiinipitoisuus on korkea. Ottaen huomioon sianlihan jäljittämiseen tuotantotiloille asti liittyvät vaikeudet ja saastuneessa sianlihassa todetut korkeat dioksiinipitoisuudet toimivaltaiset viranomaiset päättivät varotoimenpiteenä poistaa markkinoilta kaiken sianlihan ja kaikki sianlihatuotteet.

(5)

Nämä toimenpiteet aiheuttavat vakavia häiriöitä Pohjois-Irlannin sianlihamarkkinoilla. Ottaen huomioon Pohjois-Irlannin sianlihamarkkinoita koettelevat poikkeukselliset olosuhteet ja käytännön vaikeudet on aiheellista säätää kiireellisistä yhteisön markkinatukitoimenpiteistä myöntämällä Pohjois-Irlannissa yksityisen varastoinnin tukea rajoitetun ajan rajoitetulle määrälle tuotteita.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 31 artiklassa säädetään, että sianlihalle voidaan myöntää yksityisen varastoinnin tukea ja että komissio vahvistaa sen ennakolta tai tarjouskilpailumenettelyllä.

(7)

Koska Pohjois-Irlannin sianlihamarkkinoiden tilanne edellyttää ripeitä käytännön toimia, sopivin menettely yksityisen varastoinnin tuen myöntämiseksi on sen vahvistaminen ennakolta.

(8)

Yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista yhteisistä säännöistä eräiden maataloustuotteiden alalla 20 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 826/2008 (2) vahvistetaan yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevat yhteiset säännöt.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 6 artiklan mukaisesti ennakolta vahvistettu tuki on myönnettävä mainitun asetuksen III luvussa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

(10)

Erityisolosuhteiden perusteella on tarpeen edellyttää, että varastoitavat tuotteet on saatu sioista, jotka on kasvatettu sellaisilla tiloilla, joiden osalta voidaan varmistaa, etteivät ne ole olleet kosketuksissa saastuneen rehun kanssa. Lisäksi on säädettävä, että kyseiset tuotteet ovat peräisin Irlannissa tai Pohjois-Irlannissa kasvatetuista ja Pohjois-Irlannissa teurastetuista sioista.

(11)

Toimenpiteen hallinnoinnin helpottamiseksi sianlihatuotteet luokitellaan varastointikustannusten tasoa vastaaviin ryhmiin.

(12)

Sopimusten tekemisestä johtuvien hallinnollisten ja valvontatehtävien helpottamiseksi olisi vahvistettava vähimmäismäärät tuotteille, jotka kunkin hakijan on toimitettava.

(13)

Olisi vahvistettava vakuus sen varmistamiseksi, että toimijat täyttävät sopimusvelvoitteensa ja että toimenpiteestä saadaan toivottu markkinavaikutus.

(14)

Sianlihatuotteiden vienti edistää markkinoiden tasapainottamista. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 826/2008 28 artiklan 3 kohdan säännöksiä olisi sovellettava, jos varastointijaksoa lyhennetään silloin, kun varastosta poistetut tuotteet on tarkoitettu vientiin. Olisi vahvistettava päivittäiset määrät, joita sovelletaan kyseisessä artiklassa tarkoitettuun tuen määrän vähentämiseen.

(15)

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 28 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi ja jotta tilanne olisi toimijoiden kannalta johdonmukainen ja selkeä, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu kahden kuukauden jakso on tarpeen ilmoittaa päivinä.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Yksityisen varastoinnin tukea myönnetään sianlihatuotteille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne on saatu sioista, joita on kasvatettu Irlannissa tai Pohjois-Irlannissa vähintään kahden Pohjois-Irlannissa tapahtuvaa teurastusta edeltäneen kuukauden ajan;

b)

ne ovat laadultaan virheettömiä, aitoja ja kauppakelpoisia ja peräisin sellaisilla tiloilla kasvatetuista sioista, joiden osalta voidaan osoittaa, ettei niillä ole käytetty korkean dioksiini- ja PCB-pitoisuuden saastuttamaa rehua.

2.   Tukikelpoiset tuotteet ja niihin liittyvät määrät luetellaan liitteessä.

2 artikla

Sovellettavat säännöt

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

3 artikla

Hakemusten jättäminen

1.   Pohjois-Irlannissa voidaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen jättää yksityisen varastoinnin tukea koskevia hakemuksia 1 artiklan mukaisesti tukikelpoisten sianlihatuotteiden ryhmien osalta.

2.   Hakemusten on koskettava 90, 120, 150 tai 180 päivän varastointijaksoa.

3.   Hakemusten on koskettava ainoastaan yhtä liitteessä lueteltua tuoteryhmää, ja niissä on ilmoitettava asianomainen CN-koodi kyseisessä ryhmässä.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 1 artiklan 1 kohdan säännöksiä noudatetaan.

4 artikla

Vähimmäismäärät

Kunkin hakemuksen on koskettava vähintään

a)

10:tä tonnia luuttomiksi leikattuja tuotteita;

b)

15:tä tonnia muita tuotteita.

5 artikla

Vakuudet

Hakemusten mukana on toimitettava vakuus, joka vastaa 20:tä prosenttia liitteen sarakkeissa 3–6 vahvistetuista tuen määristä.

6 artikla

Kokonaismäärä

Kokonaismäärä, josta sopimukset voidaan tehdä asetuksen (EY) N:o 826/2008 19 artiklan mukaisesti, saa olla enintään 15 000 tuotepainotonnia.

7 artikla

Vientiin tarkoitettujen tuotteiden varastostapoisto

1.   Asetuksen (EY) N:o 826/2008 28 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltaminen edellyttää 60 päivän pituisen varastoinnin vähimmäisajan päättymistä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 826/2008 28 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan soveltamiseksi päivittäiset määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteen sarakkeessa 7.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 3.


LIITE

Tuoteryhmät

Tuotteet, joille tukea myönnetään

Tuen määrä varastointikuukausittain

(euroa/tonni)

Vähennys

(euroa)

90 päivää

120 päivää

150 päivää

180 päivää

päivää kohti

1

2

3

4

5

6

7

Ryhmä 1

ex 0203 11 10

Puoliruhot, ilman eturaajoja, saparoa, munuaisia, pallealihaa ja selkäydintä (1)

278

315

352

389

1,24

Ryhmä 2

ex 0203 12 11

Kinkut

 

 

 

 

 

ex 0203 12 19

Lavat

 

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Kinkut

 

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Selät etuselkineen tai niitä ilman, tai ainoastaan etuselät, selät kärkiosineen tai niitä ilman (2)  (3)

337

379

421

463

1,41

ex 0203 19 55

Kinkut, lavat, etuosat, selät etuselkineen tai niitä ilman, tai ainoastaan etuselät, selät kärkiosineen tai niitä ilman, luuttomat (4)  (5)

 

 

 

 

 

Ryhmä 3

ex 0203 19 15

Kylki ja vatsa kokonaisena tai suorakulmaisesti leikattuna

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

Kylki ja vatsa kokonaisena tai suorakulmaisesti leikattuna, ilman kamaraa ja kylkiluita

 

 

 

 

 

Ryhmä 4

ex 0203 19 55

Palat, jotka vastaavat keskipaloja (middles) kamaroineen ja nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman, luuttomat (6)

255

290

325

360

1,17


(1)  Tukea voidaan myöntää myös Wiltshire-paloittelumenetelmän mukaisesti käsitellyille puoliruhoille, eli ilman päätä, poskia, kurkkua, sorkkia, saparoa, kylkirasvaa, munuaisia, sisäfileetä, lapaluuta, rintalastaa, selkärankaa, lonkkaluuta ja palleaa oleville puoliruhoille.

(2)  Selkäpalat ja etuselät voivat olla kamaroineen tai niitä ilman, kiinni olevan nahanalaisen rasvakerroksen paksuus ei saa kuitenkaan ylittää 25:ttä millimetriä.

(3)  Sopimusmäärä voi käsittää minkä tahansa mainittujen tuotteiden yhdistelmän.

(4)  Selkäpalat ja etuselät voivat olla kamaroineen tai niitä ilman, kiinni olevan nahanalaisen rasvakerroksen paksuus ei saa kuitenkaan ylittää 25:ttä millimetriä.

(5)  Sopimusmäärä voi käsittää minkä tahansa mainittujen tuotteiden yhdistelmän.

(6)  Sama tarjontamuoto kuin CN-koodiin 0210 19 20 kuuluville tuotteille.


23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/60


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1330/2008,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2008,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 103. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 21 ja 27 päivänä lokakuuta 2008 sekä 12 päivänä marraskuuta 2008 muuttaa luetteloa luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, lisäämällä luetteloon seitsemän luonnollista henkilöä saatuaan tiedon heidän kuulumisestaan Al-Qaidaan. Muutoksien perustelut on toimitettu komissiolle.

(3)

Sen vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen on tultava voimaan välittömästi.

(5)

Koska YK:n luettelossa ei ole kyseisten luonnollisten henkilöiden nykyisiä osoitteita, Euroopan unionin virallisessa lehdessä olisi julkaistava ilmoitus, jotta kyseiset luonnolliset henkilöt voivat ottaa yhteyttä komissioon ja jotta komissio voi ilmoittaa kyseisille henkilöille syyt, joihin tämä asetus perustuu, antaa heille mahdollisuuden kommentoida näitä syitä ja tarkastella tätä asetusta saatujen kommenttien ja mahdollisten lisätietojen perusteella uudelleen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraavat:

(1)

Abdulbasit Abdulrahim (alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 2.7.1968 Gdabiassa, Libyassa. Passin nro 800220972 (Yhdistyneen kuningaskunnan passi). Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Muita tietoja: a) Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvatunnus PX053496A; b) mukana Libyan islamilaisen taisteluryhmän (LIFG) varainkeruussa; c) ollut Yhdistyneessä kuningaskunnassa LIFG:n johtopaikoilla; d) yhteydessä SANABEL Relief Agencyn johtajiin Ghuma Abd’rabbahiin, Taher Nasufiin ja Abdulbaqi Mohammed Khalediin sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleviin LIFG:n jäseniin, kuten LIFG:n korkea-arvoiseen jäseneen Ismail Kamokaan, joka on tuomittu Yhdistyneessä kuningaskunnassa kesäkuussa 2007 terrorismin rahoittamisesta.

(2)

Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Osoite: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Saksa (aiempi osoite). Syntynyt 20.12.1969 Casablancassa, Marokossa. Saksan kansalainen. Passin nro 1005552350 (myönnetty Kielissä, Saksassa 27.3.2001, voimassaolo päättyy 26.3.2011). Henkilötodistuksen nro 1007850441 (Saksan liittotasavallan henkilötodistus, myönnetty Kielissä, Saksassa 27.3.2001, voimassaolo päättyy 26.3.2011). Muita tietoja: Tällä hetkellä vankilassa Lyypekissä, Saksassa.

(3)

Maftah Mohamed Elmabruk (alias a) Muftah Al Mabrook, b) Mustah ElMabruk, c) Maftah El Mobruk, d) Muftah El Mabruk, e) Maftah Elmobruk, f) Al Hajj Abd Al Haqq, g) Al Haj Abd Al Hak). Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 1.5.1950 Libyassa. Libyan kansalainen. Muita tietoja: a) Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvatunnus PW503042C; b) kotipaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa; c) mukana Libyan islamilaisen taisteluryhmän (LIFG) varainkeruussa. Yhteydessä Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleviin LIFG:n jäseniin, kuten Mohammed Benhammediin ja LIFG:n korkea-arvoiseen jäseneen Ismail Kamokaan, joka on tuomittu Yhdistyneessä kuningaskunnassa kesäkuussa 2007 terrorismin rahoittamisesta.

(4)

Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta). Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 20.6.1963 Sogumassa, Libyassa. Passin nro 304875071 (Yhdistyneen kuningaskunnan passi). Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Muita tietoja: a) Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvatunnus PW669539D; b) mukana Libyan islamilaisen taisteluryhmän (LIFG) varainkeruussa ja taloudellisessa tukemisessa. Yhteydessä Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleviin LIFG:n jäseniin, kuten Mohammed Benhammediin, Taher Nasufiin ja LIFG:n korkea-arvoiseen jäseneen Ismail Kamokaan, joka on tuomittu Yhdistyneessä kuningaskunnassa kesäkuussa 2007 terrorismin rahoittamisesta.

(5)

Fritz Martin Gelowicz (alias a) Robert Konars (syntynyt 10.4.1979 Liègessä, Belgiassa), b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley). Osoite: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Saksa (aiempi osoite). Syntynyt 1.9.1979 Münchenissä, Saksassa. Saksan kansalainen. Passin nro 7020069907 (Ulmissa, Saksassa myönnetty Saksan passi, joka on voimassa 11. toukokuuta 2010 saakka). Henkilötunnus: 7020783883 (Ulmissa, Saksassa myönnetty Saksan liittotasavallan henkilötodistus, jonka voimassaolo päättynyt 10.6.2008). Muita tietoja: a) Yhteydessä islamilaiseen Jihadiin ainakin vuoden 2006 alusta lukien. Daniel Martin Schneiderin ja Adem Yilmazin liittolainen. Koulutettu räjähteiden valmistamiseen ja käyttöön; b) Pidätetty Medebachissa, Saksassa 4. syyskuuta 2007 ja säilöön otettuna Saksassa 5. syyskuuta 2007 alkaen (tilanne lokakuussa 2008).

(6)

Daniel Martin Schneider (alias Abdullah). Osoite: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Saksa (aiempi osoite). Syntynyt 9.9.1985 Neunkirchenissä (Saar), Saksassa. Saksan kansalainen. Passin nro 2318047793 (Friedrichsthalissa, Saksassa 17.5.2006 myönnetty Saksan passi, joka on voimassa 16.5.2011 saakka). Henkilötunnus: 2318229333 (Friedrichsthalissa, Saksassa 17.5.2006 myönnetty Saksan liittotasavallan henkilötodistus, joka on voimassa 16.5.2011 saakka (ilmoitettu kadonneeksi)). Muita tietoja: a) Yhteydessä islamilaiseen Jihadiin ainakin vuoden 2006 alusta lukien. Fritz Martin Gelowiczin ja Adem Yilmazin liittolainen; b) Pidätetty Medebachissa, Saksassa 4. syyskuuta 2007 ja säilöön otettuna Saksassa 5. syyskuuta 2007 alkaen (tilanne lokakuussa 2008).

(7)

Adem Yilmaz (alias Talha). Syntynyt 4.11.1978 Bayburtissa, Turkissa. Turkin kansalainen. Passin nro TR-P 614 166 (Turkin pääkonsulinviraston Frankfurt am Mainissa 22.3.2008 myöntämä Turkin passi, joka on voimassa 15.9.2009 saakka). Osoite: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Saksa (aiempi osoite). Muita tietoja: a) Yhteydessä islamilaiseen Jihadiin ainakin vuoden 2006 alusta lukien. Fritz Martin Gelowiczin ja Daniel Martin Schneiderin liittolainen; b) Pidätetty Medebachissa, Saksassa 4. syyskuuta 2007 ja säilöön otettuna Saksassa 5. syyskuuta 2007 alkaen (tilanne lokakuussa 2008).


DIREKTIIVIT

23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/62


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/110/EY,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,

yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Rautatiekuljetuspalvelujen yhteismarkkinoiden luomiseen tähtäävien toimien jatkamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet direktiivin 2004/49/EY (3), jolla luodaan rautateiden turvallisuutta koskevat yhteiset sääntelypuitteet.

(2)

Rautateiden kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskeviin lupamenettelyihin sovellettiin alun perin Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 23 päivänä heinäkuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/48/EY (4) ja tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/16/EY (5) yhteisön rautatiejärjestelmän uusien tai uudistettujen osien osalta sekä direktiiviä 2004/49/EY jo käytössä olevien kalustoyksikköjen osalta. Paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti sekä yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja uudistamiseksi kaikki säännökset, jotka koskevat rautateiden kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskevia lupamenettelyjä, olisi sisällytettävä yhteen säädökseen. Direktiivin 2004/49/EY nykyinen 14 artikla olisi näin ollen poistettava ja uusi säännös jo käytössä olevien kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskevista lupamenettelyistä olisi sisällytettävä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/57/EY (uudelleen laadittu toisinto) (6), jäljempänä ’rautateiden yhteentoimivuusdirektiivi’, joka on korvannut direktiivit 96/48/EY ja 2001/16/EY.

(3)

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vuoden 1999 muutosten voimaantulo 1 päivänä heinäkuuta 2006 on tuonut mukanaan uusia sääntöjä, joita sovelletaan kalustoyksikköjen käyttöä koskeviin sopimuksiin. Sen liitteenä olevat vaunujen käyttöä kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskevia sopimuksia koskevat yhdenmukaiset oikeussäännökset (CUV) eivät enää edellytä, että vaunujen haltijat rekisteröivät vaununsa rautatieyrityksessä. Aiempaa rautatieyritysten välistä sopimusta (”Regolamento Internazionale Veicoli”, RIV) ei enää sovelleta, vaan se on osittain korvattu rautatieyritysten ja vaunujen haltijoiden välisellä uudella yksityisellä ja vapaaehtoisella yleisellä sopimuksella vaunujen käytöstä (GCU-sopimus); sen mukaan vaunujen haltijat ovat vastuussa vaunujensa huollosta. Näiden muutosten huomioon ottamiseksi ja direktiivin 2004/49/EY täytäntöönpanon helpottamiseksi rautatieyritysten turvallisuustodistusten myöntämisen osalta olisi määriteltävä käsitteet ”haltija” ja ”kunnossapidosta vastaava yksikkö” sekä määritettävä näiden toimijoiden ja rautatieyritysten välinen suhde.

(4)

”Haltijan” määritelmän olisi vastattava mahdollisimman suurelta osin vuoden 1999 COTIF-yleissopimuksessa käytettyä määritelmää. Kalustoyksikköjen haltijat voivat olla monen tyyppisiä toimijoita, kuten omistaja, vaunuja liiketoiminnassa käyttävä yhtiö, kalustoyksikköjä rautatieyritykselle vuokraava yhtiö, rautatieyritys tai kalustoyksikköjä infrastruktuurinsa kunnossapitoon käyttävä infrastruktuurin haltija. Kalustoyksikkö on näiden toimijoiden määräämisvallassa sen käyttämiseksi rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden kuljetusvälineenä. Epäselvyyksien välttämiseksi haltijan olisi oltava selvästi määritetty rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin 33 artiklassa säädetyssä kansallisessa kalustorekisterissä.

(5)

Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus jättää historiallisesti arvokkaat rautatiet, museorautatiet ja matkailijoille tarkoitetut rautatiet tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jotta taataan johdonmukaisuus nykyisen rautatielainsäädännön kanssa ja vältetään tarpeettomien rasitusten asettaminen.

(6)

Ennen kuin kalustoyksikkö otetaan käyttöön tai sitä käytetään verkossa, sen kunnossapidosta vastaava yksikkö olisi määritettävä kansallisessa kalustorekisterissä. Kunnossapidosta vastaava yksikkö voisi olla rautatieyritys, infrastruktuurin haltija tai kalustoyksikön haltija.

(7)

Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus täyttää kunnossapidosta vastaavan yksikön määrittelyä ja sertifiointia koskevat velvollisuudet vaihtoehtoisin toimenpitein siltä osin kuin tämä koskee kalustoyksikköjä, jotka on rekisteröity kolmannessa maassa ja joita ylläpidetään tuon maan lainsäädännön mukaisesti, ja kalustoyksikköjä, joita käytetään rautatieverkostoissa tai radoilla, joiden raideleveys on muu kuin yhteisön pääasiallisen rataverkoston ja joiden osalta vaatimus määritellä kunnossapidosta vastaava yksikkö on varmistettu vaihtoehtoisesti kolmansien maiden kanssa tehdyillä kansainvälisillä sopimuksilla, sekä kalustoyksikköjä, joita käytetään historiallisesti arvokkailla rautateillä, museorautateillä ja matkailijoille tarkoitetuilla rautateillä, tai sotamateriaalia sekä erikoiskuljetuksia, joilta vaaditaan kansallisen turvallisuusviranomaisen tapauskohtainen lupa ennen kuljetuksen suorittamista. Tällaisissa tilanteissa asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus hyväksyä kalustoyksikköjä siinä verkossa, jonka osalta se on toimivaltainen, vaikkei kalustoyksiköille ole osoitettu kunnossapidosta vastaavaa yksikköä tai vaikka kunnossapidosta vastaavalla yksiköllä ei ole sertifiointia. Asianomaisen jäsenvaltion olisi kuitenkin nimenomaisesti päätettävä tällaisista poikkeuksista, ja Euroopan rautatieviraston, jäljempänä ”virasto”, olisi analysoitava niitä turvallisuustasoa koskevan kertomuksensa yhteydessä.

(8)

Jos rautatieyritys tai infrastruktuurin haltija käyttää kalustoyksikköä, jolle ei ole rekisteröity kunnossapidosta vastaavaa yksikköä tai jonka kunnossapidosta vastaavaa yksikköä ei ole sertifioitu, sen olisi valvottava kaikkia tällaisen kalustoyksikön käyttöön liittyviä riskejä. Rautatieyrityksen tai infrastruktuurin haltijan olisi osoitettava kykynsä tällaisten riskien hallintaan turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä sertifioinnilla ja tarvittaessa turvallisuustodistuksellaan tai -luvallaan.

(9)

Tavaravaunujen osalta kunnossapidosta vastaavan yksikön olisi oltava sertifioitu viraston kehittämän ja komission hyväksymän järjestelmän mukaisesti. Mikäli kunnossapidosta vastaava yksikkö on rautatieyritys tai infrastruktuurin haltija, tämän sertifioinnin olisi oltava osa turvallisuustodistuksen tai -luvan antamista koskevaa menettelyä. Tällaiselle toimijalle myönnetty todistus takaisi, että tämän direktiivin kunnossapitoa koskevat vaatimukset täyttyvät kaikkien niiden tavaravaunujen osalta, joista se on vastuussa. Tällaisen todistuksen olisi oltava voimassa koko yhteisössä ja sen myöntäjän olisi oltava elin, joka pystyy tarkastamaan tällaisten yksiköiden laatimia kunnossapitojärjestelmiä. Koska tavaravaunuja käytetään usein kansainvälisessä liikenteessä ja koska kunnossapidosta vastaava yksikkö voi haluta käyttää konepajoja, jotka ovat sijoittautuneet useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, todistuksen antavan elimen olisi voitava suorittaa tarkastuksiaan koko yhteisössä.

(10)

Rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin puitteissa kehitetään kunnossapitoa koskevia vaatimuksia erityisesti osana liikkuvan kaluston yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä (YTE). Tämän direktiivin voimaantulon seurauksena on tarpeen varmistaa näiden YTE:ien ja komission hyväksymien kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointivaatimusten välinen yhdenmukaisuus. Komissio toteuttaa tämän muuttamalla tarvittaessa asiaan liittyviä YTE:iä käyttäen rautateiden yhteentoimivuusdirektiivissä tarkoitettua menettelyä.

(11)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli turvallisuustodistuksia koskevien yhtenäisten periaatteiden vahvistamista, vaan se voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(12)

Direktiivin 2004/49/EY täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti (7).

(13)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta tarkistaa ja mukauttaa direktiivin 2004/49/EY liitteitä, hyväksyä ja tarkistaa yhteisiä turvallisuusmenetelmiä ja yhteisiä turvallisuustavoitteita sekä myös vahvistaa kunnossapitoa koskeva sertifiointijärjestelmä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/49/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(14)

Sellaisen jäsenvaltion osalta, jolla ei ole rautatiejärjestelmää ja joka ei aio rakentaa sellaista lähitulevaisuudessa, velvoite saattaa tämän direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna ne täytäntöön olisi suhteeton ja hyödytön. Tämän direktiivin kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista ja sen täytäntöönpanoa koskevan velvoitteen ei sen vuoksi pitäisi koskea tällaista jäsenvaltiota niin kauan kuin sillä ei ole rautatiejärjestelmää.

(15)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (8) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita rohkaistaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(16)

Sen vuoksi direktiivi 2004/49/EY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2004/49/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”d)

historiallisesti arvokkaat kalustoyksiköt, jotka kulkevat kansallisissa rataverkoissa, edellyttäen että ne noudattavat kansallisia turvallisuusmääräyksiä ja -säännöksiä tällaisten kalustoyksikköjen turvallisen liikennöinnin varmistamiseksi;

e)

historiallisesti arvokkaat rautatiet, museorautatiet ja matkailijoille tarkoitetut rautatiet, jotka käyttävät omaa rataverkkoa, niiden konepajat, kalustoyksiköt ja henkilöstö mukaan luettuina.”

2)

Lisätään 3 artiklaan alakohdat seuraavasti:

”s)

’haltijalla’ henkilöä tai toimijaa, joka kalustoyksikön omistajana tai sen käyttöoikeuden omaavana käyttää kalustoyksikköä kuljetusvälineenä ja joka on rekisteröity sellaiseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (uudelleen laadittu toisinto) (9), jäljempänä ’rautateiden yhteentoimivuusdirektiivi’, 33 artiklassa säädettyyn kansalliseen kalustorekisteriin;

t)

’kunnossapidosta vastaavalla yksiköllä’ kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavaa yksikköä, joka on rekisteröity sellaiseksi kansalliseen kalustorekisteriin;

u)

’kalustoyksiköllä’ raideliikenteen kalustoyksikköä, joka liikkuu omilla pyörillään raiteilla joko omalla konevoimallaan tai ilman sitä. Kalustoyksikkö muodostuu yhdestä tai useammasta rakenteellisesta ja toiminnallisesta osajärjestelmästä tai tällaisten osajärjestelmien osista.

3)

Korvataan 4 artiklan 4 kohdassa ilmaisu ”vaunuvastaavan” ilmaisulla ”haltijan”.

4)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Liite I on tarkistettava ennen 30 päivää huhtikuuta 2009 erityisesti yhteisiä turvallisuusindikaattoreita koskevien yhteisten määritelmien sekä onnettomuuksien kustannusten yhteisten laskentatapojen sisällyttämiseksi siihen. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio hyväksyy ennen 30 päivää huhtikuuta 2008 yhteisten turvallisuusmenetelmien ensimmäisen erän, joka kattaa ainakin 3 kohdan a alakohdassa kuvatut menetelmät. Nämä turvallisuusmenetelmät julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio hyväksyy ennen 30 päivää huhtikuuta 2010 yhteisten turvallisuusmenetelmien toisen erän, joka kattaa loput 3 kohdassa kuvatut menetelmät. Nämä turvallisuusmenetelmät julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

menetelmiä, joilla valvotaan, että rautatiejärjestelmän rakenteellisia osajärjestelmiä käytetään ja ylläpidetään niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaisesti, mikäli YTE:t eivät vielä niitä kata.”

c)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Yhteisiä turvallisuusmenetelmiä on tarkistettava säännöllisin väliajoin ottaen huomioon niiden soveltamisesta saatu kokemus ja rautateiden turvallisuuden yleinen kehittyminen sekä jäsenvaltioille 4 artiklan 1 kohdassa asetetut velvoitteet. Kyseinen toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”3.   Yhteisiä turvallisuustavoitteita koskevien luonnosten ensimmäisen erän on perustuttava jäsenvaltioissa voimassa olevien tavoitteiden ja turvallisuustason tarkasteluun, ja sillä on varmistettava, ettei rautatiejärjestelmän nykyinen turvallisuustaso laske missään jäsenvaltiossa. Komissio hyväksyy sen ennen 30 päivää huhtikuuta 2009, ja se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Yhteisiä turvallisuustavoitteita koskevien luonnosten toisen erän on perustuttava yhteisten turvallisuustavoitteiden ensimmäisestä erästä ja niiden täytäntöönpanosta saatuihin kokemuksiin. Siitä on käytävä ilmi mahdolliset painopistealueet, joilla turvallisuutta on edelleen parannettava. Komissio hyväksyy sen ennen 30 päivää huhtikuuta 2011, ja se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Yhteisiä turvallisuustavoitteita on tarkistettava säännöllisin väliajoin ottaen huomioon rautateiden turvallisuuden yleinen kehittyminen. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Turvallisuustodistus on tarkoitettu osoitukseksi siitä, että rautatieyritys on ottanut käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja että se pystyy täyttämään YTE:issä ja muussa asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä sekä kansallisissa turvallisuussäännöissä vahvistetut vaatimukset riskien hallitsemiseksi ja kuljetuspalvelujen tarjoamiseksi rautatieverkossa turvallisesti.”

b)

Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

todistus, jolla vahvistetaan niiden määräysten hyväksyntä, jotka rautatieyritys on antanut täyttääkseen erityisvaatimukset, joita sen palvelujen tarjoaminen turvallisesti asianomaisessa verkossa edellyttää. Vaatimukset voivat koskea YTE:ien ja kansallisten turvallisuussääntöjen soveltamista, verkon käyttösäännöt mukaan luettuina, henkilöstön todistusten hyväksymistä ja rautatieyrityksen käyttämien kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskevia lupia. Todistusten on perustuttava liitteessä IV kuvattuihin rautatieyrityksen toimittamiin asiakirjoihin.”

8)

Lisätään artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Kalustoyksikköjen kunnossapito

1.   Kullakin kalustoyksiköllä on oltava ennen sen käyttöönottoa tai käyttämistä verkossa sille osoitettu kunnossapidosta vastaava yksikkö, ja tämän yksikön on oltava rekisteröity kansalliseen kalustorekisteriin rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin 33 artiklan mukaisesti.

2.   Kunnossapidosta vastaava yksikkö voi olla rautatieyritys, infrastruktuurin haltija tai kalustoyksikön haltija.

3.   Yksikön on varmistettava kunnossapitojärjestelmän avulla, että kalustoyksiköt, joiden kunnossapidosta se on vastuussa, ovat turvallisessa käyttökunnossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklassa tarkoitettua rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden vastuuta junan turvallisesta liikennöinnistä. Tämän vuoksi kunnossapidosta vastaavan yksikön on varmistettava, että kalustoyksikköä pidetään kunnossa

a)

kunkin kalustoyksikön huolto-ohjekirjan;

b)

voimassa olevien vaatimusten sekä kunnossapitosääntöjen ja YTE-eritelmien mukaisesti.

Kunnossapidosta vastaavan yksikön on tehtävä kunnossapitotyöt itse tai teetettävä ne sopimuskorjaamoilla.

4.   Tavaravaunujen osalta kullakin kunnossapidosta vastaavalla yksiköllä on oltava sertifiointi, jonka on myöntänyt 5 kohdan mukaisesti valtuutettu tai hyväksytty elin tai kansallinen turvallisuusviranomainen. Valtuutusmenettelyn on perustuttava riippumattomuuden, pätevyyden ja puolueettomuuden perusteisiin, kuten asianmukainen eurooppalaisen EN 45000 -sarjan standardi. Myös tunnustamismenettelyn on perustuttava riippumattomuuteen, pätevyyteen ja puolueettomuuteen.

Jos kunnossapidosta vastaava yksikkö on rautatieyritys tai infrastruktuurin haltija, asianomaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen on valvottava 5 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen vaatimusten noudattamista 10 ja 11 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen yhteydessä ja tämä on vahvistettava näissä menettelyissä eritellyissä todistuksissa.

5.   Komissio toteuttaa viraston suosituksen perusteella 24 päivänä joulukuuta 2010 mennessä toimenpiteen, jolla otetaan käyttöön tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointi sen kunnossapitojärjestelmän osalta. Tämän järjestelmän mukaisesti annetuissa todistuksissa on vahvistettava 3 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattaminen.

Toimenpiteeseen on sisällyttävä seuraavat vaatimukset, jotka koskevat

a)

yksikön perustamaa kunnossapitojärjestelmää;

b)

yksikölle annetun todistuksen muotoa ja voimassaoloa;

c)

arviointiperusteita, joiden mukaisesti valtuutetaan tai tunnustetaan elin tai elimet, jotka ovat vastuussa todistusten antamisesta ja varmistavat sertifiointijärjestelmän toimintaa koskevan tarvittavan valvonnan;

d)

sertifiointijärjestelmän soveltamispäivää, mukaan luettuna yhden vuoden siirtymäaika, joka koskee nykyisiä kunnossapidosta vastuussa olevia yksiköitä.

Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio tarkastelee viraston suosituksen perusteella 24 päivänä joulukuuta 2018 mennessä tätä toimenpidettä uudelleen kaikkien kalustoyksikköjen sisällyttämiseksi siihen ja saattaakseen tavaravaunuja koskevan sertifiointijärjestelmän tarvittaessa ajan tasalle.

6.   Edellä olevan 5 kohdan mukaisesti annettujen todistusten on oltava voimassa koko yhteisössä.

7.   Virasto arvioi 5 kohdan mukaisesti täytäntöönpantua sertifiointimenettelyä kertomuksessa, jonka se esittää komissiolle viimeistään kolmen vuoden kuluttua asianomaisen toimenpiteen voimaantulosta.

8.   Jäsenvaltiot voivat päättää täyttää kunnossapidosta vastaavan yksikön määrittelemistä ja sertifiointia koskevat velvoitteensa vaihtoehtoisin toimenpitein seuraavissa tapauksissa:

a)

kolmannessa maassa rekisteröidyt ja kyseisen maan lainsäädännön mukaan kunnossapidetyt kalustoyksiköt;

b)

kalustoyksiköt, joita käytetään verkoissa tai radoilla, joiden raideleveys poikkeaa yhteisön pääasiallisen rataverkon raideleveydestä ja joita koskevien 3 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttäminen varmistetaan kolmansien maiden kanssa tehdyillä kansainvälisillä sopimuksilla;

c)

edellä 2 artiklan 2 kohdassa määritellyt kalustoyksiköt ja sotamateriaali sekä erikoiskuljetukset, joilta vaaditaan kansallisen turvallisuusviranomaisen tapauskohtainen lupa ennen kuljetuksen suorittamista. Tässä tapauksessa poikkeuslupa myönnetään korkeintaan viiden vuoden ajaksi.

Tällaiset vaihtoehtoiset toimenpiteet on pantava täytäntöön asianomaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen myöntämän poikkeuksen nojalla

a)

kun kalustoyksikköjä rekisteröidään rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin 33 artiklan mukaisesti, mikäli kyseessä on kunnossapidosta vastaavan yksikön määritteleminen;

b)

kun annetaan turvallisuustodistuksia ja -lupia rautatieyrityksille ja infrastruktuurin haltijoille tämän direktiivin 10 ja 11 artiklan nojalla, mikäli kyseessä on kunnossapidosta vastaavan yksikön määritteleminen tai sertifiointi.

Tällaiset poikkeukset on määriteltävä ja perusteltava tämän direktiivin 18 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa turvallisuuskertomuksessa. Mikäli käy ilmi, että yhteisön rautatiejärjestelmässä otetaan epäasianmukaisia riskejä, virasto ilmoittaa siitä välittömästi komissiolle. Komissio ottaa yhteyttä asianomaisiin osapuoliin ja pyytää tarvittaessa jäsenvaltioita peruuttamaan poikkeusta koskevan päätöksensä.”

9)

Muutetaan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

se myöntää käyttöönottoluvat rautatiejärjestelmän rakenteellisille osajärjestelmille rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin 15 artiklan mukaisesti ja tarkastaa, että niitä käytetään ja ylläpidetään asiaankuuluvien olennaisten vaatimusten mukaisesti,”

b)

Kumotaan b alakohta.

c)

Korvataan g alakohta seuraavasti:

”g)

se valvoo, että kalustoyksiköt on asianmukaisesti rekisteröity kansalliseen kalustorekisteriin ja että siihen sisältyvät turvallisuuteen liittyvät tiedot ovat täsmällisiä ja ajan tasalla.”

10)

Lisätään 18 artiklaan alakohta seuraavasti:

”e)

poikkeuksista, joista on päätetty 14 a artiklan 8 kohdan mukaisesti.”

11)

Korvataan 26 artikla seuraavasti:

”26 artikla

Liitteiden mukauttaminen

Liitteet mukautetaan tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

12)

Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohdassa ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 4 kohta.

13)

Poistetaan liitteessä II oleva 3 kohta.

2 artikla

Täytäntöönpano ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattaminen

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 24 päivänä joulukuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Velvoitteet, jotka koskevat tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa, eivät koske Kyproksen tasavaltaa ja Maltan tasavaltaa niin kauan kuin niiden alueilla ei ole rautatiejärjestelmää.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä joulukuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. LE MAIRE


(1)  EUVL C 256, 27.10.2007, s. 39.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 29. marraskuuta 2007 (EUVL C 297 E, 20.11.2008, s. 133), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 3. maaliskuuta 2008 (EUVL C 122 E, 20.5.2008, s. 10), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 9. heinäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 1. joulukuuta 2008.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (rautatieturvallisuusdirektiivi) (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44). Oikaistu toisinto julkaistu EUVL L 220, 21.6.2004, s. 16.

(4)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6.

(5)  EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1.

(6)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(9)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.”


23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/68


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/112/EY,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,

neuvoston direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (3) säädetään aineiden ja seosten luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamisesta yhteisössä. Kyseisellä asetuksella korvataan vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettu neuvoston direktiivi 67/548/ETY (4) sekä vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY (5).

(2)

Asetus (EY) N:o 1272/2008 perustuu direktiiveistä 67/548/ETY ja 1999/45/EY saatuihin kokemuksiin, ja siihen on sisällytetty kansainvälisellä tasolla Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa hyväksytyn maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) mukaiset aineiden ja seosten luokitus- ja merkintäkriteerit.

(3)

Tietyt direktiiveissä 67/548/ETY ja 1999/45/EY vahvistetut luokitusta ja merkintöjä koskevat säännökset ovat perustana sovellettaessa muuta yhteisön lainsäädäntöä; tällaisia säädöksiä ovat muun muassa kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/768/ETY (6), lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 88/378/ETY (7), orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/13/EY (8), romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (9), sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY (10) sekä orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY (11).

(4)

GHS-kriteerien sisällyttäminen yhteisön lainsäädäntöön johtaa siihen, että otetaan käyttöön vaaraluokkia ja -kategorioita, jotka vastaavat vain osittain direktiiveissä 67/548/ETY ja 1999/45/EY säädettyjä luokitus- ja merkintäjärjestelyjä. Tarkasteltaessa vaikutuksia, joita siirtyminen vanhasta luokitus- ja merkintäjärjestelmästä uuteen mahdollisesti aiheuttaa, on päätelty, että mukauttamalla direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 2000/53/EY ja 2002/96/EY viittaukset luokituskriteereihin asetuksella (EY) N:o 1272/2008 käyttöön otettuun uuteen järjestelmään kyseisten säädösten soveltamisalan pitäisi säilyä muuttumattomana.

(5)

Lisäksi on tarpeen mukauttaa direktiivi 76/768/ETY, jotta otetaan huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (12) hyväksyminen.

(6)

On tarkoituksenmukaista saattaa direktiivi 1999/13/EY direktiivin 67/548/ETY mukaiseksi korvaamalla vaaralauseke R40 kahdella uudella vaaralausekkeella R40 ja R68, jotta varmistetaan asianmukainen siirtyminen asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 säädettyjen vaaralausekkeiden käyttöön.

(7)

Siirtyminen pois direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY sisältämien luokituskriteerien käytöstä olisi saatettava päätökseen 1 päivään kesäkuuta 2015 mennessä. Kosmetiikan, lelujen, maalien, lakkojen, ajoneuvojen korjausmaalaustuotteiden, ajoneuvojen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ovat asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 tarkoitettuja valmistajia, maahantuojia tai jatkokäyttäjiä samoin kuin toimijat, joiden toimintaan sovelletaan direktiiviä 1999/13/EY. Kaikkien näiden olisi voitava laatia tämän direktiivin mukainen siirtymästrategia samanlaisissa aikarajoissa kuin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 nojalla.

(8)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (13) 34 kohdan mukaan jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaistava ne.

(9)

Sen vuoksi direktiivit 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY, 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiiviin 76/768/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 76/768/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan sana ”valmiste” tai ”valmisteet” asetuksen (EY) N:o 1907/2006, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 2006, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä eri taivutusmuodoissaan sanalla ”seos” tai ”seokset” eri taivutusmuodoissaan kaikkialla direktiivin tekstissä.

2)

Korvataan 4 a artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

ainesosien tai ainesosien yhdistelmien testaaminen eläinkokein alueellaan tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi viimeistään ajankohtana, jona tällaiset kokeet on korvattava yhdellä tai useammalla testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla 30 päivänä toukokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 440/2008 (14), tai tämän direktiivin liitteessä IX esitetyllä validoidulla vaihtoehtoisella menetelmällä.

3)

Korvataan 4 b artikla seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”4 b artikla

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (15) liitteessä VI olevassa 3 osassa kategorioihin 1A, 1B ja 2 kuuluviksi luokiteltujen syöpää aiheuttavien, sukusolujen perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden käyttö kosmeettisissa valmisteissa on kielletty. Tätä varten komissio hyväksyy tarvittavat toimenpiteet 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti. Kategoriaan 2 kuuluvaksi luokiteltua ainetta voidaan käyttää kosmeettisissa valmisteissa, jos kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut sen ja todennut sen soveltuvan käytettäväksi kosmeettisissa valmisteissa.

4)

Korvataan 7 a artiklan 1 kohdan h alakohdan toisen alakohdan viimeinen virke 1 päivästä joulukuuta 2010 seuraavasti:

”Edellä a alakohdassa tarkoitetut julkisesti saataville asetettavat määrälliset tiedot annetaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevien minkä tahansa seuraavien vaaraluokkien tai -kategorioiden kriteerit täyttävistä aineista:

a)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

b)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

c)

vaaraluokka 4.1;

d)

vaaraluokka 5.1.”

5)

Korvataan liitteen IX ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tässä liitteessä luetellaan Yhteisen tutkimuskeskuksen Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM) validoimat vaihtoehtoiset menetelmät, jotka ovat käytettävissä tämän direktiivin vaatimusten täyttämiseksi ja joita ei mainita komission asetuksessa (EY) N:o 440/2008.”

2 artikla

Direktiiviin 88/378/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 88/378/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan sana ”valmiste” tai ”valmisteet” asetuksen (EY) N:o 1907/2006, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 2006, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä eri taivutusmuodoissaan sanalla ”seos” tai ”seokset” eri taivutusmuodoissaan kaikkialla direktiivin tekstissä.

2)

Korvataan liitteessä II olevan II osan 2 jakson b kohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”b)

Lelut eivät saa sisältää sellaisenaan aineita tai seoksia, jotka voivat muuttua syttyviksi menettäessään haihtuvia syttymättömiä aineosia, jos kyseiset lelut sisältävät niiden toiminnan kannalta välttämättömistä syistä – erityisesti kemiallisiin kokeisiin, pienoismallien rakentamiseen, muovin muotoiluun tai keramiikan valamiseen, emalointiin, valokuvaukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan tarkoitetut materiaalit ja välineet – sellaisia seoksia, jotka ovat direktiivin 67/548/ETY määritelmän mukaan vaarallisia tai jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (16) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1.

3)

Korvataan liitteessä II olevan II osan 2 jakson b kohta seuraavasti 1 päivästä kesäkuuta 2015:

”b)

Lelut eivät saa sisältää sellaisenaan aineita tai seoksia, jotka voivat muuttua syttyviksi menettäessään haihtuvia syttymättömiä aineosia, jos kyseiset lelut sisältävät niiden toiminnan kannalta välttämättömistä syistä – erityisesti kemiallisiin kokeisiin, pienoismallien rakentamiseen, muovin muotoiluun tai keramiikan valamiseen, emalointiin, valokuvaukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan tarkoitetut materiaalit ja välineet – sellaisia aineita tai seoksia, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (17) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13 kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen, vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1.

4)

Korvataan liitteessä II olevan II osan 3 jakson 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”3.

Lelut eivät saa sisältää seoksia, jotka ovat vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (18) määritelmän mukaan vaarallisia, eivätkä aineita, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevien minkä tahansa seuraavien vaaraluokkien tai -kategorioiden kriteerit:

a)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

b)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

c)

vaaraluokka 4.1;

d)

vaaraluokka 5.1,

sellaisia määriä, että ne saattavat vaarantaa leluja käyttävien lasten terveyden. Tällaisten aineiden tai seosten sisällyttäminen leluun on ankarasti kiellettyä aina, kun ainetta tai seosta on lelua käytettäessä tarkoitus käyttää sellaisenaan.

5)

Korvataan liitteessä II olevan II osan 3 jakson 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti 1 päivästä kesäkuuta 2015:

”3.

Lelut eivät saa sisältää aineita tai seoksia, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista:

a)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

b)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

c)

vaaraluokka 4.1;

d)

vaaraluokka 5.1,

sellaisia määriä, että ne saattavat vaarantaa leluja käyttävien lasten terveyden. Aineiden tai seosten sisällyttäminen leluun on ankarasti kiellettyä aina, kun ainetta tai seosta on lelua käytettäessä tarkoitus käyttää sellaisenaan.”

6)

Korvataan liitteessä IV olevan 4 jakson otsikko ja a kohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”4.   Lelut, jotka niiden luonteesta johtuen sisältävät vaarallisia aineita tai seoksia. Kemialliset lelut

a)

Sellaisten lelujen käyttöohjeissa, jotka sisältävät luonteestaan johtuen vaarallisia seoksia tai aineita, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1,

on oltava varoitus kyseisten aineiden tai seosten vaarallisuudesta ja maininta varotoimenpiteistä, jotka on selkeästi eriteltävä lelutyyppien mukaan, niihin liittyvien vaarojen välttämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 säännösten soveltamista. Käyttöohjeissa on myös annettava ensiapuohjeet tällaisen lelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvan vakavan onnettomuuden varalta. Ohjeissa on myös mainittava, että lelu on pidettävä poissa hyvin pienten lasten ulottuvilta.”

7)

Korvataan liitteessä IV olevan 4 jakson otsikko ja a kohta seuraavasti 1 päivästä kesäkuuta 2015:

”4.   Lelut, jotka niiden luonteesta johtuen sisältävät vaarallisia aineita tai seoksia. Kemialliset lelut

a)

Sellaisten lelujen käyttöohjeissa, jotka sisältävät aineita tai seoksia, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1,

on oltava varoitus kyseisten aineiden tai seosten vaarallisuudesta ja maininta varotoimenpiteistä, jotka on selkeästi eriteltävä lelutyyppien mukaan, niihin liittyvien vaarojen välttämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 säännösten soveltamista. Käyttöohjeissa on myös annettava ensiapuohjeet tällaisen lelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvan vakavan onnettomuuden varalta. Ohjeissa on myös mainittava, että lelu on pidettävä poissa hyvin pienten lasten ulottuvilta.”

3 artikla

Direktiiviin 1999/13/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 1999/13/EY seuraavasti:

1)

Korvataan sana ”valmiste” tai ”valmisteet” asetuksen (EY) N:o 1907/2006, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 2006, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä eri taivutusmuodoissaan sanalla ”seos” tai ”seokset” eri taivutusmuodoissaan kaikkialla direktiivin tekstissä.

2)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 6 kohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”6.   Aineet ja seokset, jotka sisältämiensä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuoksi on aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (19) mukaisesti luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi ja joille on osoitettu tai joissa on oltava vaaralauseke H340, H350, H350i, H360D tai H360F tai vaaralauseke R45, R46, R49, R60 tai R61, on korvattava niin pitkälle kuin mahdollista ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ohjeet huomioon ottaen vähemmän haitallisilla aineilla tai seoksilla mahdollisimman pian.

b)

korvataan 6 kohta seuraavasti 1 päivästä kesäkuuta 2015:

”6.   Aineet ja seokset, jotka sisältämiensä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuoksi on aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (20) mukaisesti luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi ja joille on osoitettu tai joissa on oltava vaaralauseke H340, H350, H350i, H360D tai H360F, on korvattava niin pitkälle kuin mahdollista ja 7 artiklan 1 kohdassa mainitut ohjeet huomioon ottaen vähemmän haitallisilla aineilla tai seoksilla mahdollisimman pian.

c)

muutetaan 8 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ilmaisu ”vaaralausekkeella R40” ilmaisulla ”vaaralausekkeella R40 tai R68”;

ii)

korvataan ilmaisu ”merkintää R40” ilmaisulla ”merkintää R40 tai R68”;

iii)

korvataan ilmaisu ”vaaralausekkeella R40 tai R68” ilmauksella ”vaaralausekkeella H341 tai H351”1 päivästä kesäkuuta 2015;

iv)

korvataan ilmaisu ”merkintää R40 tai R68” ilmauksella ”vaaralauseketta H341 tai H351”1 päivästä kesäkuuta 2015;

d)

(muutos ei koske suomenkielistä toisintoa);

e)

muutetaan 13 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ilmaisu ”merkintää R40, R60 tai R61” ilmaisulla ”vaaralauseketta R40, R68, R60 tai R61”;

ii)

korvataan ilmaisu ”vaaralauseketta R40, R68, R60 tai R61” ilmauksella ”vaaralauseketta H341, H351, H360F tai H360D”1 päivästä kesäkuuta 2015.

4 artikla

Direktiiviin 2000/53/EY muuttaminen

Korvataan direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 11 kohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”11.

’vaarallisella aineella’ mitä tahansa ainetta, joka täyttää kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (21) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista;

a)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

b)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

c)

vaaraluokka 4.1;

d)

vaaraluokka 5.1.

5 artikla

Direktiiviin 2002/96/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/96/EY seuraavasti:

1)

Korvataan sana ”valmiste” tai ”valmisteet” asetuksen (EY) N:o 1907/2006, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 2006, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä eri taivutusmuodoissaan sanalla ”seos” tai ”seokset” eri taivutusmuodoissaan kaikkialla direktiivin tekstissä.

2)

Korvataan 3 artiklan l kohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”l)

’vaarallisella aineella tai seoksella’ kaikkia seoksia, joita on pidettävä vaarallisina vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (22) mukaan, tai mitä tahansa aineita, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (23) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1.

3)

Korvataan 3 artiklan l kohta seuraavasti 1 päivästä kesäkuuta 2015:

”l)

’vaarallisella aineella tai seoksella’ kaikkia aineita ja seoksia, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (24) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai-kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1;

4)

Korvataan liitteessä II olevan 1 jakson kolmastoista luetelmakohta seuraavasti:

”—

asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan mukaisia tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävät komponentit,”.

6 artikla

Direktiiviin 2004/42/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivin 2004/42/EY 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 kohdassa sana ”valmisteilla” sanalla ”seoksilla”;

b)

korvataan 8 kohdassa sana ”valmistetta” sanalla ”seosta”.

7 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2010. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä nämä säännökset kirjallisina.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä kesäkuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin soveltamisalalla antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä joulukuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. LE MAIRE


(1)  EUVL C 120, 16.5.2008, s. 50.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. syyskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 28. marraskuuta 2008.

(3)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.

(7)  EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1.

(8)  EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1.

(9)  EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.

(10)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24.

(11)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87.

(12)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.

(13)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(14)  EUVL L 142, 31.5.2008, s. 1.”

(15)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(16)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(17)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(18)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.”

(19)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”;

(20)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”;

(21)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(22)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(23)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(24)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”


23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/75


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/114/EY,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kesäkuussa 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota laatimaan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevan kokonaisstrategian. Komissio hyväksyi tämän johdosta 20 päivänä lokakuuta 2004 tiedonannon ”Kriittisen infrastruktuurin suojelu terrorismin torjunnassa”, jossa on ehdotuksia siitä, miten Euroopassa voitaisiin entistä paremmin ehkäistä elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuvia terrori-iskuja sekä varautua ja reagoida niihin.

(2)

Komissio hyväksyi 17 päivänä marraskuuta 2005 vihreän kirjan Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisohjelmasta, jossa esitetään eri vaihtoehtoja suojaamisohjelman ja elintärkeän infrastruktuurin varoitusjärjestelmän (Critical Infrastructure Warning Information Network) toteuttamista varten. Vihreään kirjaan saadussa palautteessa korostettiin lisäarvoa, jota saadaan elintärkeän infrastruktuurin suojaamista koskevalla yhteisön kehyksellä. Siinä tuotiin esiin tarve parantaa valmiutta suojata elintärkeää infrastruktuuria Euroopassa ja vähentää sen haavoittuvuutta. Lisäksi korostettiin toissijaisuuden, suhteellisuuden ja täydentävyyden pääperiaatteiden samoin kuin sidosryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun merkitystä.

(3)

Joulukuussa 2005 kokoontunut oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kehotti komissiota tekemään ehdotuksen elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevaksi Euroopan unionin ohjelmaksi, jäljempänä ’EPCIP’ (European Programme for Critical Infrastructure Protection). Neuvosto päätti, että ohjelman avulla olisi pyrittävä suojautumaan kaikkia uhkatekijöitä vastaan, vaikka ensisijaisena uhkatekijänä on pidettävä terrorismia. Tämän lähtökohdan mukaan elintärkeän infrastruktuurin suojaamisessa olisi otettava huomioon ihmisen aiheuttamat ja teknologiset uhkatekijät sekä luonnononnettomuudet, mutta terrorismia olisi pidettävä ensisijaisena uhkatekijänä.

(4)

Neuvosto hyväksyi huhtikuussa 2007 EPCIP:iä koskevat päätelmät, joissa se toisti, että jäsenvaltiot ovat viime kädessä vastuussa kansallisten rajojensa sisäpuolella olevien elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevista järjestelyistä, samalla kun se suhtautui myönteisesti komission pyrkimyksiin kehittää eurooppalainen menettely Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien, jäljempänä ’EEI’, määrittämistä ja nimeämistä varten sekä sen arvioimiseksi, onko tarvetta parantaa sen suojaamista.

(5)

Tämä direktiivi on ensimmäinen askel EEI:ien määrittämistä ja nimeämistä sekä arviointia, joka koskee tarvetta parantaa niiden suojaamista, koskevassa asteittaisessa lähestymistavassa. Tällaisena direktiivin pääpaino on energian ja liikenteen toimialoilla, ja sitä olisi tarkasteltava uudelleen, jotta voidaan arvioida sen vaikutusta ja tarvetta sisällyttää sen soveltamisalaan muita toimialoja, muun muassa tieto- ja viestintäteknologia-ala.

(6)

Ensisijainen ja viime käden vastuu EEI:ien suojaamisesta kuuluu jäsenvaltioille ja tällaisten infrastruktuurien omistajille/ylläpitäjille.

(7)

Yhteisössä on tietty määrä elintärkeitä infrastruktuureja, joiden vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi huomattavia rajat ylittäviä vaikutuksia. Tähän saattaa sisältyä sellaisia valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, jotka johtuvat toisiinsa liitettyjen, eri alojen infrastruktuurien keskinäisestä riippuvuudesta. Tällaiset EEI:t olisi määritettävä ja nimettävä yhteisellä menettelyllä. Tällaisia infrastruktuureja koskevien turvallisuusvaatimusten arvioinnissa olisi noudatettava yhteisiä vähimmäisvaatimuksia. Elintärkeän infrastruktuurin suojaamista koskevat jäsenvaltioiden kahdenväliset yhteistyöjärjestelyt ovat vakiintunut ja tehokas keino vaikuttaa valtioiden rajat ylittävään elintärkeään infrastruktuuriin. EPCIP:n olisi nojauduttava tällaiseen yhteistyöhön. Tiedot, jotka liittyvät jonkin yksittäisen infrastruktuurin nimeämiseen EEI:ksi, olisi turvaluokiteltava asianmukaiselle tasolle voimassa olevan yhteisön ja jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.

(8)

Koska eri aloilla on erityistä kokemusta ja asiantuntemusta elintärkeän infrastruktuurin suojaamisesta ja ne asettavat omat vaatimuksensa tälle toiminnalle, elintärkeän infrastruktuurin suojaamista koskevaa yhteisön lähestymistapaa olisi kehitettävä ja pantava täytäntöön ottamalla huomioon eri alojen erityisominaisuudet ja olemassa olevat toimialakohtaiset toimenpiteet, mukaan lukien ne, joita jo on yhteisön sekä kansallisella ja alueellisella tasolla, tarvittaessa myös sellaiset rajat ylittävät keskinäistä avunantoa koskevat sopimukset, joita on olemassa elintärkeiden infrastruktuurien omistajien/ylläpitäjien kesken. Koska yksityinen sektori on erittäin merkittävällä tavalla mukana riskien valvonnassa ja hallinnassa, liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelussa ja katastrofien jälkeisessä elpymisessä, yhteisön lähestymistavan on rohkaistava yksityistä sektoria osallistumaan toimintaan täysipainoisesti.

(9)

Energiatoimialan ja erityisesti sähkön tuotanto- ja jakelumenetelmien (sähköntoimitusten osalta) osalta sähköntuotanto voi, silloin kun se katsotaan tarpeelliseksi, käsittää osia, jotka liittyvät ydinvoimaloiden sähkönjakeluun mutta ei niitä, jotka liittyvät nimenomaisesti ydinvoimaan, ja jotka kuuluvat asiaa koskevan ydinalan lainsäädännön, mukaan lukien sopimukset ja yhteisön lainsäädäntö, piiriin.

(10)

Tällä direktiivillä täydennetään yhteisön tasolla ja jäsenvaltioissa voimassa olevia toimialakohtaisia toimenpiteitä. Jos käytössä on jo yhteisön mekanismeja, niiden käyttöä olisi jatkettava, ja ne edistävät osaltaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa. Eri toimien tai säännösten päällekkäisyyttä tai niiden välisiä ristiriitaisuuksia olisi vältettävä.

(11)

Kaikessa nimetyissä EEI:issa olisi oltava voimassa turvallisuussuunnitelmia tai vastaavia toimenpiteitä, jotka käsittävät luettelon tärkeistä hyödykkeistä, riskinarvioinnin sekä vastatoimenpiteiden ja -menettelyjen määrittelyn, valinnan ja tärkeysjärjestyksen. Tarpeettoman ja päällekkäisen työn välttämiseksi kunkin jäsenvaltion olisi ensiksi arvioitava, onko nimettyjen EEI:ien omistajilla/ylläpitäjillä asiaankuuluvia turvallisuussuunnitelmia tai samankaltaisia toimenpiteitä. Jollei tällaisia suunnitelmia ole, kunkin jäsenvaltion olisi toteutettava tarvittavat toimet, joilla varmistetaan asianmukaisten toimenpiteiden käyttöönotto. Kukin jäsenvaltio päättää itse asianmukaisimmasta toimintamuodosta turvallisuussuunnitelmien laatimiseksi.

(12)

Toimenpiteiden, periaatteiden ja suuntaviivojen, yhteisön toimenpiteet mukaan lukien, sekä kahdenvälisten ja/tai monenvälisten yhteistyöjärjestelyjen, jotka tarjoavat samankaltaisen tai vastaavan turvallisuussuunnitelman tai joissa määrätään turvallisuusyhteyshenkilöstä tai vastaavasta, olisi katsottava täyttävän tämän direktiivin turvallisuussuunnitelmaa tai turvallisuusyhteyshenkilöä koskevat vaatimukset.

(13)

Kaikissa nimetyissä EEI:issa olisi nimettävä turvallisuusyhteyshenkilöitä, jotta voidaan helpottaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa elintärkeän infrastruktuurin suojaamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa. Tarpeettoman ja päällekkäisen työn välttämiseksi kunkin jäsenvaltion olisi ensiksi arvioitava, onko nimettyjen EEI:ien omistajilla/ylläpitäjillä jo turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaava. Jollei tällaista turvallisuusyhteyshenkilöä ole, kunkin jäsenvaltion olisi toteutettava tarvittavat toimet, joilla varmistetaan asianmukaisten toimenpiteiden käyttöönotto. Kukin jäsenvaltio päättää itse asianmukaisimmasta toimintamuodosta turvallisuusyhteyshenkilön nimeämiseksi.

(14)

Eri aloilla ilmenevien riskien, uhkatekijöiden ja haavoittuvuuksien tehokas määrittäminen edellyttää tietojenvaihtoa sekä EEI:ien omistajien/ylläpitäjien ja jäsenvaltioiden että jäsenvaltioiden ja komission välillä. Kunkin jäsenvaltion olisi kerättävä tietoja alueellaan sijaitsevista EEI:ista. Komission olisi saatava jäsenvaltioilta yleistä tietoa riskeistä, uhkatekijöistä ja haavoittuvuuksista aloilla, joilla EEI:ita on määritetty sekä tarvittaessa mahdollisista EEI:ia koskevista parannuksista ja eri alojen keskinäisistä riippuvuussuhteista, jotta se voisi näiden tietojen pohjalta tarvittaessa laatia yksityiskohtaisia ehdotuksia EEI:ien suojaamisen parantamiseksi.

(15)

EEI:ien suojaamista koskevien parannusten helpottamiseksi voidaan kehittää yhteisiä menetelmiä infrastruktuurihyödykkeisiin liittyvien riskien, uhkatekijöiden ja haavoittuvuuksien määrittämistä ja luokittelua varten.

(16)

EEI:ien omistajilla/ylläpitäjillä olisi oltava mahdollisuus tutustua, ensisijaisesti jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten välityksellä, elintärkeän infrastruktuurin suojaamista koskeviin parhaisiin käytänteisiin ja menetelmiin.

(17)

EEI:ien tehokas suojaaminen edellyttää tietojenvaihtoa, yhteensovittamista ja yhteistyötä sekä kansallisella että yhteisön tasolla. Tähän voidaan päästä parhaiten nimeämällä kussakin jäsenvaltiossa EEI:ien suojaamisen yhteyspisteitä, joiden olisi sovitettava yhteen Euroopan elintärkeän infrastruktuurin suojaamiseen liittyviä kysymyksiä kansallisella tasolla sekä muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa.

(18)

Jotta Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseen liittyviä toimia voidaan suunnitella luottamuksellisuutta edellyttävillä aloilla, on aiheellista varmistaa, että tietoja vaihdetaan tämän direktiivin puitteissa johdonmukaisesti ja turvallisesti. Elintärkeään infrastruktuuriin kuuluvia hyödykkeitä koskevien yksityiskohtaisten tietojen, joita voidaan käyttää hyväksi sellaisten toimien suunnittelussa ja toteuttamisessa, ja joiden tarkoituksena on aiheuttaa infrastruktuurijärjestelmien toiminnalle kestämättömiä seurauksia, osalta on tärkeää noudattaa sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (3) mukaisia luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä. Turvaluokitellut tiedot olisi suojattava yhteisön ja jäsenvaltion asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion ja komission olisi noudatettava asiakirjojen luovuttajien niille antamaa asianmukaista turvaluokittelua.

(19)

EEI:ita koskevan tietojenvaihdon olisi tapahduttava luottamuksellisesti ja suojatussa ympäristössä. Tietojen jakaminen edellyttää luottamuksellisia suhteita, jotta yritykset ja organisaatiot tietävät, että niiden arkaluonteiset ja luottamukselliset tiedot ovat riittävästi suojattuja.

(20)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, jotka ovat menettelyn luominen EEI:ien määrittämistä ja nimeämistä varten sekä yhteisen lähestymistavan määrittely sellaista arviota varten, joka koskee tarvetta parantaa tällaisten infrastruktuurien suojaamista, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(21)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tällä direktiivillä otetaan käyttöön menettely Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien, ’EEI’, määrittämistä ja nimeämistä varten sekä yhteinen lähestymistapa sellaista arviointia varten, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista tarkoituksin edistää väestön suojaamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

’elintärkeällä infrastruktuurilla’ sellaisia jäsenvaltioissa sijaitsevia hyödykkeitä ja järjestelmiä tai niiden osia, jotka ovat keskeisiä yhteiskunnan välttämättömien toimintojen, terveydenhuollon, turvallisuuden, turvatoimien sekä väestön taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, ja joiden vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi merkittävä vaikutus jäsenvaltioon sen vuoksi, että näitä toimintoja ei kyetä ylläpitämään;

b)

’Euroopan elintärkeällä infrastruktuurilla’ tai ’EEI’:lla sellaista jäsenvaltioissa sijaitsevaa elintärkeätä infrastruktuuria, jonka vahingoittuminen tai tuhoutuminen vaikuttaisi merkittävästi ainakin kahteen jäsenvaltioon. Vaikutuksen merkitystä on arvioitava horisontaalisin perustein. Tällaiset vaikutukset voivat johtua myös siitä, että toimialat ovat riippuvaisia muiden toimialojen infrastruktuureista;

c)

’riskianalyysillä’ asiaa koskevien uhkakuvien tarkastelua elintärkeän infrastruktuurin haavoittuvuuden ja sen vahingoittumisen tai tuhoutumisen mahdollisten seurausten arvioimiseksi;

d)

’elintärkeän infrastruktuurin suojaamiseen liittyvillä arkaluonteisilla tiedoilla’ elintärkeää infrastruktuuria koskevia tosiseikkoja, joita voitaisiin niiden paljastuttua käyttää sellaisten toimien suunnittelussa ja toteuttamisessa, joiden tarkoituksena on elintärkeiden infrastruktuurijärjestelmien vahingoittuminen tai tuhoutuminen;

e)

’suojaamisella’ kaikkia toimia, joilla pyritään varmistamaan elintärkeän infrastruktuurin toimivuus, jatkuvuus ja eheys uhkatekijöiden, riskien tai haavoittuvuuden ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi;

f)

’EEI:ien omistajilla/ylläpitäjillä’ tahoja, jotka vastaavat tämän direktiivin mukaisesti EEI:ksi nimettyä hyödykettä, järjestelmää tai sellaisen osia koskevista investoinneista ja/tai niiden päivittäisestä toiminnasta.

3 artikla

Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien määrittäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on liitteessä III säädetyn menettelyn mukaisesti määritettävä mahdolliset EEI:t, jotka täyttävät sekä horisontaaliset ja toimialakohtaiset arviointiperusteet että 2 artiklan a ja b alakohdassa olevat määritelmät.

Komissio voi pyynnöstä avustaa jäsenvaltioita niiden määrittäessä mahdollisia EEI:ita.

Komissio voi kiinnittää asianomaisen jäsenvaltion huomiota sellaisten mahdollisten kriittisten infrastruktuurien olemassaoloon, joiden voidaan katsoa täyttävän EEI:ksi nimeämistä koskevat vaatimukset.

Kukin jäsenvaltio sekä komissio huolehtivat jatkuvasti mahdollisten EEI:ien määrittämisestä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja horisontaalisia arviointiperusteita ovat seuraavat:

a)

henkilövahinkoperuste (arvioidaan kuolleiden tai loukkaantuneiden mahdollisena lukumääränä);

b)

taloudellisten vaikutusten peruste (arvioidaan taloudellisina menetyksinä ja/tai tuotteiden tai palvelujen laadun heikkenemisen merkittävyytenä; tähän sisältyvät mahdolliset ympäristövaikutukset);

c)

väestövaikutusten peruste (arvioidaan kansalaisten luottamukseen kohdistuvana vaikutuksena, fyysisenä kärsimyksenä ja päivittäisen elämän häiriintymisenä sekä välttämättömien palvelujen menetyksenä).

Horisontaalisten perusteiden kynnysarvot perustuvat tietyn infrastruktuurin vahingoittumisen tai tuhoutumisen vaikutusten vakavuuteen. Tietyn elintärkeän infrastruktuurin piirissä olevat jäsenvaltiot määrittelevät tapauskohtaisesti horisontaalisiin perusteisiin sovellettavat täsmälliset kynnysarvot. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava vuosittain komissiolle niiden toimialakohtaisten infrastruktuurien lukumäärä, joiden osalta on käsitelty horisontaalisten perusteiden kynnysarvoja.

Toimialakohtaisissa perusteissa on otettava huomioon eri toimialoilla vallitsevat EEI:n ominaispiirteet.

Komissio laatii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa horisontaalisten ja toimialakohtaisten perusteiden soveltamisohjeet ja EEI:ien määrittämisessä käytettävät likimääräiset kynnysarvot. Perusteet turvaluokitellaan. Tällaisten suuntaviivojen käyttäminen on jäsenvaltioille valinnaista.

3.   Toimialat, joilla tämä direktiivi pannaan täytäntöön, ovat energia ja liikenne. Alatoimialat määritellään liitteessä I.

Muita tämän direktiivin täytäntöönpanon piiriin otettavia toimialoja voidaan tarvittaessa määrittää 11 artiklassa säädetyn uudelleentarkastelun yhteydessä. Tieto- ja viestintäteknologia-alaa pidetään ensisijaisena.

4 artikla

Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien nimeäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava mahdollisesta EEI:sta toisille jäsenvaltioille, joihin tämä infrastruktuuri voi merkittävästi vaikuttaa, ja syistä, joiden perusteella se on nimetty mahdolliseksi EEI:ksi.

2.   Kunkin jäsenvaltion, jonka alueella mahdollinen EEI sijaitsee, on käytävä kahdenvälisiä ja/tai monenvälisiä keskusteluja muiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin mahdollinen EEI voi merkittävästi vaikuttaa. Komissio voi osallistua näihin keskusteluihin, mutta sillä ei ole mahdollisuutta saada sellaisia yksityiskohtaisia tietoja, joiden perusteella tietyn infrastruktuurin voisi yksiselitteisesti tunnistaa.

Jos jäsenvaltio, jonka alueella mahdollinen EEI sijaitsee, ei ole määritellyt tätä infrastruktuuria mahdolliseksi EEI:ksi, toinen jäsenvaltio, jolla on syytä uskoa, että tämä EEI voi merkittävästi vaikuttaa siihen, voi ilmoittaa komissiolle halustaan käydä aiheesta kahdenvälisiä ja/tai monenvälisiä keskusteluja. Komissio ilmoittaa viipymättä tämän toiveen jäsenvaltiolle, jonka alueella mahdollinen EEI sijaitsee, ja pyrkii helpottamaan sopimukseen pääsyä osapuolten kesken.

3.   Jäsenvaltion, jonka alueella mahdollinen EEI sijaitsee, on nimettävä se EEI:ksi muiden jäsenvaltioiden, joihin tämä infrastruktuuri voi merkittävästi vaikuttaa, kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

Sen jäsenvaltion, jonka alueella EEI:ksi nimettävä infrastruktuuri sijaitsee, on annettava suostumuksensa.

4.   Jäsenvaltion, jonka alueella nimetty EEI sijaitsee, on ilmoitettava vuosittain komissiolle nimettyjen EEI:ien lukumäärä kutakin toimialaa kohti sekä niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka ovat riippuvaisia kustakin nimetystä EEI:sta. Vain ne jäsenvaltiot, joihin EEI voi merkittävästi vaikuttaa, saavat sen tietoonsa.

5.   Jäsenvaltion, jonka alueella EEI sijaitsee, on ilmoitettava infrastruktuurin omistajalle/ylläpitäjälle infrastruktuurin nimeämisestä EEI:ksi. EEI:n nimeämistä koskevat tiedot on turvaluokiteltava asianmukaisella tasolla.

6.   Edellä olevan 3 artiklan ja tämän artiklan mukainen EEI:ien määrittämis- ja nimeämismenettely on saatettava päätökseen viimeistään 12 päivänä tammikuuta 2011, ja sitä tarkistetaan säännöllisesti.

5 artikla

Turvallisuussuunnitelmat

1.   Turvallisuussuunnitelmaa koskevassa menettelyssä on eriteltävä EEI:n elintärkeät infrastruktuurihyödykkeet ja ne turvallisuusratkaisut, jotka niiden suojaamiseksi ovat olemassa tai joita pannaan parhaillaan täytäntöön. EEI:n turvallisuussuunnitelmaa koskevassa menettelyssä käsiteltävä vähimmäissisältö esitetään liitteessä II.

2.   Kunkin jäsenvaltion on arvioitava, onko kullakin sen alueella sijaitsevalla nimetyllä EEI:lla turvallisuussuunnitelma tai käytössä vastaavia toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon liitteessä II esitetyt seikat. Jos jäsenvaltio toteaa, että tällainen turvallisuussuunnitelma tai vastaava on olemassa ja sitä päivitetään säännöllisesti, ei muita täytäntööpanotoimia tarvita.

3.   Jos jäsenvaltio toteaa, että tällaista turvallisuussuunnitelmaa tai vastaavaa ei ole laadittu, sen on asianmukaisiksi katsomillaan toimenpiteillä varmistettava, että liitteessä II esitetyt seikat huomioon ottava turvallisuussuunnitelma tai vastaava laaditaan.

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että turvallisuussuunnitelma tai vastaava laaditaan ja että sitä tarkistetaan säännöllisesti vuoden kuluessa siitä, kun infrastruktuuri on nimetty EEI:ksi. Tätä määräaikaa voidaan poikkeustapauksissa pidentää sopimalla asiasta jäsenvaltion viranomaisen kanssa ja ilmoittamalla siitä komissiolle.

4.   Jos EEI:n osalta on jo sovittu valvontajärjestelyistä, tämä artikla ei vaikuta niihin, ja tässä artiklassa tarkoitettu asianomainen jäsenvaltion viranomainen on näiden olemassa olevien järjestelyjen mukainen valvoja.

5.   Toimenpiteiden, myös yhteisön toimenpiteiden, jotka tietyllä toimialalla edellyttävät samankaltaista tai vastaavaa turvallisuussuunnitelmaa ja asiaankuuluvan viranomaisen suorittamaa tällaisen suunnitelman valvontaa tai joissa viitataan tällaisen suunnitelman ja valvonnan tarpeellisuuteen, noudattamisen katsotaan täyttävän kaikki jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaiset tai tämän artiklan nojalla vahvistetut vaatimukset. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa mainitut täytäntöönpanoa koskevat suuntaviivat sisältävät alustavan luettelon tällaisista toimenpiteistä.

6 artikla

Turvallisuusyhteyshenkilöt

1.   Turvallisuusyhteyshenkilö vastaa turvallisuuskysymyksiin liittyvästä yhteydenpidosta EEI:n omistajan/ylläpitäjän ja jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen välillä.

2.   Kunkin jäsenvaltion on arvioitava, onko kullakin sen alueella sijaitsevalla nimetyllä EEI:lla turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaavaa. Jos jäsenvaltio toteaa, että tällainen turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaava on olemassa, muita täytäntöönpanotoimia ei tarvita.

3.   Jos jäsenvaltio toteaa, että nimetyllä EEI:lla ei ole tällaista turvallisuusyhteyshenkilöä tai vastaavaa, sen on varmistettava asianmukaisiksi katsomillaan toimenpiteillä, että turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaava nimetään.

4.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen sekä turvallisuusyhteyshenkilön tai vastaavan välinen yhteydenpitojärjestelmä, jonka tarkoituksena on vaihtaa tietoa kyseiseen EEI:iin liittyvistä havaituista riskeistä ja uhkatekijöistä. Tämä yhteydenpitojärjestelmä ei rajoita arkaluonteiseen ja turvaluokiteltuun tietoon pääsyä koskevien kansallisten vaatimusten soveltamista.

5.   Toimenpiteiden, myös yhteisön toimenpiteiden, jotka tietyllä toimialalla edellyttävät turvallisuusyhteyshenkilöä tai vastaavaa tai joissa viitataan tällaisen turvallisuusyhteyshenkilön tai vastaavan tarpeellisuuteen, noudattamisen katsotaan täyttävän kaikki jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaiset tai tämän artiklan nojalla vahvistetut vaatimukset. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa mainitut täytäntöönpanoa koskevat suuntaviivat sisältävät alustavan luettelon tällaisista toimenpiteistä.

7 artikla

Kertomukset

1.   Kunkin jäsenvaltion on laadittava EEI-alatoimialoja koskeva uhka-arvio vuoden kuluessa siitä, kun sen oman alueen infrastruktuuri on nimetty EEI:ksi noilla alatoimialoilla.

2.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kahden vuoden välein yleisluontoinen tiivistelmä kullakin toimialalla, jolla on sen alueella 4 artiklan mukaisesti nimetty EEI, havaituista riskeistä, uhkatekijöistä ja haavoittuvuuksista.

Komissio voi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laatia yhteisen mallin näitä kertomuksia varten.

Kertomuksen laatineen jäsenvaltion on asianmukaisesti turvaluokiteltava kukin kertomus sopivaksi katsomalleen tasolle.

3.   Komissio ja jäsenvaltiot arvioivat 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten perusteella, onko EEI:ien suojaamiseksi harkittava toimialakohtaisia yhteisön tason lisätoimenpiteitä. Tämä menettely toteutetaan yhdessä 11 artiklassa säädetyn tämän direktiivin uudelleentarkastelun yhteydessä.

4.   Komissio voi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laatia yhteisiä menetelmiä koskevia suuntaviivoja EEI:ita koskevien riskianalyysien tekemiseksi. Tällaisten suuntaviivojen käyttäminen on jäsenvaltioille valinnaista.

8 artikla

Komission tuki Euroopan elintärkeille infrastruktuureille

Komissio tukee jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen välityksellä nimetyn EEI:n omistajia/ylläpitäjiä antamalla niille mahdollisuuden hyödyntää saatavilla olevia elintärkeän infrastruktuurin suojaamiseen liittyviä parhaita käytänteitä ja menetelmiä sekä tukee koulutusta ja elintärkeän infrastruktuurin suojaamiseen liittyvää uutta tekniikkaa koskevaa tietojenvaihtoa.

9 artikla

Euroopan elintärkeän infrastruktuurin suojaamiseen liittyvät arkaluonteiset tiedot

1.   Jokaisesta henkilöstä, joka käsittelee jäsenvaltioiden tai komission puolesta turvaluokiteltuja tietoja tämän direktiivin mukaisesti, on laadittava asianmukainen turvallisuusselvitys.

Jäsenvaltioiden, komission ja asianomaisten valvontaelinten on varmistettava, että jäsenvaltioille tai komissiolle toimitettuja Euroopan elintärkeän infrastruktuurin suojaamista koskevia arkaluonteisia tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseen.

2.   Tätä artiklaa sovelletaan myös arkaluonteisia aiheita käsittelevissä kokouksissa vaihdettuun muuhun kuin kirjalliseen tietoon.

10 artikla

Euroopan elintärkeän infrastruktuurin suojaamisesta vastaavat yhteyspisteet

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä Euroopan elintärkeän infrastruktuurin suojaamisesta vastaava yhteyspiste.

2.   Yhteyspiste vastaa Euroopan elintärkeän infrastruktuurin suojaamiseen liittyvien kysymysten yhteensovittamisesta jäsenvaltion sisällä sekä muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Euroopan elintärkeän infrastruktuurin suojaamisesta vastaavan yhteyspisteen nimeäminen ei estä jäsenvaltion muita viranomaisia osallistumasta Euroopan elintärkeän infrastruktuurin suojaamista koskevien kysymysten käsittelyyn.

11 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän direktiivin uudelleentarkastelu aloitetaan 12 päivänä tammikuuta 2012.

12 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 12 päivänä tammikuuta 2011. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä ja toimitettava sille nämä toimenpiteet kirjallisina sekä tiedot niiden ja tämän direktiivin välisestä vastaavuudesta.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa toimenpiteissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  Lausunto annettu 10. heinäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 116, 26.5.2007, s. 1.

(3)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.


LIITE I

Luettelo Euroopan elintärkeää infrastruktuuria käsittävistä toimialoista

Toimiala

Alatoimiala

I

Energia

1.

Sähkö

Sähkön tuotanto- ja siirtoinfrastruktuurit ja -laitteistot sähköntoimitusten osalta

2.

Öljy

Öljyn tuotanto, jalostus, käsittely, varastointi ja siirto putkijohtoja pitkin

3.

Kaasu

Kaasun tuotanto, jalostus, käsittely, varastointi ja siirto putkijohtoja pitkin

LNG-laitokset

II

Liikenne

4.

Maantieliikenne

5.

Rautatieliikenne

6.

Lentoliikenne

7.