EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:345:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 345, 23. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 345

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
23. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1322/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií uplatniteľné v Baltskom mori

1

 

*

Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1323/2008 z 18. decmbra 2008, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2008 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

10

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1324/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa od 1. júla 2008 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1325/2008 z 22. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1326/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Chaource (CHOP)]

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1327/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1328/2008 z 22. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, V, VII a VIII k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1329/2008 z 22 decembra 2008, ktorým sa prijímajú núdzové podporné opatrenia pre trh s bravčovým mäsom v podobe podpory na súkromné skladovanie v časti Spojeného kráľovstva

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2008 z 22. decembra 2008, ktorým sa stotretíkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

60

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/110/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva (smernica o bezpečnosti železníc) (1)

62

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (1)

68

 

*

Smernica Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu (1)

75

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/971/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2008 o rovnocennosti množiteľského materiálu lesných kultúr produkovaného v tretích krajinách

83

 

 

2008/972/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2008 ktorým sa mení a dopĺňa príloha 13 k Spoločným konzulárnym pokynom na vypĺňanie vízových nálepiek

88

 

 

Komisia

 

 

2008/973/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o dátum stanovený v článku 21 ods. 3, do ktorého sú členské oprávnené predĺžiť platnosť rozhodnutí o rovnocennosti sadiva zemiakov z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2008) 8135]  (1)

90

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/974/SZBP z 18. decembra 2008 na podporu Haagskeho kódexu správania proti šíreniu balistických rakiet v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

91

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/975/SZBP z 18. decembra 2008 ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (Athena)

96

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2008/936/ES z 20. mája 2008 o pomoci, ktorú Francúzsko priznalo Fondu na prevenciu rizík rybolovu a rybárskym podnikom (Štátna pomoc C 9/06) (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008)

115

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1337/2007 z 15. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 992/95, pokiaľ ide o colné kvóty Spoločenstva na určité produkty rybolovu s pôvodom v Nórsku (Ú. v. EÚ L 298, 16.11.2007)

115

 

*

Korigendum k smernici Komisie 95/45/ES z 26. júla 1995, ktorou sa ustanovujú osobitné kritériá čistoty týkajúce sa farbív určených na používanie v potravinách (Ú. v. ES L 226 z 22. septembra 1995; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 115, s. 218)

116

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top