EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0744

Komission asetus (EU) N:o 744/2010, annettu 18 päivänä elokuuta 2010 , otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 muuttamisesta halonien kriittisten käyttötarkoitusten osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 218, 19.8.2010, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 189 - 195

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/03/2024; Implisiittinen kumoaja 32024R0590

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/744/oj

19.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/2


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 744/2010,

annettu 18 päivänä elokuuta 2010,

otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 muuttamisesta halonien kriittisten käyttötarkoitusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Haloni 1301, haloni 1211 ja haloni 2402, jäljempänä ’halonit’, ovat otsonikerrosta heikentäviä aineita, jotka on mainittu valvottavien aineiden luettelossa asetuksen EY N:o 1005/2009 liitteessä I olevassa III ryhmässä. Niiden valmistaminen on ollut jäsenvaltioissa kielletty Montrealin pöytäkirjan mukaisesti vuodesta 1994. Niiden käyttö on kuitenkin sallittua tietyissä kriittisissä käyttötarkoituksissa, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1005/2009 liitteessä VI.

(2)

Komissio on otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (2) 4 artiklan 4 kohdan iv alakohdassa säädetyn mukaisesti tarkastellut uudelleen kyseisen asetuksen liitettä VII. Se on arvioinut halonien nykyiset käyttötarkoitukset sekä sellaisten teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisten vaihtoehtojen ja teknologioiden saatavuuden ja käyttöönoton, jotka ovat ympäristön ja terveyden kannalta hyväksyttävissä, jäljempänä ’vaihtoehdot’. Tällä välin asetus (EY) N:o 2037/2000 on korvattu asetuksella (EY) N:o 1005/2009, ja tässä yhteydessä asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liite VII on otettu sellaisenaan asetuksen (EY) N:o 1005/2009 liitteeksi VI.

(3)

Uudelleentarkastelussa kävi ilmi, että jäsenvaltiot tulkitsevat eri tavoin sitä, mitkä ovat asetuksen (EY) N:o 1005/2009 liitteessä VI kuvattuja halonien kriittisiä käyttötarkoituksia. Kukin halonisovellus olisi näin ollen kuvattava yksityiskohtaisemmin täsmentäen laitteiston tai toiminnon luokka, sovelluksen tarkoitus, halonisammuttimen tyyppi ja halonityyppi.

(4)

Uudelleentarkastelussa kävi ilmi myös, että harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta halonit eivät ole enää välttämättömiä uusissa palontorjuntalaitteistoissa ja uusissa laitoksissa ja vaihtoehtoja asennetaan jo rutiininomaisesti. Halonisammuttimia ja -sammutusjärjestelmiä tarvitaan kuitenkin edelleen joissakin laitteistoissa, jotka valmistetaan vanhojen mallien mukaisesti.

(5)

Tarkastelu osoitti myös, että haloneja jo korvataan tai voitaisiin korvata muilla vaihtoehdoilla ajan mittaan ja kohtuullisin kustannuksin suurimmassa osassa sammutusjärjestelmäsovelluksia sisällyttämällä niitä sekä nykyisiin laitteistoihin ja toimintoihin että vanhojen mallien mukaisesti valmistettaviin laitteistoihin ja toimintoihin.

(6)

Vaihtoehtojen saatavuuden ja käyttöönoton parannuttua on näin ollen tarkoituksenmukaista asettaa kullekin sovellukselle käytön lopettamisen määräaika, jonka jälkeen halonien käyttö uusissa laitteistoissa ja toiminnoissa ei enää olisi kriittisen käyttötarkoituksen mukaista ja halonisammuttimien tai -sammutusjärjestelmien asentaminen olisi kielletty. ”Uusia laitteistoja” ja ”uusia toimintoja” määriteltäessä olisi otettava asianmukaisesti huomioon se vaihe laitteiston tai toiminnon elinkaaressa, jolloin sammutusjärjestelmää tarvitsevan tilan suunnittelusta päätetään.

(7)

On myös tarpeen asettaa kullekin sovellukselle sallitun käytön takaraja, jonka jälkeen halonien käyttö kaikkiin, sekä nykyisiin että vanhojen mallien mukaisesti valmistettaviin, laitteistoihin ja toimintoihin kuuluvissa sammuttimissa ja sammutusjärjestelmissä lakkaa olemasta kriittisen käyttötarkoituksen mukaista. Halonien käyttö olisi näin ollen kiellettävä ja kaikki halonisammuttimet ja -sammutusjärjestelmät olisi korvattava, muunnettava tai poistettava käytöstä asetuksen (EY) N:o 1005/2009 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin määräaikoihin mennessä.

(8)

Käytön lopettamisen määräajoissa olisi otettava huomioon vaihtoehtojen saatavuus uusiin laitteistoihin ja toimintoihin sekä tällaisten vaihtoehtojen käyttöönoton esteet. Niiden olisi tarvittaessa mahdollistettava riittävä aika kehittää vaihtoehtoja kuitenkin siten, että samalla kannustetaan ryhtymään tällaiseen kehitystyöhön. Siviili-ilmailun kansainvälisen sääntelyn vuoksi ilma-alusten osalta olisi otettava huomioon Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn aloitteet, jotka koskevat halonisammuttimien asentamista ja käyttöä ilma-aluksissa.

(9)

Sallitun käytön takarajojen olisi lisäksi mahdollistettava riittävä aika halonien korvaamiseen tai muuntotoimien loppuunsaattamiseen rutiininomaisten tai suunniteltujen laitteisto- tai toimintohuoltojen tai parannustoimien yhteydessä siten, ettei tarpeettomasti vaikuteta laitteistojen tai toimintojen käyttöön eikä aiheuteta liiallisia kustannuksia. Niissä olisi myös otettava huomioon vaihtoehtojen asentamisesta kyseisiin laitteistoihin tai toimintoihin mahdollisesti aiheutuvien sertifiointi-, lupa- tai hyväksyntämenettelyjen vaatima aika.

(10)

Suurimmalle osalle uusien laitteistojen ja uusien toimintojen sovelluksia, joissa halonisammuttimia ja -sammutusjärjestelmiä ei enää tarvita tai joihin niitä ei enää asenneta, voidaan asettaa käytön lopettamisen määräajaksi vuosi 2010. On kuitenkin tarpeen asettaa käytön lopettamisen määräajaksi vuosi 2011 joillekin armeijan maakulkuneuvo- ja ilma-alussovelluksille, joille katsotaan jo olevan vaihtoehtoja olemassa mutta ei kuitenkaan pian päätökseen saatavien kehittämisohjelmien aikana käyttöön otettuina ja joiden muuttaminen ei enää ole teknisesti tai taloudellisesti toteutettavissa. Ilma-alusten moottorikotelojen ja matkustamoissa olevien kannettavien sammutinten sovelluksille käytön lopettamisen määräajaksi on tarkoituksenmukaista asettaa vuosi 2014, mikä olisi linjassa ICAOssa vastaavan rajoituksen täytäntöönpanolle suunnitellun aikataulun kanssa. On tarkoituksenmukaista asettaa käytön lopettamisen määräajaksi vuosi 2018 lentorahtikoneiden rahtitilan sovelluksille, joille ei vielä ole löydetty vaihtoehtoja mutta joille voidaan kohtuudella olettaa jatkotutkimuksen ja kehittämisen tuloksena mainittuun ajankohtaan mennessä löytyvän vaihtoehtoja asennettaviksi uusiin ilma-aluksiin, joille haetaan tyyppihyväksyntää.

(11)

Monille sovelluksille on tarkoituksenmukaista asettaa sallitun käytön takarajat vuosille 2013–2025 riippuen niistä teknisistä ja taloudellisista haasteista, joita tulee vastaan halonien korvaamisessa tai muuttamisessa. Tällaisten sallitun käytön takarajojen olisi mahdollistettava riittävä aika halonien korvaamiseen rutiininomaisissa huolto-ohjelmissa useimpien sellaisten laitteistojen ja toimintojen osalta, joille vaihtoehtoja on saatavilla. On tarkoituksenmukaista asettaa sallitun käytön takarajat vuosille 2030 tai 2035 sellaisille armeijan maakulkuneuvo- tai merialussovelluksille, joissa halonien korvaaminen on todennäköisesti teknisesti tai taloudellisesti toteutettavissa ainoastaan suunniteltujen laitteistoparannus- tai muokkausohjelmien mukaisesti ja joita varten joissakin jäsenvaltioissa on vielä suoritettava lisätutkimusta ja kehitystyötä vaihtoehtojen soveltuvuuden todentamiseksi.

(12)

Joillekin armeijan nykyisille kulkuneuvo-, merialus-, sukellusvene-, ilma-alussovelluksille sekä sovelluksille, jotka valmistetaan tai tullaan valmistamaan nykyisten mallien mukaisesti, ei vielä ole löydetty vaihtoehtoja. On kuitenkin kohtuullista olettaa, että vuoteen 2040 mennessä suuri osa kyseisestä laitteistosta on tullut käyttöikänsä päähän tai vaihtoehtoja on jatkotutkimuksen ja kehittämisen tuloksena tullut saataville. Näin ollen on tarkoituksenmukaista ja kohtuullista asettaa tällaisille sovelluksille sallitun käytön takarajaksi vuosi 2040.

(13)

Rahtitilojen, moottorikotelojen ja lisävoimanlähteiden sammutusjärjestelmiin nykyisissä tai nykyisen tyyppihyväksynnän mukaisesti rakennettavissa ilma-aluksissa ei vielä ole löydetty vaihtoehtoja. Lisäksi merkittävä määrä siviili-ilmailussa käytettävistä ilma-aluksista rakennetaan edelleen haloneja kyseisissä sovelluksissa käyttäen ja haloneihin tukeudutaan ennustettavissa olevassa jatkossakin. Vaikka hyväksytään se tosiasia, että halonien korvaamiselle tällaisissa sovelluksissa on merkittäviä teknisiä, taloudellisia ja sääntelyrajoitteita, on kuitenkin kierrätettyjen halonien pitkän aikavälin saatavuuteen liittyvän epävarmuuden ja soveltuvien vaihtoehtojen yksilöimiseen ja kehittämiseen tarvittavan lisätutkimuksen ja kehitystyön tarpeen vuoksi tarkoituksenmukaista asettaa sallitun käytön kohtuulliseksi takarajaksi vuosi 2040.

(14)

Liitettä VI, jossa muun muassa vahvistetaan kriittisten käyttötarkoitusten poistamisen aikataulu, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta voitaisiin ottaa huomioon vaihtoehtojen jatkuva tutkimus- ja kehitystyö ja uusi tieto niiden saatavuudesta. Sallitun käytön takarajoista ja käytön lopettamisen määräajoista voidaan myöntää poikkeuksia erityistapauksissa, jos osoitetaan, ettei vaihtoehtoja ole olemassa.

(15)

Asetus (EY) N:o 1005/2009 olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1005/2009 25 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1005/2009 liite VI tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1.


LIITE

”LIITE VI

HALONIEN KRIITTISET KÄYTTÖTARKOITUKSET

Tässä liitteessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’Käytön lopettamisen määräajalla’ tarkoitetaan päivää, jonka jälkeen haloneja ei saa käyttää sammuttimissa eikä sammutusjärjestelmissä uusissa laitteistoissa ja uusissa toiminnoissa.

2)

’Uusilla laitteistoilla’ tarkoitetaan laitteistoja, joiden osalta käytön lopettamisen määräaikaan mennessä mikään seuraavista ei ole toteutunut:

a)

niitä koskevan hankinta- tai kehityssopimuksen allekirjoitus;

b)

niitä koskevan tyyppihyväksyntä- tai sertifiointihakemuksen jättäminen toimivaltaiselle sääntelyviranomaiselle.

3)

’Uusilla toiminnoilla’ tarkoitetaan toimintoja, joiden osalta käytön lopettamisen määräaikaan mennessä mikään seuraavista ei ole toteutunut:

a)

niitä koskevan kehityssopimuksen allekirjoitus;

b)

niitä koskevan suunnittelulupahakemuksen jättäminen toimivaltaiselle sääntelyviranomaiselle.

4)

’Sallitun käytön takarajalla’ tarkoitetaan päivää, jonka jälkeen haloneja ei saa käyttää kyseisissä sovelluksissa ja haloneja sisältäviä sammuttimia tai sammutusjärjestelmiä ei saa olla käytössä.

5)

’Inertoinnilla’ tarkoitetaan helposti syttyvän tai räjähdysherkän kaasun syttymisen estämistä lisäämällä siihen inhibointi- tai laimennusaineita.

6)

’Rahtialuksella’ tarkoitetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyssä yleissopimuksessa (SOLAS-yleissopimus) annettujen näitä asioita koskevien määritelmien mukaisesti alusta, joka ei ole matkustaja-alus, jonka bruttopaino on yli 500 tonnia ja joka purjehtii kansainvälisellä matkalla. SOLAS-yleissopimuksessa ’matkustaja-alus’ on ’alus, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa’, ja ’kansainvälisellä matkalla’ tarkoitetaan ’matkaa maasta, johon tätä sopimusta sovelletaan, tällaisen maan ulkopuolella olevaan satamaan tai päinvastoin’.

7)

’Yleensä miehitetyllä’ tilalla tarkoitetaan suojattua tilaa, jossa on oltava henkilöitä lähes koko ajan tai koko ajan, jotta laitteisto tai toiminto toimisi tehokkaasti. Armeijan sovelluksissa henkilöiden läsnäolotarve määräytyy taistelutilanteen tarpeen mukaisesti.

8)

’Yleensä miehittämättömällä’ tilalla tarkoitetaan suojattua tilaa, jossa on henkilöitä vain rajallisen ajan, esimerkiksi huoltotoimien ajan, ja jossa laitteiston tai toiminnon toimivuus ei edellytä henkilöiden jatkuvaa läsnäoloa.

HALONIEN KRIITTISET KÄYTTÖTARKOITUKSET

Hakemus

Käytön lopettamisen määräaika

(Mainitun vuoden joulukuun 31. päivä)

Sallitun käytön takaraja

(Mainitun vuoden joulukuun 31. päivä)

Laitteiston tai toiminnon luokka

Tarkoitus

Sammutintyyppi

Halonityyppi

1.

Armeijan maakulkuneuvot

1.1

Moottoritilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

1211

2402

2010

2035

1.2

Miehistötilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2402

2011

2040

1.3

Miehistötilojen suojaaminen

Käsisammuttimet

1301

1211

2011

2020

2.

Armeijan merialukset

2.1

Yleensä miehitettyjen koneistotilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2402

2010

2040

2.2

Yleensä miehittämättömien konehuoneiden suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

1211

2402

2010

2035

2.3

Yleensä miehittämättömien sähkölaitetilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

1211

2010

2030

2.4

Komentokeskusten suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2010

2030

2.5

Polttoainepumppuhuoneiden suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2010

2030

2.6

Syttyvien nesteiden säiliöiden suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

1211

2402

2010

2030

2.7

Ilma-alusten suojaaminen lentokonehalleissa tai huoltotiloissa

Käsisammuttimet

1301

1211

2010

2016

3.

Armeijan sukellusveneet

3.1

Koneistotilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2010

2040

3.2

Komentokeskusten suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2010

2040

3.3

Dieselgeneraattoritilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2010

2040

3.4

Sähkölaitetilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2010

2040

4.

Ilma-alukset

4.1

Yleensä miehittämättömien rahtitilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

1211

2402

2018

2040

4.2

Matkustamojen ja miehistötilojen suojaaminen

Käsisammuttimet

1211

2402

2014

2025

4.3

Moottorikotelojen ja lisävoimanlähteiden suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

1211

2402

2014

2040

4.4

Polttoainesäiliöiden inertointi

Kiinteä järjestelmä

1301

2402

2011

2040

4.5

Käymäläjätesäiliöiden suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

1211

2402

2011

2020

4.6

Kuivien tilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

1211

2402

2011

2040

5.

Öljy- ja kaasualan sekä petrokemian alan laitokset

5.1

Sellaisten tilojen suojaaminen, joihin voi päästä syttyviä nesteitä tai kaasuja

Kiinteä järjestelmä

1301

2402

2010

2020

6.

Kaupallisen liikenteen rahtialukset

6.1

Sellaisten yleensä miehitettyjen tilojen inertointi, joihin voi päästä syttyviä nesteitä tai kaasuja

Kiinteä järjestelmä

1301

2402

1994

2016

7.

Kansallisen turvallisuuden kannalta erittäin tärkeät maanpinnalla sijaitsevat komento- ja viestikeskukset

7.1

Yleensä miehitettyjen tilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2402

2010

2025

7.2

Yleensä miehitettyjen tilojen suojaaminen

Käsisammuttimet

1211

2010

2013

7.3

Yleensä miehittämättömien tilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2402

2010

2020

8.

Lentokentät ja -asemat

8.1

Pelastusajoneuvot

Käsisammuttimet

1211

2010

2016

8.2

Ilma-alusten suojaaminen lentokonehalleissa tai huoltotiloissa

Käsisammuttimet

1211

2010

2016

9.

Ydinvoimalat ja ydintutkimus laitokset

9.1

Sellaisten tilojen suojaaminen, joissa on tarpeen minimoida radioaktiivisten aineiden leviämisen riski

Kiinteä järjestelmä

1301

2010

2020

10.

Englannin kanaalin tunneli

10.1

Teknisten tilojen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2010

2016

10.2

Kanaalitunnelijunien vetureiden ja vaunujen suojaaminen

Kiinteä järjestelmä

1301

2010

2020

11.

Muut

11.1

Alkusammutus palokuntahenkilöstön turvallisuuden takaamiseksi

Käsisammuttimet

1211

2010

2013

11.2

Armeija- tai poliisihenkilöstön henkilöiden pelastamiseen käyttämät laitteet

Käsisammuttimet

1211

2010

2013


Top