Help Print this page 

Document DD_2013_15_009_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 009
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.009.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 009

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1991

L 308

1

 

 

31991R3254

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3254/91 od 4. studenoga 1991. o zabrani uporabe stupica na području Zajednice i unošenja na područje Zajednice krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta koje potječu iz zemalja u kojima ih love stupicama ili metodama zamki koje ne odgovaraju međunarodnim humanim standardima hvatanja stupicom

3

1994

L 184

3

 

 

31994R1771

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1771/94 od 19. srpnja 1994. o utvrđivanju odredaba o unošenju krzna i robe proizvedene od određenih vrsta divljih životinja u Zajednicu

7

1997

L 008

2

 

 

31997R0035

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 35/97 od 10. siječnja 1997. o utvrđivanju odredaba o izdavanju potvrda za krzno i za robu obuhvaćenu Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3254/91

9

2002

L 011

4

 

 

32001L0095

 

 

 

Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (1)

12

2002

L 278

24

 

 

32002D0805

 

 

 

(2002/805/EZ)
Odluka Komisije od 15. listopada 2002. o određenim zaštitnim mjerama za neke proizvode životinjskog podrijetla koji se uvoze iz Ukrajine, a namijenjeni su prehrani životinja (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 3785) (1)

26

2003

L 275

32

 

 

32003L0087

 

 

 

Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1)

28

2003

L 287

1

 

 

32003R1946

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (1)

43

2005

L 229

6

 

 

32005R1445

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1445/2005 od 5. rujna 2005. o određivanju odgovarajućih mjerila procjene kvalitete i sadržaja izvješća o kvaliteti statističkih podataka o otpadu za potrebe Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

53

2006

L 161

1

 

 

32006R0842

 

 

 

Uredba (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (1)

60

2006

L 217

1

 

 

32006R1195

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1195/2006 od 18. srpnja 2006. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (1)

71

2006

L 345

24

 

 

32006D0871

 

 

 

(2006/871/EZ)
Odluka Vijeća od 18. srpnja 2005. o zaključivanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica

74

2006

L 345

26

 

 

22006A1208(04)

 

 

 

Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica

76

2007

L 055

1

 

 

32007R0172

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 172/2007 od 16. veljače 2007. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (1)

123

2007

L 085

3

 

 

32007R0323

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 323/2007 od 26. ožujka 2007. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima te o izmjeni Direktive 79/117/EEZ (1)

129

2007

L 332

7

 

 

32007R1493

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1493/2007 od 17. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, obrasca za izvješća koja podnose proizvođači, uvoznici i izvoznici određenih fluoriranih stakleničkih plinova

131

2007

L 332

25

 

 

32007R1494

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1494/2007 od 17. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, oblika oznaka i dodatnih zahtjeva u pogledu označivanja vezanih uz proizvode i opremu koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (1)

149

2007

L 333

4

 

 

32007R1497

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1497/2007 od 18. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva za provjeru propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (1)

151

2007

L 335

10

 

 

32007R1516

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (1)

153

2008

L 092

28

 

 

32008R0308

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 308/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, formata koji države članice koriste za obavješćivanje o svojim programima osposobljavanja i certifikacije (1)

156

2008

L 129

48

 

 

32008D0375

 

 

 

(2008/375/EZ)
Odluka Vijeća od 29. travnja 2008. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Republike Turske o sudjelovanju Republike Turske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

163

2008

L 139

8

 

 

32008R0465

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 465/2008 od 28. svibnja 2008. o uvođenju, u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93, zahtjeva u pogledu ispitivanja i informacija koje moraju ispuniti uvoznici i proizvođači određenih tvari koje mogu biti postojane, bioakumulirajuće i toksične i koje su navedene u Europskom popisu postojećih komercijalnih kemijskih tvari (1)

164

2008

L 139

10

 

 

32008R0466

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 466/2008 od 28. svibnja 2008. o uvođenju zahtjeva u pogledu ispitivanja i informacija koje moraju ispuniti uvoznici i proizvođači određenih prioritetnih tvari u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari (1)

166

2008

L 264

1

 

 

32008R0967

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 967/2008 od 29. rujna 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

168

2008

L 304

75

 

 

32008R1102

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1102/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zabrani izvoza metalne žive i određenih živinih spojeva i smjesa i o sigurnom skladištenju metalne žive (1)

170

2009

L 096

33

 

 

32009R0304

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 304/2009 od 14. travnja 2009. o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obrade otpada koji sadrži postojane organske onečišćujuće tvari iz toplinskih i metalurških proizvodnih procesa (1)

175

2010

L 216

1

 

 

32010R0737

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 737/2010 od 10. kolovoza 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana (1)

179

2010

L 218

2

 

 

32010R0744

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 744/2010 od 18. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, s obzirom na kritične primjene halona (1)

189

2010

L 253

2

 

 

32010R0849

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 849/2010 od 27. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o otpadu (1)

196

2010

L 276

1

 

 

32010R0911

 

 

 

Uredba (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim operativnim aktivnostima (2011. do 2013.) (1)

236

2010

L 324

13

 

 

32010R1152

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1152/2010 od 8. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 440/2008 o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), s ciljem njezinog prilagođavanja tehničkom napretku (1)

246

2011

L 079

4

 

 

32011R0291

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 291/2011 od 24. ožujka 2011. o neophodnim laboratorijskim i analitičkim uporabama kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici u Uniji na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

272

2011

L 147

4

 

 

32011R0537

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 537/2011 od 1. lipnja 2011. o mehanizmu za raspodjelu količina kontroliranih tvari odobrenih za laboratorijsku i analitičku primjenu u Uniji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

275

2012

L 069

15

 

 

32012L0009

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/09/EU od 7. ožujka 2012. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda (1)

277

2012

L 181

1

 

 

32012R0600

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

279

2012

L 181

30

 

 

32012R0601

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

308

2012

L 275

27

 

 

32012L0025

 

 

 

Provedbena direktiva Komisije 2012/25/EU od 9. listopada 2012. o utvrđivanju postupaka obavješćivanja za razmjenu, između država članica, ljudskih organa namijenjenih presađivanju (1)

383

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top