19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/2


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 744/2010

z 18. augusta 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, pokiaľ ide o kritické použitia halónov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

Halón 1301, halón 1211 a halón 2402 (ďalej len „halóny“) sú látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, ktoré sú uvedené ako kontrolované látky v skupine III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1005/2009. Ich výroba v členských štátoch bola od roku 1994 v súlade s požiadavkami Montrealského protokolu zakázaná. Naďalej je však povolené ich používanie pri určitých kritických použitiach ustanovených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009.

(2)

Komisia preskúmala prílohu VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (2), ako sa to vyžaduje v článku 4 ods. 4 bode iv) uvedeného nariadenia. Vyhodnotila pritom súčasné použitia halónov i dostupnosť a realizáciu technicky a ekonomicky uskutočniteľných alternatív alebo technológií, ktoré sú prijateľné z hľadiska životného prostredia a zdravia (ďalej len „alternatívy“). Medzičasom sa nariadenie (ES) č. 2037/2000 nahradilo nariadením (ES) č. 1005/2009, pričom sa príloha VII k nariadeniu (ES) č. 2037/2000 bez zmeny stala prílohou VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009.

(3)

Preskúmaním sa ukázalo, že medzi členskými štátmi existujú isté rozdiely pri výklade použití halónov, ktoré zodpovedajú kritickým použitiam opísaným v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009. Každé kritické použitie halónov by sa preto malo podrobnejšie opísať, pričom sa bližšie určí kategória vybavenia alebo zariadenia, účel použitia, typ halónového hasiaceho prístroja a typ halónu.

(4)

Preskúmaním sa takisto ukázalo, že okrem niekoľkých výnimiek už halóny nie sú potrebné v nových konštrukčných návrhoch vybavenia a zariadeniach na splnenie požiadaviek protipožiarnej ochrany a že v súčasnosti sa bežne inštalujú alternatívy. Halónové hasiace prístroje a protipožiarne systémy sú však aj naďalej potrebné v niektorých prípadoch vybavenia, ktoré sa vyrába alebo sa bude vyrábať podľa súčasných konštrukčných návrhov.

(5)

Preskúmaním sa takisto ukázalo, že halóny sa nahrádzajú alebo by sa postupom času a s primeranými nákladmi mohli nahradiť alternatívami pri väčšine protipožiarnych použití, či už v rámci existujúceho vybavenia a existujúcich zariadení, alebo vybavenia vyrábaného podľa súčasných konštrukčných návrhov.

(6)

Vzhľadom na lepšiu dostupnosť a realizáciu alternatív je preto vhodné, aby sa pre každé použitie ustanovili termíny na ukončenie používania halónov, po uplynutí ktorých by použitie halónov v novom vybavení a v nových zariadeniach nebolo kritickým použitím a inštalácia halónového hasiaceho prístroja alebo protipožiarneho systému by teda nebola povolená. Pri definovaní „nového vybavenia“ a „nových zariadení“ by sa mala náležite zohľadniť fáza životného cyklu vybavenia a zariadení, v ktorej sa účinne pevne určí konštrukčný návrh priestoru, v ktorom sa vyžaduje protipožiarna ochrana.

(7)

Je taktiež vhodné, aby sa pre každé použitie ustanovili termíny na ukončenie používania halónov, po uplynutí ktorých by použitie halónov v hasiacich prístrojoch alebo protipožiarnych systémoch vo všetkom vybavení a zariadeniach prestalo byť kritickým použitím, či už v existujúcom vybavení a existujúcich zariadeniach, alebo vo vybavení, ktoré sa vyrába alebo sa bude vyrábať podľa súčasných konštrukčných návrhov. Použitie halónov by preto nebolo povolené a všetky halónové hasiace prístroje a protipožiarne systémy by sa mali nahradiť, upraviť alebo vyradiť z prevádzky do konečného dátumu v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2009.

(8)

V termínoch na ukončenie používania by sa mala zohľadniť dostupnosť alternatív pre nové vybavenie a nové zariadenia, ako aj prekážky ich realizácie. Takisto by mali poskytovať dostatok času na vývoj alternatív v prípade, že je to potrebné, a súčasne by takýto vývoj mali stimulovať. Pokiaľ ide o lietadlá, nakoľko sa civilné letectvo reguluje na medzinárodnej úrovni, mali by sa náležite zohľadniť iniciatívy Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO – International Civil Aviation Organisation) v súvislosti s inštaláciou a používaním halónov v hasiacich prístrojoch na palube lietadla.

(9)

Konečné dátumy by navyše mali poskytnúť dostatok času na dokončenie činností nahradenia alebo konverzie halónu ako súčasti programov bežnej alebo plánovanej údržby alebo modernizácie vybavenia alebo zariadenia bez toho, aby bola príliš ovplyvnená prevádzka príslušného vybavenia alebo zariadení a aby vznikli nadmerné náklady. Mal by sa v nich zohľadniť aj čas potrebný na získanie každého osvedčenia, povolenia alebo schválenia, ktoré sa môže vyžadovať pri inštalácii alternatív v príslušnom vybavení alebo zariadeniach.

(10)

Pri väčšine použití v novom vybavení a nových zariadeniach, kde už halónové hasiace prístroje a protipožiarne systémy nie sú potrebné alebo sa už neinštalujú, je vhodné stanoviť ako termín na ukončenie používania rok 2010. Rok 2011 je však vhodné stanoviť ako termín na ukončenie používania pri niektorých použitiach vo vojenských pozemných vozidlách a lietadlách, pri ktorých sa alternatívy považujú v súčasnosti za dostupné, ale k realizácii ktorých nedošlo počas teraz už takmer ukončených vývojových programov a ktorých úpravy už nemusia byť technicky a ekonomicky uskutočniteľné. Rok 2014 je vhodné stanoviť ako termín na ukončenie používania pri použitiach v gondole motora a prenosnom hasiacom prístroji na palube lietadla, čo by zodpovedalo časovému rámcu na plánovanú realizáciu rovnocenného obmedzenia prostredníctvom ICAO. Rok 2018 je vhodné stanoviť ako termín na ukončenie používania pri použitiach v nákladných priestoroch lietadla, ak sa pre ne ešte neidentifikovali alternatívy, ale možno dôvodne predpokladať, že na základe ďalšieho výskumu a vývoja budú do uvedeného dátumu k dispozícii alternatívy na inštaláciu v nových lietadlách, pre ktoré sa predloží žiadosť o typové osvedčenie.

(11)

Pri mnohých použitiach je vhodné stanoviť konečné dátumy v rozpätí rokov 2013 až 2025 podľa úrovne technickej a ekonomickej náročnosti nahradenia alebo konverzie halónu. Tieto konečné dátumy by mali poskytnúť dostatok času na nahradenie halónu počas programov bežnej údržby pre väčšinu vybavenia a zariadení v prípade, ak sú v súčasnosti dostupné alternatívy. Rok 2030 alebo 2035 je vhodné stanoviť ako konečný dátum pri určitých použitiach vo vojenských pozemných vozidlách a vojenských lodiach, pri ktorých je nahradenie halónu pravdepodobne technicky a ekonomicky uskutočniteľné iba v rámci programov plánovanej aktualizácie alebo modernizácie vybavenia a pri ktorých môže byť v niektorých členských štátoch potrebný ďalší výskum a vývoj s cieľom overiť dostupnosť alternatív.

(12)

Pri niektorých použitiach v existujúcich vojenských vozidlách, existujúcich vojenských hladinových lodiach, existujúcich vojenských ponorkách, existujúcich vojenských lietadlách a v tých vozidlách, lodiach, ponorkách a lietadlách, ktoré sa vyrábajú alebo sa budú vyrábať podľa súčasných konštrukčných návrhov, sa ešte neidentifikovali alternatívy. Dá sa však odôvodnene očakávať, že do roku 2040 dosiahne veľká časť príslušného vybavenia koniec svojej životnosti alebo že už budú v tomto čase k dispozícii alternatívy, ktoré vyplynú z ďalšieho výskumu a vývoja. Rok 2040 je preto vhodné stanoviť ako primeraný konečný dátum pri uvedených použitiach.

(13)

Pre protipožiarne systémy v nákladných priestoroch, gondolách motorov a pomocných zdrojoch v existujúcich civilných lietadlách alebo v lietadlách vyrábaných v súlade s existujúcim typovým osvedčením sa ešte takisto neidentifikovali alternatívy. Značné množstvo civilných lietadiel sa navyše bude v blízkej budúcnosti aj naďalej vyrábať pri uvedených použitiach s použitím halónov a táto výroba bude od nich závisieť. Hoci sa uznáva, že existujú značné technické, ekonomické a regulačné obmedzenia týkajúce sa nahradenia halónov v prípade uvedených použití, vzhľadom na neistotu v súvislosti s dostupnosťou recyklovaných halónov v dlhodobom horizonte a na potrebu ďalšieho výskumu a vývoja zameraného na identifikovanie a vývoj vhodných alternatív je takisto vhodné stanoviť rok 2040 ako primeraný konečný dátum.

(14)

Príloha VI vrátane časových harmonogramov postupného vyraďovania kritických použití bude aj naďalej predmetom preskúmania s cieľom zohľadniť výsledky pokračujúceho výskumu a vývoja alternatív, ako aj nové informácie o ich dostupnosti. Okrem toho možno udeliť výnimky z konečných dátumov a termínov na ukončenie používania v špecifických prípadoch, v ktorých sa preukáže, že neexistuje žiadna alternatíva.

(15)

Nariadenie (ES) č. 1005/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(16)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA VI

KRITICKÉ POUŽITIA HALÓNOV

Na účely tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

‚Termín na ukončenie používania‘ je dátum, po ktorom sa halóny nesmú používať v halónových hasiacich prístrojoch a protipožiarnych systémoch v novom vybavení a v nových zariadeniach na príslušné použitie.

2.

‚Nové vybavenie‘ je vybavenie, pri ktorom sa do termínu na ukončenie používania nevykonal ani jeden z týchto úkonov:

a)

podpísanie príslušnej zmluvy o verejnom obstarávaní alebo o stavbe;

b)

predloženie žiadosti o typové schválenie alebo o typové osvedčenie zodpovedajúcemu regulačnému orgánu.

3.

‚Nové zariadenia‘ sú zariadenia, pri ktorých sa do termínu na ukončenie používania nevykonal ani jeden z týchto úkonov:

a)

podpísanie príslušnej zmluvy o stavbe;

b)

predloženie žiadosti o plánovacie povolenie zodpovedajúcemu regulačnému orgánu.

4.

‚Konečný dátum‘ je dátum, po ktorom sa halóny nesmú používať na príslušné použitie a po ktorom sa hasiace prístroje alebo protipožiarne systémy obsahujúce halóny vyradia z prevádzky.

5.

‚Inertizácia‘ je zabránenie roznetu spaľovania horľavej alebo výbušnej atmosféry pridaním inhibičného alebo riediaceho činidla.

6.

‚Nákladná loď‘ je loď, ktorá nie je osobnou loďou, má hrubú hmotnosť viac ako 500 ton a vydáva sa na medzinárodnú plavbu, v súlade s vymedzením týchto pojmov podľa dohovoru o Bezpečnosti života na mori (SOLAS – Safety of Life at Sea). Podľa vymedzenia pojmu v dohovore SOLAS ‚osobnou loďou‘ je ‚loď prepravujúca viac než dvanásť cestujúcich‘ a ‚medzinárodnou plavbou‘ je ‚plavba z krajiny, na ktorú sa vzťahuje uvedený dohovor, do prístavu nachádzajúceho sa mimo tejto krajiny, alebo opačným smerom‘.

7.

‚Bežne obsadený‘ priestor je chránený priestor, kde osoby potrebujú byť prítomné väčšinu času alebo po celý čas nato, aby vybavenie alebo zariadenie účinne fungovalo. Pri vojenských použitiach stav obsadenosti chráneného priestoru je stav uplatniteľný počas bojovej situácie.

8.

‚Bežne neobsadený‘ priestor je chránený priestor obsadený iba počas obmedzených časových úsekov najmä na vykonanie údržby, kde nepretržitá prítomnosť osôb nie je potrebná na účinné fungovanie vybavenia alebo zariadenia.

KRITICKÉ POUŽITIA HALÓNOV

Použitie

Termín na ukončenie používania

(31. december uvedeného roka)

Konečný dátum

(31. december uvedeného roka)

Kategória vybavenia alebo zariadenia

Účel

Typ hasiaceho prístroja

Typ halónu

1.

Vojenské pozemné vozidlá

1.1.

Ochrana priestorov motora

Pevný systém

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Ochrana priestorov posádky

Pevný systém

1301

2402

2011

2040

1.3.

Ochrana priestorov posádky

Prenosný hasiaci prístroj

1301

1211

2011

2020

2.

Vojenské hladinové lode

2.1.

Ochrana bežne obsadených strojovní

Pevný systém

1301

2402

2010

2040

2.2.

Ochrana bežne neobsadených motorových priestorov

Pevný systém

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Ochrana bežne neobsadených elektrických priestorov

Pevný systém

1301

1211

2010

2030

2.4.

Ochrana veliteľských centier

Pevný systém

1301

2010

2030

2.5.

Ochrana miestností s palivovým čerpadlom

Pevný systém

1301

2010

2030

2.6.

Ochrana priestorov na skladovanie horľavých kvapalín

Pevný systém

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.

Ochrana lietadla v hangároch a priestoroch na údržbu

Prenosný hasiaci prístroj

1301

1211

2010

2016

3.

Vojenské ponorky

3.1.

Ochrana strojovní

Pevný systém

1301

2010

2040

3.2.

Ochrana veliteľských centier

Pevný systém

1301

2010

2040

3.3.

Ochrana priestorov s naftovými generátormi

Pevný systém

1301

2010

2040

3.4.

Ochrana elektrických priestorov

Pevný systém

1301

2010

2040

4.

Lietadlá

4.1.

Ochrana bežne neobsadených nákladných priestorov

Pevný systém

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.

Ochrana kabín a priestorov posádky

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2402

2014

2025

4.3.

Ochrana gondol motora a pomocných zdrojov

Pevný systém

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Inertizácia palivových nádrží

Pevný systém

1301

2402

2011

2040

4.5.

Ochrana odpadových nádrží hygienických zariadení

Pevný systém

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.

Ochrana suchých priestorov

Pevný systém

1301

1211

2402

2011

2040

5.

Ropné, plynové a petrochemické zariadenia

5.1.

Ochrana priestorov, v ktorých môže dôjsť k uvoľneniu horľavej kvapaliny alebo plynu

Pevný systém

1301

2402

2010

2020

6.

Obchodné nákladné lode

6.1.

Inertizácia bežne obsadených priestorov, v ktorých môže dôjsť k uvoľneniu horľavej kvapaliny alebo plynu

Pevný systém

1301

2402

1994

2016

7.

Pozemné veliteľské a komunikačné zariadenia významné z hľadiska národnej bezpečnosti

7.1.

Ochrana bežne obsadených priestorov

Pevný systém

1301

2402

2010

2025

7.2.

Ochrana bežne obsadených priestorov

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2010

2013

7.3.

Ochrana bežne neobsadených priestorov

Pevný systém

1301

2402

2010

2020

8.

Pristávacie plochy a letiská

8.1.

Vo vozidlách záchrannej a požiarnej služby

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2010

2016

8.2.

Ochrana lietadla v hangároch a priestoroch na údržbu

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2010

2016

9.

V jadrových energetických a výskumných zariadeniach

9.1.

Ochrana priestorov nevyhnutná na minimalizovanie rizika disperzie rádioaktívneho materiálu

Pevný systém

1301

2010

2020

10.

V tuneli pod Lamanšským prielivom

10.1.

Na ochranu technických zariadení

Pevný systém

1301

2010

2016

10.2.

Ochrana motorových vozňov a kyvadlových vozňov vlakov Eurotunela

Pevný systém

1301

2010

2020

11.

Iné

11.1.

Počiatočné hasenie požiarnymi zbormi nevyhnutné z hľadiska osobnej bezpečnosti

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2010

2013

11.2.

Použitie na ochranu osôb vojenským a policajným personálom

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2010

2013