EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0744

2010 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 744/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatos dėl būtiniausių halonų naudojimo atvejų Tekstas svarbus EEE

OJ L 218, 19.8.2010, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 189 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/744/oj

19.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 218/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 744/2010

2010 m. rugpjūčio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatos dėl būtiniausių halonų naudojimo atvejų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Halonas 1301, halonas 1211 ir halonas 2402 (toliau – halonai) – ozoną ardančios medžiagos, įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 I priede pateiktą III grupės kontroliuojamų medžiagų sąrašą. Laikantis Monrealio protokolo reikalavimų, 1994 m. uždrausta tas medžiagas gaminti valstybėse narėse. Tačiau toliau leidžiama jas naudoti tam tikrais būtiniausiais atvejais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 VI priede.

(2)

Kaip reikalaujama 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (2) 4 straipsnio 4 dalies iv punkte, Komisija persvarstė to reglamento VII priedą. Todėl Komisija įvertino šiuo metu taikomus halonų naudojimo būdus ir techniniu bei ekonominiu atžvilgiu įgyvendinamų alternatyvų ar technologijų, priimtinų aplinkos ir sveikatos atžvilgiu (toliau – alternatyvos), esamumą ir įgyvendinimą. Šiuo metu Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1005/2009, o Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 VII priedas be pakeitimų tapo Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 VI priedu.

(3)

Po persvarstymo nustatyta, kad kartais valstybėse narėse skirtingai aiškinama, kurie atvejai laikomi būtiniausiais halonų naudojimo atvejais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 VI priede. Todėl kiekvienas būtiniausias halonų naudojimo atvejis turėtų būti apibrėžtas išsamiau, nurodant susijusios įrangos ar įrenginių kategoriją, naudojimo tikslą, halonų turinčios gesinimo priemonės tipą ir halono tipą.

(4)

Be to, po persvarstymo nustatyta, kad, išskyrus retus atvejus, nebebūtina halonus naudoti naujai suprojektuotoje įrangoje ir naujuose įrenginiuose priešgaisrinės apsaugos poreikiams patenkinti ir kad šiuo metu reguliariai diegiamos alternatyvos. Tačiau halonų turinčios gesinimo priemonės ir priešgaisrinės apsaugos sistemos vis dar būtinos kai kurioje įrangoje, kuri gaminama arba bus gaminama pagal esamus projektus.

(5)

Be to, po persvarstymo nustatyta, kad daugeliu atvejų turimoje priešgaisrinei apsaugai skirtoje įrangoje ir įrenginiuose vietoje halonų pagrįstomis išlaidomis naudojamos arba ilgainiui galėtų būti naudojamos alternatyvos, diegiamos į esamą įrangą ir esamus įrenginius arba į įrangą, gaminamą pagal esamus projektus.

(6)

Todėl atsižvelgiant į tai, kad esama ir diegiama vis daugiau alternatyvų, tikslinga kiekvienu halonų naudojimo atveju nustatyti halonų naudojimo nutraukimo datą, po kurios halonų naudojimas naujoje įrangoje arba naujuose įrenginiuose nebūtų laikomas būtiniausiu halonų naudojimo atveju, ir todėl nebūtų leidžiama diegti halonų turinčios gesinimo priemonės arba priešgaisrinės apsaugos sistemos. Formuluojant terminų „nauja įranga“ ir „nauji įrenginiai“ apibrėžtis reikėtų tinkamai atsižvelgti į įrangos ir įrenginių gyvavimo ciklo etapą, kuriuo suprojektuojama vieta, kurioje būtinos priešgaisrinės apsaugos priemonės.

(7)

Be to, tikslinga kiekvienu halonų naudojimo atveju nustatyti halonų naudojimo pabaigos datą, po kurios halonų naudojimas visoje įrangoje arba visuose įrenginiuose esančiose ugnies gesinimo priemonėse arba priešgaisrinės apsaugos sistemose, įskaitant esamą įrangą ir esamus įrenginius arba įrangą, kuri gaminama arba bus gaminama pagal esamus projektus, nebūtų laikomas būtiniausiu halonų naudojimo atveju. Todėl nebūtų leidžiama halonų naudoti, ir visos halonų turinčios ugnies gesinimo priemonės ir priešgaisrinės apsaugos sistemos turėtų būti pakeistos kitomis, perdarytos, arba jų eksploatavimas nutraukiamas iki halonų naudojimo pabaigos datos pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 13 straipsnio 3 dalį.

(8)

Nustatant halonų naudojimo nutraukimo datas reikėtų atsižvelgti į tai, ar nustatytos naujos įrangos ir naujų įrenginių alternatyvos, ir į tų alternatyvų diegimo kliūtis. Be to, nustatant tas datas prireikus turėtų būti numatyta pakankamai laiko alternatyvoms sukurti, taip skatinant kurti tokias alternatyvas. Civilinė aviacija reglamentuojama tarptautiniu lygmeniu, todėl turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (TCAO) iniciatyvas, susijusias su halonų instaliavimu ir naudojimu orlaiviuose esančiose ugnies gesinimo priemonėse.

(9)

Nustatant halonų naudojimo pabaigos datas taip pat turėtų būti numatyta pakankamai laiko halonų pakeitimo kita medžiaga arba sistemų, kuriose naudojami halonai, perdarymo veiksmams, kurie turi būti atliekami vykdant einamąją ar planinę įrangos arba įrenginių priežiūrą arba pagal atnaujinimo programas, nesutrikdant atitinkamos įrangos arba įrenginių veiklos ir nesudarant pernelyg didelių sąnaudų. Be to, nustatant tas datas turėtų būti atsižvelgiama į tai, kiek reikia laiko sertifikatui, leidimui ar sutikimui, kurio gali būti reikalaujama, kad būtų galima atitinkamoje įrangoje ar įrenginiuose diegti alternatyvas, gauti.

(10)

Daugeliu halonų naudojimo naujoje įrangoje ir naujuose įrenginiuose atvejų, kai halonų turinčios gesinimo priemonės ir priešgaisrinės apsaugos sistemos nebereikalingos arba nebediegiamos, tikslinga nustatyti, kad halonų naudojimo nutraukimo data – 2010 m. Tačiau tikslinga nustatyti, kad kai kuriais halonų naudojimo karinėse sausumos transporto priemonėse ir orlaiviuose atvejais, kai laikoma, kad alternatyvos yra nustatytos, tačiau jos neįdiegtos pagal jau beveik užbaigtas plėtros programas, ir kai atlikti pakeitimus gali būti techniškai ir ekonomiškai nebeįmanoma, halonų naudojimo nutraukimo data – 2011 m. Tikslinga nustatyti, kad halonų naudojimo nešiojamose orlaivių variklių gondolų ir kabinų gesinimo priemonėse nutraukimo data – 2014 m.; šis terminas atitiktų per TCAO numatomo įgyvendinti atitinkamo apribojimo terminą. Tikslinga nustatyti, kad halonų naudojimo orlaivių krovinių skyriuose nutraukimo data – 2018 m., jei alternatyvos dar nesukurtos, tačiau galima pagrįstai tikėtis, kad po papildomų mokslinių tyrimų ir plėtros iki tos datos bus sukurtos alternatyvos, kurias bus galima diegti naujuose orlaiviuose, teikiamuose tipo patvirtinimo sertifikatui gauti.

(11)

Daugeliu halonų naudojimo atvejų, atsižvelgiant į techninius ir ekonominius uždavinius, susijusius su halonų pakeitimu kita medžiaga arba sistemų, kuriose naudojami halonai, perdarymu, tikslinga nustatyti, kad halonų naudojimo pabaigos datos – nuo 2013 m. iki 2025 m. Nustatant tas halonų naudojimo pabaigos datas turėtų būti numatyta pakankamai laiko halonams pagal einamosios priežiūros programas pakeisti kita medžiaga beveik visoje įrangoje ir įrenginiuose, jei alternatyvos jau yra. Tikslinga nustatyti, kad kai kuriais halonų naudojimo karinėse sausumos transporto priemonėse ir kariniuose laivuose atvejais, kai halonų pakeitimas kita medžiaga techniškai ir ekonomiškai įmanomas tik atliekant planines įrangos atnaujinimo arba remonto programas ir kai alternatyvų tinkamumui patikrinti kai kuriose valstybėse narėse gali prireikti atlikti papildomus mokslinius tyrimus ir plėtrą, halonų naudojimo pabaigos data – 2030 m. arba 2035 m.

(12)

Kai kuriais halonų naudojimo esamose karinėse transporto priemonėse, esamuose kariniuose antvandeniniuose laivuose, esamuose kariniuose povandeniniuose laivuose, esamuose kariniuose orlaiviuose ir tose priemonėse, laivuose ir orlaiviuose, kurie gaminami arba bus gaminami pagal esamus projektus, atvejais alternatyvos dar nenustatytos. Tačiau galima pagrįstai tikėtis, kad didelės dalies atitinkamos įrangos naudojimo laikas iki 2040 m. bus pasibaigęs arba iki tos datos, atlikus mokslinius tyrimus ir plėtrą, bus nustatytos alternatyvos. Todėl tikslinga nustatyti, kad pagrįsta halonų naudojimo tais atvejais pabaigos data – 2040 m.

(13)

Be to, dar nenustatytos esamų civilinių orlaivių arba pagal esamus tipo patvirtinimo sertifikatus gaminamų orlaivių krovinių skyrių, variklių gondolų ir pagalbinių jėgainių priešgaisrinės apsaugos sistemų alternatyvos. Be to, labai daug civilinių orlaivių numatomoje ateityje bus tebegaminami tais halonų naudojimo atvejais naudojant halonus ir bus nuo jų priklausomi. Nors pripažįstama, kad yra daug techninių, ekonominių ir reglamentavimo kliūčių, kliudančių tais halonų naudojimo atvejais halonus pakeisti kita medžiaga, taip pat tikslinga, atsižvelgiant į neužtikrintumą, kad perdirbtų halonų bus turima ilgą laiką, ir į poreikį atlikti papildomus mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad būtų galima nustatyti ir sukurti tinkamas alternatyvas, nustatyti, kad halonų naudojimo pabaigos data – 2040 m.

(14)

VI priedas, įskaitant halonų naudojimo būtiniausiais atvejais pabaigos terminus, bus persvarstomi, kad būtų atsižvelgiama į atliekamus alternatyvų mokslinius tyrimus ir plėtrą ir į naują informaciją apie alternatyvų buvimą. Be to, tam tikrais atvejais, kai įrodoma, kad alternatyvų nėra, gali būti nustatytos nuo halonų naudojimo pabaigos datos ir halonų naudojimo nutraukimo datos nukrypti leidžiančios nuostatos.

(15)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1005/2009.

(16)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 25 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 VI priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 286, 2009 10 31, p. 1.

(2)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1.


PRIEDAS

„VI PRIEDAS

BŪTINIAUSI HALONŲ NAUDOJIMO ATVEJAI

Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   naudojimo nutraukimo data– data, po kurios neleidžiama tam tikru būdu halonų naudoti naujoje įrangoje ir naujuose įrenginiuose esančiose ugnies gesinimo priemonėse arba priešgaisrinės apsaugos sistemose;

2)   nauja įranga– įranga, kurios atžvilgiu iki halonų naudojimo nutraukimo datos neatliktas nei vienas iš šių veiksmų:

a)susijusios pirkimo arba plėtros sutarties pasirašymas;b)tipo patvirtinimo prašymo arba tipo sertifikavimo prašymo pateikimas atitinkamai reguliavimo institucijai;

3)   nauji įrenginiai– įrenginiai, kurių atžvilgiu iki halonų naudojimo nutraukimo datos neatliktas nei vienas iš šių veiksmų:

a)susijusios plėtros sutarties pasirašymas;b)prašymo išduoti sutikimą vykdyti projektavimo veiksmus pateikimas atitinkamai reguliavimo institucijai;

4)   naudojimo pabaigos data– data, po kurios halonai tam tikru būdu nenaudojami ir iki kurios halonų turinčių ugnies gesinimo priemonių arba priešgaisrinės apsaugos sistemų eksploatacija nutraukiama;

5)   stabilizavimas– apsaugojimas nuo degios ar sprogios aplinkos užsidegimo, pridedant slopinimo ar skiedimo medžiagos;

6)   krovininis laivas– ne keleivinis laivas, kurio bendras svoris didesnis nei 500 tonų ir kuris pradeda tarptautinį reisą; atsižvelgiama į Konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (angl. SOLAS) pateiktas tų terminų apibrėžtis. SOLAS konvencijoje apibrėžta, kad keleivinis laivas – daugiau kaip dvylika keleivių vežantis laivas, o tarptautinis reisas – reisas iš šalies, kuriai taikoma ši konvencija, į uostą, esantį už tokios šalies ribų, arba atvirkščiai;

7)   patalpa, kurioje įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių,– apsaugota patalpa, kurioje beveik visą laiką arba visą laiką turi būti žmonių, kad įranga arba įrenginiai veiksmingai veiktų. Kai halonai naudojami kariniais tikslais, tai, ar apsaugotoje patalpoje būna žmonių, nustatoma pagal tai, ar kovos aplinkybėmis toje patalpoje turi būti žmonių;

8)   patalpa, kurioje įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra,– apsaugota patalpa, kurioje žmonių yra tik tam tikrais laikotarpiais, visų pirma atliekant remonto darbus, ir kurioje veiksmingam įrangos ir įrenginių veikimui užtikrinti žmonių buvimas nebūtinas.

BŪTINIAUSI HALONŲ NAUDOJIMO ATVEJAI

Naudojimas

Naudojimo nutraukimo data

(nurodytų metų gruodžio 31 d.)

Naudojimo pabaigos data

(nurodytų metų gruodžio 31 d.)

Įrangos ar įrenginių kategorija

Tikslas

Gesinimo priemonės tipas

Halono tipas

1.

Karinėse sausumos transporto priemonėse

1.1.

Variklių skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Įgulos kabinoms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2402

2011

2040

1.3.

Įgulos kabinoms apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1301

1211

2011

2020

2.

Kariniuose antvandeniniuose laivuose

2.1.

Mašinų patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2402

2010

2040

2.2.

Variklių patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Elektros įrenginių skyriams, kuriuose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

1211

2010

2030

2.4.

Vadovavimo centrams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2010

2030

2.5.

Kuro siurblių skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2010

2030

2.6.

Degiųjų skysčių saugojimo skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.

Orlaiviams angaruose ir remonto vietose apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1301

1211

2010

2016

3.

Kariniuose povandeniniuose laivuose

3.1.

Mašinų patalpoms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2010

2040

3.2.

Vadovavimo centrams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2010

2040

3.3.

Dyzelinių generatorių patalpoms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2010

2040

3.4.

Elektros įrenginių skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2010

2040

4.

Orlaiviuose

4.1.

Krovinių skyriams, kuriuose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.

Kabinoms ir įgulos kabinoms apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1211

2402

2014

2025

4.3.

Variklių gondoloms ir pagalbinėms jėgainėms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Degalų bakams stabilizuoti

Stacionari sistema

1301

2402

2011

2040

4.5.

Tualetų nuotekų talpykloms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.

Sausosioms patalpoms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

1211

2402

2011

2040

5.

Naftos, dujų ir naftos chemijos produktų įrenginiuose

5.1.

Patalpoms, į kurias gali patekti degiųjų skysčių ar dujų, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2402

2010

2020

6.

Komerciniuose krovininiuose laivuose

6.1.

Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių ir į kurias gali patekti degiųjų skysčių ar dujų, stabilizuoti

Stacionari sistema

1301

2402

1994

2016

7.

Nacionaliniam saugumui užtikrinti būtinuose sausumos vadovavimo ir ryšių įrenginiuose

7.1.

Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2402

2010

2025

7.2.

Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1211

2010

2013

7.3.

Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2402

2010

2020

8.

Aerodromuose ir oro uostuose

8.1.

Gelbėjimo po avarijų transporto priemonėse

Nešiojamasis gesintuvas

1211

2010

2016

8.2.

Orlaiviams angaruose ir remonto vietose apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1211

2010

2016

9.

Branduolinės energijos ir branduolinių tyrimų įrenginiuose

9.1.

Patalpoms apsaugoti, jei reikia sumažinti radioaktyviosios medžiagos pasklidimo riziką

Stacionari sistema

1301

2010

2020

10.

Lamanšo sąsiaurio tunelyje

10.1.

Techniniams įrenginiams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2010

2016

10.2.

Lamanšo sąsiaurio tunelio traukinių lokomotyvams ir vagonams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

2010

2020

11.

Kita

11.1.

Asmeninei saugai užtikrinti būtinuose gesintuvuose, kuriuos naudoja gaisrininkai pradiniam gesinimui

Nešiojamasis gesintuvas

1211

2010

2013

11.2.

Žmonėms apsaugoti, kai tai atlieka kariškiai ir policijos pareigūnai

Nešiojamasis gesintuvas

1211

2010

2013


Top