EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1833

Komission direktiivi (EU) 2019/1833, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta

C/2019/7533

OJ L 279, 31.10.2019, p. 54–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1833/oj

31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/54


KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2019/1833,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä, 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin (2) – jota koskeva julistus annettiin Göteborgissa 17 päivänä marraskuuta 2017 – periaatteen 10 mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja asianmukaiseen työympäristöön. Työntekijöiden oikeus korkeatasoiseen työterveyden ja työturvallisuuden suojeluun ja työympäristöön, joka on mukautettu heidän ammatillisiin tarpeisiinsa ja joka mahdollistaa heille pidemmän osallistumisen työmarkkinoille, sisältää suojelun biologisille tekijöille altistumiselta työssä.

(2)

Työntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien direktiivien, direktiivi 2000/54/EY mukaan luettuna, täytäntöönpanosta tehtiin jälkiarviointi eli ns. REFIT-arviointi. Arvioinnissa tarkasteltiin direktiivien merkityksellisyyttä, tutkimusta ja uutta tieteellistä tietämystä asiaan liittyvillä eri aloilla. REFIT-arvioinnissa, johon viitataan komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (3), todetaan muun muassa, että direktiivin 2000/54/EY liitteessä III olevaa luokiteltujen biologisten tekijöiden luetteloa on muutettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon tieteen ja tekniikan kehitys ja lisätä johdonmukaisuutta muiden direktiivien kanssa.

(3)

Tiedonannossaan ”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen” (4) komissio toisti, että REFIT-arvioinnin mukaan unionin työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntö on yleisesti ottaen tehokas ja tarkoituksenmukainen mutta että vanhentuneiden sääntöjen ajantasaistaminen ja suojelun, sääntöjen noudattamisen ja noudattamisen valvonnan parantaminen ja laajentaminen käytännössä on tarpeen. Komissio korostaa, että direktiivin 2000/54/EY liitteessä III olevan biologisten tekijöiden luettelon ajan tasalle saattaminen on erityisesti tarpeen.

(4)

Direktiivissä 2000/54/EY vahvistetaan säännöt työntekijöiden suojelemiseksi heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua altistumisesta biologisille tekijöille työssä, mukaan lukien sellaisten vaarojen ehkäisy. Direktiiviä 2000/54/EY sovelletaan toimintoihin, joissa työntekijät altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille työnsä vuoksi, ja siinä esitetään toimenpiteet, joita on toteutettava kaikessa toiminnassa, johon voi liittyä biologisille tekijöille altistumisen vaara, työntekijöiden biologisille tekijöille altistumisen laadun, määrän ja keston määrittelemiseksi.

(5)

Koska riskinarvioinnin tulokset voivat osoittaa tahattoman altistumisen biologisille tekijöille, olemassa saattaa olla muitakin työtoimintoja, joita ei ole sisällytetty direktiivin 2000/54/EY liitteeseen I mutta jotka myöskin olisi otettava huomioon. Tämän vuoksi direktiivin 2000/54/EY liitteessä I olevaa toimintojen ohjeellista luetteloa olisi muutettava sisällyttämällä siihen johdantolause, jossa selvennetään luettelon olevan luonteeltaan ei-tyhjentävä.

(6)

Direktiivin 2000/54/EY liitteessä III luetellaan biologiset tekijät, joiden tiedetään aiheuttavan ihmisessä tartuntataudin, luokiteltuina niiden tartuntavaaran tason mukaan. Kyseisen liitteen johdantohuomautuksen 6 mukaan luetteloa olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon viimeisin sellaista tieteellistä kehitystä koskeva tietämys, joka on aiheuttanut merkittäviä muutoksia luettelon viimeisimmän päivityksen jälkeen erityisesti biologisten tekijöiden taksonomian, nimikkeistön, luokituksen ja ominaispiirteiden sekä uusien biologisten tekijöiden esiintymisen osalta.

(7)

Direktiivin 2000/54/EY liitteissä V ja VI vahvistetaan eristystoimenpiteet ja eristyksen tasot laboratorioille, eläintiloille ja teollisuudelle. Liitteitä V ja VI olisi muutettava ja järjesteltävä uusiksi, jotta ne voidaan saattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/41/EY (5) säädettyjen eristämis- ja muiden suojatoimenpiteiden mukaisiksi ja jotta nämä toimenpiteet voidaan ottaa huomioon.

(8)

Käsillä olevaa direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI päivitystä valmisteltaessa tarkasteltiin tarvetta säilyttää niiden työntekijöiden nykyinen suojelun taso, jotka altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille työssään, ja varmistaa se, että muutoksissa otetaan huomioon ainoastaan alan sellainen tieteellinen kehitys, joka edellyttää puhtaasti teknisiä mukautuksia työpaikalla.

(9)

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa kuultiin toimenpiteistä, jotka ovat seurausta komission tiedonannon ”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen” antamisesta ja joita tarvitaan unionin työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön säilyttämiseksi tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena.

(10)

Kuuden työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä koskevan direktiivin nykyaikaistamista koskevassa 6 päivänä joulukuuta 2017 antamassaan lausunnossa ”Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All” (6) työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea suositteli, että direktiiviä 2000/54/EY olisi muutettava sen merkityksellisyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

(11)

Myöhemmässä 31 päivänä toukokuuta 2018 antamassaan lausunnossa biologisia tekijöistä koskevan direktiivin (2000/54/EY) liitteiden teknisistä päivityksistä ”Opinion on technical updates to the annexes of the Biological Agents Directive (2000/54/EC)” (7) työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea suositteli, että liitteisiin I, III, V ja VI olisi tehtävä erityisiä päivityksiä alan uusimman teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

(12)

Komissiota avustivat direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI ajantasaistamisen valmistelussa jäsenvaltioita edustavat asiantuntijat, jotka antoivat teknistä ja tieteellistä tukea.

(13)

Jäsenvaltiot ovat 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun selittäviä asiakirjoja koskevan jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman (8) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevaan ilmoitukseensa yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde.

(14)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 89/391/ETY (9) 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2000/54/EY liitteet I, III, V ja VI tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 20 päivänä marraskuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21.

(2)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, marraskuu 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fi

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/41/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljetusta käytöstä (EUVL L 125, 21.5.2009, s. 75).

(6)  Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea, asiakirja 1718/2017.

(7)  Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea, asiakirja 434/18.

(8)  EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.

(9)  Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).


LIITE

1)   

Korvataan direktiivin 2000/54/EY liite I seuraavasti:

”LIITE I

OHJEELLINEN LUETTELO TOIMINNOISTA

(4 artiklan 2 alakohta)

Alkuhuomautus

Jos tämän direktiivin 3 artiklan ja 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyssä vaarojen arvioinnissa ilmenee tahatonta altistumista biologisille tekijöille, huomioon saatetaan joutua ottamaan muitakin työtoimintoja, joita ei ole sisällytetty tähän liitteeseen.

1.

Työ elintarviketeollisuudessa.

2.

Maataloustyö.

3.

Työ, jossa joudutaan kosketuksiin eläinten ja/tai eläinperäisten tuotteiden kanssa.

4.

Terveydenhuoltotyö, mukaan lukien työ eristysyksiköissä ja yksiköissä, joissa käsitellään ruumiita.

5.

Työ kliinisissä, eläinlääketieteellisissä ja diagnostisissa laboratorioissa, pois lukien diagnostiset mikrobiologiset laboratoriot.

6.

Työ jätteidenkäsittelylaitoksissa.

7.

Työ jätevedenpuhdistamoissa.

2)   

Korvataan direktiivin 2000/54/EY liite III seuraavasti:

”LIITE III

YHTEISÖN LUOKITUS

(2 artiklan toinen kohta ja 18 artikla)

ALKUHUOMAUTUKSET

1.

Direktiivin soveltamisalan mukaisesti luokitukseen on sisällytettävä ainoastaan tekijät, joiden tiedetään voivan tarttua ihmisiin.

Tarvittaessa lisätään merkintä tekijän mahdollisesta myrkyllisestä ja allergisesta vaikutuksesta.

Eläin- ja kasvipatogeenejä, joista tiedetään, että ne eivät vaikuta ihmiseen, ei ole otettu huomioon.

Tätä luokiteltujen biologisten tekijöiden luetteloa laadittaessa ei ole otettu huomioon muuntogeenisiä mikro-organismeja.

2.

Biologisten tekijöiden luokitus perustuu vaikutukseen, joka näillä tekijöillä on terveisiin työntekijöihin.

Sellaisiin työntekijöihin kohdistuviin erityisiin vaikutuksiin, joiden herkkyyteen voi vaikuttaa jokin muu syy, kuten jo olemassa oleva sairaus, lääkitys, immuunipuutos, raskaus tai imettäminen, ei ole kiinnitetty erityistä huomiota.

Direktiivissä vaaditussa vaarojen arvioinnissa olisi käsiteltävä myös näihin työntekijöihin kohdistuvaa lisävaaraa.

Tietyissä teollisissa prosesseissa, tietyissä laboratoriotöissä tai tietyissä eläintiloissa tehtävissä töissä, joissa työntekijät altistuvat tai voivat altistua ryhmään 3 ja 4 kuuluville biologisille tekijöille, toteutettavien ehkäisevien teknisten toimenpiteiden on oltava direktiivin 16 artiklan mukaiset.

3.

Biologisten tekijöiden, joita ei ole luokiteltu luettelossa oleviin ryhmiin 2–4, ei voida katsoa olevan luokiteltu ryhmään 1.

Niiden sukujen tapauksessa, joihin kuuluvista lajeista useamman kuin yhden tiedetään aiheuttavan tauteja ihmisellä, luettelo sisältää ne lajit, jotka aiheuttavat useimmin sairauksia, ja yleisempi viittaus tarkoittaa, että muut samaan sukuun kuuluvat lajit voivat vaikuttaa terveyteen.

Kun biologisten tekijöiden luettelossa on mainittu koko suku, tautia aiheuttamattomiksi määriteltyjen lajien ja kantojen on katsottava jäävän luokituksen ulkopuolelle.

4.

Kun kanta on heikennetty tai menettänyt tunnetut taudinaiheuttamiskykyiset geeninsä, luokituksessa vaadittua sukulaiskannan eristämistä ei tarvitse välttämättä noudattaa edellyttäen, että sen työpaikalla mahdollisesti aiheuttama vaara arvioidaan asianmukaisesti.

Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi, kun tätä kantaa on käytettävä sellaisena tuotteena tai tuotteen osana, jolla on ennaltaehkäisevä tai hoidollinen tarkoitus.

5.

Tätä luokitusta laadittaessa apuna olleessa nimikkeistössä on otettu huomioon viimeisimmät kansainväliset luokitusta koskevat sopimukset ja luokituksen laatimishetkellä voimassa oleva tekijöiden nimikkeistö, ja se on niiden mukainen.

6.

Luokiteltujen biologisten tekijöiden luettelo ilmentää tietämyksen tasoa sen laatimisajankohtana.

Se saatetaan ajan tasalle heti, kun se ei enää vastaa viimeisintä tietämystä.

7.

Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että ne virukset, jotka on jo eristetty ihmisestä ja joita ei ole arvioitu ja luokiteltu tässä liitteessä, luokitellaan vähintään ryhmään 2, paitsi jos jäsenvaltioilla on todisteita siitä, että ne eivät todennäköisesti sairastuta ihmisiä.

8.

Tietyt ryhmään 3 luokitellut biologiset tekijät, jotka on luettelossa merkitty kahdella tähdellä (**), saattavat aiheuttaa työntekijöiden kannalta vähäisen tartuntavaaran, koska ne eivät tavallisesti tartu ilman välityksellä.

Jäsenvaltioiden on arvioitava näihin biologisiin tekijöihin sovellettavat eristämistoimenpiteet ottaen huomioon kyseessä olevien erityistoimien laatu ja kyseessä olevan biologisen tekijän määrä, jotta voitaisiin määrittää, voidaanko joistakin näistä toimenpiteistä luopua erityisissä olosuhteissa.

9.

Loisten luokitusvaatimuksesta johtuvat eristämisvaatimukset koskevat ainoastaan niitä loisen lisääntymissyklin vaiheita, joissa se voi tarttua ihmiseen työpaikalla.

10.

Luettelossa on myös erillisiä tietoja siitä, milloin biologiset tekijät saattavat aiheuttaa allergisia tai myrkyllisiä reaktioita, milloin on saatavilla tehokas rokote tai milloin on aiheellista säilyttää luetteloa niille altistuneista työntekijöistä yli kymmenen vuotta.

Nämä tiedot ilmoitetaan kirjaimin seuraavasti:

A:

Allergiset vaikutukset mahdollisia.

D:

Luetteloa tälle biologiselle tekijälle altistuvista työntekijöistä on säilytettävä yli kymmenen vuotta viimeisen tiedetyn altistumisen päättymisestä.

T:

Toksiinia tuottava.

V:

Tehokas rokote saatavilla ja rekisteröity EU:ssa.

Ennaltaehkäisevä rokotus olisi annettava liitteessä VII olevien menettelyohjeiden mukaisesti.

BAKTEERIT

ja vastaavanlaiset organismit

Huom. Tähän luetteloon merkittyjen biologisten tekijöiden kohdalla koko sukua koskeva maininta lisäyksellä ”spp.” viittaa muihin kyseisen suvun lajeihin, joita ei ole erikseen sisällytetty luetteloon mutta joiden tiedetään aiheuttavan tauteja ihmisillä. Katso lisätietoja alkuhuomautuksesta 3.

Biologinen tekijä

Luokitus

Huomautuksia

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gerencseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces spp.

2

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)

2

 

Anaplasma spp.

2

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

2

 

Arcobacter butzleri

2

 

Bacillus anthracis

3

T

Bacteroides fragilis

2

 

Bacteroides spp.

2

 

Bartonella bacilliformis

2

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2

 

Bartonella (Rochalimaea) spp.

2

 

Bordetella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

T, V

Bordetella spp.

2

 

Borrelia burgdorferi

2

 

Borrelia duttonii

2

 

Borrelia recurrentis

2

 

Borrelia spp.

2

 

Brachyspira spp.

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella inopinata

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia cepacia

2

 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

D

Campylobacter fetus subsp. fetus

2

 

Campylobacter fetus subsp. venerealis

2

 

Campylobacter jejuni subsp. doylei

2

 

Campylobacter jejuni subsp. jejuni

2

 

Campylobacter spp.

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Cardiobacterium valvarum

2

 

Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)

2

 

Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)

2

 

Chlamydia felis (Chlamydophila felis)

2

 

Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

2

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (linnuilla esiintyvät kannat)

3

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (muut kannat)

2

 

Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium difficile

2

T

Clostridium perfringens

2

T

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp.

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

T

Corynebacterium ulcerans

2

T

Corynebacterium spp.

2

 

Coxiella burnetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia spp.

2

 

Eikenella corrodens

2

 

Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)

2

 

Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)

2

 

Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)

2

 

Enterobacter spp.

2

 

Enterococcus spp.

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (paitsi tautia aiheuttamattomat kannat)

2

 

Escherichia coli, verosytotoksiset kannat (esim. O157:H7 tai O103)

3 (*1)

T

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

 

Francisella hispaniensis

2

 

Francisella tularensis subsp. holarctica

2

 

Francisella tularensis subsp. mediasiatica

2

 

Francisella tularensis subsp. novicida

2

 

Francisella tularensis subsp. tularensis

3

 

Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme

2

 

Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus influenzae

2

V

Haemophilus spp.

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Helicobacter spp.

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis

2

 

Klebsiella spp.

2

 

Legionella pneumophila subsp. fraseri

2

 

Legionella pneumophila subsp. pascullei

2

 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila

2

 

Legionella spp.

2

 

Leptospira interrogans (kaikki serotyypit)

2

 

Leptospira interrogans spp.

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria ivanovii subsp. ivanovii

2

 

Listeria invanovii subsp. londoniensis

2

 

Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)

2

 

Morganella morganii subsp. sibonii

2

 

Mycobacterium abscessus subsp. abscessus

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)

2

 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)

2

 

Mycobacterium avium subsp. silvaticum

2

 

Mycobacterium bovis

3

V

Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)

3

 

Mycobacterium chelonae

2

 

Mycobacterium chimaera

2

 

Mycobacterium fortuitum

2

 

Mycobacterium intracellulare

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

3 (*1)

 

Mycobacterium pinnipedii

3

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mycobacterium simiae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

3 (*1)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Mycoplasma spp.

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)

2

 

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocardia otitidiscaviarum

2

 

Nocardia spp.

2

 

Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

3

 

Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)

2

 

Pasteurella multocida subsp. multocida

2

 

Pasteurella multocida subsp. septica

2

 

Pasteurella spp.

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphyromonas spp.

2

 

Prevotella spp.

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)

2

 

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

2

 

Providencia spp.

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

T

Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)

2

 

Rickettsia africae

3

 

Rickettsia akari

3 (*1)

 

Rickettsia australis

3

 

Rickettsia canadensis

2

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia heilongjiangensis

3 (*1)

 

Rickettsia japonica

3

 

Rickettsia montanensis

2

 

Rickettsia typhi

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia sibirica

3

 

Rickettsia spp.

2

 

Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae

2

 

Salmonella Enteritidis

2

 

Salmonella Paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella Typhi

3 (*1)

V

Salmonella Typhimurium

2

 

Salmonella (muut serotyypit)

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (tyyppi 1)

3 (*1)

T

Shigella dysenteriae, muut kuin tyyppi 1

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

T

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus agalactiae

2

 

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

T, V

Streptococcus pyogenes

2

T

Streptococcus suis

2

 

Streptococcus spp.

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema pallidum

2

 

Treponema pertenue

2

 

Treponema spp.

2

 

Trueperella pyogenes

2

 

Ureaplasma parvum

2

 

Ureaplasma urealyticum

2

 

Vibrio cholerae (mukaan lukien El Tor)

2

T, V

Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)

2

 

Vibrio spp.

2

 

Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica

2

 

Yersinia enterocolitica subsp. palearctica

2

 

Yersinia pestis

3

 

Yersinia pseudotuberculosis

2

 

Yersinia spp.

2

 

VIRUKSET (*)

(*) Katso alkuhuomautus 7.

Huom. Virukset on luetteloitu niiden lahkon (L), heimon (H) ja suvun (S) mukaan.

Biologinen tekijä

(viruslaji tai ilmoitettu taksonominen taso)

Luokitus

Huomautuksia

Bunyavirales (L)

 

 

Hantaviridae (H)

 

 

Orthohantavirus (S)

 

 

Andes-ortohantavirus (Hantavirus-laji, joka aiheuttaa hantaviruskeuhko-oireyhtymää [HPS])

3

 

Bayou-ortohantavirus

3

 

Black Creek Canal -ortohantavirus

3

 

Cano Delgadito -ortohantavirus

3

 

Choclo-ortohantavirus

3

 

Dobrava-Belgrade -ortohantavirus (Hantavirus-laji, joka aiheuttaa munuaisoireista verenvuotokuumetta [HFRS])

3

 

El Moro Canyon -ortohantavirus

3

 

Hantaan-ortohantavirus (Hantavirus-laji, joka aiheuttaa munuaisoireista verenvuotokuumetta [HFRS])

3

 

Laguna Negra -ortohantavirus

3

 

Prospect Hill -ortohantavirus

2

 

Puumala-ortohantavirus (Hantavirus-laji, joka aiheuttaa myyräkuumetta [NE])

2

 

Seoul-ortohantavirus (Hantavirus-laji, joka aiheuttaa munuaisoireista verenvuotokuumetta [HFRS])

3

 

Sin Nombre -ortohantavirus (Hantavirus-laji, joka aiheuttaa hantaviruskeuhko-oireyhtymää [HPS])

3

 

Muut hantavirukset, joiden tiedetään olevan patogeenisiä

2

 

Nairoviridae (H)

 

 

Orthonairovirus (S)

 

 

Krimin-Kongon verenvuotokuumetta aiheuttava ortonairovirus

4

 

Dugbe-ortonairovirus

2

 

Hazara-ortonairovirus

2

 

Nairobin lammastautia aiheuttava ortonairovirus

2

 

Muut nairovirukset, joiden tiedetään olevan patogeenisiä

2

 

Peribunyaviridae (H)

 

 

Orthobunyavirus (S)

 

 

Bunyamwera-ortobunyavirus (Germiston-virus)

2

 

Kalifornian enkefaliitti -ortobunyavirus

2

 

Oropouche-ortobunyavirus

3

 

Muut ortobunyavirukset, joiden tiedetään olevan patogeenisiä

2

 

Phenuiviridae (H)

 

 

Phlebovirus (S)

 

 

Bhanja-phlebovirus

2

 

Punta Toro -phlebovirus

2

 

Rift Valley -kuumetta aiheuttava phlebovirus

3

 

Hiekkakärpäskuumetta aiheuttava Naples-phlebovirus (Toscana-virus)

2

 

SFTS-phlebovirus (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome -virus)

3

 

Muut phlebovirukset, joiden tiedetään olevan patogeenisiä

2

 

Herpesvirales (L)

 

 

Herpesviridae (H)

 

 

Cytomegalovirus (S)

 

 

Ihmisen beetaherpesvirus 5 (Sytomegalovirus)

2

 

Lymphocryptovirus (S)

 

 

Ihmisen gammaherpesvirus 4 (Epstein-Barrin virus)

2

 

Rhadinovirus (S)

 

 

Ihmisen gammaherpesvirus 8

2

D

Roseolovirus (S)

 

 

Ihmisen beetaherpesvirus 6A (ihmisen B-solulymfotrooppinen virus)

2

 

Ihmisen beetaherpesvirus 6B

2

 

Ihmisen beetaherpesvirus 7

2

 

Simplexvirus (S)

 

 

Makakin alfaherpesvirus 1 (apinan herpesvirus, herpes B -virus)

3

 

Ihmisen alfaherpesvirus 1 (ihmisen herpesvirus 1, Herpes simplex -virus tyyppi 1)

2

 

Ihmisen alfaherpesvirus 2 (ihmisen herpesvirus 2, Herpes simplex -virus tyyppi 2)

2

 

Varicellovirus (S)

 

 

Ihmisen alfaherpesvirus 3 (Herpesvirus varicella-zoster)

2

V

Mononegavirales (L)

 

 

Filoviridae (H)

 

 

Ebolavirus (S)

4

 

Marburgvirus (S)

 

 

Marburg-marburgvirus

4

 

Paramyxoviridae (H)

 

 

Avulavirus (S)

 

 

Newcastlen tautivirus

2

 

Henipavirus (S)

 

 

Hendra-henipavirus

4

 

Nipah-henipavirus

4

 

Morbillivirus (S)

 

 

Tuhkarokko-morbillivirus

2

V

Respirovirus (S)

 

 

Ihmisen respirovirus 1 (parainfluenssavirus 1)

2

 

Ihmisen respirovirus 3 (parainfluenssavirus 3)

2

 

Rubulavirus (S)

 

 

Sikotauti-rubulavirus

2

V

Ihmisen rubulavirus 2 (parainfluenssavirus 2)

2

 

Ihmisen rubulavirus 4 (parainfluenssavirus 4)

2

 

Pneumoviridae (H)

 

 

Metapneumovirus (S)

 

 

Orthopneumovirus (S)

 

 

Ihmisen ortopneumovirus (RS-virus)

2

 

Rhabdoviridae (H)

 

 

Lyssavirus (S)

 

 

Australian bat -lyssavirus

3 (*3)

V

Duvenhage-lyssavirus

3 (*3)

V

European bat -lyssavirus 1

3 (*3)

V

European bat -lyssavirus 2

3 (*3)

V

Lagos bat -lyssavirus

3 (*3)

 

Mokola-lyssavirus

3

 

Rabies-lyssavirus

3 (*3)

V

Vesiculovirus (S)

 

 

Suutulehdusvirus (VS-virus), Alagoas-vesikulovirus

2

 

Suutulehdusvirus (VS-virus), Indiana-vesikulovirus

2

 

Suutulehdusvirus (VS-virus), New Jersey -vesikulovirus

2

 

Piry-vesikulovirus (Piry-virus)

2

 

Nidovirales (L)

 

 

Coronaviridae (H)

 

 

Betacoronavirus (S)

 

 

Vaikeaan akuuttiin respiratoriseen oireyhtymään liittyvä koronavirus (SARS-koronavirus)

3

 

Lähi-idän hengitysoireyhtymän aiheuttava koronavirus (MERS-koronavirus)

3

 

Muut Coronaviridae-virukset, joiden tiedetään olevan patogeenisiä

2

 

Picornavirales (L)

 

 

Picornaviridae (H)

 

 

Cardiovirus (S)

 

 

Saffold-virus

2

 

Cosavirus (S)

 

 

Cosavirus A

2

 

Enterovirus (S)

 

 

Enterovirus A

2

 

Enterovirus B

2

 

Enterovirus C

2

 

Enterovirus D, ihmisen enterovirus tyyppi 70 (akuuttia hemorragista konjunktiviittia aiheuttava virus)

2

 

Rinovirukset

2

 

Poliovirus, tyyppi 1 ja 3

2

V

Poliovirus, tyyppi 2  (1)

3

V

Hepatovirus (S)

 

 

Hepatovirus A (Hepatiitti A -virus, ihmisen enterovirus tyyppi 72)

2

V

Kobuvirus (S)

 

 

Aichivirus A (Aichivirus 1)

2

 

Parechovirus (S)

 

 

Parechovirus A

2

 

Parechovirus B (Ljungan-virus)

2

 

Muut Picornaviridae-virukset, joiden tiedetään olevan patogeenisiä

2

 

Luokittelemattomat (L)

 

 

Adenoviridae (H)

2

 

Astroviridae (H)

2

 

Arenaviridae (H)

 

 

Mammarenavirus (S)

 

 

Brasilian mammarenavirus

4

 

Chapare-mammarenavirus

4

 

Flexal-mammarenavirus

3

 

Guanarito-mammarenavirus

4

 

Junín-mammarenavirus

4

 

Lassa-mammarenavirus

4

 

Lujo-mammarenavirus

4

 

Lymfosyyttinen koriomeningiittimammarenavirus (hermostoon vaikuttavat kannat)

2

 

Lymfosyyttinen koriomeningiittimammarenavirus (muut kannat)

2

 

Machupo-mammarenavirus

4

 

Mobala-mammarenavirus

2

 

Mopeia-mammarenavirus

2

 

Tacaribe-mammarenavirus

2

 

Whitewater Arroyo -mammarenavirus

3

 

Caliciviridae (H)

 

 

Norovirus (S)

 

 

Norovirus (Norwalk-virus)

2

 

Muut Caliciviridae-virukset, joiden tiedetään olevan patogeenisiä

2

 

Hepadnaviridae (H)

 

 

Orthohepadnavirus (S)

 

 

Hepatiitti B -virus

3 (*3)

V, D

Hepeviridae (H)

 

 

Orthohepevirus (S)

 

 

Ortohepevirus A (hepatiitti E -virus)

2

 

Flaviviridae (H)

 

 

Flavivirus (S)

 

 

Denguevirus

3

 

Japanin enkefaliittivirus

3

V

Kyasanur Forest -taudin virus

3

V

Louping ill -virus

3 (*3)

 

Murray Valleyn enkefaliittivirus (Australian enkefaliittivirus)

3

 

Omskin verenvuotokuumevirus

3

 

Powassan-virus

3

 

Rocio-virus

3

 

St. Louis -enkefaliittivirus

3

 

Puutiaisenkefaliittivirus

 

 

Absettarov-virus

3

 

Hanzalova-virus

3

 

Hypr-virus

3

 

Kumlinge-virus

3

 

Negishi-virus

3

 

Venäjän kevät-kesä-enkefaliitti (a)

3

V

Puutiaisenkefaliittivirus (Keski-Euroopan alatyyppi)

3 (1)

V

Puutiaisenkefaliittivirus (Kaukoidän alatyyppi)

3

 

Puutiaisenkefaliittivirus (Siperian alatyyppi)

3

V

Wesselsbron-virus

3 (*3)

 

Länsi-Niilin virus

3

 

Keltakuumevirus

3

V

Zikavirus

2

 

Muut flavivirukset, joiden tiedetään olevan patogeenisiä

2

 

Hepacivirus (S)

 

 

Hepacivirus C (Hepatiitti C -virus)

3 (*3)

D

Orthomyxoviridae (H)

 

 

Gammainfluenzavirus (S)

 

 

Influenssa C -virus

2

V (c)

Influenzavirus A (S)

 

 

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssavirus HPAIV (H5), esim. H5N1

3

 

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssavirus HPAIV (H7), esim. H7N7, H7N9

3

 

Influenssa A -virus

2

V (c)

Influenssa A -virus A/New York/1/18 (H1N1) (espanjantauti 1918)

3

 

Influenssa A -virus A/Singapore/1/57 (H2N2)

3

 

Matalapatogeeninen lintuinfluenssavirus (LPAI) H7N9

3

 

Influenzavirus B (S)

 

 

Influenssa B -virus

2

V (c)

Thogoto virus (S)

 

 

Dhori-virus (puutiaisen levittämä orthomyxoviridae: Dhori)

2

 

Thogoto-virus (puutiaisen levittämä orthomyxoviridae: Thogoto)

2

 

Papillomaviridae (H)

2

D (d)

Parvoviridae (H)

 

 

Erythroparvovirus (S)

 

 

Kädellisten erythroparvovirus 1 (ihmisen parvovirus, B 19 -virus)

2

 

Polyomaviridae (H)

 

 

Betapolyomavirus (S)

 

 

Ihmisen polyoomavirus 1 (BK-virus)

2

D (d)

Ihmisen polyoomavirus 2 (JC-virus)

2

D (d)

Poxviridae (H)

 

 

Molluscipoxvirus (S)

 

 

Molluscum contagiosum -virus (Ontelosyylävirus)

2

 

Orthopoxvirus (S)

 

 

Lehmärokkovirus

2

 

Apinarokkovirus

3

V

Vaccinia-virus (ml. Buffalopox-virus (e), Elephantpox-virus (f), Rabbitpox-virus (g))

2

 

Isorokkovirus (Variola major ja minor)

4

V

Parapoxvirus (S)

 

 

Orf-virus

2

 

Valelehmärokkovirus (lypsäjän kyhmy -virus, parapoxvirus bovis)

2

 

Yatapoxvirus (S)

 

 

Tanapox-virus

2

 

Yaba monkey -kasvainvirus

2

 

Reoviridae (H)

 

 

Seadornavirus (S)

 

 

Banna-virus

2

 

Coltivirus (S)

2

 

Rotavirus (S)

2

 

Orbivirus (S)

2

 

Retroviridae (H)

 

 

Deltaretrovirus (S)

 

 

Apinan T-solulymfotrooppinen virus 1 (ihmisen T-solulymfotrooppinen virus, tyyppi 1)

3 (*3)

D

Apinan T-solulymfotrooppinen virus 2 (ihmisen T-solulymfotrooppinen virus, tyyppi 2)

3 (*3)

D

Lentivirus (S)

 

 

Ihmisen immuunikatovirus 1

3 (*3)

D

Ihmisen immuunikatovirus 2

3 (*3)

D

Apinan immuunikatovirus (SIV) (8)

2

 

Togaviridae (H)

 

 

Alphavirus (S)

 

 

Cabassou-virus

3

 

Itäinen hevosaivotulehdusvirus

3

V

Bebaru-virus

2

 

Chikungunya-virus

3 (*3)

 

Everglades-virus

3 (*3)

 

Mayaro-virus

3

 

Mucambo-virus

3 (*3)

 

Ndumu-virus

3 (*3)

 

O’nyong-nyong-virus

2

 

Ross River -virus

2

 

Semliki Forest -virus

2

 

Sindbis-virus

2

 

Tonate-virus

3 (*3)

 

Venezuelan hevosaivotulehdusvirus

3

V

Läntinen hevosaivotulehdusvirus

3

V

Muut alfavirukset, joiden tiedetään olevan patogeenisiä

2

 

Rubivirus (S)

 

 

Vihurirokkovirus

2

V

Luokittelemattomat (H)

 

 

Deltavirus (S)

 

 

Hepatiitti D -virus (2)

2

V, D

PRIONITAUTIEN AIHEUTTAJAT

Biologinen tekijä

Luokitus

Huomautuksia

Creutzfeldt–Jacobin taudin aiheuttaja

3 (*4)

D (9)

Creutzfeldt–Jacobin taudin aiheuttajan muunnos

3 (*4)

D (9)

Naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) ja muiden eläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden aiheuttaja

3 (*4)

D (9)

Gerstmann-Sträussler-Scheinkerin oireyhtymän aiheuttaja

3 (*4)

D (9)

Kuru-taudin aiheuttaja

3 (*4)

D (9)

Scrapien aiheuttaja

2

 

LOISET

Huom. Tähän luetteloon merkittyjen biologisten tekijöiden kohdalla koko sukua koskeva maininta lisäyksellä ”spp.” viittaa muihin kyseisen suvun lajeihin, joita ei ole erikseen sisällytetty luetteloon mutta joiden tiedetään aiheuttavan tauteja ihmisillä. Katso lisätietoja alkuhuomautuksesta 3.

Biologinen tekijä

Luokitus

Huomautuksia

Acanthamoeba castellani

2

 

Ancylostoma duodenale

2

 

Angiostrongylus cantonensis

2

 

Angiostrongylus costaricensis

2

 

Anisakis simplex

2

A

Ascaris lumbricoides

2

A

Ascaris suum

2

A

Babesia divergens

2

 

Babesia microti

2

 

Balamuthia mandrillaris

3

 

Balantidium coli

2

 

Brugia malayi

2

 

Brugia pahangi

2

 

Brugia timori

2

 

Capillaria philippinensis

2

 

Capillaria spp.

2

 

Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)

2

 

Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)

2

 

Cryptosporidium hominis

2

 

Cryptosporidium parvum

2

 

Cyclospora cayetanensis

2

 

Dicrocoelium dentriticum

2

 

Dipetalonema streptocerca

2

 

Diphyllobothrium latum

2

 

Dracunculus medinensis

2

 

Echinococcus granulosus

3 (*5)

 

Echinococcus multilocularis

3 (*5)

 

Echinococcus oligarthrus

3 (*5)

 

Echinococcus vogeli

3 (*5)

 

Entamoeba histolytica

2

 

Enterobius vermicularis

2

 

Enterocytozoon bieneusi

2

 

Fasciola gigantica

2

 

Fasciola hepatica

2

 

Fasciolopsis buski

2

 

Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)

2

 

Heterophyes spp.

2

 

Hymenolepis diminuta

2

 

Hymenolepis nana

2

 

Leishmania aethiopica

2

 

Leishmania braziliensis

3 (*5)

 

Leishmania donovani

3 (*5)

 

Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)

3 (*5)

 

Leishmania infantum (Leishmania chagasi)

3 (*5)

 

Leishmania major

2

 

Leishmania mexicana

2

 

Leishmania panamensis (Viannia panamensis)

3 (*5)

 

Leishmania peruviana

2

 

Leishmania tropica

2

 

Leishmania spp.

2

 

Loa loa

2

 

Mansonella ozzardi

2

 

Mansonella perstans

2

 

Mansonella streptocerca

2

 

Metagonimus spp.

2

 

Naegleria fowleri

3

 

Necator americanus

2

 

Onchocerca volvulus

2

 

Opisthorchis felineus

2

 

Opisthorchis spp.

2

 

Paragonimus westermani

2

 

Paragonimus spp.

2

 

Plasmodium falciparum

3 (*5)

 

Plasmodium knowlesi

3 (*5)

 

Plasmodium spp. (ihmisen ja apinan)

2

 

Sarcocystis suihominis

2

 

Schistosoma haematobium

2

 

Schistosoma intercalatum

2

 

Schistosoma japonicum

2

 

Schistosoma mansoni

2

 

Schistosoma mekongi

2

 

Strongyloides stercoralis

2

 

Strongyloides spp.

2

 

Taenia saginata

2

 

Taenia solium

3 (*5)

 

Toxocara canis

2

 

Toxocara cati

2

 

Toxoplasma gondii

2

 

Trichinella nativa

2

 

Trichinella nelsoni

2

 

Trichinella pseudospiralis

2

 

Trichinella spiralis

2

 

Trichomonas vaginalis

2

 

Trichostrongylus orientalis

2

 

Trichostrongylus spp.

2

 

Trichuris trichiura

2

 

Trypanosoma brucei brucei

2

 

Trypanosoma brucei gambiense

2

 

Trypanosoma brucei rhodesiense

3 (*5)

 

Trypanosoma cruzi

3 (*5)

 

Wuchereria bancrofti

2

 

SIENET

Huom. Tähän luetteloon merkittyjen biologisten tekijöiden kohdalla koko sukua koskeva maininta lisäyksellä ”spp.” viittaa muihin kyseisen suvun lajeihin, joita ei ole erikseen sisällytetty luetteloon mutta joiden tiedetään aiheuttavan tauteja ihmisillä. Katso lisätietoja alkuhuomautuksesta 3.

Biologinen tekijä

Luokitus

Huomautuksia

Aspergillus flavus

2

A

Aspergillus fumigatus

2

A

Aspergillus spp.

2

 

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 

Blastomyces gilchristii

3

 

Candida albicans

2

A

Candida dubliniensis

2

 

Candida glabrata

2

 

Candida parapsilosis

2

 

Candida tropicalis

2

 

Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)

3

 

Cladophialophora modesta

3

 

Cladophialophora spp.

2

 

Coccidioides immitis

3

A

Coccidioides posadasii

3

A

Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)

2

A

Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

 

Emmonsia parva var. crescens

2

 

Epidermophyton floccosum

2

A

Epidermophyton spp.

2

 

Fonsecaea pedrosoi

2

 

Histoplasma capsulatum

3

 

Histoplasma capsulatum var. farciminosum

3

 

Histoplasma duboisii

3

 

Madurella grisea

2

 

Madurella mycetomatis

2

 

Microsporum spp.

2

A

Nannizzia spp.

2

 

Neotestudina rosatii

2

 

Paracoccidioides brasiliensis

3

A

Paracoccidioides lutzii

3

 

Paraphyton spp.

2

 

Rhinocladiella mackenziei

3

 

Scedosporium apiospermum

2

 

Scedosporium prolificans (inflatum)

2

 

Sporothrix schenckii

2

 

Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)

2

A

Trichophyton rubrum

2

A

Trichophyton tonsurans

2

A

Trichophyton spp.

2

 

3)   

Korvataan direktiivin 2000/54/EY liite V seuraavasti:

”LIITE V

ERISTYSMENETELMIÄ JA ERISTYSTASOJA KOSKEVIA OHJEITA

(15 artiklan 3 kohta ja 16 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta)

Alkuhuomautus

Tässä liitteessä olevia menetelmiä on sovellettava toiminnan laadun, työntekijöille aiheutuvaa vaaraa koskevan arvioinnin ja kysymyksessä olevan biologisen tekijän luonteen mukaisesti.

Taulukossa ilmaisu ”Suositellaan” tarkoittaa, että toimenpiteitä olisi periaatteessa sovellettava, ellei 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista muuta johdu.

A. Eristystoimenpiteet

B. Eristystasot

2

3

4

Työpaikka

1. Työpaikka on eristettävä kaikesta muusta toiminnasta samassa rakennuksessa

Ei

Suositellaan

Kyllä

2. Työpaikka on voitava sulkea ilmatiiviisti niin, että kaasudesinfektio voidaan suorittaa

Ei

Suositellaan

Kyllä

Tilat

3. Infektoitunutta materiaalia – mukaan lukien eläimet – on käsiteltävä turvakaapissa, eristetyssä tilassa tai muutoin sopivasti eristettynä

Milloin se on tarpeellista

Kyllä, milloin tartunta voi tapahtua ilmateitse

Kyllä

Laitteet

4. Työpaikan tulo- ja poistoilma on suodatettava käyttäen HEPA (2)-suodatinta tai vastaavaa

Ei

Kyllä, poistoilma

Kyllä, poisto- ja tuloilma

5. Työpaikalla on pidettävä alipaine

Ei

Suositellaan

Kyllä

6. Vettä läpäisemättömät ja helposti puhdistettavat pinnat

Kyllä, työtasot ja lattia

Kyllä, työtasot, lattiat ja muut riskinarvioinnissa määritetyt pinnat

Kyllä, työtasot, seinät, lattia ja katto

7. Happoja, emäksiä, liuottimia ja desinfiointiaineita kestävät pinnat

Suositellaan

Kyllä

Kyllä

Työjärjestelyt

8. Pääsy sallittu vain nimetyille työntekijöille

Suositellaan

Kyllä

Kyllä, ilmasulun (3) kautta

9. Tehokas vektorien valvonta (esimerkiksi jyrsijöiden ja hyönteisten varalta)

Suositellaan

Kyllä

Kyllä

10. Desinfiointimenettelystä erilliset ohjeet

Kyllä

Kyllä

Kyllä

11. Biologisen tekijän turvallinen säilytys

Kyllä

Kyllä

Kyllä, varma säilytys

12. Työntekijöiden on käytävä suihkussa ennen eristysalueelta poistumista

Ei

Suositellaan

Suositellaan

Jätteet

13. Todennettu inaktivointiprosessi eläinten ruhojen turvallista hävittämistä varten

Suositellaan

Kyllä, laitoksessa tai muualla

Kyllä, laitoksessa

Muut toimenpiteet

14. Laboratoriossa oltava omat laitteet

Ei

Suositellaan

Kyllä

15. Tarkkailuikkuna tai vastaava, jotta sisällä olijat voidaan nähdä

Suositellaan

Suositellaan

Kyllä

4)   

Korvataan direktiivin 2000/54/EY liite VI seuraavasti:

”LIITE VI

TEOLLISTEN PROSESSIEN ERISTYS

(4 artiklan 1 kohta ja 16 artiklan 2 kohdan a alakohta)

Alkuhuomautus

Taulukossa ilmaisu ”Suositellaan” tarkoittaa, että toimenpiteitä olisi periaatteessa sovellettava, ellei 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista muuta johdu.

Ryhmän 1 biologiset tekijät

Työskenneltäessä ryhmän 1 biologisilla tekijöillä – mukaan lukien elävät, heikennetyt rokotteet – on noudatettava hyvän työsuojelun ja hyvän työhygienian periaatteita.

Ryhmien 2, 3 ja 4 biologiset tekijät

Saattaa olla tarkoituksenmukaista valita ja yhdistellä alla olevien eri ryhmien eristysvaatimuksia kuhunkin eri prosessiin tai prosessin osaan liittyvän riskinarvioinnin perusteella.

A. Eristystoimenpiteet

B. Eristystasot

2

3

4

Yleistä

1. Eläviä organismeja on käsiteltävä järjestelmässä, joka fyysisesti erottaa prosessin ympäristöstä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

2. Suljetun järjestelmän poistokaasut on käsiteltävä

päästön minimoimiseksi

päästön estämiseksi

päästön estämiseksi

3. Näytteenotto, aineen lisääminen suljettuun järjestelmään sekä elävien organismien siirtäminen toiseen suljettuun järjestelmään on suoritettava, jotta

päästö olisi mahdollisimman pieni

päästö estetään

päästö estetään

4. Viljelynesteitä ei saa poistaa suljetusta järjestelmästä ennen kuin elävät organismit on

inaktivoitu todennetulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä

inaktivoitu todennetulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä

inaktivoitu todennetulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä

5. Tiivisteiden on oltava siten suunniteltuja, että

päästö on mahdollisimman pieni

päästö estetään

päästö estetään

6. Valvonta-alueen on oltava siten suunniteltu, että se kattaa koko suljetun järjestelmän vuodot

Ei

Suositellaan

Kyllä

7. Valvonta-alue on voitava sulkea ilmatiiviisti niin, että kaasudesinfektio voidaan suorittaa

Ei

Suositellaan

Kyllä

Tilat

 

8. Henkilökunnalle on järjestettävä pesu- ja dekontaminaatiomahdollisuus

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Laitteet

9. Valvonta-alueen tulo- ja poistoilma on HEPA1-suodatettava

Ei

Suositellaan

Kyllä

10. Valvonta-alueen ilmanpaine on pidettävä ympäristön ilmanpainetta alhaisempana

Ei

Suositellaan

Kyllä

11. Valvonta-alue on tuuletettava kunnolla ilman saastumisen minimoimiseksi

Suositellaan

Suositellaan

Kyllä

Työjärjestelyt

12. Suljettujen järjestelmien2 on sijaittava valvonta-alueella

Suositellaan

Suositellaan

Kyllä, tarkoituksellisesti rakennettuna

13. Biologista vaaraa ilmaisevien merkkien on oltava näkyvillä

Suositellaan

Kyllä

Kyllä

14. Pääsy sallittu vain nimetylle henkilökunnalle

Suositellaan

Kyllä

Kyllä, ilmasulun3 kautta

15. Työntekijöiden on käytävä suihkussa ennen valvonta-alueelta poistumista

Ei

Suositellaan

Kyllä

16. Työntekijöiden on käytettävä suojavaatteita

Kyllä, työvaatteet

Kyllä

Kyllä, täydellinen vaihto

Jätteet

17. Käsienpesualtaiden ja suihkujen jätevedet on kerättävä ja inaktivoitava ennen poislaskemista

Ei

Suositellaan

Kyllä

18. Käsienpesualtaiden ja suihkujen jätevedet on käsiteltävä ennen lopullista päästöä viemäriin

Inaktivoitu todennetulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä

Inaktivoitu todennetulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä

Inaktivoitu todennetulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä


(*1)  Katso alkuhuomautus 8.

(*2)  Katso alkuhuomautus 7.

(1)  Luokitus WHO:n maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman ”Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use” mukaan.

(*3)  Katso alkuhuomautus 8.

(1)  Puutiaisaivotulehdus.

(2)  Hepatiitti D -virus (deltavirus) aiheuttaa sairautta työntekijälle vain hepatiitti B -viruksen aiheuttaman samanaikaisen tai toissijaisen tartunnan yhteydessä. Hepatiitti B -virusta vastaan otettu rokotus suojaa tämän vuoksi hepatiitti D -virukselta työntekijöitä, joilla ei ole hepatiitti B -tartuntaa.

(3)  Ainoastaan kun on kyse A-ja B-tyypistä.

(4)  Suositellaan työhön, jossa ollaan suorassa kosketuksessa näiden tekijöiden kanssa.

(5)  Tämä ryhmä sisältää kaksi virusta: Buffalopox-virustyyppi ja Vaccinia-virusmuunnos.

(6)  Cowpox-muunnos.

(7)  Vaccinia-muunnos.

(8)  Tähän mennessä ei ole näyttöä siitä, että apinan retrovirukset aiheuttaisivat ihmiselle sairautta. Varotoimenpiteenä on suositeltavaa eristää tasoon 3 työt, joissa altistutaan näille retroviruksille.

(*4)  Katso alkuhuomautus 8.

(9)  Suositellaan työhön, jossa ollaan suorassa kosketuksessa näiden tekijöiden kanssa.

(*5)  Katso alkuhuomautus 8.

(2)  HEPA: HEPA-suodatin (suurtehosuodatin)

(3)  Ilmasulku: pääsy ainoastaan ilmasulun kautta, joka on laboratoriosta eristetty kammio. Ilmasulun puhdas puoli on erotettava valvotusta alueesta vaatteidenvaihto- tai suihkutiloilla ja mieluiten ovilla, joiden lukitus on toisiinsa kytketty.

(4)  HEPA: HEPA-suodatin (suurtehosuodatin)

(5)  Suljettu järjestelmä: Järjestelmä, joka fyysisesti erottaa prosessin ympäristöstä (esim. kasvatusaltaat, säiliöt jne.)

(6)  Ilmasulku: Pääsy ainoastaan ilmasulun kautta, joka on laboratoriosta eristetty kammio. Ilmasulun puhdas puoli on erotettava valvotusta alueesta vaatteidenvaihto- tai suihkutiloilla ja mieluiten ovilla, joiden lukitus on toisiinsa kytketty.


Top