EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0001

Komission direktiivi 2009/1/EY, annettu 7 päivänä tammikuuta 2009 , moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/64/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 212 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/1/oj

14.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/31


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/1/EY,

annettu 7 päivänä tammikuuta 2009,

moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/64/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/64/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 2005/64/EY on yksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetulla direktiivillä 70/156/ETY (2) perustetun EY-tyyppihyväksyntämenettelyn erillisdirektiiveistä.

(2)

On tarpeen vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, joilla voidaan direktiivin 2005/64/EY 6 artiklassa tarkoitetussa valmistajan alustavassa arvioinnissa varmentaa, ovatko ajoneuvotyypin valmistuksessa käytetyt materiaalit romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY (3) 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännösten mukaiset.

(3)

Erityisesti on aiheellista varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset voivat uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta varmentaa, että asianomaisella ajoneuvon valmistajalla ja hänen toimittajillaan on olemassa sopimusjärjestely ja että tällaisten järjestelyjen sisältämät asiaa koskevat vaatimukset on annettu asianmukaisesti tiedoksi.

(4)

Tämän direktiivin säännökset ovat moottoriajoneuvojen mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2005/64/EY liite IV lisäämällä 4 kohta seuraavasti:

”4.1

Direktiivin 2005/64/EY 6 artiklassa tarkoitetussa alustavassa arvioinnissa ajoneuvon valmistajan on osoitettava, että direktiivin 2000/53/EY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan vaatimusten noudattaminen varmistetaan toimittajien kanssa tehtyjen sopimusjärjestelyjen avulla.

4.2

Direktiivin 2005/64/EY 6 artiklan mukaista alustavaa arviointia varten ajoneuvon valmistajan on laadittava menettelyt, joilla se

a)

antaa sovellettavat vaatimukset tiedoksi henkilökunnalleen ja kaikille toimittajilleen;

b)

seuraa ja varmistaa, että toimittajat noudattavat kyseisiä vaatimuksia;

c)

kerää tarvittavat tiedot koko toimitusketjun osalta;

d)

tarkastaa ja varmentaa toimittajilta saadut tiedot;

e)

toteuttaa tarvittavat toimet silloin, kun toimittajilta saaduista tiedosta ilmenee, että direktiivin 2000/53/EY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan vaatimuksia ei noudateta.

4.3

Edellä olevien 4.1 ja 4.2 kohdan vaatimusten täyttämiseksi ajoneuvon valmistajan on yhteisymmärryksessä toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovellettava ISO 9000/14000 -standardia tai muuta standardoitua laadunvarmistusohjelmaa.”

2 artikla

Jos direktiivin 2005/64/EY vaatimuksia, sellaisena kuin ne on muutettuna tällä direktiivillä, ei noudateta, jäsenvaltioiden on moottoriajoneuvojen uudelleenkäytettävyyteen, kierrätettävyyteen ja hyödynnettävyyteen liittyvistä syistä johtuen 1 päivästä tammikuuta 2012 kieltäydyttävä myöntämästä uudentyyppisille ajoneuvoille EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 3 päivänä helmikuuta 2010 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 4 päivästä helmikuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 310, 25.11.2005, s. 10.

(2)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

(3)  EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.


Top