Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0001

Kommissionens direktiv 2009/1/EF af 7. januar 2009 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder (EØS-relevant tekst)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 212 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/1/oj

14.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/31


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/1/EF

af 7. januar 2009

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF af 26. oktober 2005 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (1), særlig artikel 6, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2005/64/EF er et af særdirektiverne under den EF-standardtypegodkendelsesprocedure, der er indført ved direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (2).

(2)

Der er behov for detaljerede bestemmelser for som led i den indledende vurdering af fabrikanten, jf. artikel 6 i direktiv 2005/64/EF, at kunne kontrollere, om de materialer, der er anvendt til fremstilling af en køretøjstype, er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (3).

(3)

Det skal navnlig sikres, at de kompetente myndigheder har mulighed for at kontrollere, at der er indgået aftaler mellem den pågældende køretøjsfabrikant og dennes leverandører, der tager højde for genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder, og at der i tilstrækkeligt omfang er informeret om de krav vedrørende genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder, der er fastlagt i disse aftaler.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling — Motorkøretøjer —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag IV til direktiv 2005/64/EF indsættes følgende som nyt punkt 4:

»4.1.

For at den indledende vurdering, jf. artikel 6 i direktiv 2005/64/EF, skal falde ud til køretøjsfabrikantens fordel er det en forudsætning, at denne kan godtgøre, at der er indgået aftaler med leverandørerne, som sikrer overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF.

4.2.

For at den indledende vurdering, jf. artikel 6 i direktiv 2005/64/EF, skal falde ud til køretøjsfabrikantens fordel, er det en forudsætning, at denne har indført procedurer med henblik på:

a)

at informere ansatte og leverandører om de gældende krav

b)

at føre tilsyn med og sikre, at leverandørerne overholder kravene

c)

at indsamle de relevante data hele vejen igennem forsyningskæden

d)

at kontrollere og efterprøve oplysninger modtaget fra leverandørerne

e)

at træffe de fornødne foranstaltninger, når de modtagne data fra leverandørerne tyder på, at kravene i artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF ikke er opfyldt.

4.3.

Til opfyldelsen af forudsætningerne i punkt 4.1 og 4.2 anvender køretøjsfabrikanten, efter aftale med det kompetente organ, ISO 9000/14000 eller andet standardiseret kvalitetssikringsprogram.«

Artikel 2

Med virkning fra 1. januar 2012 gælder det, at hvis kravene i direktiv 2005/64/EF, som ændret ved nærværende direktiv, ikke er opfyldt, skal medlemsstaterne begrundet i forhold, der vedrører motordrevne køretøjers genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder, nægte at udstede EF-typegodkendelse og national typegodkendelse for nye køretøjstyper.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 3. februar 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 4. februar 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 310 af 25.11.2005, s. 10.

(2)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.

(3)  EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34.


Top