14.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/31


ДИРЕКТИВА 2009/1/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 7 януари 2009 година

за изменение с цел привеждането ѝ в съответствие с техническия прогрес на Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и относно изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2005/64/ЕО е една от специалните директиви в контекста на процедурата за типово одобрение на ЕО, създадена с Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (2).

(2)

Необходимо е да бъдат установени подробни правила, които правят възможна проверката, в рамките на предварителната оценка на производителя, посочена в член 6 от Директива 2005/64/ЕО, дали материалите, използвани при производството на типа превозно средство, съответстват на разпоредбите на член 4, параграф 2, буква а) от Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (3).

(3)

По-специално, с оглед на възможността за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, е уместно да се осигури възможността компетентните органи да извършват проверка относно наличието на договорни споразумения между съответния производител на превозни средства и неговите доставчици, както и дали са надлежно съобщени изискванията в това отношение, съдържащи се в такива договорености.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета за привеждане в съответствие с техническия прогрес — моторни превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение IV към Директива 2005/64/ЕО се изменя, като се вмъква следният нов параграф 4:

„4.1.

За целите на предварителната оценка съгласно член 6 от Директива 2005/64/ЕО от производителя на превозни средства се изисква да докаже, че съответствието с член 4, параграф 2, буква а) от Директива 2000/53/ЕО е гарантирано посредством договорни споразумения с доставчиците.

4.2.

За целите на предварителната оценка съгласно член 6 от Директива 2005/64/ЕО от производителя на превозни средства се изисква да установи процедури за следните цели:

а)

съобщаване на приложимите изисквания на неговите служители и на всички негови доставчици;

б)

наблюдение и гарантиране, че доставчиците действат в съответствие с тези изисквания;

в)

събиране на съответните данни посредством цялата снабдителна верига;

г)

преглед и проверка на получената от доставчиците информация;

д)

адекватна реакция в случаите, в които получените от доставчиците данни показват несъответствие с изискванията на член 4, параграф 2, буква а) от Директива 2000/53/ЕО.

4.3.

За целите на параграфи 4.1 и 4.2 от производителя на превозни средства се изисква да прилага, съгласувано с компетентния орган, стандарт ISO 9000/14000 или друга стандартизирана програма за гарантиране на качеството.“

Член 2

Считано от 1 януари 2012 г., ако не са спазени изискванията, установени с Директива 2005/64/ЕО, изменена с настоящата директива, държавите-членки отказват издаване на типово одобрение на ЕО или на национално типово одобрение за нови типове превозни средства въз основа на съображения, свързани с възможността за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на моторните превозни средства.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 3 февруари 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 4 февруари 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 януари 2009 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34.