EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0012

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/12/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta - Neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin lausuma

OJ L 47, 18.2.2004, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 337 - 342
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 337 - 342
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 39 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/12/oj

32004L0012

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/12/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta - Neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin lausuma

Virallinen lehti nro L 047 , 18/02/2004 s. 0026 - 0032


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/12/EY,

annettu 11 päivänä helmikuuta 2004,

pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3) ja ottavat huomioon sovittelukomitean 17 päivänä joulukuuta 2003 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Direktiivin 94/62/EY(4) mukaisesti neuvosto vahvistaa tavoitteet toiselle viiden vuoden jaksolle viimeistään kuusi kuukautta ennen sen viiden vuoden jakson päättymistä, joka alkaa siitä päivästä, johon mennessä direktiivin pitäisi olla saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(2) Direktiivissä 94/62/EY vahvistettua pakkauksen määritelmää on tarpeen selventää edelleen lisäämällä direktiiviin tiettyjä määrittelyperusteita ja kuvaavia esimerkkejä sisältävä liite. Kunnianhimoisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen kannustaa innovatiivisten, ympäristöä suojelevien ja elinkelpoisten kierrätysprosessien kehittämistä. Eri kierrätysmenetelmiä olisi arvioitava, jotta niitä varten voidaan laatia määritelmät.

(3) Kunkin jätemateriaalilajin kierrätystavoitteissa olisi otettava huomioon elinkaariarvioinnit ja kustannus-hyötyanalyysi, jotka ovat osoittaneet selviä eroja eri pakkausmateriaalien kierrätyksen kustannusten ja hyödyn välillä ja jotka parantaisivat pakkausmateriaalien kierrätyksen sisämarkkinoiden johdonmukaisuutta.

(4) Pakkausjätteen hyödyntämistä ja kierrätystä olisi edelleen lisättävä pakkausjätteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

(5) Jäsenvaltioille, joiden on sallittu erityisolosuhteidensa vuoksi lykätä direktiivissä 94/62/EY asetettujen hyödyntämis- ja kierrättämistavoitteiden toteuttamisen määräpäivää, tulisi sallia mahdollisuus lykätä määräpäivää uudelleen, mutta rajoitetusti.

(6) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että tietyistä tämän direktiivin tavoitteista on tarpeen myöntää väliaikaisia poikkeuksia liittyvien valtioiden osalta. Niistä olisi päätettävä liittyvien valtioiden tekemien pyyntöjen perusteella niin, että poikkeukset olisivat periaatteessa voimassa enintään vuoteen 2012 asti Kyproksen, Tsekin, Viron, Unkarin, Liettuan, Slovakian ja Slovenian osalta, vuoteen 2013 asti Maltan osalta, vuoteen 2014 asti Puolan osalta ja vuoteen 2015 asti Latvian osalta.

(7) Tämä yksimielisyys viimeistellään asianmukaista oikeudellista menettelyä noudattaen ennen tämän direktiivin kansallisen oikeusjärjestyksen osaksi saattamiselle asetetun määräajan päättymistä.

(8) Jäsenvaltioissa on tarpeen ottaa käyttöön palautus-, keräys- ja hyödyntämisjärjestelmiä pakkauksista ja pakkausjätteistä huolehtimiseksi. Kaikkien asianomaisten olisi voitava osallistua näihin järjestelmiin ja ne olisi suunniteltava siten, ettei tuontituotteita syrjitä eikä aiheuteta kaupan esteitä tai kilpailun vääristymistä, ja siten, että taataan paras mahdollinen pakkausten ja pakkausjätteiden palautus perustamissopimuksen mukaisesti. Materiaalien syrjintää painon perusteella olisi vältettävä. Koko pakkausketjun kaikkien toimijoiden olisi kannettava yhteinen vastuunsa pakkauksien ja pakkausjätteen ympäristövaikutuksen mahdollisimman tehokkaan vähentämisen varmistamiseksi näiden koko elinkaaren ajan.

(9) Pakkauksista ja pakkausjätteestä sekä yhteisön ulkopuolelle kierrätettäväksi ja hyödynnettäväksi viedystä jätteestä olisi oltava saatavilla vuosittain tietoja yhteisön tasolla, jotta tämän direktiivin tavoitteiden täytäntöönpanoa voitaisiin seurata. Tämä edellyttää yhdenmukaistettua raportointitapaa sekä tietojen toimittajille selkeitä toimintaohjeita.

(10) Komissio tarkastelee ja raportoi tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista sekä ympäristöön että sisämarkkinoihin. Annettavassa kertomuksessa käsitellään myös olennaisia vaatimuksia, jätteen syntymistä ehkäiseviä toimenpiteitä, mahdollista pakkausindikaattoria, jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia suunnitelmia, uudelleenkäyttöä, tuottajan vastuuta ja raskasmetalleja. Siihen on tarvittaessa liitettävä mukaan ehdotuksia direktiivin asiaan liittyvien säännösten tarkistamiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden on myös edistettävä kuluttajille suunnattuja asiaa koskevia tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä tuettava muita pakkausjätteiden syntymistä ehkäiseviä välineitä.

(12) Tämän direktiivin ympäristöä ja sisämarkkinoita koskevien tavoitteiden lisäksi kierrätys voi tarjota työpaikkoja, jotka ovat vähentyneet muualta yhteiskunnasta, ja näin saattaa osaltaan auttaa syrjäytymisen ehkäisemisessä.

(13) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, joita ovat pakkausjätteen kierrätyksen kansallisten tavoitteiden yhdenmukaistaminen kunkin jäsenvaltion olosuhteet huomioiden ja määritelmien selkeyttäminen, koska ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(14) Tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) mukaisesti.

(15) Direktiivi 94/62/EY olisi näin ollen muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 94/62/EY seuraavasti:

1) Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:"Pakkauksen määritelmä perustuu lisäksi jäljempänä esitettyihin perusteisiin. Liitteessä I luetellut tuotteet ovat näiden perusteiden soveltamista kuvaavia esimerkkejä.

i) Tuotteita pidetään pakkauksina, jos ne täyttävät edellä mainitun määritelmän pakkauksen muita mahdollisia tehtäviä rajoittamatta, paitsi jos kyseiset tuotteet ovat kiinteä osa itse tuotetta ja ne ovat välttämättömiä tuotteen säilytykseen, tukemiseen tai säilyttämiseen sen elinkaaren aikana ja niiden kaikki elementit on tarkoitettu käytettäväksi, kulutettavaksi tai poistettavaksi käytöstä yhdessä.

ii) Tuotteita, jotka on suunniteltu ja tarkoitettu täytettäväksi myyntipaikalla, sekä kertakäyttötuotteita, jotka myydään ja täytetään tai on suunniteltu ja tarkoitettu täytettäväksi myyntipaikalla, pidetään pakkauksina edellyttäen, että ne täyttävät pakkauksen tehtävän.

iii) Pakkauksen osien ja pakkaukseen liitettyjen lisäosien katsotaan kuuluvan pakkaukseen, johon ne on liitetty. Tuotteeseen suoraan ripustettuja tai kiinnitettyjä lisäosia, jotka täyttävät pakkauksen tehtävän, pidetään pakkauksina, elleivät kyseiset tuotteet ole kiinteä osa itse tuotetta ja niiden kaikki elementit tarkoitettu kulutettavaksi tai poistettavaksi käytöstä yhdessä.

Komissio tarkastelee tarvittaessa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen liitteessä I tarkoitettuja pakkauksen määritelmän kuvaavia esimerkkejä ja muuttaa niitä tarpeen mukaan. Ensisijaisina olisi käsiteltävä seuraavia tuotteita: CD-levykotelot ja videokasettikotelot, kukkaruukut, putkilot ja rullat, joiden ympärille on kiedottu joustavaa materiaalia, etikettitarrojen taustapaperit ja käärepaperi."

2) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

" 4 artikla

Pakkausjätteiden syntymisen ehkäiseminen

1. Jäsenvaltioiden on 9 artiklan mukaisesti pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemiseksi toteutettavien toimenpiteiden lisäksi varmistettava muiden ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen.

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua kansalliset ohjelmat, hankkeet tuottajan vastuun käyttöönottamiseksi pakkausten ympäristövaikutusten minimoimiseksi tai niitä vastaavat toimenpiteet, joista päätetään tarvittaessa taloudellisia toimijoita kuullen, ja joiden avulla pyritään kokoamaan yhteen ja hyödyntämään jäsenvaltioissa esitetyt erilaiset pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat aloitteet. Kyseisten toimien on oltava tämän direktiivin tavoitteiden mukaisia, sellaisina kuin ne määritellään 1 artiklan 1 kohdassa.

2. Komissio edistää pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä kannustamalla asianmukaisten eurooppalaisten standardien kehittämistä 10 artiklan mukaisesti. Standardeilla pyritään minimoimaan pakkausten ympäristövaikutukset 9 ja 10 artiklan mukaisesti.

3. Komissio antaa tarvittaessa ehdotuksia toimenpiteistä, joilla lujitetaan ja täydennetään olennaisten vaatimusten täytäntöönpanon valvontaa ja joilla varmistetaan, että uusi pakkaus saatetaan markkinoille vain, jos tuottaja on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi pakkauksen perustehtäviä vaarantamatta."

3) Korvataan 6 artikla seuraavasti:

" 6 artikla

Hyödyntäminen ja kierrätys

1. Tämän direktiivin päämäärien noudattamiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi koko alueellaan:

a) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2001 on hyödynnettävä tai poltettava energia talteenottaen jätteenpolttolaitoksissa vähintään 50 prosenttia ja enintään 65 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

b) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 on hyödynnettävä tai poltettava energia talteenottaen jätteenpolttolaitoksissa vähintään 60 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

c) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2001 vähintään 25 prosenttia ja enintään 45 prosenttia kaikkien pakkausjätteissä esiintyvien pakkausmateriaalien painosta on kierrätettävä siten, että kunkin pakkausmateriaalin osalta kierrätetään vähintään 15 prosenttia painosta;

d) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 on kierrätettävä vähintään 55 prosenttia ja enintään 80 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

e) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 on saavutettava seuraavat kierrätyksen vähimmäistavoitteet pakkausjätteessä olevien materiaalien osalta:

i) lasi: 60 painoprosenttia;

ii) paperi ja kartonki: 60 painoprosenttia;

iii) metallit: 50 painoprosenttia;

iv) muovit: 22,5 painoprosenttia ottaen huomioon ainoastaan materiaalin, joka kierrätetään takaisin muoviksi;

v) puu: 15 painoprosenttia.

2. Neuvoston asetuksen (ETY) 259/93(6), neuvoston asetuksen (EY) 1420/1999(7) ja komission asetuksen (EY) 1547/1999(8) mukaisesti yhteisöstä viety pakkausjäte lasketaan mukaan 1 kohdassa tarkoitettujen hyödyntämis- ja kierrätystavoitteiden saavuttamiseen vain, jos on vakuuttavaa näyttöä siitä, että hyödyntäminen ja/tai kierrätys on tapahtunut sellaisten edellytysten vallitessa, jotka laajasti katsoen vastaavat asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia.

3. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa edistettävä jätteen hyödyntämistä energiantuotannossa silloin kun se on ympäristö- ja kustannustehokkuussyistä materiaalien kierrättämistä parempi vaihtoehto. Tämä voitaisiin tehdä harkitsemalla riittävän marginaalin asettamista kansallisten kierrätys- ja hyödyntämistavoitteiden välille.

4. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa edistettävä kierrätetyistä pakkausjätteistä saatavien materiaalien käyttöä pakkausten ja muiden tuotteiden tuotannossa

a) parantamalla kyseisten materiaalien markkinaedellytyksiä;

b) tarkistamalla nykyisiä säännöksiä, jotka estävät kyseisten materiaalien käytön.

5. Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tavoitteet kolmannelle viiden vuoden jaksolle 2009-2014. Tavoitteet perustuvat käytännön kokemuksiin, jotka jäsenvaltiot ovat saaneet pyrkiessään 1 kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin, sekä tieteellisen tutkimuksen ja arviointitekniikoiden, kuten elinkaariarvioiden ja kustannus-hyötyanalyysien, tuloksiin.

Tämä menettely toistetaan viiden vuoden välein.

6. Jäsenvaltioiden on julkistettava 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja tavoitteet, ja niistä on järjestettävä yleisölle ja taloudellisille toimijoille suunnattu tiedotuskampanja.

7. Kreikka, Irlanti ja Portugali voivat erityisen tilanteensa eli pienten saarten suuren määrän, maatalousvaltaisten ja vuoristoisten alueiden sekä pakkausten kulutuksen nykyisen vähäisyyden vuoksi päättää:

a) saavuttaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2001 1 kohdan a ja c alakohdassa vahvistettuja tavoitteita alhaisemmat tavoitteet kuitenkin niin, että vähintään 25 prosenttia pakkausjätteistä hyödynnetään tai poltetaan energia talteenottaen jätteenpolttolaitoksissa;

b) siirtää samalla 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisen myöhempään ajankohtaan, joka ei kuitenkaan saa olla myöhäisempi kuin 31 päivä joulukuuta 2005;

c) siirtää 1 kohdan b, d ja e alakohdassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen haluamaansa myöhempään ajankohtaan, joka ei kuitenkaan saa olla myöhäisempi kuin 31 päivä joulukuuta 2011.

8. Komissio antaa mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä ja vaikutuksista ympäristöön sekä sisämarkkinoiden toiminnasta. Kertomuksessa otetaan huomioon kussakin jäsenvaltiossa vallitsevat olosuhteet. Kertomus kattaa seuraavat asiat:

a) olennaisten vaatimusten tehokkuuden, täytäntöönpanon ja noudattamisen arviointi;

b) pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat lisätoimenpiteet pakkausten ympäristövaikutusten mahdollisimman tehokkaaksi vähentämiseksi vaarantamatta kuitenkaan niiden perustehtäviä;

c) ympäristöä koskevan pakkausindikaattorin mahdollinen kehittäminen pakkausjätteiden ehkäisemisen yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi;

d) pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat suunnitelmat;

e) uudelleenkäytön edistäminen ja etenkin uudelleenkäytön ja kierrätyksen kustannusten ja hyödyn vertailu;

f) tuottajan vastuu sen rahoitukselliset näkökohdat mukaan lukien;

g) pyrkimykset vähentää entisestään ja tarvittaessa viime kädessä poistaa raskasmetallit ja muut vaaralliset aineet pakkauksista vuoteen 2010 mennessä.

Kertomukseen liitetään tarpeen mukaan ehdotuksia tämän direktiivin asiaan liittyvien säännösten tarkistamiseksi, jollei tällaisia ehdotuksia siihen mennessä ole annettu.

9. Kyseisessä kertomuksessa käsitellään 8 kohdassa tarkoitettuja kysymyksiä sekä muita asiaan liittyviä kysymyksiä kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman eri kokonaisuuksien ja erityisesti kierrätystä koskevan teemakohtaisen strategian ja luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevan teemakohtaisen strategian puitteissa.

Komission ja jäsenvaltioiden on tarvittaessa edistettävä 8 kohdan b, c, d, e ja f alakohtaa koskevia tutkimuksia ja pilottihankkeita sekä muita ehkäiseviä välineitä.

10. Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat ottaneet tai ottavat käyttöön ohjelmia, joiden tavoitteet ovat 1 kohdassa tarkoitettuja enimmäistavoitteita korkeammalla, ja joilla on tätä tarkoitusta varten käytössään asianmukainen kierrätys- ja hyödyntämiskapasiteetti, sallitaan ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi jatkaa näihin tavoitteisiin pyrkimistä sillä edellytyksellä, etteivät sitä varten toteutettavat toimenpiteet aiheuta sisämarkkinoiden vääristymistä eivätkä estä muita jäsenvaltioita noudattamasta tätä direktiiviä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle. Komissio vahvistaa kyseiset toimenpiteet tarkastettuaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että ne täyttävät edellä tarkoitetut edellytykset ja etteivät ne ole mielivaltaista syrjintää tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista."

4) Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Pakkauksiin on niiden keräyksen, uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, mukaan lukien kierrätys, helpottamiseksi merkittävä niissä käytetyt materiaalit, jotta ne voidaan tunnistaa ja luokitella kyseisellä teollisuuden alalla komission päätöksen 97/129/EY(9) perusteella."

5) Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:"Jäsenvaltioiden on myös edistettävä kuluttajille suunnattuja tiedotus- ja tietoisuutta lisääviä kampanjoita."

6) Korvataan 19 artikla seuraavasti:

" 19 artikla

Mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen

Tarvittavat muutokset 8 artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklan toisen kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitetun tunnistusjärjestelmän, 12 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä III tarkoitettujen tietokantojen järjestelmään liittyvien taulukoiden rakenteen sekä liitteessä I tarkoitettujen pakkauksen määritelmää kuvaavien esimerkkien mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tehdään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen."

7) Korvataan 20 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissio määrittelee 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, mitä teknisiä toimenpiteitä tarvitaan, jotta ratkaistaisiin tämän direktiivin säännösten soveltamista koskevat ongelmat, jotka liittyvät erityisesti inertteihin pakkausmateriaaleihin, joita saatetaan Euroopan unionin markkinoille hyvin pieninä määrinä (eli noin 0,1 prosenttia painosta), sairaalatarvikkeiden ja lääketuotteiden kuluttajapakkauksiin, pieniin pakkauksiin ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin."

8) Korvataan 21 artikla seuraavasti:

" 21 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(10) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

9) Lisätään 22 artiklaan kohta seuraavasti:

"3a. Edellyttäen, että 6 artiklassa asetetut tavoitteet saavutetaan, jäsenvaltiot voivat saattaa 7 artiklan säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisten talouden sektorien välillä tehdyillä sopimuksilla.

Tällaisten sopimusten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia;

b) sopimuksissa määritellään tavoitteet ja niitä koskevat määräajat;

c) sopimukset julkaistaan kansallisessa virallisessa lehdessä tai muussa virallisessa asiakirjassa, johon yleisö voi samalla tavoin tutustua, ja toimitetaan komissiolle;

d) saavutettuja tuloksia seurataan säännöllisesti, niistä tiedotetaan toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle ja ne saatetaan yleisön saataville sopimuksen ehtojen mukaisesti;

e) toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että sopimuksen avulla saavutettua edistystä valvotaan;

f) jos sopimusta ei noudateta, jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön tämän direktiivin asiaankuuluvat säännökset laein, asetuksin tai hallinnollisin määräyksin."

10) Korvataan liite I tämän direktiivin liitteenä olevalla liitteellä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18. päivänä elokuuta 2005 Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä helmikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDowell

(1) EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 17.

(2) EYVL C 221, 17.9.2002, s. 31.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. syyskuuta 2002 (EUVL C 272 E, 13.11.2003, s. 287), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 6. maaliskuuta 2003 (EUVL C 107 E, 6.5.2003, s. 17) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 2. heinäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, annettu 29. tammikuuta 2004 ja neuvoston päätös, tehty 26. tammikuuta 2004.

(4) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2557/2001 (EYVL L 349, 31.12.2001, s. 1).

(7) EYVL L 166, 1.7.1999, s. 6, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2118/2003 (EUVL L 318, 3.12.2003, s. 5).

(8) EYVL L 185, 17.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2118/2003.

(9) EYVL L 50, 20.2.1997, s. 28.

(10) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITE

"LIITE I

KUVAAVIA ESIMERKKEJÄ 3 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUISTA PERUSTEISTA

Kuvaavia esimerkkejä perusteesta i

Pakkauksia ovat:

Makeislaatikot

CD-levykotelon suojakelmu

Tuotteet, jotka eivät ole pakkauksia:

Kukkaruukut, jotka on tarkoitettu kasville koko sen elinajaksi

Työkalulaatikot

Teepussit

Vahakerrokset juuston ympärillä

Makkaran kuoret

Kuvaavia esimerkkejä perusteesta ii

Pakkauksia ovat, jos ne on suunniteltu ja tarkoitettu täytettäväksi myyntipisteessä:

Paperi- ja muovikassit

Kertakäyttölautaset ja -mukit

Talouskelmu

Voileipäpussit

Alumiinifolio

Tuotteet, jotka eivät ole pakkauksia:

Hämmennin

Kertakäyttöiset aterimet

Kuvaavia esimerkkejä perusteesta iii

Pakkauksia ovat:

Tuotteeseen suoraan kiinnitetyt tai siitä roikkuvat etiketit

Tuotteet, jotka kuuluvat pakkaukseen:

Ripsiväriharja, joka on osa hylsyä

Pakkaukseen kiinnitetyt tarrat

Niitit

Muovisuojukset

Annostelumitat, jotka ovat osa pesuainepakkauksen sulkijaa."

Neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio panevat merkille Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnan hyödyntämisen määrittelystä asioissa C-458/00, C-228/00 ja C-116/01 annetuissa tuomioissa sekä tämän tulkinnan vaikutukset hyödyntämistavoitteiden saavuttamiseen, ja ne ilmoittavat yhteisestä aikomuksestaan tarkastella tätä asiaa uudelleen ensimmäisen tilaisuuden tullen.

Ilmenneen huolestuneisuuden vuoksi komissio ilmoittaa aikeestaan esittää tarvittaessa ehdotuksia asiaa koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Neuvosto ja parlamentti sitoutuvat käsittelemään ehdotusta ripeästi omia menettelyjään noudattaessaan.

Tällä ei rajoiteta hyödyntämisen mahdollista myöhempää määrittelyä jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen teemakohtaisen strategian yhteydessä ja tarvittaessa horisontaalisen jätehuoltolainsäädännön puitteissa.

Top