EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0054

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

OJ L 262, 17.10.2000, p. 21–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 232 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 232 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 71 - 95

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/54/oj

32000L0054

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Virallinen lehti nro L 262 , 17/10/2000 s. 0021 - 0045


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2000,

työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä

(seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 26 päivänä marraskuuta 1990 annettua neuvoston direktiiviä 90/679/ETY(3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin(4), sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava direktiivi 90/679/ETY.

(2) Niiden vähimmäisvaatimusten noudattaminen, joiden tarkoituksena on taata parempi terveyden ja turvallisuuden taso työntekijöiden suojelemisessa biologisille tekijöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta, on olennaisen tärkeää työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

(3) Tämä direktiivi on erityisdirektiivi, jota tarkoitetaan toimenpiteistä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY(5) 16 artiklan 1 kohdassa. Mainitun direktiivin säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan työntekijöiden altistumiseen biologisille tekijöille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä olevien ankarampien tai erityissäännösten soveltamista.

(4) Biologisille tekijöille työssä altistumiseen liittyvistä vaaroista voidaan saada tarkempia tietoja rekisterejä pitämällä.

(5) Biologisten tekijöiden luettelo ja luokittelu on tutkittava säännöllisesti ja tarkistettava uusimpien tieteellisten tietojen perusteella.

(6) Tietyille biologisille tekijöille olisi määrättävä niiden luokitusta täydentäviä tietoja.

(7) Työnantajien tulee pysyä teknologian uuden kehityksen tasalla työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi.

(8) Olisi toteutettava ehkäiseviä toimenpiteitä biologisille tekijöille altistuvien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

(9) Tällä direktiivillä edistetään käytännössä sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden kehittämistä.

(10) Neuvoston päätöksen 74/325/ETY(6) mukaisesti komission on kuultava työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa ehdotusten laatimiseksi tällä alalla. Näin on tehty ehdotuksista neuvoston direktiiveiksi, jotka on sisällytetty tähän direktiiviin.

(11) Tämä direktiivi ei muuta jäsenvaltioiden velvollisuuksia, jotka koskevat liitteessä VIII olevassa B osassa mainittuja määräaikoja,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tarkoitus

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua altistumisesta biologisille tekijöille työssä, mukaan lukien sellaisten vaarojen ehkäisy.

Sillä asetetaan erityisiä vähimmäissäännöksiä tällä alueella.

2. Direktiivin 89/391 /ETY säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan koko 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, rajoittamatta tässä direktiivissä olevien ankarampien tai erityissäännösten soveltamista.

3. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta neuvoston direktiivin 90/219/ETY(7) ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY(8) soveltamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) "biologisilla tekijöillä" mikro-organismeja mukaan lukien ne, joita on muunnettu geneettisesti, soluviljelmiä ja ihmisessä eläviä loisia, jotka voivat aiheuttaa jonkin tulehduksen, allergian tai myrkkyvaikutuksen;

b) "mikro-organismilla" solumaista tai ei-solumaista mikrobiologista kokonaisuutta, joka kykenee jakaantumaan tai siirtämään perimää;

c) "soluviljelmällä" monisoluisista organismeista peräisin olevien solujen kasvattamista elatusalustalla.

Biologiset tekijät jaetaan neljään vaararyhmään niiden aiheuttaman tartuntavaaran tason mukaan:

1) "ryhmän 1 biologisella tekijällä" tarkoitetaan sellaista tekijää, joka ei todennäköisesti aiheuta sairautta ihmiselle;

2) "ryhmän 2 biologisella tekijällä" tarkoitetaan sellaista tekijää, joka voi aiheuttaa ihmiselle sairauden ja voi olla vaarallinen työntekijöille; se ei kuitenkaan todennäköisesti leviä väestöön; käytettävissä on yleensä tehokas ehkäisykeino tai hoito;

3) "ryhmän 3 biologisella tekijällä" tarkoitetaan sellaista tekijää, joka voi aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden ja aiheuttaa työntekijöille vakavan vaaran; se voi aiheuttaa väestöön leviämisen vaaraa, mutta käytettävissä on yleensä tehokas ehkäisykeino tai hoito;

4) "ryhmän 4 biologisella tekijällä" tarkoitetaan sellaista tekijää, joka aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden ja aiheuttaa työntekijöille vakavan vaaran; se voi aiheuttaa vakavaa väestöön leviämisen vaaraa; yleensä käytössä ei ole tehokasta ehkäisykeinoa tai hoitoa.

3 artikla

Soveltamisala - vaarojen määrittely ja arviointi

1. Tätä direktiiviä sovelletaan toimintaan, jossa työntekijät altistuvat tai voivat altistua työnsä vuoksi biologisille tekijöille.

2. Kaikessa toiminnassa, johon voi liittyä biologisille tekijöille altistumisen vaara, on työntekijöiden altistumisen laatu, määrä ja kesto määriteltävä sen mahdollistamiseksi, että jokainen vaara työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle arvioidaan ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

Toiminnassa, johon liittyy altistuminen biologisten tekijöiden useille ryhmille, vaara on arvioitava kaikkien biologisten tekijöiden yhdessä aiheuttaman vaaran perusteella.

Arviointi tulee uusia säännöllisesti ja aina kun oloissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen biologiselle tekijöille.

Työnantajan on annettava pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle se tieto, jota on käytetty arviointiin.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua arviointia tehtäessä on otettava huomioon kaikki saatavissa oleva tieto kuten

a) jäljempänä 18 artiklassa tarkoitettu terveydelle vaarallisten ja mahdollisesti terveydelle vaarallisten biologisten tekijöiden luokittelu;

b) toimivaltaisen viranomaisen suositukset siitä, että biologista tekijää tulee valvoa työntekijöiden terveyden suojelemiseksi, kun työntekijät altistuvat tai voivat työnsä vuoksi altistua sellaiselle biologiselle tekijälle;

c) tiedot sairauksista, joiden osalta voidaan katsoa, että tartunta voi syntyä työntekijöiden työn vuoksi;

d) mahdolliset työntekijöiden työn vuoksi aiheutuneet allergia- tai myrkkyvaikutukset;

e) tieto työntekijällä todetusta sairaudesta, jolla on suora yhteys hänen työhönsä.

4 artikla

Eri artikloiden soveltaminen suhteessa vaarojen arviointiin

1. Jos 3 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat, että altistumista tai mahdollista altistumista tapahtuu ryhmän 1 biologiselle tekijälle, eikä tunnistettavaa terveysvaaraa työntekijöiden terveydelle ole, ei 5-17 artiklaa eikä 19 artiklaa sovelleta.

Kuitenkin liitteessä VI oleva 1 kohta on otettava huomioon.

2. Jos 3 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat, että toimintaan ei tarkoituksellisesti kuulu työskentelyä biologisilla tekijöillä tai niiden käyttöä, mutta toiminta voi johtaa työntekijöiden altistumiseen biologiselle tekijälle kuten liitteessä I annetun ohjeellisen luettelon tarkoittaman toiminnan yhteydessä, sovelletaan 5, 7, 8 ja 10-14 artiklaa, jolleivät 3 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulokset osoita sitä tarpeettomaksi.

II LUKU

TYÖNANTAJIEN VELVOLLISUUDET

5 artikla

Korvaaminen

Jos se toiminnan laatu huomioon ottaen on mahdollista, työnantajan on vältettävä haitallisen biologisen tekijän käyttöä korvaamalla se biologisella tekijällä, joka käyttöolosuhteissa ei ole vaarallinen tai on tapauksesta riippuen terveydelle vähemmän vaarallinen nykyisen tietämyksen mukaan.

6 artikla

Vaarojen vähentäminen

1. Jos 3 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat vaaraa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle, työntekijöiden altistuminen on estettävä.

2. Jos altistumisen estäminen ei ole teknisesti mahdollista toiminta ja 3 artiklassa tarkoitettu vaaran arviointi huomioon ottaen, altistumisen vaara on vähennettävä niin pieneksi kuin on tarpeellista kysymyksessä olevien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden riittäväksi suojelemiseksi erityisesti käyttäen seuraavia toimenpiteitä, joita on käytettävä 3 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulokset huomioon ottaen:

a) altistuvien ja mahdollisesti altistuvien työntekijöiden määrän pitäminen mahdollisimman pienenä;

b) työmenetelmien ja teknisten torjuntatoimenpiteiden suunnittelu biologisten tekijöiden työpaikalle pääsemisen välttämiseksi tai pitämiseksi mahdollisimman vähäisenä;

c) yleiset suojelutoimenpiteet tai jos altistumista ei muilla keinoin voida välttää, yksilölliset suojelutoimenpiteet;

d) hygieniaan liittyvät toimenpiteet, joilla on tarkoitus ehkäistä tai vähentää biologisen tekijän siirtymistä tai vapauttamista vahingossa työpaikalta;

e) liitteessä II kuvatun tartuntavaaraa osoittavan merkin ja muiden asiaankuuluvien varoitusmerkkien käyttö;

f) suunnitelmien laatiminen sellaisten onnettomuuksien varalta, joihin liittyy biologisia tekijöitä;

g) jos se on tarpeellista ja teknisesti mahdollista, työssä käytettyjen biologisten tekijöiden esiintymisen tarkkailu varsinaisen fyysisesti eristetyn tilan ulkopuolella;

h) Työntekijöiden suorittama jätteiden turvallinen kerääminen, varastointi ja hävittäminen sopivan käsittelyn jälkeen, milloin se on tarkoituksenmukaista, mukaan lukien turvallisten ja tunnistettavien säiliöiden käyttö;

i) työpaikassa tapahtuvaan biologisten tekijöiden turvalliseen käsittelyyn ja kuljettamiseen liittyvät järjestelyt.

7 artikla

Toimivaltaiselle viranomaiselle annettava tieto

1. Jos 3 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat vaaraa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle, työnantajien on pyydettäessä annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön asianmukaista tietoa:

a) arvioinnin tuloksista;

b) toiminnasta, jonka yhteydessä työntekijät ovat altistuneet tai voineet altistua biologisille tekijöille;

c) altistuneiden työntekijöiden lukumäärästä;

d) työsuojelusta vastuussa olevan henkilön nimestä ja pätevyydestä;

e) suoritetuista suojelu- ja ehkäisytoimenpiteistä mukaan lukien työtavat ja työmenetelmät;

f) valmiussuunnitelmista, joita on laadittu fyysisen eristyksen pettämisen varalta työntekijöiden suojelemiseksi ryhmien 3 tai 4 biologiselle tekijöille altistumiselta.

2. Työnantajien on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista onnettomuuksista ja tapahtumista, jotka voivat aiheuttaa biologisen tekijän vapautumisen ja jotka voisivat aiheuttaa vakavan tartunnan ihmiseen ja/tai sairauden.

3. Jäljempänä 11 artiklassa tarkoitettu luettelo ja 14 artiklassa tarkoitetut terveystiedot on kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön, kun yritys lopettaa toimintansa.

8 artikla

Hygienia ja henkilökohtainen suojaus

1. Työnantajat on velvoitettava kaikissa tapauksissa, joissa biologisten tekijöiden parissa työskentely aiheuttaa vaaraa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle, toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a) työntekijät eivät syö tai juo työskentelyalueilla, joissa on biologisilla tekijöillä saastumisen vaaraa;

b) työntekijöiden käyttöön annetaan asianmukainen suojavaatetus tai muu asianmukainen erityisvaatetus;

c) työntekijöiden käyttöön annetaan asianmukaiset ja riittävät pesu- ja käymälätilat, joihin voi sisältyä silmänpesulaitteet tai antiseptiset ihonpuhdistusaineet;

d) kaikki tarpeelliset suojavälineet:

- säilytetään asiallisesti selvästi näkyvässä paikassa,

- tarkastetaan ja puhdistetaan, jos mahdollista ennen jokaista käyttöä ja joka tapauksessa jokaisen käytön jälkeen,

- korjataan tai korvataan, jos vikoja löydetään, ennen myöhempää käyttöä;

e) ihmis- ja eläinperäisten näytteiden ottamista, käsittelyä ja niillä työskentelyä koskevat menettelyt yksilöidään.

2. Mahdollisesti biologisilla tekijöillä saastuneet työvaatteet ja suojavälineet, mukaan lukien 1 kohdassa tarkoitettu suojavaatetus, on riisuttava poistuttaessa työskentelyalueelta ja säilytettävä erillään muusta vaatetuksesta ennen toisessa alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamista.

Työnantajan tulee varmistaa, että sellaiset vaatteet ja suojavälineet puhdistetaan saasteelta ja pestään tai tarvittaessa hävitetään.

3. Työntekijöille ei 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kustannuksista saa aiheutua taloudellista rasitusta.

9 artikla

Työntekijöille annettava tiedotus ja koulutus

1. Työnantajan on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yrityksen tai laitoksen työntekijät tai työntekijöiden edustajat saavat kaiken käytettävissä olevan tiedon perusteella riittävää ja asianmukaista koulutusta erityisesti sellaisen tiedotuksen ja ohjauksen muodossa, joka koskee:

a) mahdollisia terveysvaaroja;

b) varotoimenpiteitä altistumisen ehkäisemiseksi;

c) hygieniavaatimuksia;

d) suojavälineiden ja suojavaatetuksen käyttöä;

e) toimenpiteitä, jotka työntekijöiden on toteutettava vaaratilanteissa ja niiden estämiseksi.

2. Koulutuksen tulee olla:

a) annettu sellaisen työn alkaessa, jossa ollaan tekemisissä biologisten tekijöiden kanssa;

b) mukautettu siten, että siinä otetaan huomioon uudet ja muuttuneet vaarat; ja

c) tarvittaessa määräajoin toistuvaa.

10 artikla

Tiedottaminen työntekijöille erityistapauksissa

1. Työnantajan on laadittava työpaikalle kirjalliset ohjeet ja milloin se on tarkoituksenmukaista asetettava nähtäväksi ilmoitukset, joissa tulee ainakin olla ilmaistuna noudatettavat menettelyt:

a) sellaisen vakavan onnettomuuden tai vaaratilanteen sattuessa, johon liittyy biologisen tekijän käsittelyä;

b) ryhmän 4 biologisen tekijän käsittelyssä.

2. Työntekijöiden on heti ilmoitettava esimiehelle tai työsuojelusta vastuussa olevalle henkilölle jokaisesta onnettomuudesta tai tapahtumasta, johon liittyy biologisen tekijän käsittelyä.

3. Työnantajien on viivytyksettä ilmoitettava työntekijöille tai työntekijöiden edustajille kaikista onnettomuuksista tai tapahtumista, joihin on voinut liittyä biologisen tekijän leviäminen ja jotka voivat aiheuttaa vakavan tartunnan ihmiseen ja/tai vakavan sairauden.

Lisäksi työnantajien on ilmoitettava yrityksen tai laitoksen työntekijöille tai työntekijöiden edustajille niin pian kuin mahdollista vakavasta onnettomuudesta tai tapahtumasta, sen syistä ja toimenpiteistä, jotka on toteutettu tai toteutetaan tilanteen korjaamiseksi.

4. Jokaisella työntekijällä on oikeus saada nähtäväkseen häntä henkilökohtaisesti koskevat 11 artiklassa tarkoitetussa luettelossa olevat tiedot.

5. Yrityksen tai laitoksen työntekijöillä ja/tai heidän edustajillaan on oikeus saada nähtäväkseen yleiset henkilöä yksilöimättömät tiedot.

6. Työnantajien on annettava yrityksen tai laitoksen työntekijöille tai heidän edustajilleen heidän pyynnöstään 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tieto.

11 artikla

Luettelo altistuneista työntekijöistä

1. Työnantajien on pidettävä ryhmien 3 ja/tai 4 biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä luetteloa, josta ilmenee tehdyn työn laatu ja milloin se on mahdollista, altistumisen aiheuttanut biologinen tekijä sekä tarvittaessa tiedot altistumisista, onnettomuuksista ja vaaratilanteilta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua luetteloa on säilytettävä vähintään 10 vuotta altistumisen päättymisen jälkeen kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.

Luetteloa on säilytettävä aiheellinen pidempi aika, jopa 40 vuotta, viimeisen tiedossa olevan altistumisen jälkeen, sellaisten altistumisten osalta, jotka voivat johtaa tartuntoihin,

a) joihin liittyy biologinen tekijä, jonka tiedetään voivan aiheuttaa pysyvän tai piilevän tartunnan;

b) joita nykyisen tietämyksen mukaan ei voida määrittää ennen kuin sairaus kehittyy monta vuotta myöhemmin;

c) joilla on erityisen pitkä itämisaika ennen sairauden kehittymistä;

d) jotka johtavat sairauksiin, jotka uusivat ajoittain pitkän ajan kuluessa hoidosta huolimatta; tai

e) joilla voi olla vakavia pitkäaikaisia jälkivaikutuksia.

3. Jäljempänä 14 artiklassa tarkoitetulla lääkärillä ja/tai työsuojelusta vastaavalla toimivaltaisella viranomaisella sekä kaikilla muilla työsuojelusta vastaavilla henkilöillä on oikeus saada nähtäväkseen 1 kohdassa tarkoitettu luettelo.

12 artikla

Työntekijöiden kuuleminen ja heidän osallistumisensa

Työntekijöitä ja/tai heidän edustajiaan on kuultava ja heidän on voitava osallistua tämän direktiivin tarkoittamien asioiden käsittelyyn direktiivin 89/391/ETY 11 artiklan mukaisesti.

13 artikla

Ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle

1. Toimivaltaiselle viranomaiselle on tehtävä ennakkoilmoitus, kun ensimmäistä kertaa käytetään:

a) ryhmän 2 biologisia tekijöitä;

b) ryhmän 3 biologisia tekijöitä;

c) ryhmän 4 biologisia tekijöitä.

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista.

Jollei 2 kohdasta muuta johdu, ennakkoilmoitus on tehtävä myös, kun ensimmäistä kertaa käytetään uutta ryhmän 4 biologista tekijää ja uutta sellaista ryhmän 3 biologista tekijää, jonka työnantaja itse väliaikaisesti luokittelee sellaiseksi.

2. Laboratorioilta, jotka tarjoavat ryhmän 4 biologisten tekijöiden diagnostisointipalveluita, vaaditaan ainoastaan alkuilmoitus aikomuksestaan.

3. Uusi ilmoitus on tehtävä aina, kun tapahtuu työturvallisuuden, työmenetelmien ja/tai menettelyjen kannalta tärkeitä olennaisia muutoksia, jotka tekevät edellisen ilmoituksen vanhentuneeksi.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava:

a) yrityksen tai laitoksen nimi ja osoite;

b) työsuojelusta vastaavan henkilön nimi ja pätevyys;

c) edellä 3 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulokset;

d) biologisten tekijöiden lajit;

e) suunnitellut suojelu- ja ehkäisytoimenpiteet.

III LUKU

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

14 artikla

Terveystarkastukset

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaiset järjestelyt terveystarkastuksien suorittamiseksi sellaisille työntekijöille, joiden osalta 3 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat terveydelle tai turvallisuudelle olevan vaaran olemassaolon.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelyjen tulee olla sellaisia, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua asianmukaisiin terveystarkastuksiin:

a) ennen altistumista;

b) säännöllisin väliajoin sen jälkeen.

Järjestelyjen tulee olla sellaisia, että on suoraan mahdollista toteuttaa henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä ja työhygieenisiä toimenpiteitä.

3. Edellä 3 artiklassa tarkoitetussa arvioinnissa tulisi tunnistaa ne työntekijät, joiden osalta saatetaan tarvita erityisiä suojatoimenpiteitä.

Tarvittaessa tulisi antaa tehokkaita rokotteita niille työntekijöille, jotka eivät ennestään ole immuuneja biologiselle tekijälle, jolle he altistuvat tai voivat altistua.

Kun työnantajat asettavat rokotteita saataville, heidän olisi otettava huomioon liitteessä VII esitetyt suositeltavat menettelyohjeet.

Jos työntekijän havaitaan saaneen tartunnan tai sairauden, jonka epäillään johtuvan altistumisesta, on työntekijöiden terveystarkastuksista vastuussa olevan lääkärin tai viranomaisen järjestettävä mahdollisuus sellaisiin terveystarkastuksiin muillekin työntekijöille, jotka ovat altistuneet samalla tavoin.

Tällöin altistumisen aiheuttama vaara arvioidaan uudelleen 3 artiklan mukaisesti.

4. Jos terveystarkastuksia suoritetaan, on henkilökohtaisia terveystietoja säilytettävä vähintään 10 vuotta altistumisen päättymisen jälkeen kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

Edellä 11 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa erikoistapauksissa on henkilökohtaisia terveystietoja säilytettävä asianmukainen pidempi aika, jopa 40 vuotta, viimeisen tiedossa olevan altistumisen jälkeen.

5. Terveystarkastuksista vastuussa olevan lääkärin tai viranomaisen tulee ehdottaa suojelu- ja ehkäisytoimenpiteitä, joihin tulisi ryhtyä kunkin työntekijän suhteen.

6. Työntekijöille on annettava tietoa ja neuvoja kaikista terveystarkastuksista, joissa he voivat käydä altistumisen päättymisen jälkeen.

7. Kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti:

a) työntekijöiden tulee saada nähtäväkseen terveystarkastuksien tulokset, jotka koskevat heitä itseään; ja

b) asianomaiset työntekijät tai työnantaja voivat pyytää selvitystä terveystarkastuksien tuloksista.

8. Liitteessä IV annetaan käytännön suosituksia terveystarkastuksista.

9. Kaikki sairaus- ja kuolemantapaukset, joiden on kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti todettu johtuneen altistumisesta työssä biologisille tekijöille, on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

15 artikla

Muut terveys- ja eläinlääkintäpalvelut kuin diagnostiset laboratoriot

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettua arviointia tehtäessä on eritystä huomiota kiinnitettävä:

a) epävarmuuteen siitä, onko ihmispotilaissa tai eläimissä taikka näistä otetuissa materiaaleissa ja näytteissä biologisia tekijöitä;

b) vaaroihin, joita aiheuttavat ne biologiset tekijät, joita tiedetään tai epäillään olevan ihmispotilaissa tai eläimissä sekä heiltä otetuissa materiaaleissa ja näytteissä;

c) työn luonteesta johtuviin vaaroihin.

2. On toteutettava aiheelliset toimenpiteet terveys- ja eläinlääkintäpalveluyksiköissä asianomaisten työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

Toteutettaviin toimenpiteisiin tulee kuulua erityisesti:

a) sopivien puhdistus- ja desinfiointimenettelyjen määritteleminen; ja

b) sellaisten menettelyjen toteuttaminen, joiden avulla saastunutta jätettä voidaan käsitellä ja se voidaan hävittää vaaratta.

3. Eristystiloissa, joissa on ihmispotilaita tai eläimiä, jotka ovat saaneet tai joiden epäillään saaneen tartunnan ryhmän 3 tai 4 biologisesta tekijästä, on eristystoimenpiteet valittava liitteessä V olevasta A sarakkeesta tartuntavaaran vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi.

16 artikla

Erityistoimenpiteitä teollisia prosesseja, laboratorioita ja eläintiloja varten

1. Seuraavat toimenpiteet tulee toteuttaa laboratorioissa, mukaan lukien diagnostiset laboratoriot, ja sellaisille laboratorioeläimille tarkoitetuissa tiloissa, jotka on tarkoituksella tartutettu ryhmien 2, 3 tai 4 biologisilla tekijöillä taikka jotka ovat tai joiden epäillään olevan sellaisten tekijöiden kantajia:

a) Laboratorioissa, joissa suoritetaan tutkimus-, kehitys-, opetus- tai diagnosointityötä, johon liittyy ryhmien 2, 3 tai 4 biologisten tekijöiden käsittelyä, on eristystoimenpiteet määriteltävä liitteen V mukaisesti tartuntavaaran vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi.

b) Edellä 3 artiklassa tarkoitetusta arvioinnista johtuvat toimenpiteet määritellään liitteen V mukaisesti sen jälkeen, kun fyysisen eristyksen taso biologisille tekijöille on asetettu vaaran suuruuden mukaan.

Toimenpiteitä, joihin liittyy biologisten tekijöiden käsittelyä, saa suorittaa:

- vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso ryhmän 2 biologiselle tekijälle on vähintään 2,

- vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso ryhmän 3 biologiselle tekijälle on vähintään 3,

- vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso ryhmän 4 biologiselle tekijälle on vähintään 4.

c) Sellaisia materiaaleja käsittelevillä laboratorioilla, joiden osalta ei tiedetä, onko käsiteltävissä materiaaleissa ihmiselle sairautta aiheuttavia biologisia tekijöitä, ja joilla ei ole tarkoituksena työskennellä käyttäen biologisia tekijöitä sellaisenaan (kuten viljellä tai konsentroida niitä), tulisi olla vähintään eristystaso 2. Eristystasoja 3 tai 4 on käytettävä, milloin se on tarkoituksenmukaista siellä, missä tiedetään tai epäillään, että se on tarpeen, paitsi milloin toimivaltaisen kansallisen viranomaisen antamat ohjeet osoittavat, että tietyissä tapauksissa alhaisempi eristystaso on asianmukainen.

2. Ryhmien 2, 3 tai 4 biologisia tekijöitä käyttävien teollisten prosessien osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a) edellä 1 kohdan b alakohdan toisessa alakohdassa vahvistettuja eristysperiaatteita on sovellettava myös teollisiin prosesseihin liitteessä VI olevien käytännön toimenpiteiden ja asianmukaisten menettelyjen perusteella;

b) ryhmien 2, 3 tai 4 biologisten tekijöiden käyttöön liittyvän vaarojen arvioinnin mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää aiheellisista toimenpiteistä, joita on sovellettava sellaisten biologisten tekijöiden teolliseen käyttöön.

3. Kaikkea sellaista 1 ja 2 kohdan tarkoittamaa toimintaa, jonka osalta ei ole ollut mahdollista suorittaa biologisen tekijän lopullista arviointia, mutta jonka osalta odotettavissa olevaan käyttöön näyttäisi liittyvän vakava terveysvaara työntekijöille, saadaan suorittaa vain työpaikoilla, joissa eristys vastaa vähintään eristystasoa 3.

17 artikla

Tietojen käyttö

Komissiolla on oikeus saada käyttöönsä 14 artiklan 9 kohdassa tarkoitetut toimivaltaisille kansallisille viranomaisille toimitetut tiedot.

18 artikla

Biologisten tekijöiden luokittelu

1. Yhteisön luokitus perustuu 2 artiklan toisen kohdan 2, 3 ja 4 alakohdassa esitettyihin määritelmiin (ryhmät 2, 3 ja 4).

2. Yhteisön luokitusta valmisteltaessa jäsenvaltioiden on luokiteltava ihmisen terveydelle vaaralliset tai mahdollisesti vaaralliset biologiset tekijät 2 artiklan toisen kohdan 2, 3 ja 4 alakohdassa (ryhmät 2, 3 ja 4) olevien määritelmien mukaisesti.

3. Jos arvioitavaa biologista tekijää ei voida selvästi luokitella yhteen 2 artiklan toisessa kohdassa määriteltyyn ryhmään, se on luokiteltava vaihtoehtoisista ryhmistä korkeimpaan vaararyhmään.

19 artikla

Liitteet

Liitteisiin tehtävät pelkästään tekniset muutokset, jotka johtuvat tekniikan kehityksestä taikka biologisia tekijöitä koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten tai tietämyksen muuttumisesta, on annettava direktiivin 89/391/ETY 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

20 artikla

Tietojen anto komissiolle

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säädetyistä kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset komissiolle.

21 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 90/679/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä VIII olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä VIII olevassa B osassa lueteltuja jäsenvaltioita velvoittavia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava kansallisen lainsäädännön osaksi mainitut direktiivit.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksena tähän direktiiviin ja ne luetaan liitteessä IX olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

22 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

23 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2000.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. Védrine

(1) EYVL C 75, 15.3.2000, s. 15.

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. kesäkuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 17. heinäkuuta 2000.

(3) EYVL L 374, 31.12.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/65/EY (EYVL L 335, 6.12.1997, s. 17).

(4) Ks. liitteessä VIII oleva A osa.

(5) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

(6) EYVL L 185, 9.7.1974, s. 15, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(7) Geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa 23 päivänä huhtikuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/219/ETY, EYVL L 117, 8.5.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/81/EY, EYVL L 330, 5.12.1998, s. 13.

(8) Geneettisesti muunnettujen mikro-organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/220/ETY, EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/35/EY, EYVL L 169, 27.6.1997, s. 72.

LIITE I

OHJEELLINEN LUETTELO TOIMINNOISTA

(4 artiklan 2 kohta)

1. Työ elintarviketeollisuudessa.

2. Maataloustyö.

3. Työ, jossa joudutaan kosketuksiin eläinten ja/tai eläinperäisten tuotteiden kanssa.

4. Terveydenhuoltotyö, mukaan lukien työ eristysyksiköissä ja yksiköissä, joissa käsitellään ruumiita.

5. Työ kliinisissä, eläinlääketieteellisissä ja diagnostisissa laboratorioissa, poislukien diagnostiset mikrobiologiset laboratoriot.

6. Työ jätteidenkäsittelylaitoksissa.

7. Työ jätevedenpuhdistamoissa.

LIITE II

TARTUNTAVAARAA OSOITTAVA MERKKI

(6 artiklan 2 kohdan e alakohta)

>PIC FILE= "L_2000262FI.002803.EPS">

LIITE III

YHTEISÖN LUOKITUS

(2 artiklan toinen kohta ja 18 artikla)

ALUSTAVIA HUOMAUTUKSIA

1. Direktiivin soveltamisalan mukaisesti luokitukseen on sisällettävä ainoastaan tekijät, joiden tiedetään aiheuttavan ihmisessä tartuntataudin.

Tarvittaessa lisätään merkintä tekijän mahdollisesta myrkyllisestä ja allergisesta vaikutuksesta.

Eläin- ja kasvipatogeenejä, joista tiedetään, että ne eivät vaikuta ihmiseen, ei ole otettu huomioon.

Tätä luetteloa luokitelluista biologisista tekijöistä laadittaessa ei ole otettu huomioon geneettisesti muunnettuja mikro-organismeja.

2. Biologisten tekijöiden luokitus perustuu vaikutukseen, joka näillä tekijöillä on terveisiin työntekijöihin.

Erityistä huomiota ei ole kiinnitetty sellaisiin työntekijöihin aiheutuviin erityisiin vaikutuksiin, joiden herkkyyteen voi vaikuttaa jokin muu syy, kuten jo olemassa oleva sairaus, immuunipuutos, raskaus tai imettäminen.

Direktiivissä vaaditun vaarojen arvioinnin olisi kohdistuttava myös vaaran lisään, jolle nämä työntekijät altistuvat.

Tietyissä teollisissa prosesseissa, tietyissä laboratoriotöissä tai tietyissä eläintiloissa tehtävissä töissä, joissa työntekijät altistuvat tai voivat altistua ryhmään 3 ja 4 kuuluville biologisille tekijöille, toteutettavien ehkäisevien teknisten toimenpiteiden on oltava direktiivin 16 artiklan mukaiset.

3. Biologisia tekijöitä, joita ei ole luokiteltu luettelossa oleviin ryhmiin 2, 3 ja 4, ei voida tulkita luokitellun ryhmään 1.

Tekijöistä, jotka käsittelevät lukuisia ihmiselle tautia aiheuttaviksi tiedettyjä lajeja, luettelo sisältää ne lajit, jotka aiheuttavat useimmin sairauksia, ja yleisempi viittaus tarkoittaa, että muut samaan sukuun kuuluvat lajit voivat vaikuttaa tarveyteen.

Kun biologisten tekijöiden luettelossa on mainittu koko suku, tautia aiheuttamattomiksi määriteltyjen lajien kantojen on katsottava jäävän luokituksen ulkopuolelle.

4. Kun kanta on heikennetty tai menettänyt tunnetut taudinaiheuttamiskykyiset geeninsä, luokituksessa vaadittua sukulaiskannan eristämistä ei tarvitse välttämättä noudattaa edellyttäen, että sen työpaikalle mahdollisesti aiheuttama vaara arvioidaan asianmukaisesti.

Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi, kun tätä kantaa on käytettävä sellaisena tuotteena tai tuotteen osana, joilla on ennaltaehkäisevä tai hoidollinen tarkoitus.

5. Tätä luokitusta laadittaessa apuna ollut nimikkeistä heijastaa ja noudattaa viimeisempiä kansainvälisiä luokitusta koskevia sopimuksia ja luokituksen laatimishetkellä voimassa olevaa tekijöiden nimikkeistöä.

6. Luokiteltujen biologisten tekijöiden luettelo ilmentää sen laatimisajankohdan tietämystä.

Se saatetaan ajan tasalle heti, kun se ei enää heijasta viimeisintä tietämystä.

7. Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että ne virukset, jotka on jo eristetty ihmisestä ja joita ei ole arvioitu ja luokiteltu tässä liitteessä, luokitellaan vähintään ryhmään 2, paitsi jos jäsenvaltioilla on todisteita siitä, että ne eivät voi aiheuttaa ihmiselle tautia.

8. Tietyt ryhmään 3 luokitellut biologiset tekijät, jotka on luottelossa merkitty kahdella tähdellä, voivat muodostaa työntekijöille rajallisen tartuntavaaran, koska ne eivät tavallisesti tartu ilman välityksellä.

Jäsenvaltioiden on arvioitava näihin biologisiin tekijöihin sovellettavat eristämistoimenpiteet ottaen huomioon kyseessä olevien erityistoimien laatu ja kyseessä olevan biologisen tekijän määrä, jotta voitaisiin määrittää, voidaanko joistakin näistä toimenpiteistä luopua erityisissä olosuhteissa.

9. Loisten luokitusvaatimuksesta johtuvat eristämisvaatimukset koskevat ainoastaan niitä loisen lisääntymissyklin vaiheita, joissa se on ihmiselle tautia aiheuttava työpaikalla.

10. Luettelossa on myös erillisiä tietoja siitä, milloin biologiset tekijät saattavat aiheuttaa allergisia tai myrkyllisiä reaktioita, milloin on saatavilla tehokas rokote, tai milloin on aiheellista säilyttää luetteloa niille altistuneista työntekijöistä yli kymmenen vuotta.

Nämä tiedot ilmoitetaan kirjaimin seuraaavasti:

A: Allergiset vaikutukset mahdollisia.

D: Luetteloa tälle biologiselle tekijälle altistuvista työntekijöistä on säilytettävä yli kymmenen vuotta viimeisen tiedetyn altistumisen päättymisestä.

T: Toksiinia tuottava.

V: Tehokas rokote saatavilla.

Ennaltaehkäisevä rokotus olisi suoritettava liitteessä VII olevien menettelyohjeiden mukaisesti.

BAKTEERIT

ja niitä vastaavat organismit

Huom.

Tähän luetteloon merkittyjen biologisten tekijöiden osalta maininta "spp." viittaa muihin lajeihin, joiden tiedetään olevan ihmisessä tautia aiheuttavia.

>TAULUKON PAIKKA>

VIRUKSET

>TAULUKON PAIKKA>

LOISET

>TAULUKON PAIKKA>

SIENET

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

KÄYTÄNNÖN SUOSITUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKASTUKSIA VARTEN

(14 artiklan 8 kohta)

1. Biologisille tekijöille altistuvien työntekijöiden terveystarkastuksista vastuussa olevan lääkärin ja/tai viranomaisen tulee olla perehtynyt kunkin työntekijän altistumisolosuhteisiin.

2. Terveystarkastukset tulee suorittaa työlääketieteen periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti; tarkastusten tulee sisältää ainakin seuraavat toimenpiteet:

- tietojen säilyttäminen työntekijän terveydentilasta ja työhistoriasta,

- työntekijöiden terveydentilan yksilöllinen arviointi,

- tarvittaessa altistumisseuranta biologisista näytteistä samoin kuin varhaisten ja palautuvien vaikutusten havannointi.

Jatkotutkimuksista voidaan kunkin työntekijän osalta päättää terveystarkastuksessa viimeisimpien työlääketieteen käytössä oleiven tietämysten perusteella.

LIITE V

ERISTYSMENETELMIÄ JA ERISTYSTASOJA KOSKEVIA OHJEITA

(15 artiklan 3 kohta ja 16 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta)

Alustava huomautus

Tässä liitteessä olevia menetelmiä on sovellettava toiminnan laadun, työntekijöille aiheutuvaa vaaraa koskevan arvioinnin ja kysymyksessä olevan biologisen tekijän luonteen mukaisesti.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VI

TEOLLISTEN PROSESSIEN ERISTYS

(4 artiklan 1 kohta ja 16 artiklan 2 kohdan a alakohta)

Ryhmän 1 biologiset tekijät

Työskenneltäessä ryhmän 1 biologisilla tekijöillä mukaan lukien elävät, heikennetyt rokotteet on noudatettava hyvän työsuojelun ja hyvän työhygienian periaatteita.

Ryhmän 2, 3 ja 4 biologiset tekijät

Saattaa olla tarkoituksenmukaista valita ja yhdistellä allaolevien eri ryhmien eristysvaatimuksia kuhunkin eri prosessiin tai prosessin osaan liittyneen vaaran arvioinnin perusteella.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VII

SUOSITELTAVAT ROKOTUSMENETTELYOHJEET

(14 artiklan 3 kohta)

1. Jos 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu arviointi osoittaa vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle sen vuoksi, että he ovat altistuneet sellaisille biologisille tekijöille, joihin on olemassa tehokkaita rokotteita, työnantajan olisi tarjottava heille rokote.

2. Rokotus olisi suoritettava kansallisen lainsäädännön ja/tai kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

Työntekijöille olisi annettava tietoa sekä rokottamisen että rokottamatta jättämisen eduista ja haitoista.

3. Työntekijöille annetusta rokotuksesta ei saa aiheutua heille taloudellista rasitusta.

4. Voidaan laatia rokotustodistus, joka annetaan kyseessä olevalle työntekijälle ja pyydettäessä toimivaltaisille viranomaisille.

LIITE VIII

A OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

(21 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 90/679/ETY (EYVL L 374, 31.12.1990, s. 1).

Neuvoston direktiivi 93/88/ETY (EYVL L 268, 29.10.1993, s. 71).

Komission direktiivi 95/30/EY (EYVL L 155, 6.7.1995, s. 41).

Komission direktiivi 97/59/EY (EYVL L 282, 15.10.1997, s. 33).

Komission direktiivi 97/65/EY (EYVL L 335, 6.12.1997, s. 17).

B OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseksi

(21 artiklassa tarkoitetut)

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IX

VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>

Top