Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0054

Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 2000/54/EK (2000. gada 18. septembris), par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (septītā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu)

OJ L 262, 17.10.2000, p. 21–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 48 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 232 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 232 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 71 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/54/oj

32000L0054Official Journal L 262 , 17/10/2000 P. 0021 - 0045


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2000/54/EK

(2000. gada 18. septembris),

par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (septītā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 137. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru2,

tā kā:

(1) Padomes Direktīva 90/679/EEK (1990. gada 26. novembris) par darba ņēmēju aizsardzību pret draudiem, kas saistīti ar pakļaušanu bioloģisku aģentu iedarbībai darba vietā (septītā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu)3 vairākkārt ir būtiski grozīta4. Skaidrības un lietderības labad Direktīva 90/679/EEK būtu jāsistematizē.

(2) Atbilstība obligātajām prasībām, kuru nolūks ir garantēt augstākus darba drošības un veselības aizsardzības standartus darba ņēmēju aizsardzībai pret draudiem, kas saistīti ar pakļaušanu bioloģisku aģentu iedarbībai darba vietā, ir būtiska, lai nodrošinātu darba ņēmēju drošību un veselību.

(3) Šī ir atsevišķa direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā5, 16. panta 1. punkta nozīmē. Tādēļ minētās direktīvas noteikumi ir pilnībā piemērojami attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu bioloģisku aģentu iedarbībai, neierobežojot stingrākus un/vai īpašus noteikumus, kas ietverti šajā direktīvā.

(4) Precīzākas zināšanas par draudiem, kas saistīti ar pakļaušanu bioloģisku aģentu iedarbībai, var iegūt, veicot uzskaiti.

(5) Bioloģisko aģentu saraksts un klasifikācija regulāri jāpārbauda un jāpārskata, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem datiem.

(6) Par vairākiem bioloģisko aģentu būtu jāsniedz sīkas ziņas papildus to klasifikācijai.

(7) Darba devējiem jāiet kopsolī ar jaunumiem tehnoloģiju attīstībā, lai uzlabotu darba ņēmēju veselības aizsardzību un drošību.

(8) Būtu jāveic profilakses pasākumi bioloģisko aģentu iedarbībai pakļauto darba ņēmēju veselības aizsardzībai un drošībai.

(9) Šī direktīva ir praktisks solis, kas vērsts uz iekšējā tirgus sociālo aspektu.

10) Izpildot Padomes Lēmumu 74/325/EEK6, Komisijai būtu jāapspriežas ar Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju, lai formulētu priekšlikumus šajā jomā. Tas ir darīts, formulējot šajā direktīvā ietvertos priekšlikumus Padomes direktīvām.

11) Šī direktīva neierobežo dalībvalstu saistības attiecībā uz VIII pielikuma B daļā norādītajiem pārņemšanas termiņiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I nodaļa

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Mērķis

1. Šīs direktīvas mērķis ir darba ņēmēju aizsardzība pret draudiem viņu veselībai un drošībai, ietverot šo draudu novēršanu, ja tie rodas vai var rasties no pakļaušanas bioloģisku aģentu iedarbībai darba vietā.

Šajā direktīvā noteikti konkrēti minimālo prasību noteikumi minētajā jomā.

2. Direktīvu 89/391/EEK pilnībā attiecina uz visu 1. punktā minēto jomu, neierobežojot stingrākus un/vai īpašus šīs direktīvas noteikumus.

3. Šo direktīvu piemēro, neierobežojot Padomes Direktīvas 90/219/EEKC7 un Padomes Direktīvas 90/220/EEK8 noteikumus.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

a) "bioloģiskie aģenti" nozīmē mikroorganismus, ietverot ģenētiski pārveidotus mikroorganismus, šūnu kultūras un cilvēka endoparazītus, kas spēj izraisīt jebkādu infekciju, alerģiju vai saindēšanos;

b) "mikroorganisms" nozīmē šūnas vai cita līmeņa mikrobioloģisku vienību, kas spēj vairoties vai pārnest ģenētisko materiālu;

c) "šūnu kultūra" nozīmē no daudzšūnu organismiem iegūtu šūnu audzēšanu barotnē.

"Bioloģiskos aģentus" atkarībā no to spējas izraisīt infekciju iedala četrās riska grupās:

1. "1. grupas bioloģiskais aģents" nozīmē tādu aģentu, kura spēja izraisīt cilvēka saslimšanu ir maz ticama.

2. "2. grupas bioloģiskais aģents" nozīmē tādu aģentu, kas spēj izraisīt cilvēka saslimšanu un var apdraudēt darba ņēmējus. Maz ticams, ka tas varētu izplatīties sabiedrībā; parasti ir pieejami efektīvi profilakses vai ārstniecības pasākumi.

3. "3. grupas bioloģiskais aģents" nozīmē tādu aģentu, kas spēj izraisīt smagu cilvēka saslimšanu un nopietni apdraud darba ņēmējus. Tas varētu izplatīties sabiedrībā, bet parasti tā apkarošanai ir pieejami efektīvi profilakses vai ārstniecības pasākumi.

4. "4. grupas bioloģiskais aģents" nozīmē tādu aģentu, kas izraisa smagu cilvēka saslimšanu un ir sevišķi bīstams darba ņēmējiem. Tā izplatīšanās sabiedrībā ir ļoti iespējama; parasti nav pieejami efektīvi profilakses vai ārstniecības pasākumi.

3. pants

Darbības joma - riska noteikšana un novērtējums

1. Šī direktīva attiecas uz darbībām, kuru laikā darba ņēmēji sava darba dēļ ir vai var tikt pakļauti bioloģisku aģentu iedarbībai.

2. Jebkuras tādas darbības gadījumā, kas darba ņēmējiem var ietvert risku tikt pakļautiem bioloģisku aģentu iedarbībai, ir jānosaka tās raksturs, pakāpe un ilgums, lai būtu iespējams novērtēt visus draudus darba ņēmēju veselībai vai drošībai un noteikt veicamos pasākumus.

Tādu darbību gadījumā, kas ietver pakļaušanu vairāku bioloģisko aģentu grupu iedarbībai, risku novērtē, pamatojoties uz visu bīstamo klātesošo bioloģisko aģentu radīto apdraudējumu.

Novērtējums regulāri jāatjaunina, un to jāveic vienmēr, kad mainās apstākļi, kas var ietekmēt darba ņēmēju pakļaušanu bioloģisku aģentu iedarbībai.

Darba devējam pēc kompetento iestāžu pieprasījuma jāsniedz informācija, kas izmantota, veicot novērtējumu.

3. Šā panta 2. punktā minēto novērtējumu veic, pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, kas ietver:

a) to bioloģisko aģentu klasifikāciju, kas apdraud vai var apdraudēt cilvēka veselību, kā minēts 18. pantā;

b) kompetentās iestādes ieteikumus, kuros norādīts, ka bioloģiskais aģents būtu jākontrolē, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību, ja tie sava darba rezultātā ir vai var tikt pakļauti šāda bioloģiska aģenta iedarbībai;

c) informāciju par slimībām, ar kurām var saslimt darba ņēmēju darba rezultātā;

d) iespējamās alerģiskās vai toksiskās sekas darba ņēmēju darba rezultātā;

e) informāciju par slimībām, kas diagnosticētas darba ņēmējiem un ir tieši saistītas ar viņu darbu.

4. pants

Šīs direktīvas dažādo pantu piemērošana attiecībā uz riska novērtējumu

1. Ja 3. pantā minētā novērtējuma rezultāti rāda, ka pakļautība un/vai iespējamā pakļautība aģenta iedarbībai attiecas uz 1. grupas bioloģisko aģentu, kas darba ņēmējiem neizraisa nosakāmus draudus veselībai, tad 5. līdz 17. pantu un 19. pantu nepiemēro.

Tomēr būtu jāievēro VI pielikuma 1. punkts.

2. Ja 3. pantā minētā novērtējuma rezultāti liecina, ka darbība neietver apzinātu nodomu strādāt ar bioloģisku aģentu vai izmantot to darbā, taču var beigties ar darba ņēmēju pakļaušanu bioloģiska aģenta iedarbībai, kā tādu darbību gaitā, kuru indikatīvs saraksts sniegts I pielikumā, tad piemēro 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13. un 14. pantu, ja vien 3. pantā minētā novērtējuma rezultāti nerāda, ka tas nav vajadzīgs.

II NODAĻA

DARBA DEVĒJU PIENĀKUMI

5. pants

Aizstāšana

Ja veicamās darbības raksturs to pieļauj, darba devējs izvairās no kaitīgu bioloģisku aģentu izmantošanas, aizstājot tos ar bioloģiskiem aģentiem, kas to izmantošanas apstākļos nav bīstami vai ir mazāk bīstami darba ņēmēju veselībai attiecīgajā gadījumā un saskaņā ar tā brīža zinātnes atziņām.

6. pants

Riska samazināšana

1. Ja 3. pantā minētā novērtējuma rezultāti atklāj draudus darba ņēmēju veselībai vai drošībai, darba ņēmēju pakļaušana aģentu iedarbībai ir jānovērš.

2. Ja tas ir tehniski neiespējami, ņemot vērā konkrēto darbību un 3. pantā minēto riska novērtējumu, tad risku tikt pakļautiem aģentu iedarbībai jāsamazina tiktāl, cik vajadzīgs, lai pienācīgi aizsargātu attiecīgo darba ņēmēju veselību un drošību, jo īpaši ar šādiem pasākumiem, kas piemērojami, ievērojot 3. pantā minētā novērtējuma rezultātus:

a) iespējami samazinot to darba ņēmēju skaitu, kas ir vai var tikt pakļauti aģentu iedarbībai;

b) plānojot darba procesus un tehniskās kontroles pasākumus tā, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu bioloģisko aģentu izplūdi darba vietā;

c) veicot kolektīvus aizsardzības pasākumus un/vai, ja pakļaušanu aģentu iedarbībai nevar novērst ar citiem līdzekļiem, veicot individuālus aizsardzības pasākumus;

d) veicot higiēnas pasākumus, kas ir saderīgi ar mērķi novērst vai samazināt bioloģisko aģentu nejaušas pārnešanas vai izplūdes iespēju no darba vietas;

e) izmantojot bioloģiskās bīstamības brīdinājuma zīmi, kas attēlota II pielikumā, un citas attiecīgas brīdinājuma zīmes;

f) izstrādājot rīcības plānus negadījumiem saistībā ar bioloģiskajiem aģentiem;

g) ja vajadzīgs un tehniski iespējams - nosakot darbā izmantoto bioloģisko aģentu klātbūtni ārpus to tiešā fiziskā ieslēguma;

h) nodrošinot darba ņēmējiem līdzekļus nekaitīgai atkritumu savākšanai, uzglabāšanai un iznīcināšanai, ietverot drošu, skaidri atšķiramu un, vajadzības gadījumā, piemēroti apstrādātu trauku izmantošanu;

i) izveidojot sistēmu drošai bioloģisko aģentu pārkraušanai un transportam darba vietā.

7. pants

Kompetentās iestādes informēšana

1. Ja 3. pantā minētā novērtējuma rezultāti atklāj draudus darba ņēmēju veselībai vai drošībai, darba devēji pēc kompetentās iestādes pieprasījuma dara pieejamu attiecīgu informāciju par:

a) novērtējuma rezultātiem;

b) darbībām, kuru laikā darba ņēmēji ir tikuši pakļauti vai varbūt ir tikuši pakļauti bioloģisko aģentu iedarbībai;

c) iedarbībai pakļauto darba ņēmēju skaitu;

d) par darba drošību un veselības aizsardzību atbildīgās personas vārdu un pilnvaras;

e) veiktajiem aizsardzības un profilakses pasākumiem, tostarp informāciju par darba procesu un metodēm;

f) rīcības plānu avārijas gadījumā, lai aizsargātu darba ņēmējus no pakļaušanas 3. vai 4. grupas bioloģiskā aģenta iedarbībai, kas varētu notikt fiziskā ieslēguma zuduma gadījumā.

2. Darba devēji tūlīt informē kompetento iestādi par visiem negadījumiem vai starpgadījumiem, kas varētu būt radījuši bioloģiska aģenta izplūdi un kas varētu izraisīt smagu cilvēka inficēšanos un/vai saslimšanu.

3. Šīs direktīvas 11. pantā minēto sarakstu un 14. pantā minētos medicīniskos datus kompetentajai iestādei dara pieejamu gadījumos, kad uzņēmums beidz darbību, un saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi.

8. pants

Higiēna un individuālā aizsardzība

1. Darba devējiem ir pienākums visu to darbību gadījumos, kas apdraud darba ņēmēju drošību vai veselību tādēļ, ka tiek strādāts ar bioloģiskiem aģentiem, veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

a) darba ņēmēji neēd vai nedzer darba vietās, kuras var būt inficējuši bioloģiski aģenti;

b) darba ņēmējus apgādā ar pienācīgiem aizsargtērpiem vai citu attiecīgu specapģērbu;

c) darba ņēmēju rīcībā ir pienācīgas un atbilstīgas mazgāšanās un tualetes telpas, kurās var atrasties ierīces acu mazgāšanai un/vai ādas antiseptiskie līdzekļi;

d) visi vajadzīgie aizsarglīdzekļi tiek:

- pienācīgi uzglabāti skaidri noteiktā vietā,

- pārbaudīti un tīrīti, ja iespējams, pirms lietošanas un vienmēr pēc katras lietošanas reizes,

- bojājumu gadījumos - salaboti vai nomainīti pirms tālākas izmantošanas;

e) tiek noteikta kārtība, kādā veic cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes paraugu ņemšanu, apstrādi un analīzi.

2. Darba apģērbu un aizsarglīdzekļus, tostarp 1. punktā minētos aizsargtērpus, ko var būt inficējuši bioloģiskie aģenti, jāaizvāc, izejot no darba vietas, un līdz otrajā daļā minēto pasākumu veikšanai jātur atsevišķi no pārējiem apģērbiem.

Darba devējam jānodrošina, ka šo apģērbu un aizsarglīdzekļus dezinficē un tīra vai, vajadzības gadījumā, iznīcina.

3. No darba ņēmējiem nedrīkst iekasēt maksu par 1. un 2. punktā minētajiem pasākumiem.

9. pants

Informācija un darba ņēmēju sagatavošana

1. Darba devējs veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka darba ņēmēji un/vai darba ņēmēju pārstāvji uzņēmumā vai iestādē, pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, tiek pietiekamā apjomā un pienācīgi sagatavoti, jo īpaši sniedzot informāciju un instrukcijas šādās jomās:

a) iespējamie draudi veselībai;

b) piesardzības pasākumi, kas veicami, lai nepieļautu aģenta iedarbību;

c) higiēnas prasības;

d) aizsarglīdzekļu un aizsargtērpu lietošana;

e) darba ņēmēju rīcība starpgadījumu laikā un rīcība, lai tos nepieļautu.

2. Sagatavošanu:

a) veic, uzsākot darbu, kas ietver saskari ar bioloģiskiem aģentiem;

b) koriģē, ņemot vērā jaunus vai citādus draudus, un

c) vajadzības gadījumā periodiski atkārto.

10. pants

Darba ņēmēju informēšana īpašos gadījumos

1. Darba devēji nodrošina rakstiskus norādījumus darba vietā un, vajadzības gadījumā, izliek paziņojumus, kuros ietver vismaz kārtību, kādā jārīkojas gadījumā, ja:

a) noticis nopietns negadījums vai starpgadījums, kas saistīts ar bioloģiska aģenta apstrādi;

b) tiek apstrādāts 4. grupas bioloģiskais aģents.

2. Par visiem negadījumiem vai starpgadījumiem, kas saistīti ar bioloģiska aģenta apstrādi, darba ņēmēji nekavējoties ziņo atbildīgajai personai vai personai, kas atbild par darba drošību un veselības aizsardzību.

3. Darba devēji tūlīt informē darba ņēmējus un/vai darba ņēmēju pārstāvjus par visiem negadījumiem vai starpgadījumiem, kas varētu būt radījuši bioloģiska aģenta izplūdi un kas varētu izraisīt smagu cilvēka inficēšanos un/vai saslimšanu.

Turklāt, ja notiek nopietns negadījums vai starpgadījums, darba devēji cik ātri vien iespējams informē darba ņēmējus un/vai darba ņēmēju pārstāvjus uzņēmumā vai iestādē par šo notikumu, tā cēloņiem un pasākumiem, kas ir veikti vai tiks veikti, lai stāvokli stabilizētu.

4. Ikvienam darba ņēmējam jābūt pieejamai tai informācijai no 11. pantā minētā saraksta, kas attiecas uz viņu personiski.

5. Darba ņēmējiem un/vai darba ņēmēju pārstāvjiem uzņēmumā vai iestādē jābūt pieejamai anonīmai kolektīvajai informācijai.

6. Darba devēji pēc darba ņēmēju un/vai viņu pārstāvju pieprasījuma sniedz viņiem 7. panta 1. punktā paredzēto informāciju.

11. pants

Aģentu iedarbībai pakļauto darba ņēmēju saraksts

1. Darba devēji veido to darba ņēmēju sarakstu, kas tikuši pakļauti 3. un/vai 4. grupas bioloģisko aģentu iedarbībai, norādot veiktā darba veidu un, kur vien iespējams, bioloģisko aģentu, kura iedarbībai darba ņēmēji tikuši pakļauti, kā arī attiecīgi veic uzskaiti par pakļaušanu aģentu iedarbībai, negadījumiem un starpgadījumiem.

2. Šā panta 1. punktā minēto sarakstu saglabā vismaz 10 gadus pēc aģenta iedarbības beigām un saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi.

To iedarbību gadījumā, kas var izraisīt inficēšanos un:

a) kas saistītas ar bioloģiskiem aģentiem, par kuriem zināms, ka tie spēj izraisīt paliekošas vai latentas infekcijas;

b) kas, ņemot vērā pašreizējās zinātnes atziņas, nav diagnosticējamas, pirms daudzus gadus vēlāk parādās slimības pazīmes;

c) kam ir īpaši ilgstoši inkubācijas laikposmi, pirms parādās slimības pazīmes;

d) kas izraisa slimības, kuras, neraugoties uz ārstēšanu, ilgā laikposmā ik pēc brīža uzliesmo no jauna, vai

e) kam var būt nopietnas ilglaicīgas komplikācijas,

sarakstu saglabā attiecīgi ilgāku laiku - līdz pat 40 gadiem pēc pēdējās zināmās pakļaušanas iedarbībai.

3. Šā panta 1. punktā minētajam sarakstam jābūt pieejamam šīs direktīvas 14. pantā minētajam ārstam un/vai darba drošības un veselības aizsardzības kompetentajai iestādei un visām citām personām, kas atbild par darba drošību un veselības aizsardzību.

12. pants

Darba ņēmēju konsultēšanās un līdzdalība

Darba ņēmēju un/vai viņu pārstāvju konsultēšanās un līdzdalība saistībā ar jautājumiem, ko aptver šī direktīva, notiek saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 11. pantu.

13. pants

Paziņojums kompetentajai iestādei

1. Kompetentajai iestādei sniedz iepriekšēju paziņojumu, ja pirmo reizi gatavojas izmantot:

a) 2. grupas bioloģiskos aģentus;

b) 3. grupas bioloģiskos aģentus;

c) 4. grupas bioloģiskos aģentus.

Paziņojumu sniedz vismaz 30 dienas pirms darba uzsākšanas.

Saskaņā ar 2. punktu iepriekšēju paziņojumu sniedz arī tad, kad pirmo reizi gatavojas izmantot jebkuru citu 4. grupas bioloģisko aģentu un jebkuras citas jaunas grupas aģentu, kas pieder 3. grupas bioloģiskajiem aģentiem, ja darba devējs pats veic šā bioloģiskā aģenta iepriekšēju klasifikāciju.

2. Laboratorijām, kas sniedz diagnostikas pakalpojumus attiecībā uz 4. grupas bioloģiskajiem aģentiem, jāsniedz tikai sākotnējs paziņojums par savu nodomu.

3. Atkārtots paziņojums jāsniedz vienmēr, kad darba drošības un veselības aizsardzības pasākumu veikšanas nozīme būtiski mainās, mainoties darba procesiem un/vai kārtībai, kas padara iepriekšējo paziņojumu par novecojušu.

4. Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētajā paziņojumā iekļauj:

a) uzņēmuma un/vai iestādes nosaukumu un adresi;

b) par darba drošību un veselības aizsardzību atbildīgās personas vārdu un pilnvaras;

c) 3. pantā minētā novērtējuma rezultātus;

d) bioloģiskā aģenta sugu;

e) paredzētos aizsardzības un profilakses pasākumus.

III nodaļa

DAŽĀDI NOTEIKUMI

14. pants

Medicīniskā uzraudzība

1. Dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem un praksi izveido sistēmu, ko piemēro, veicot attiecīgu medicīnisku uzraudzību darba ņēmējiem, attiecībā uz kuriem 3. pantā minētā novērtējuma rezultāti atklāj draudus veselībai vai drošībai.

2. Šā panta 1. punktā minētajai sistēmai jābūt tādai, lai ikviens darba ņēmējs vajadzības gadījumā varētu iziet attiecīgu veselības pārbaudi:

a) pirms pakļaušanas aģenta iedarbībai;

b) pēc tās - ar regulāriem starplaikiem.

Šai sistēmai jābūt tādai, lai būtu iespējams tiešā veidā piemērot individuālās un darba higiēnas pasākumus.

3. Šīs direktīvas 3. pantā minētajā novērtējumā būtu jānosaka tie darba ņēmēji, kam var būt nepieciešami īpaši aizsargpasākumi.

Vajadzības gadījumā tiem darba ņēmējiem, kas vēl nav imūni pret bioloģisko aģentu, kura iedarbībai viņi ir vai varētu būt pakļauti, jādara pieejamas iedarbīgas vakcīnas.

Darba devējiem, darot vakcīnas pieejamas, būtu jāievēro ieteicamais prakses kodekss, kas izklāstīts VII pielikumā.

Ja tiek konstatēta darba ņēmēja inficēšanās un/vai saslimšana, par ko ir aizdomas, ka tā radusies aģenta iedarbības rezultātā, tad ārsts vai iestāde, kas atbild par darba ņēmēju medicīnisko uzraudzību, piedāvā veikt veselības pārbaudi citiem darba ņēmējiem, kas tikuši pakļauti līdzīgai iedarbībai.

Šādā gadījumā veic aģentu iedarbības draudu atkārtotu novērtējumu saskaņā ar 3. pantu.

4. Veselības pārbaudes veikšanas gadījumā individuālās slimības vēstures saglabā vismaz 10 gadus pēc aģenta iedarbības beigām un saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

Īpašajos gadījumos, kas minēti 11. panta 2. punkta otrajā daļā, individuālo slimības vēsturi saglabā attiecīgi ilgāku laiku - līdz pat 40 gadiem pēc pēdējās zināmās pakļaušanas iedarbībai.

5. Ārsts vai iestāde, kas atbild par medicīnisko uzraudzību, piedāvā aizsardzības vai profilaktiskos pasākumus, kas veicami attiecībā uz katru atsevišķu darba ņēmēju.

6. Darba ņēmējiem jāsaņem informācija un padoms attiecībā uz visām veselības pārbaudēm, ko viņi var iziet pēc aktīvās vielas iedarbības beigām.

7. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem un vai praksi:

a) darba ņēmējiem ir pieejami veselības pārbaužu rezultāti, kas attiecas uz viņiem, un

b) attiecīgie darba ņēmēji vai darba devējs var pieprasīt veselības pārbaužu rezultātu pārskatīšanu.

8. Praktiski ieteikumi attiecībā uz darba ņēmēju medicīnisko uzraudzību ir sniegti IV pielikumā.

9. Par visiem saslimšanas vai nāves gadījumiem, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi ir atzīti par bioloģisku aģentu iedarbības darba vietā rezultātu, paziņo kompetentajai iestādei.

15. pants

Veselības un veterinārās aprūpes iestādes, kas nav diagnostikas laboratorijas

1. Šīs direktīvas 3. pantā minētajā novērtējumā īpaša uzmanība būtu jāpievērš:

a) nenoteiktībai attiecībā uz bioloģisko aģentu klātbūtni pacientos - cilvēkos vai dzīvniekos - un no viņiem ņemtajos materiālos un paraugos;

b) draudiem, ko rada bioloģiskie aģenti, kuru klātbūtne pacientos - cilvēkos vai dzīvniekos - un no viņiem ņemtajos materiālos un paraugos ir zināma vai par kuru klātbūtni ir aizdomas;

c) riskam, kas saistīts ar darba raksturu.

2. Veselības un veterinārās aprūpes iestādēs veic atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu attiecīgo darba ņēmēju veselību un drošību.

Veicamie pasākumi jo īpaši ietver:

a) attiecīgu sanācijas un dezinfekcijas procedūru precizēšanu,

b) tādas kārtības ieviešanu, kas ļauj bez riska rīkoties ar inficētajiem atkritumiem un atbrīvoties no tiem.

3. Izolatoros, kur atrodas pacienti - cilvēki vai dzīvnieki, kas ir vai kas iespējams ir inficējušies ar 3. vai 4. grupas bioloģiskajiem aģentiem, izvēlas kādus no izolācijas pasākumiem, kas uzskaitīti V pielikuma A slejā, lai līdz minimumam samazinātu inficēšanās risku.

16. pants

Īpaši pasākumi attiecībā uz rūpnieciskiem procesiem, laboratorijām un dzīvniekiem paredzētajām telpām

1. Laboratorijās, tostarp diagnostikas laboratorijās, un telpās, kurās tur laboratorijas dzīvniekus, kas tīši inficēti ar 2., 3. vai 4. grupas bioloģiskajiem aģentiem vai kas ir, vai par ko ir aizdomas, ka tie ir šādu aģentu pārnēsātāji, jāveic šādi pasākumi:

a) laboratorijās, kur zinātniskos, attīstības, mācību vai diagnostikas nolūkos strādā ar 2., 3. vai 4. grupas bioloģiskajiem aģentiem, nosaka izolācijas pasākumus saskaņā ar V pielikumu, lai līdz minimumam samazinātu inficēšanās risku;

b) pēc 3. pantā minētā novērtējuma veikšanas pasākumus nosaka saskaņā ar V pielikumu un pēc tam, kad ir noteikta fiziskās izolācijas pakāpe, ko nepieciešams ievērot attiecībā uz bioloģisko aģentu atbilstīgi riska pakāpei.

Darbības ar bioloģiskiem aģentiem jāveic:

- attiecībā uz 2. grupas bioloģiskajiem aģentiem - vienīgi darba vietās, kas atbilst vismaz 2. izolācijas pakāpei;

- attiecībā uz 3. grupas bioloģiskajiem aģentiem - vienīgi darba vietās, kas atbilst vismaz 3. izolācijas pakāpei;

- attiecībā uz 4. grupas bioloģiskajiem aģentiem - vienīgi darba vietās, kas atbilst vismaz 4. izolācijas pakāpei.

c) laboratorijās, kurās strādā ar materiāliem, attiecībā uz kuriem pastāv nenoteiktība par tādu bioloģisko aģentu klātbūtni šajos materiālos, kas var izraisīt cilvēka saslimšanu, bet kuru mērķis nav strādāt ar bioloģiskiem aģentiem kā tādiem (t.i., kultivēt vai vākt tos), būtu jānodrošina vismaz 2. izolācijas pakāpe. 3. vai 4. izolācijas pakāpe jānodrošina attiecīgā gadījumā, ja ir zināms vai ja ir aizdomas, ka tā ir vajadzīga, izņemot, ja valsts kompetento iestāžu sniegtās pamatnostādnes noteiktos gadījumos pieļauj zemākas izolācijas pakāpes iespējamību.

2. Attiecībā uz rūpnieciskiem procesiem, kuros izmanto 2., 3. vai 4. grupas bioloģiskos aģentus, jāveic šādi pasākumi:

a) izolācijas principus, kas izklāstīti 1. punkta b) apakšpunkta otrajā daļā, būtu jāattiecina arī rūpnieciskiem procesiem, pamatojoties uz praktiskajiem pasākumiem un attiecīgo kārtību, kas sniegta VI pielikumā;

b) saskaņā ar tā riska novērtējumu, kas saistīts ar 2., 3. vai 4. grupas bioloģisko aģentu izmantošanu, kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu par attiecīgiem pasākumiem, kas jāpiemēro šādu bioloģisku aģentu rūpnieciskam izmantojumam.

3. Attiecībā uz visām 1. un 2. punktā aptvertajām darbībām, ja nav bijis iespējams veikt bioloģiskā aģenta galīgu novērtējumu, bet izrādās, ka šā bioloģiskā aģenta paredzētā izmantošana darba ņēmējiem var radīt nopietnus draudus veselībai, tad darbības var veikt vienīgi darba vietās, kuru izolētība atbilst vismaz 3. pakāpei.

17. pants

Datu izmantošana

Komisijai ir pieejami dati, ko valsts kompetentās iestādes ieguvušas, apstrādājot 14. panta 9. punktā minēto informāciju.

18. pants

Bioloģisko aģentu klasifikācija

1. Kopienas klasifikāciju veido, pamatojoties uz definīcijām 2. panta otrās daļas 2. līdz 4. punktā (2. līdz 4. grupa).

2. Līdz Kopienas klasifikācijas izveidošanai dalībvalstis klasificē bioloģiskos aģentus, kas ir vai var būt bīstami cilvēka veselībai, pamatojoties uz definīcijām 2. panta otrās daļas 2. līdz 4. punktā (2. līdz 4. grupa).

3. Ja vērtējamo bioloģisko aģentu nevar nepārprotami ierindot kādā no 2. panta otrajā daļā minētajām grupām, tad no pieejamajām alternatīvām tas jāierindo tajā grupā, kam riska pakāpe ir visaugstākā.

19. pants

Pielikumi

Tīri tehniskus pielikumu labojumus, ņemot vērā tehnikas sasniegumus, izmaiņas starptautiskos noteikumos vai instrukcijās, kā arī jaunākos atklājumus bioloģisko aģentu jomā pieņem saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 17. pantā noteikto kārtību.

20. pants

Paziņojums Komisijai

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

21. pants

Atcelšana

Direktīvu 90/679/EEK, kas grozīta ar VIII pielikuma A daļā minētajām direktīvām, atceļ, neierobežojot dalībvalstu saistības, kas skar VIII pielikuma B daļā noteiktos pārņemšanas termiņus.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un savstarpēji saista saskaņā ar IX pielikuma korelācijas tabulu.

22. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

23. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 18. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā priekšsēdētāja N. FONTAINE Padomes vārdā priekšsēdētājs H. VÉDRINE

I PIELIKUMS

INDIKATĪVS DARBĪBU SARAKSTS

(4. panta 2. punkts)

1. Darbs pārtikas ražošanas uzņēmumos.

2. Darbs lauksaimniecībā.

3. Darbs, kurā ir saskare ar dzīvniekiem un/vai dzīvnieku izcelsmes produktiem.

4. Darbs veselības aprūpē, tostarp darbs izolatorā un morgā.

5. Darbs klīniskajās, veterinārajās un diagnostikas laboratorijās, izņemot mikrobioloģiskās diagnostikas laboratorijas.

6. Darbs atkritumu izgāztuvēs.

7. Darbs notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

II PIELIKUMS

BIOLOĢISKĀS BĪSTAMĪBAS BRĪDINĀJUMA ZĪME

(6. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

III PIELIKUMS

KOPIENAS MĒROGA KLASIFIKĀCIJA

2. panta otrā daļa un 18. pants

IEVADA PIEZĪMES

1. Saskaņā ar direktīvas aptverto jomu, klasificēto aģentu sarakstā iekļaujami tikai tie aģenti, par kuriem zināms, ka tie var inficēt cilvēku.

Vajadzības gadījumā sniedz norādes par šo aģentu iespējamo toksiskumu un alergēniskumu.

Sarakstā neiekļauj tos dzīvnieku un augu saslimšanu izraisītājus, par kuriem zināms, ka tie neietekmē cilvēku.

Sastādot šo klasificēto bioloģisko aģentu sarakstu, nav ņemti vērā ģenētiski pārveidotie mikroorganismi.

2. Klasificēto aģentu saraksts sastādīts, pamatojoties uz šo aģentu ietekmi uz veseliem darba ņēmējiem.

Nav pievērsta īpaša uzmanība konkrētām ietekmēm uz tiem darba ņēmējiem, kuru uzņēmīgumu pret slimībām var ietekmēt tādi vai citādi iemesli, piemēram, agrāk notikusi saslimšana, medikamentu lietošana, imūnsistēmas nepietiekamība, grūtniecība vai barošana ar krūti.

Papildu risku, kam pakļauti šādi darba ņēmēji, būtu jāuzskata par daļu no direktīvā pieprasītā riska novērtējuma.

Noteiktos rūpnieciskos procesos, noteikta veida laboratorijas darbos vai noteikta veida darbā ar dzīvniekiem, kas ietver faktisku vai iespējamu pakļautību 3. vai 4. grupas bioloģisko aģentu iedarbībai, visiem veiktajiem tehniskajiem drošības pasākumiem jāatbilst direktīvas 16. pantam.

3. Bioloģiskie aģenti, kas nav klasificēti kā iekļaujami saraksta 2. līdz 4. grupā, nav nešaubīgi ieskaitāmi 1. grupā.

Attiecībā uz tiem aģentiem, kur zināmas vairākas sugas, kas var izraisīt cilvēka saslimšanu, sarakstā iekļauj tās sugas, kas visbiežāk izraisa saslimšanu, un vispārīgāku atsauci, kas norāda uz citu pie šīs pašas ģints piederošu sugu pārstāvju spēju ietekmēt veselības stāvokli.

Ja klasificēto bioloģisko aģentu sarakstā minēta visa ģints, tas nozīmē, ka ar to nav domātas sugas un celmi, par kuriem zināms, ka tie neizraisa saslimšanu.

4. Ja celms ir mazvirulents vai zaudējis zināmos virulences gēnus, tad nav noteikti nepieciešams piemērot tā cilmes celma klasifikācijai atbilstīgu izolāciju; vajadzīgo izolācijas pakāpi nosaka, pamatojoties uz riska darba vietā atbilstīgu novērtējumu.

Šāds gadījums ir, piemēram, tad, kad šādu celmu plāno izmantot kā profilaktiskiem vai terapeitiskiem nolūkiem paredzētu produktu vai produkta sastāvdaļu.

5. Klasificēto aģentu nomenklatūra, kas izmantota šā saraksta veidošanā, atspoguļo un ir saskaņā ar tiem jaunākajiem starptautiskajiem nolīgumiem aģentu taksonomijas un nomenklatūras sakarā, kas ir spēkā šā saraksta sastādīšanas laikā.

6. Klasificēto bioloģisko aģentu saraksts atspoguļo zinātnes atziņas laikā, kad tas tika sastādīts.

Sarakstu atjaunina, tiklīdz tas vairs neatbilst jaunākajām zinātnes atziņām.

7. Dalībvalstīm jānodrošina, ka visus vīrusus, kas jau ir izdalīti cilvēka organismā un kas nav novērtēti un ietverti šajā pielikumā, klasificē kā piederošus vismaz 2. grupai, izņemot, ja dalībvalstīm ir pierādījumi, ka šo vīrusu spēja izraisīt cilvēka saslimšanu ir maz ticama.

8. Noteikti 3. grupas bioloģiskie aģenti, kas pievienotajā sarakstā ir atzīmēti ar divām zvaigznītēm (**), darba ņēmējiem var nozīmēt tikai nelielu inficēšanās risku, jo parasti ar tiem nevar inficēties ieelpojot.

Dalībvalstis novērtē izolācijas pasākumus, kas piemērojami šādiem aģentiem, ņemot vērā attiecīgo specifisko darbību raksturu un tajās izmantotā aģenta daudzumu, lai noteiktu, vai noteiktos apstākļos var atteikties no dažiem šādiem pasākumiem.

9. Izolācijas prasības, kas izriet no parazītu klasifikācijas, piemēro tikai tiem parazītu dzīves cikla posmiem, kuros tie ir spējīgi inficēt cilvēku darba vietā.

10. Šajā sarakstā dotas atsevišķas norādes arī gadījumos, kad bioloģiskie aģenti varētu izraisīt alerģiju vai saindēšanos, kad ir pieejama iedarbīga vakcīna un kad ir ieteicams aģenta ietekmei pakļauto darba ņēmēju sarakstu saglabāt ilgāk par 10 gadiem.

Šīs norādes apzīmē šādi burti:

A: Iespējama alerģija.

D: To darba ņēmēju saraksts, kas tikuši pakļauti šā bioloģiskā aģenta iedarbībai, saglabājams ilgāk nekā 10 gadus pēc pēdējās zināmās iedarbības beigām.

T: Toksīnu veidošanās.

V: Pieejama iedarbīga vakcīna.

Veicot profilaktisko vakcināciju, būtu jāievēro VII pielikumā sniegtais prakses kodekss.

BAKTĒRIJAS

un līdzīgi organismi

N.B. Šajā sarakstā minētajiem bioloģiskajiem aģentiem "spp." nozīmē citas sugas, kas ir zināmas kā cilvēka slimību izraisītājas.

Bioloģiskais aģents Klasifikācija Piezīmes

Actinobacillus actinomycetemcomitans 2

Actinomadura madurae 2

Actinomadura pelletieri 2

Actinomyces gerencseriae 2

Actinomyces israelii 2

Actinomyces pyogenes 2

Actinomyces spp. 2

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum) 2

Bacillus anthracis 3

Bacteroides fragilis 2

Bartonella bacilliformis 2

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2

Bartonella (Rochalinea) spp. 2

Bordetella bronchiseptica 2

Bordetella parapertussis 2

Bordetella pertussis 2 V

Borrelia burgdorferi 2

Borrelia duttonii 2

Borrelia recurrentis 2

Borrelia spp. 2

Brucella abortus 3

Brucella canis 3

Brucella melitensis 3

Brucella suis 3

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3

Campylobacter fetus 2

Campylobacter jejuni 2

Campylobacter spp. 2

Cardiobacterium hominis 2

Chlamydia pneumoniae 2

Chlamydia trachomatis 2

Chlamydia psittaci (putnu celmi) 3

Chlamydia psittaci (citi celmi) 2

Clostridium botulinum 2 T

Clostridium perfringens 2

Clostridium tetani 2 T, V

Clostridium spp. 2

Corynebacterium diphtheriae 2 T, V

Corynebacterium minutissimum 2

Corynebacterium pseudotuberculosis 2

Corynebacterium spp. 2

Coxiella burnetii 3

Edwardsiella tarda 2

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2

Ehrlichia spp. 2

Eikenella corrodens 2

Enterobacter aerogenes/cloacae 2

Enterobacter spp. 2

Enterococcus spp. 2

Erysipelothrix rhusiopathiae 2

Escherichia coli (izņemot nepatogēnos celmus) 2

Escherichia coli (verocitotoksikogēnie celmi, piemēram, O157:H7 vai O103) 3**

Flavobacterium meningosepticum 2

Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2

Francisella tularensis (A tips) 3

Francisella tularensis (B tips) 2

Fusobacterium necrophorum 2

Gardnerella vaginalis 2

Haemophilus ducreyi 2

Haemophilus influenzae 2

Haemophilus spp. 2

Helicobacter pylori 2

Klebsiella oxytoca 2

Klebsiella pneumoniae 2

Klebsiella spp. 2

Legionella pneumophila 2

Legionella spp. 2

Leptospira interrogans (visi seroloģiskie varianti) 2

Listeria monocytogenes 2

Listeria ivanovii 2

Morganella morganii 2

Mycobacterium africanum 3 V

Mycobacterium avium/intracellulare 2

Mycobacterium bovis (izņemot BCG celmu) 3 V

Mycobacterium chelonae 2

Mycobacterium fortuitum 2

Mycobacterium kansalii 2

Mycobacterium leprae 3

Mycobacterium malmoense 2

Mycobacterium marinum 2

Mycobacterium microti 3**

Mycobacterium paratuberculosis 2

Mycobacterium scrofulaceum 2

Mycobacterium simiae 2

Mycobacterium szulgai 2

Mycobacterium tuberculosis 3 V

Mycobacterium ulcerans 3**

Mycobacterium xenopi 2

Mycoplasma caviae 2

Mycoplasma hominis 2

Mycoplasma pneumoniae 2

Neisseria gonorrhoeae 2

Neisseria meningitidis 2 V

Nocardia asteroides 2

Nocardia brasiliensis 2

Nocardia farcinica 2

Nocardia nova 2

Nocardia otitidiscaviarum 2

Pasteurella multocida 2

Pasteurella spp. 2

Peptostreptococcus anaerobius 2

Plesiomonas shigelloides 2

Porphyromonas spp. 2

Prevotella spp. 2

Proteus mirabilis 2

Proteus penneri 2

Proteus vulgaris 2

Providencia alkalifaciens 2

Providencia rettgeri 2

Providencia spp. 2

Pseudomonas aeruginosa 2

Rhodococcus equi 2

Rickettsia akari 3**

Rickettsia canada 3**

Rickettsia conorii 3

Rickettsia montana 3**

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3

Rickettsia prowazekii 3

Rickettsia rickettsii 3

Rickettsia tsutsugamushi 3

Rickettsia spp. 2

Salmonella arizonae 2

Salmonella enteritidis 2

Salmonella typhimurium 2

Salmonella paratyphi A, B, C 2 V

Salmonella typhi 3** V

Salmonella (citi seroloģiskie varianti) 2

Serpulina spp. 2

Shigella boydii 2

Shigella dysenteriae (1. tips) 3** T

Shigella dysenteriae (izņemot 1. tipu) 2

Shigella flexneri 2

Shigella sonnei 2

Staphylococcus aureus 2

Streptobacillus moniliformis 2

Streptococcus pneumoniae 2

Streptococcus pyogenes 2

Streptococcus suis 2

Streptococcus spp. 2

Treponema carateum 2

Treponema pallidum 2

Treponema pertenue 2

Treponema spp. 2

Vibrio cholerae (ieskaitot El Tor) 2

Vibrio parahaemolyticus 2

Vibrio spp. 2

Yersinia enterocolitica 2

Yersinia pestis 3 V

Yersinia pseudotuberculosis 2

Yersinia spp. 2

** Skat. ievada piezīmju 8. punktu.

VĪRUSI *

Bioloģiskais aģents Klasifikācija Piezīmes

Adenovīrusu dzimta, Adenoviridae 2

Arenavīrusu dzimta, Arenaviridae

Limfocitārā horiomeningīta - Lassa vīrusa (LCM) grupa (Vecās pasaules vīrusi):

Lassa vīruss (Lassa drudža vīruss) 4

Limfocitārais vīruss (celmi) 3

Limfocitārā horiomeningīta vīruss, LCM (citi celmi) 2

Mopeia vīruss 2

Citi LCM - Lassa vīrusa grupas vīrusi 2

Takaribes vīrusu grupa (Jaunās pasaules vīrusi):

Guanarito vīruss 4

Huninas vīruss (Argentīnas hemorāģiskā drudža vīruss) 4

Sabia vīruss 4

Machupo vīruss 4

Flexal vīruss 3

Citi takaribes vīrusu grupas vīrusi 2

Astrovīrusu dzimta, Astroviridae 2

Bunjavīrusu dzimta, Bunyaviridae

Belgrade - Dobrava vīruss 3

Bhanja vīruss 2

Bunjamveras vīrusu virsgrupa 2

Germiston vīruss 2

Oropouche vīruss 3

Sin Nombre vīruss 3

Kalifornijas encefalīta vīruss 2

Hantavīrusi:

Hantaan vīruss (Korejas hemorāģiskā drudža vīruss) 3

Seoul vīruss 3

Puumala vīruss 2

Prospect Hill vīruss 2

Citi hantavīrusi 2

Nairovīrusi:

Krimas-Kongo hemorāģiskā drudža vīruss 4

Hazara vīruss 2

Flebovīrusi:

Rifta ielejas drudža vīruss (infekciozā enzootiskā hepatīta vīruss) 3 V

Sandfly drudža vīruss 2

Toskānas vīruss 2

Citi bunjavīrusi, kas zināmi kā slimību izraisītāji 2

Kalicivīrusu dzimta, Caliciviridae

Hepatīta E vīruss 3**

Norwalk vīruss 2

Citi kalicivīrusi 2

Koronavīrusu dzimta, Coronaviridae 2

Filovīrusu dzimta, Filoviridae

Ebola vīruss 4

Marburg vīruss 4

Flavivīrusu dzimta, Flaviviridae

Austrālijas encefalīta vīruss (Murray Valley encefalīta vīruss) 3

Centrāleiropas ērču encefalīta vīruss (TBE) 3** V

Absettarov vīruss 3

Hanzalova vīruss 3

Hypr vīruss 3

Kumlinge vīruss 3

Dengue vīruss (1. līdz 4. tips) 3

Hepatīta C vīruss 3** D

Hepatīta G vīruss 3** D

Japānas B encefalīta vīruss 3 V

Kyasanur Forest vīruss 3 V

Louping ill vīruss 3**

Omskas hemorāģiskā drudža vīruss a 3 V

Powassan vīruss 3

Rocio vīruss 3

Krievijas pavasara- vasaras ērču encefalīta vīruss, TBE a 3 V

Sentluisas encefalīta vīruss 3

Wesselsbron vīruss 3**

Nīlas rietumkrasta ielejas drudža vīruss 3

Dzeltenā drudža vīruss 3 V

Citi flavivīrusi, kas zināmi kā slimību izraisītāji 2

Hepadnavīrusu dzimta, Hepadnaviridae

Hepatīta B vīruss 3** V, D

Hepatīta D vīruss (Delta) b 3** V, D

Herpesvīrusi, Herpesviridae

Citomegalovīruss, CMV 2

Epšteina-Barra vīruss, EBV 2

Herpes vīruss B (Herpesvirus simiae) 3

Herpes simplex vīruss (1. Un 2. tips) 2

Varicella-zoster herpes vīruss 2

Cilvēka B-limfotropais vīruss, cilvēka herpes vīruss (HBLV- HHV-6) 2

Cilvēka herpes vīruss 7, HHV-7 2

Cilvēka herpes vīruss 8, HHV-8 2 D

Ortomiksovīrusi, Orthomyxoviridae

A, B un C tipa gripas vīrusi 2 V c

Ērču izplatītie ortomiksovīrusi: Dhori vīruss un Thogoto vīruss 2

Papovavīrusu dzimta, Papovaviridae

BK un JC vīrusi 2 D d

Cilvēka papillomu vīrusi 2 D d

Paramiksovīrusu dzimta, Paramyxoviridae

Masalu vīruss 2 V

Epidēmiskā parotīta (cūciņas) vīruss 2 V

Ņūkāslas slimības (putnu gripas) vīruss 2

Paragripas vīrusi (1. līdz 4. tips) 2

Respiratoriski sincitiālie vīrusi 2

Parvovīrusu dzimta, Parvoviridae

Cilvēka parvovīruss (B19) 2

Pikornavīrusu dzimta, Picornaviridae

Akūtā hemorāģiskā konjunktivīta vīruss, AHC 2

Koksaki vīrusi 2

ECHO vīrusi 2

Hepatīta A vīruss, cilvēka enterovīruss 72 2 V

Poliomielīta vīrusi 2 V

Rinovīrusi 2

Poksvīrusu jeb baku vīrusu dzimta, Poxviridae

Bifeļu baku vīruss e 2

Govju baku vīruss 2

Ziloņu baku vīruss f 2

Baku vakcīnas vīruss 2

Molluscum contagiosum vīruss 2

Pērtiķu baku vīruss 3 V

Orf vīruss 2

Trušu baku vīruss g 2

Vaccinia vīruss 2

Variola (lielais un mazais) vīruss 4 V

Balto baku vīruss ("Variola vīruss") 4 V

Yatapox vīruss (Tana ... Yaba) 2

Reovīrusu dzimta, Reoviridae

Koltivīruss 2

Cilvēka rotavīrusi 2

Orbivīrusi 2

Reuvīrusi 2

Retrovīrusu dzimta, Retroviridae

Cilvēka imūndeficīta vīrusi 3** D

Cilvēka T-šūnu limfotropie vīrusi (HTLV), 1. un 2. tips 3** D

SIV vīrusi h 3**

Rabdovīrusu dzimta, Rhabdoviridae

Trakumsērgas vīruss 3** V

Vezikulārā stomatīta vīruss 2

Togavīrusu dzimta, Togaviridae

Alfavīrusi

Austrumu zirgu encefalomielīts 3 V

Bebaru vīruss 2

Chikungunya vīruss 3**

Everglades vīruss 3**

Mayaro vīruss 3

Mucambo vīruss 3**

Ndumu vīruss 3

O'nyong-nyong vīruss 2

Ross River vīruss 2

Semliki Forest vīruss 2

Sindbis vīruss 2

Tonate vīruss 3**

Venecuēlas zirgu encefalomielīts 3 V

Rietumu zirgu encefalomielīts 3 V

Citi zināmie alfavīrusi 2

Rubivīruss (rubella) 2 V

Torovīrusu dzimta, Toroviridae 2

Neklasificēti vīrusi

Zirgu morbilivīruss 4

Pagaidām neidentificētie hepatīta vīrusi 3** D

Netradicionālie aģenti, kas saistīti ar lipīgajām sūkļveida encefalopātijām (TSE)

Kreicfelda-Jakoba slimība 3** D d

Kreicfelda-Jakoba slimības paveids 3** D d

Liellopu sūkļveida encefalopātija (BSE) un citas radniecīgas dzīvnieku TSE i 3** D d

Gerstmana-Štreislera-Šeinkera sindroms 3** D d

Kuru 3** D d

* Sk. Ievada piezīmju 7. punktu. ** Sk. Ievada piezīmju 8. punktu. a Ērču encefalīts. b Hepatīta D vīruss ir patogēns tikai tiem darba ņēmējiem, kas ir vienlaicīgi vai sekundāri inficējušies ar hepatīta B vīrusu. Tādēļ vakcinēšanās pret hepatīta B vīrusu pasargās ar šo vīrusu neinficētos darba ņēmējus arī no hepatīta D (Delta) vīrusa. c Tikai A un B tipiem. d Ieteicams darbā, kas ietver tiešu saskari ar šiem aģentiem. e Noteikti divi vīrusi: viens ir bifeļu baku tipa vīruss un otrs - Vaccinia vīrusa paveids. f Govju baku vīrusa paveids. g Vaccinia vīrusa paveids. h Šobrīd nav pierādījumu cilvēka saslimšanai, ko izraisījuši citi līdzīgas cilmes retrovīrusi. Kā piesardzības pasākumu, strādājot ar šiem vīrusiem, ieteicams piemērot 3. izolācijas pakāpi. i Nav pierādījumu tam, ka cilvēka inficēšanos var izraisīt aģenti, kas izraisa citas dzīvnieku TSE. Tomēr laboratorijas darbos ar aģentiem, kas ierindoti riska grupā 3 **, ieteicams kā aizsardzību piemērot izolācijas pasākumus, izņemot tos laboratorijas darbus, kas saistīti ar identificētu aģentu, kam ir pietiekoši piemērot 2. izolācijas pakāpi.

PARAZĪTI

Bioloģiskais aģents Klasifikācija Piezīmes

Acanthamoeba castellani 2

Ancylostoma duodenale 2

Angiostrongylus cantonensis 2

Angiostrongylus costaricensis 2

Ascaris lumbricoides 2 A

Ascaris suum 2 A

Babesia divergens 2

Babesia microti 2

Balantidium coli 2

Brugia pahangi 2

Capillaria philippinensis 2

Capillaria spp. 2

Clonorchis sinensis 2

Clonorchis viverrini 2

Cryptosporidium parvum 2

Cryptosporidium spp. 2

Cyclospora cayetanensis 2

Dipetalonema streptocerca 2

Diphyllobothrium latum 2

Dracunculus medinensis 2

Echinococcus granulosus 3**

Echinococcus multilocularis 3**

Echinococcus vogeli 3**

Entamoeba histolytica 2

Fasciola gigantica 2

Fasciola hepatica 2

Fasciolopsis buski 2

Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2

Hymenolepis diminuta 2

Hymenolepis nana 2

Leishmania brasiliensis 3**

Leishmania donovani 3**

Leishmania ethiopica 2

Leishmania mexicana 2

Leishmania peruviana 2

Leishmania tropica 2

Leishmania major 2

Leishmania spp. 2

Loa loa 2

Mansonella ozzardi 2

Mansonella perstans 2

Naegleria fowleri 3

Necator americanus 2

Onchocerca volvulus 2

Opisthorchis felineus 2

Opisthorchis spp. 2

Paragonimus westermani 2

Plasmodium falciparum 3**

Plasmodium spp. (cilvēka un pērtiķu) 2

Sarcocystis suihonimis 2

Schistosoma haematobium 2

Schistosoma intercalatum 2

Schistosoma japonicum 2

Schistosoma mansoni 2

Schistosoma mekongi 2

Strongyloides stercoralis 2

Strongyloides spp. 2

Taenia saginata 2

Taenia solium 3**

Toxocara canis 2

Toxoplasma gondii 2

Trichinella spiralis 2

Trichuris trichiura 2

Trypanosoma brucei brucei 2

Trypanosoma brucei gambiense 2

Trypanosoma brucei rhodesiense 3**

Trypanosoma cruzi 3

Wuchereria bancrofti 2

** Skat. ievada piezīmju 8. punktu.

SĒNĪTES

Bioloģiskais aģents Klasifikācija Piezīmes

Aspergillus fumigatus 2 A

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3

Candida albicans 2 A

Candida tropicalis 2

Cladophialophora bantiana (agrāk Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum vai trichoides) 3

Coccidioides inunitis 3 A

Cryptococcus neofonnans var. neofonnans (Filobasidiella neofonnans var. neofonnans) 2 A

Cryptococcus neofonnans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A

Emmonsia parva var. parva 2

Emmonsia parva var. crescens 2

Epidermophyton floccosum 2 A

Fonsecaea compacta 2

Fonsecaea pedrosoi 2

Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) 3

Histoplasma capsulatum duboisii 3

Madurella grisea 2

Madurella mycetomatis 2

Microsporum spp. 2 A

Neotestudina rosatii 2

Paracoccidioides brasiliensis 3

Penicillium marneffei 2 A

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) 2

Scedosporium prolificans (inflatum) 2

Sporothrix schenckii 2

Trichophyton rubrum 2

Trichophyton spp. 2

IV PIELIKUMS

PRAKTISKI IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ DARBA ŅĒMĒJU MEDICĪNISKO UZRAUDZĪBU

(14. panta 8. punkts)

1. Ārstam un/vai iestādei, kas atbild par to darba ņēmēju medicīnisko uzraudzību, kas ir pakļauti bioloģisko aģentu iedarbībai, katra darba ņēmēja gadījumā jāiepazīstas ar iedarbības nosacījumiem vai apstākļiem.

2. Darba ņēmēju medicīniskā uzraudzība jāveic saskaņā ar darba medicīnas principiem un praksi - tVētai jāietver vismaz šādi pasākumi:

- uzskaites veikšana attiecībā uz darba ņēmēja veselības stāvokli un darba vēsturi,

- katra darba ņēmēja veselības stāvokļa personalizēts novērtējums,

- vajadzības gadījumā - bioloģiskā uzraudzība, kā arī agrīnu un atgriezenisku seku noteikšana.

Ikvienu medicīniskā uzraudzībā esošu darba ņēmēju var nosūtīt uz tālākām pārbaudēm, ņemot vērā jaunākās pieejamās zināšanas darba medicīnā.

V PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI PAR IZOLĀCIJAS PASĀKUMIEM UN IZOLĀCIJAS PAKĀPĒM

(15. panta 3. punkts un 16. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts)

Ievadpiezīme

Šajā pielikumā ietvertos pasākumus piemēro saskaņā ar darbību raksturu, darba ņēmēju apdraudējuma novērtējumu un attiecīgā bioloģiskā aģenta īpašībām.

A. Izolācijas pasākumi B. Izolācijas pakāpe

2. 3. 4.

1. Darba vieta jānorobežo no visām pārējām darbībām tajā pašā ēkā Nē Ieteicams Jā

2. Ieplūdes un izplūdes gaiss darba vietā jāfiltrē, izmantojot HEPA (ultrafiltru), vai tamlīdzīgi Nē Jā, izplūdes gaiss Jā, ieplūdes un izplūdes gaiss

3. Piekļuvi darba vietai jāatļauj tikai īpaši norīkotiem darba ņēmējiem Ieteicams Jā Jā, caur hermētiski noslēgtu telpu

4. Darba vietai jābūt noslēdzamai, lai varētu veikt dezinfekciju Nē Ieteicams Jā

5. Konkrēta dezinfekcijas kārtība Jā Jā Jā

6. Darba vietā jāuztur gaisa spiediens, kas ir zemāks par atmosfēras spiedienu Nē Ieteicams Jā

7. Efektīva aģentu pārnesēju, piemēram, grauzēju un kukaiņu, kontrole Ieteicams Jā Jā

8. Ūdensnecaurlaidīgas un viegli tīrāmas virsmas Jā, darba virsmas Jā, darba virsmas un grīdas Jā, darba virsmas, sienas, grīdas un griesti

9. Virsmas noturīgas pret skābēm, sārmiem, šķīdinātājiem, dezinfekcijas līdzekļiem Ieteicams Jā Jā

10. Bioloģiskā aģenta droša glabāšana Jā Jā Jā, apsargājama glabātava

11. Novērošanas lodziņš vai tā analogs, lai varētu redzēt darba telpā esošos Ieteicams Ieteicams Jā

12. Laboratorijai jāizmanto pašu aprīkojums Nē Ieteicams Jā

13. Inficēto materiālu, ieskaitot visus dzīvniekus, jāapstrādā drošības kamerā vai izolatorā, vai citā piemērotā izolētā telpā Vajadzības gadījumā Jā, ja inficēšanās notiek ieelpojot Jā

14. Dzīvnieku ķermeņu kremēšanas iekārta Ieteicams Jā (tai jābūt pieejamai) Jā, uz vietas

VI PIELIKUMS

IZOLĀCIJA RŪPNIECISKOS PROCESOS

(4. panta 1. punkts un 16. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

1. grupas bioloģiskie aģenti.

Strādājot ar 1. grupas bioloģiskajiem aģentiem, tostarp dzīvām novājinātām vakcīnām, būtu jāievēro labas darba drošības un darba higiēnas principi.

2., 3. un 4. grupas bioloģiskie aģenti.

Var būt lietderīgi izvēlēties un apvienot izolācijas prasības, kas atbilst dažādām kategorijām un ir uzskaitītas turpmāk, izvēli pamatojot ar riska novērtējumu attiecībā uz jebkuru konkrētu procesu vai procesa daļu.

A. Izolācijas pasākumi B. Izolācijas pakāpe

2. 3. 4.

1. Ar dzīvotspējīgiem organismiem būtu jārīkojas vidē, kas fiziski atdala procesu no pārējās apkārtnes Jā Jā Jā

2. Izplūdes gāzes no slēgtas sistēmas jāapstrādā tā, lai: Līdz minimumam samazinātu to izplatīšanos Novērstu to izplatīšanos Novērstu to izplatīšanos

3. Paraugu ņemšana, materiālu ievietošana slēgtā sistēmā un dzīvotspējīgu organismu pārnešana uz citu slēgtu sistēmu būtu jāveic tā, lai: Līdz minimumam samazinātu to izplatīšanos Novērstu to izplatīšanos Novērstu to izplatīšanos

4. Lielus daudzumus kultūras šķidruma nevajadzētu izņemt no slēgtas sistēmas, ja vien dzīvotspējīgie organismi tajā nav: Inaktivēti ar apstiprinātiem līdzekļiem Inaktivēti ar apstiprinātiem ķīmiskiem vai fizikāliem līdzekļiem Inaktivēti ar apstiprinātiem ķīmiskiem vai fizikāliem līdzekļiem

5. Sistēmas izolēšanas līdzekļiem jābūt tādiem, kas: Līdz minimumam samazinātu izplūdi Novērstu izplūdi Novērstu izplūdi

6. Slēgtajām sistēmām būtu jāatrodas kontrolētā teritorijā Nav obligāti Nav obligāti Jā, izveidotā īpaši šim nolūkam

a) Būtu jāizvieto bioloģiskās bīstamības brīdinājuma zīmes Nav obligāti Jā Jā

b) Piekļuvi darba vietai būtu jāatļauj tikai īpaši norīkotiem darba ņēmējiem Nav obligāti Jā Jā, caur hermētiski noslēgtu telpu

c) Darba ņēmējiem būtu jāvalkā aizsargapģērbs Jā, darba drēbes Jā Jā, pilnībā jānomaina apģērbs

d) Darba ņēmēju rīcībā būtu jābūt dezinfekcijas un mazgāšanās iekārtām Jā Jā Jā

e) Darba ņēmējiem pirms kontrolētās teritorijas atstāšanas būtu jāieiet dušā Nē Nav obligāti Jā

f) Notekūdeņi no izlietnēm un dušām būtu jāsavāc un, pirms to novadīšanas, jāveic inaktivācija Nē Nav obligāti Jā

g) Kontrolētā teritorija būtu pienācīgi jāvēdina, lai līdz minimumam samazinātu gaisa piesārņojumu Nav obligāti Nav obligāti Jā

h) Kontrolētajā teritorijā būtu jāuztur gaisa spiediens, kas ir zemāks par atmosfēras spiedienu Nē Nav obligāti Jā

i) Ieplūdes un izplūdes gaiss kontrolētajā teritorijā būtu jāfiltrē ar HEPA (ultrafiltru) Nē Nav obligāti Jā

j) Kontrolētā teritorija būtu jāprojektē tā, lai gadījumā, ja notiek pilnīga noplūde, tajā paliktu viss slēgtās sistēmas saturs Nē Nav obligāti Jā

k) Kontrolētajai teritorijai jābūt noslēdzamai, lai varētu veikt dezinfekciju Nē Nav obligāti Jā

l) Notekūdeņu attīrīšana pirms to galīgās novadīšanas Inaktivēšana ar apstiprinātiem līdzekļiem Inaktivēšana ar apstiprinātiem ķīmiskiem vai fizikāliem līdzekļiem Inaktivēšana ar apstiprinātiem ķīmiskiem vai fizikāliem līdzekļiem

VII PIELIKUMS

IETEICAMAIS VAKCINĀCIJAS PRAKSES KODEKSS

(14. panta 3. punkts)

1. Ja, veicot 3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, atklājas, ka pastāv draudi darba ņēmēju veselībai un drošībai, jo viņi ir pakļauti tādu bioloģisku aģentu iedarbībai, pret kuriem ir pieejamas iedarbīgas vakcīnas, tad darba devējiem būtu jāpiedāvā saviem darbiniekiem vakcinēties.

2. Vakcinācija būtu jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi.

Darba ņēmējus būtu jāinformē par ieguvumiem un zaudējumiem, kas rodas gan vakcinēšanās, gan nevakcinēšanās gadījumā.

3. Darba ņēmēji jāvakcinē bez maksas.

4. Var sagatavot vakcinācijas apliecību, kas būtu jāizsniedz attiecīgajam darba ņēmējam un pēc pieprasījuma jāuzrāda kompetentajām iestādēm.

VIII PIELIKUMS

A DAĻA

Atceltā direktīva un tās secīgie grozījumi

(minēta 21. pantā)

Padomes Direktīva 90/679/EEK (OV L 374, 31.12.1990., 1. lpp.)

Padomes Direktīva 93/88/EEK (OV L 268, 29.10.1993., 71. lpp.)

Komisijas Direktīva 95/30/EK (OV L 155, 6.7.1995., 41. lpp.)

Komisijas Direktīva 97/59/EK (OV L 282, 15.10.1997., 33. lpp.)

Komisijas Direktīva 97/65/EK (OV L 335, 6.12.1997., 17. lpp.)

B DAĻA

Termiņi attiecībā uz pārņemšanu valstu tiesību aktos

(minēti 21. pantā)

Direktīva Pārņemšanas termiņš

90/679/EEK 93/88/EEK 95/30/EK 97/59/EK 97/65/EK 1993. gada 28. novembris 1994. gada 30. aprīlis 1996. gada 30. novembris 1998. gada 31. marts 1998. gada 30. jūnijs

IX PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Direktīva 90/679/EEK Šī direktīva

1. pants 1. pants

2. panta a) punkts 2. panta pirmās daļas a) punkts

2. panta b) punkts 2. panta pirmās daļas b) punkts

2. panta c) punkts 2. panta pirmās daļas c) punkts

2. panta d) punkts 2. panta otrā daļa

3.panta 1. punkts 3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkta a) apakšpunkts 3. panta 2. punkta pirmā daļa

3. panta 2. punkta b) apakšpunkts 3. panta 2. punkta otrā daļa

3. panta 2. punkta c) apakšpunkts 3. panta 2. punkta trešā daļa

3. panta 2. punkta d) apakšpunkts 3. panta 2. punkta ceturtā daļa

3. panta 3. punkta pirmais ievilkums 3. panta 3. punkta a) apakšpunkts

3. panta 3. punkta otrais ievilkums 3. panta 3. punkta b) apakšpunkts

3. panta 3. punkta trešais ievilkums 3. panta 3. punkta c) apakšpunkts

3. panta 3. punkta ceturtais ievilkums 3. panta 3. punkta d) apakšpunkts

3. panta 3. punkta piektais ievilkums 3. panta 3. punkta e) apakšpunkts

4. pants 4. pants

5. pants 5. pants

6. pants 6. pants

7. panta 1. punkta pirmais ievilkums 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts

7. panta 1. punkta otrais ievilkums 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

7. panta 1. punkta trešais ievilkums 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

7. panta 1. punkta ceturtais ievilkums 7. panta 1. punkta d) apakšpunkts

7. panta 1. punkta piektais ievilkums 7. panta 1. punkta e) apakšpunkts

7. panta 1. punkta sestais ievilkums 7. panta 1. punkta f) apakšpunkts

7. panta 2. punkts 7. panta 2. punkts

7. panta 3. Punkts 7. panta 3. punkts

8. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunkts 8. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunkts

8. panta 2. punkta a) apakšpunkts 8. panta 2. punkta pirmā daļa

8. panta 2. punkta b) apakšpunkts 8. panta 2. punkta otrā daļa

8. panta 3. punkts 8. panta 3. punkts

9. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunkts 9. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunkts

9. panta 2. punkta pirmais ievilkums 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts

9. panta 2. punkta otrais ievilkums 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts

9. panta 2. punkta trešais ievilkums 9. panta 2. punkta c) apakšpunkts

10. panta 1. punkta pirmais ievilkums 10. panta 1. punkta a) apakšpunkts

10. panta 1. punkta otrais ievilkums 10. panta 1. punkta b) apakšpunkts

10. panta 2. līdz 6. punkts 10. panta 2. līdz 6. punkts

11. panta 1. punkts 11. panta 1. punkts

11. panta 2. punkta otrās daļas pirmais ievilkums 11. panta 2. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

11. panta 2. punkta otrās daļas otrais ievilkums 11. panta 2. punkta otrās daļas b) apakšpunkts

11. panta 2. punkta otrās daļas trešais ievilkums 11. panta 2. punkta otrās daļas c) apakšpunkts

11. panta 2. punkta otrās daļas ceturtais ievilkums 11. panta 2. punkta otrās daļas d) apakšpunkts

11. panta 2. punkta otrās daļas piektais ievilkums 11. panta 2. punkta otrās daļas e) apakšpunkts

11. panta 3. punkts 11. panta 3. punkts

12. pants 12. pants

13. panta 1. punkta pirmais ievilkums 13. panta 1. punkta a) apakšpunkts

13. panta 1. punkta otrais ievilkums 13. panta 1. punkta b) apakšpunkts

13. panta 1. punkta trešais ievilkums 13. panta 1. punkta c) apakšpunkts

13. panta 2. līdz 4. punkts 13. panta 2. līdz 4. punkts

14. panta 1. punkts 14. panta 1. punkts

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums 14. panta 2. punkta a) apakšpunkts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums 14. panta 2. punkta b) apakšpunkts

14. panta 3. līdz 6. punkts 14. panta 3. līdz 6. punkts

14. panta 7. punkta pirmais ievilkums 14. panta 7. punkta a) apakšpunkts

14. panta 7. punkta otrais ievilkums 14. panta 7. punkta b) apakšpunkts

14. panta 8. punkts 14. panta 8. punkts

14. panta 9. punkts 14. panta 9. punkts

15. pants 15. pants

16. panta 1. punkts 16. panta 1. punkts

16. panta 2. punkta a) apakšpunkts 16. panta 2. punkta a) apakšpunkts

16. panta 2. punkta b) apakšpunkts 16. panta 2. punkta b) apakšpunkts

16. panta 2. punkta c) apakšpunkts 16. panta 3. punkts

17. pants 17. pants

18. panta 1. punkts ---

18. panta 2. punkts 18. panta 1. punkts

18. panta 3. punkts 18. panta 2. punkts

18. panta 4. punkts 18. panta 3. punkts

19. pants 19. pants

20. panta 1. punkts ---

20. panta 2. punkts 20. pants

--- 21. pants

--- 22. pants

--- 23. pants

I pielikums I pielikums

II pielikums II pielikums

III pielikums III pielikums

IV pielikums IV pielikums

V pielikums V pielikums

VI pielikums VI pielikums

VII pielikums VII pielikums

--- VIII pielikums

--- IX pielikums

1 OV C 75, 15.3.2000., 15. lpp.

2 Eiropas Parlamenta 2000. gada 13. jūnija atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2000. gada 17. jūlija lēmums.

3 OV L 374, 31.12.1990., 1. lpp., Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/65/EK (OV L 335, 6.12.1997., 17. lpp.).

4 Skat. VIII pielikuma A daļu.

5 OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.

6 OV L 185, 9.7.1974., 15. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Iestāšanās aktu.

7 Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīva 90/219/EEK par ģenētiski pārveidotu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (OV L 117, 8.5.1990., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/81/EK (OV L 330, 5.12.1998., 13. lpp.).

8 Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīva 90/220/EEK par ģenētiski pārveidotu organismu apzinātu izlaišanu vidē (OV L 117, 8.5.1990., 15. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/35/EK (OV L 169, 27.6.1997., 72. lpp.).

[pic]

Top