EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/7/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 87/102/ETY muuttamisesta

OJ L 101, 1.4.1998, p. 17–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2010; Implisiittinen kumoaja 32008L0048

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/7/oj

31998L0007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/7/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 87/102/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 101 , 01/04/1998 s. 0017 - 0023


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/7/EY,

annettu 16 päivänä helmikuuta 1998,

kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 87/102/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat, että

sisämarkkinoiden toteuttamisen ja niiden toiminnan edistämiseksi sekä hyvän kuluttajansuojan takaamiseksi on suotavaa käyttää samaa kulutusluoton todellisen vuosikoron laskemismenetelmää koko yhteisön alueella,

direktiivin 87/102/ETY (4) 5 artiklassa säädetään todellisen vuosikoron laskemista koskevan yhteisön menetelmän tai menetelmien käyttöönotosta,

tämän yhtenäisen menetelmän käyttöönottamiseksi on suotavaa laatia yksi ainoa matemaattinen kaava todellisen vuosikoron laskemista ja laskennassa huomioon otettavien luottokustannuserien määrittelemistä varten luettelemalla ne kustannukset, joita ei saa ottaa huomioon,

direktiivin 87/102/ETY liitteessä II otetaan käyttöön matemaattinen kaava todellisen vuosikoron laskemiseksi ja tämän direktiivin 1 a artiklan 2 kohdassa säädetään maksuista, joita ei oteta huomioon kulutusluoton kokonaiskustannuksia laskettaessa,

1 päivänä tammikuuta 1993 alkaneen kolmen vuoden pituisen siirtymäkauden aikana niiden jäsenvaltioiden, joissa ennen 1 päivää maaliskuuta 1990 sovellettiin todellisen vuosikoron laskemisessa muun matemaattisen kaavan käytön sallivia lakeja, sallittiin soveltaa näitä lakeja edelleen,

komissio on toimittanut neuvostolle kertomuksen, jonka ansiosta voidaan kokemuksen perusteella soveltaa yhtä ainoaa yhteisön matemaattista kaavaa todellisen vuosikoron laskemisessa,

yksikään jäsenvaltio ei ole käyttänyt hyväkseen direktiivin 87/102/ETY 1 a artiklan 3 kohtaa, jolla tietyt kustannukset jätetään pois todellisen vuosikoron laskennasta tietyissä jäsenvaltioissa, joten se on vanhentunut,

vähintään yhden desimaalin tarkkuus on tarpeen,

vuodessa oletetaan olevan 365 tai 365,25 tai (karkausvuosina) 366 päivää, 52 viikkoa tai 12 yhtä pitkää kuukautta; tällaisessa kuukaudessa oletetaan olevan 30,41666 päivää,

on suotavaa, että kuluttajat voivat tunnistaa eri jäsenvaltioissa todellisen vuosikoron ilmaisemisessa käytetyt käsitteet,

on aiheellista tutkia viipymättä, missä laajuudessa kulutusluottojen kustannustekijöiden yhdenmukaistaminen on tarpeen, jotta eurooppalainen kuluttaja voisi paremmin vertailla eri jäsenvaltioiden rahoituslaitosten todellisia korkoja ja jotta täten varmistettaisiin sisämarkkinoiden moitteeton toiminta,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 87/102/ETY seuraavasti:

a) Korvataan 1 a artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

- direktiivin kreikankielisessä toisinnossa:

"Ôï óõíïëéêü åôÞóéï ðñáãìáôéêü ðïóïóôü åðéâÜñõíóçò ðïõ åîéóþíåé óå åôÞóéá âÜóç ôéò ðáñïýóåò áîßåò ôïõ óõíüëïõ ôùí ôñå÷ïõóþí Þ ìåëëïíôéêþí õðï÷ñåþóåùí (äáíåßùí, åîïöëÞóåùí êáé åðéâáñýíóåùí) ðïõ Ý÷ïõí áíáëçöèåß áðü ôï äáíåéóôÞ êáé ôï (äáíåéæüìåíï) êáôáíáëùôÞ, õðïëïãßæåôáé óýìöùíá ìå ôï ìáèçìáôéêü ôýðï ðïõ ðáñáôßèåôáé óôï ðáñÜñôçìá ÉÉ."

- direktiivin englanninkielisessä toisinnossa:

"The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalises the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II."

b) Poistetaan 1 a artiklan 3 kohta.

c) Poistetaan 1 a artiklan 5 kohta.

d) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

"Jokaisessa ilmoituksessa ja jokaisessa elinkeinonharjoittajan toimitiloissa esillä olevassa tarjouksessa, jossa tarjotaan luottoa tai tarjoudutaan välittämään luottosopimus ja jossa mainitaan korkokanta tai jokin luotosta aiheutuvia maksuja tarkoittava luku, on myös mainittava todellinen vuosikorko, joka voidaan tarvittaessa ilmoittaa havainnollisin esimerkein, jos sen ilmoittaminen muulla tavalla ei olisi käytännöllistä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja määräysten lähentämisestä 10 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY (*) sekä sopimatonta mainontaa koskevien sääntöjen ja periaatteiden soveltamista.

(*) EYVL L 250, 19.9.1984, s. 17, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/55/EY (EYVL L 290, 23.10.1997, s. 18)."

e) Korvataan liite II oheisella liitteellä I.

f) Korvataan liite III oheisella liitteellä II.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun tämä direktiivi tulee voimaan. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus niitä virallisesti julkaistaessa. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 1998.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

J. CUNNINGHAM

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 235, 13.8.1996, s. 8 ja

EYVL C 137, 3.5.1997, s. 9.

(2) EYVL C 30, 30.1.1997, s. 94.

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 20. helmikuuta 1997 (EYVL C 85, 17.3.1997, s. 108), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 7. heinäkuuta 1997 (EYVL C 284, 19.9.1997, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 19. marraskuuta 1997. Neuvoston päätös 18. joulukuuta 1997.

(4) EYVL L 42, 12.2.1987, s. 48, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/88/ETY (EYVL L 61, 10.3.1990, s. 14).

LIITE I

"LIITE II

PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN:

>TAULUKON PAIKKA>

Kirjainten ja merkkien selitykset:

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautuksia:

a) Eri sopimuspuolten eri ajankohtina maksamien määrien ei tarvitse olla samansuuruisia eikä niitä tarvitse maksaa noudattaen samoja maksuvälejä.

b) Aloitetaan ensimmäisen luoton luottopäivästä.

c) Päivämäärien väliset ajat ilmaistaan laskelmissa vuosina tai vuosien murto-osina. Vuodessa oletetaan olevan 365 tai 365,25 tai (karkausvuosina) 366 päivää, 52 viikkoa tai 12 yhtä pitkää kuukautta. Tällaisessa kuukaudessa oletetaan olevan 30,41666 päivää (ts.>NUM>365/>DEN>12).

d) Laskelman tulos ilmaistaan vähintään yhden desimaalin tarkkuudella. Pyöristettäessä desimaaleja edeltävään desimaaliin noudatetaan seuraavaa sääntöä:

Jos pyöristettävä desimaali on vähintään 5, sitä edeltävän desimaalin lukuarvoon lisätään 1.

e) Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että sovelletut ratkaisumenetelmät antavat tuloksen, joka vastaa liitteessä III esitettyjä esimerkkejä."

LIITE II

"LIITE III

LASKENTAESIMERKKEJÄ

A. TODELLISEN VUOSIKORON LASKEMINEN KALENTERIVUODEN PERUSTEELLA (1 VUOSI = 365 PÄIVÄÄ (TAI 366 PÄIVÄÄ KARKAUSVUOSINA))

Ensimmäinen esimerkki

Luoton määrä: S = 1 000 ecua 1 päivänä tammikuuta 1994.

Se maksetaan takaisin yhtenä 1 200 ecun suuruisena eränä 1. heinäkuuta 1995, eli puolentoista vuoden tai 546 (= 365 + 181) päivän kuluttua luottopäivästä.

Yhtälöksi saadaan:

>TAULUKON PAIKKA>

eli

>TAULUKON PAIKKA>

Tämä pyöristetään 13 prosentiksi (tai 12,96 prosentiksi, jos kahden desimaalin tarkkuutta pidetään parempana).

Toinen esimerkki

Luoton määrä S = 1 000 ecua, mutta luotonantaja pidättää 50 ecua hallintokuluina, joten luotto on itse asiassa 950 ecua; takaisinmaksu, määrältään 1 200 ecua, tapahtuu kuten ensimmäisessä esimerkissä 1. heinäkuuta 1995.

Yhtälöksi saadaan:

>TAULUKON PAIKKA>

eli

>TAULUKON PAIKKA>

Tämä pyöristetään 16,9 prosentiksi.

Kolmas esimerkki

Luoton määrä on 1 000 ecua 1. tammikuuta 1994, ja se maksetaan takaisin kahdessa 600 ecun suuruisessa erässä, ensimmäinen erä vuoden ja toinen kahden vuoden kuluttua.

Yhtälöksi saadaan:

>TAULUKON PAIKKA>

Yhtälö ratkaistaan algebran avulla, ja tulokseksi saadaan i = 0,1306623, joka pyöristetään 13,1 prosentiksi (tai 13,07 prosentiksi, jos kahden desimaalin tarkkuutta pidetään parempana).

Neljäs esimerkki

Luoton määrä S = 1 000 ecua 1. tammikuuta 1994, ja luotonsaajan maksettavaksi tulevat määrät ovat

>TAULUKON PAIKKA>

Yhtälöksi saadaan:

>TAULUKON PAIKKA>

Yhtälön avulla i voidaan laskea peräkkäisillä likiarvoilla, jotka voidaan ohjelmoida taskulaskimella.

Tulos i = 0,13226, mikä pyöristetään 13,2 prosentiksi (tai 13,23 prosentiksi, jos kahden desimaalin tarkkuutta pidetään parempana).

B. TODELLISEN VUOSIKORON LASKEMINEN VAKIOVUODEN PERUSTEELLA (1 VUOSI = 365 PÄIVÄÄ TAI 365,25 PÄIVÄÄ, 52 VIIKKOA TAI 12 YHTÄ PITKÄÄ KUUKAUTTA)

Ensimmäinen esimerkki

Luoton määrä S = 1 000 ecua.

Se maksetaan takaisin yhtenä 1 200 ecun suuruisena eränä puolentoista vuoden kuluttua luottopäivästä (ts. 1,5 × 365 = 547,5 päivää, 1,5 × 365,25 = 547,875 päivää, 1,5 × 366 = 549 päivää, 1,5 × 12 = 18 kuukautta tai 1,5 × 52 = 78 viikkoa).

Yhtälöksi saadaan:

>TAULUKON PAIKKA>

eli

>TAULUKON PAIKKA>

Tämä pyöristetään 12,9 prosentiksi (tai 12,92 prosentiksi, jos kahden desimaalin tarkkuutta pidetään parempana).

Toinen esimerkki

Luoton määrä S = 1 000 ecua, mutta luotonantaja pidättää 50 ecua hallintokuluina, joten laina on itse asiassa 950 ecua; takaisinmaksu, määrältään 1 200 ecua, tapahtuu kuten ensimmäisessä esimerkissä puolentoista vuoden kuluttua luottopäivästä.

Yhtälöksi saadaan:

>TAULUKON PAIKKA>

eli

>TAULUKON PAIKKA>

Tämä summa pyöristetään 16,9 prosentiksi (tai 16,85 prosentiksi, jos kahden desimaalin tarkkuutta pidetään parempana).

Kolmas esimerkki

Luoton määrä on 1 000 ecua, ja se maksetaan takaisin kahdessa 600 ecun suuruisessa erässä, ensimmäinen erä vuoden ja toinen kahden vuoden kuluttua.

Yhtälöksi saadaan:

>TAULUKON PAIKKA>

Yhtälö ratkaistaan algebran avulla, ja tulokseksi saadaan i = 0,13066, joka pyöristetään 13,1 prosentiksi (tai 13,07 prosentiksi, jos kahden desimaalin tarkkuutta pidetään parempana).

Neljäs esimerkki

Luoton määrä S = 1 000 ecua, ja luotonsaajan maksettavaksi tulevat määrät ovat

>TAULUKON PAIKKA>

Yhtälöksi saadaan:

>TAULUKON PAIKKA>

Yhtälön avulla i voidaan laskea peräkkäisillä likiarvoilla, jotka voidaan ohjelmoida taskulaskimella.

Tulos on i = 0,13185, mikä pyöristetään 13,2 prosentiksi (tai 13,19 prosentiksi, jos kahden desimaalin tarkkuutta pidetään parempana)."

Top