EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0007

Directiva 98/7/CE a Parlamentului European Și a Consiliului din 16 februarie 1998 de modificare a Directivei 87/102/CEE de apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre privind creditul de consum

OJ L 101, 1.4.1998, p. 17–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2010; abrogare implicită prin 32008L0048

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/7/oj

15/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

210


31998L0007


L 101/17

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 98/7/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 februarie 1998

de modificare a Directivei 87/102/CEE de apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre privind creditul de consum

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din tratat (3),

întrucât, pentru a promova realizarea și funcționarea pieței interne și pentru a asigura un grad ridicat de protecție a consumatorilor, este necesar să se utilizeze o singură metodă de calcul al ratei procentuale anuale aferente creditului de consum în întreaga Comunitate;

întrucât articolul 5 din Directiva 87/102/CEE (4) prevede introducerea unei metode sau unor metode comunitare de calcul a acestei rate procentuale anuale;

întrucât, în vederea introducerii acestei metode unice, este necesar să se elaboreze o formulă matematică unică de calcul al ratei procentuale anuale și de determinare a elementelor costului creditului care trebuie utilizate în calcul, prin indicarea acelor costuri care nu trebuie luate în considerare:

întrucât anexa II la Directiva 87/102/CEE a introdus o formulă matematică de calcul al ratei procentuale anuale și întrucât articolul 1a alineatul (2) din directiva menționată prevede cheltuielile care se exclud din calculul „costului total al creditului pentru consumator”;

întrucât statele membre care, înainte de 1 martie 1990, aplicau dispoziții legale care permiteau utilizarea unei alte formule matematice de calcul al ratei procentuale anuale, au primit permisiunea de a aplica în continuare aceste dispoziții pe o perioadă de tranziție de trei ani, începând cu 1 ianuarie 1993;

întrucât Comisia a prezentat Consiliului un raport care, ținând seama de experiența acumulată, face posibilă aplicarea unei formule matematice unice la nivelul Comunității pentru calculul ratei procentuale anuale;

întrucât, deoarece nici un stat membru nu a făcut uz de articolul 1a alineatul (3) din Directiva 87/102/CEE, care exclude anumite costuri din calculul ratei procentuale anuale în anumite state membre, acesta a devenit fără obiect;

întrucât este necesară precizia de cel puțin o zecimală;

întrucât se presupune că anul are 365 de zile sau 365,25 de zile sau (în cazul anului bisect) 366 de zile, 52 de săptămâni sau 12 luni egale; întrucât se presupune că o lună egală are 30,41666 de zile;

întrucât este necesar ca consumatorii să poată să recunoască termenii utilizați în diferite state membre pentru a desemna „rata procentuală anuală”;

întrucât este necesar să se analizeze fără întârziere în ce măsură este necesară armonizarea sporită a elementelor de cost ale creditului de consum pentru a permite consumatorului european să compare cu mai multă ușurință ratele procentuale anuale oferite de instituțiile din diferitele state membre, asigurându-se prin aceasta funcționarea armonioasă a pieței interne;

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 87/102/CEE se modifică după cum urmează:

(a)

Articolul 1a alineatul (1) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

în versiunea în limba greacă a directivei:

„Το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης που εξισώνει σε ετήσια βάση τις παρούσες αξίες του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν αναληφθεί από το δανειστή και το (δανειζόμενο) καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.”,

în versiunea în limba engleză a directivei:

„The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalises the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.”

(b)

Articolul 1a alineatul (3) se elimină.

(c)

Articolul 1a alineatul (5) se elimină.

(d)

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere Directivei 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative din statele membre cu privire la publicitatea înșelătoare, precum și a normelor și principiilor aplicabile publicității neloiale, orice reclamă sau orice ofertă afișată în spații comerciale prin care o persoană își declară disponibilitatea de a acorda un împrumut sau de a servi drept intermediar în vederea încheierii unui contract de credit și în care se indică rata dobânzii sau orice alte cifre referitoare la costul creditului, trebuie, de asemenea, să precizeze și rata procentuală anuală, cu ajutorul unui exemplu reprezentativ, în cazul în care nu este posibil să se utilizeze și alte metode. (5)

(e)

Anexa II se înlocuiește cu textul anexei I la prezenta directivă.

(f)

Anexa III se înlocuiește cu textul anexei II la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 1998.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. M. GIL-ROBLES

Pentru Consiliu

Președintele

J. CUNNINGHAM


(1)  JO C 235, 13.8.1996, p. 8 și

JO C 137, 3.5.1997, p. 9.

(2)  JO C 30, 30.1.1997, p. 94.

(3)  Avizul Parlamentului European din 20 februarie 1997 (JO C 85, 17.3.1997, p. 108), Poziția comună a Consiliului din 7 iulie 1997 (JO C 284, 19.9.1997, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 19 noiembrie 1997. Decizia Consiliului din 18 decembrie 1997.

(4)  JO L 42, 12.2.1987, p. 48, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 90/88/CEE (JO L 61, 10.3.1990, p. 14).

(5)  JO L 250, 19.9.1984, p. 17, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/55/CE (JO L 280, 23.10.1997, p. 18).”.


ANEXA II

„ANEXA II

ECUAȚIA DE BAZĂ CARE EXPRIMĂ ECHIVALENȚA ÎNTRE ÎMPRUMUTURI, PE DE-O PARTE, ȘI RAMBURSĂRI ȘI TAXE, PE DE ALTĂ PARTE

Formula

Semnificația literelor și simbolurilor:

K

numărul împrumutului

K′

numărul rambursării sau a plății taxelor

AK

valoarea împrumutului cu numărul K

A′K′

valoarea rambursării cu numărul K′

reprezintă o sumă

m

este numărul ultimului împrumut

m′

este numărul ultimei rambursări sau al ultimei plăți a taxelor

tK

este intervalul, exprimat în ani și fracțiuni de an, între data împrumutului nr. 1 și datele împrumuturilor ulterioare, de la 2 la m

tK′

este intervalul, exprimat în ani și fracțiuni de an, între data împrumutului nr. 1 și datele rambursărilor sau plăților taxelor, de la 1 la m′

i

este rata procentuală care poate fi calculată (fie algebric, prin aproximări succesive sau cu ajutorul unui program de calculator) atunci când ceilalți termeni ai ecuației sunt cunoscuți din contract sau din alte surse.

Observații:

(a)

Sumele plătite de ambele părți la momente diferite nu vor fi în mod necesar egale și nu vor fi în mod obligatoriu plătite la intervale egale.

(b)

Data inițială este cea a primului împrumut.

(c)

Intervalele între datele utilizate în calcule sunt exprimate în ani sau în fracțiuni de an. Se presupune că un an are 365 de zile, 365,25 zile sau, în cazul anilor bisecți, 366 de zile, 52 de săptămâni sau 12 luni egale. O lună egală are 30,41666 de zile (i.e. 365/12).

(d)

Rezultatul calculelor va fi exprimat cu o precizie de cel puțin o zecimală.

La rotunjirea ultimei cifre se aplică următoarea regulă: în cazul în care cifra zecimalei care urmează unei anumite zecimale este superioară sau egală cu 5, cifra acestei zecimale va fi crescută cu 1.

(e)

Statele membre trebuie să prevadă ca metodele de rezolvare aplicabile să dea un rezultat egal cu acela al exemplelor prezentate de anexa III.”


ANEXA II

„ANEXA III

EXEMPLE DE CALCUL

A.   CALCULUL RATEI PROCENTUALE ANUALE PE BAZA ANULUI CALENDARISTIC [1 AN = 365 ZILE (SAU 366 ZILE PENTRU ANII BISECȚI]

Primul exemplu

Suma împrumutată: S = 1 000 ECU la 1 ianuarie 1994,

Suma se rambursează printr-o singură plată de 1 200 ECU la 1 iulie 1995, i.e. 1 an și ½ sau în 546 zile (= 365 + 181) după data împrumutului.

Ecuația devine:Formula

sau:

Formula

=

1,2

1 + i

=

1,1296204

i

=

0,1296204

Această valoare se rotunjește la 13 % (sau 12,96 %, în cazul în care se preferă o precizie de două zecimale).

Al doilea exemplu

Suma împrumutată este S = 1 000 ECU, dar creditorul reține 50 ECU pentru cheltuieli administrative, astfel încât împrumutul este de fapt de 950 ECU; suma rambursată este de 1 200 ECU, ca și în primul exemplu, iar plata se face la 1 iulie 1995.

Ecuația devine:Formula

sau

Formula

=

1,263157

1 + i

=

1,169026

i

=

0,169026

Această valoare se rotunjește la 16,9 %.

Al treilea exemplu

Suma împrumutată este de 1 000 ECU la 1 ianuarie 1994, rambursabilă în două tranșe, fiecare de 600 ECU, plătite după un an și respectiv, după doi ani.

Ecuația devine:

Formula

Ecuația este rezolvată algebric și rezultatul este i = 0,1306623, rotunjit la 13,1 % (sau 13,07 %, în cazul în care este preferat un calcul cu două zecimale).

Al patrulea exemplu

Suma împrumutată este de S = 1 000 ECU la 1 ianuarie 1994, iar sumele care urmează să fie rambursate de către împrumutat sunt următoarele:


După 3 luni (0,25 ani/90 de zile):

272 ECU

După 6 luni (0,5 ani/181 de zile):

272 ECU

După 12 luni (1 an/365 de zile):

544 ECU

Total:

1 088 ECU

Ecuația devine:

Formula

Ecuația permite calcularea lui i prin aproximări succesive care pot fi programate pe un calculator de buzunar.

Se obține astfel i = 0,13226, rotunjit la 13,2 % (sau 13,23 %, în cazul în care se preferă o precizie de două zecimale).

B.   CALCULAREA RATEI PROCENTUALE ANUALE PE BAZA UNUI AN STANDARD (UN AN = 365 DE ZILE, SAU 365,25 DE ZILE SAU 52 DE SĂPTĂMÂNI SAU 12 LUNI STANDARD)

Primul exemplu

Suma împrumutată: S = 1 000 ECU

Se rambursează într-o singură tranșă de 1 200 ECU, într-un interval de 1,5 ani (respectiv 1,5 × 365 = 547,5 de zile, 1,5 × 365,25 = 547,875 de zile, 1,5 × 366 = 549 de zile, 1,5 × 12 = 18 luni sau 1,5 × 52 = 78 de săptămâni) după data împrumutului.

Ecuația devine:

Formula

sau

Formula

= 1,2

1 + i= 1,129243

i= 0,129243

Această valoare va fi rotunjită la 12,9 % (sau 12,92 %, în cazul în care se preferă o precizie de două zecimale).

Al doilea exemplu

Suma împrumutată este de S = 1 000 ECU, dar creditorul reține 50 ECU pentru cheltuieli administrative, astfel că împrumutul este de fapt de 950 ECU; rambursarea este de 1 200 ECU, ca și în primul exemplu, și se face după 1,5 ani de la data împrumutului.

Ecuația devine:

Formula

sau

Formula

= 1,263157

1 + i= 1,168526

i=

0,168526

Această valoare va fi rotunjită la 16,9 % (sau la 16,85 %, în cazul în care se preferă o precizie de două zecimale).

Al treilea exemplu

Suma împrumutată este de 1 000 ECU, rambursabilă în două rate, fiecare de 600 ECU, plătite după un an și respectiv, după doi ani.

Ecuația devine:

Formula

Ecuația se rezolvă algebric și are ca rezultat i = 0,13066 care va fi rotunjit la 13,1 % (sau la 13,07 %, în cazul în care se preferă o precizie de două zecimale).

Al patrulea exemplu

Suma împrumutată este de S = 1 000 ECU, iar sumele care urmează să fie plătite de către împrumutat sunt următoarele:


După 3 luni

(0,25 ani/13 săptămâni/91,25 zile/91,3125 zile)

272 ECU

După 6 luni

(0,5 ani/26 săptămâni/182,5 zile/182,625 zile)

272 ECU

După 12 luni

(1 an/52 săptămâni/365 zile/365,25 zile)

544 ECU

Total

1 088 ECU

Ecuația devine:

Formula

Această ecuație permite determinarea lui i prin aproximări succesive care pot fi programate pe un calculator de buzunar.

Rezultatul este i = 0,13185 care va fi rotunjit la 13,2 % (sau 13,19 %, în cazul în care se preferă o precizie de două zecimale).”


Top