EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0007

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/7/EF af 16. februar 1998 om ændring af direktiv 87/102/EØF, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit

OJ L 101, 1.4.1998, p. 17–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2010; stiltiende ophævelse ved 32008L0048

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/7/oj

31998L0007

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/7/EF af 16. februar 1998 om ændring af direktiv 87/102/EØF, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit

EF-Tidende nr. L 101 af 01/04/1998 s. 0017 - 0023


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/7/EF af 16. februar 1998 om ændring af direktiv 87/102/EØF, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i artikel 189 B i traktaten (3), og

ud fra følgende betragtninger:

For at fremme det indre markeds oprettelse og funktion og sikre forbrugerne et højt beskyttelsesniveau bør der anvendes en ensartet metode til beregning af de årlige omkostninger i procent i forbindelse med forbrugerkredit i hele Det Europæiske Fællesskab;

spørgsmålet om indførelse af en fællesskabsmetode eller -metoder til beregning af de årlige omkostninger i procent er nævnt i artikel 5 i direktiv 87/102/EØF (4);

hvis en sådan ensartet metode skal indføres, er det ønskeligt, at der udarbejdes en ensartet matematisk formel til beregning af de årlige omkostninger i procent, og at fastsætte, hvilke kreditomkostningselementer der skal indgå i beregningen ved at angive, hvilke omkostninger der ikke må medregnes;

ved bilag II til direktiv 87/102/EØF indførtes en matematisk formel for beregning af de årlige omkostninger i procent, og i direktivets artikel 1a, stk. 2, fastsattes, hvilke omkostninger der ikke skal medregnes ved beregningen af de »samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkredit«, som forbrugeren skal betale;

medlemsstater, som inden den 1. marts 1990 anvendte bestemmelser, som tillod anvendelse af en anden matematisk formel til beregning af de årlige omkostninger i procent, kunne fortsætte med at anvende dem i en overgangsperiode på tre år fra den 1. januar 1993;

Kommissionen har forelagt Rådet en rapport, som på baggrund af de indhøstede erfaringer åbner mulighed for at anvende en enkelt matematisk formel på fællesskabsplan til beregning af de årlige omkostninger i procent;

ingen medlemsstater har anvendt artikel 1a, stk. 3, i direktiv 87/102/EØF, i henhold til hvilken der ses bort fra bestemte omkostninger ved beregningen af de årlige omkostninger i procent i visse medlemsstater, hvorfor denne artikel er blevet overflødig;

beregningen skal foretages med en nøjagtighed på mindst én decimal;

et år antages at have 365 dage eller 365,25 dage eller (for skudår) 366 dage, 52 uger eller 12 lige lange måneder; hver måned antages at have 30,41666 dage;

forbrugerne bør have mulighed for at genkende de udtryk, der anvendes i forskellige medlemsstater for at angive de »årlige omkostninger i procent«;

det bør øjeblikkeligt undersøges, i hvilken udstrækning der er behov for yderligere harmonisering af forbrugerkredittens omkostningselementer for at sætte den europæiske forbruger i stand til bedre at kunne sammenligne de årlige faktiske omkostninger i procent, som tilbydes af institutter i de forskellige medlemsstater, og således sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 87/102/EØF foretages følgende ændringer:

a) Artikel 1a, stk. 1, litra a), affattes således:

- i direktivets græske udgave:

»Ôï óõíïëéêü åôÞóéï ðñáãìáôéêü ðïóïóôü åðéâÜñõíóçò ðïõ åîéóþíåé óå åôÞóéá âÜóç ôéò ðáñïýóåò áîßåò ôïõ óõíüëïõ ôùí ôñå÷ïõóþí Þ ìåëëïíôéêþí õðï÷ñåþóåùí (äáíåßùí, åîïöëÞóåùí êáé åðéâáñýíóåùí) ðïõ Ý÷ïõí áíáëçöèåß áðü ôï äáíåéóôÞ êáé ôï (äáíåéæüìåíï) êáôáíáëùôÞ, õðïëïãßæåôáé óýìöùíá ìå ôï ìáèçìáôéêü ôýðï ðïõ ðáñáôßèåôáé óôï ðáñÜñôçìá ÉÉ«.

- i direktivets engelske udgave:

»The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalises the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.«

b) Artikel 1a, stk. 3, ophæves.

c) Artikel 1a, stk. 5, ophæves.

d) Artikel 3 affattes således:

»Med forbehold af Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (*), samt regler og principper vedrørende illoyal reklame, skal enhver reklame eller ethvert kredittilbud, der er fremlagt eller slået op i forretningslokaler, og hvori en person erklærer sig rede til at yde en kredit eller formidle indgåelse af kreditaftaler, og som indeholder angivelse af rentesats eller andre tal vedrørende kreditomkostningerne, også indeholde angivelse af de samlede årlige omkostninger i procent i form af et repræsentativt eksempel, hvis dette er den eneste hensigtsmæssige fremgangsmåde.

(*) EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17. Direktivet er senest ændret ved direktiv 97/55/EF (EFT L 290 af 23.10.1997, s. 18.«

e) Bilag II erstattes af teksten i det hertil knyttede bilag I.

f) Bilag III erstattes af teksten i det hertil knyttede bilag II.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest to år efter dette direktivs ikrafttræden. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse foranstaltninger, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 1998.

På Europa-Parlamentets vegne

J. M. GIL-ROBLES

Formand

På Rådets vegne

J. CUNNINGHAM

Formand

(1) EFT C 235 af 13.8.1996, s. 8, og

EFT C 137 af 3.5.1997, s. 9.

(2) EFT C 30 af 30.1.1997, s. 94.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 20. februar 1997 (EFT C 85 af 17.3.1997, s. 108), Rådets fælles holdning af 7. juli 1997 (EFT C 284 af 19.9.1997, s. 1), Europa-Parlamentets afgørelse af 19. november 1997 og Rådets afgørelse af 18. december 1997.

(4) EFT L 42 af 12.2.1987, s. 48. Direktivet er ændret ved direktiv 90/88/EØF (EFT L 61 af 10.3.1990, s. 14).

BILAG I

»BILAG II

GRUNDLIGNING DER ANGIVER ÆKVIVALENSEN MELLEM DELS LÅNENES, DELS TILBAGEBETALINGSYDELSERNES OG OMKOSTNINGERNES VÆRDI

>TABELPOSITION>

Betydning af bogstaver og symboler:

>TABELPOSITION>

Noter:

a) De beløb, parterne betaler på forskellige tidspunkter, er ikke nødvendigvis lige store og betales ikke nødvendigvis med lige store intervaller.

b) Begyndelsestidspunktet er tidspunktet for det første lån.

c) Intervallet mellem de ved beregningen anvendte tidspunkter udtrykkes i år eller brøkdele af år. Et år antages at have 365 dage, 365,25 dage eller (i skudår) 366 dage, 52 uger eller 12 lige lange måneder. Hver måned antages at have til 30,41666 dage (= >NUM>365/>DEN>12).

d) Beregningens resultat skal angives med mindst én decimals nøjagtighed. Hvis der afrundes til en bestemt decimal, gælder følgende regel: Hvis decimalen efter denne bestemte decimal er 5 eller derover, forhøjes denne bestemte decimal med én.

e) Medlemsstaterne drager omsorg for, at de benyttede løsningsmetoder giver et resultat svarende til eksemplerne i bilag III.«

BILAG II

»BILAG III

BEREGNINGSEKSEMPLER

A. BEREGNING AF DE ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT PÅ GRUNDLAG AF ET KALENDERÅR (1 ÅR = 365 DAGE (ELLER 366 DAGE FOR SKUDÅR))

Første eksempel

Det lånte beløb: S = 1 000 ECU pr. 1. januar 1994.

Det tilbagebetales med en enkelt ydelse på 1 200 ECU den 1. juli 1995, dvs. halvandet år eller 546 (= 365 + 181) dage efter lånets datering.

Ligningen bliver:

>TABELPOSITION>

eller

>TABELPOSITION>

Denne størrelse afrundes til 13 % (eller 12,96 %, hvis der foretrækkes en nøjagtighed med to decimaler).

Andet eksempel:

Det lånte beløb er S = 1 000 ECU, men långiver fradrager 50 ECU som stiftelsesprovision mv., så lånet reelt andrager 950 ECU; tilbagebetalingen med 1 200 ECU foretages i lighed med det første eksempel igen pr. 1. juli 1995.

Ligningen bliver:

>TABELPOSITION>

eller:

>TABELPOSITION>

Denne størrelse afrundes til 16,9 %.

Tredje eksempel:

De lånte beløb er på 1 000 ECU pr. 1. januar 1994, som skal afdrages med to ydelser på hver 600 ECU, der betales efter henholdsvis et og to år.

Ligningen bliver:

>TABELPOSITION>

Den aritmetiske løsning giver i = 0,1306623, som afrundes til 13,1 % (eller 13,07 %, hvis der foretrækkes en nøjagtighed med to decimaler).

Fjerde eksempel:

Det lånte beløb er S = 1 000 ECU pr. 1. januar 1994, og låntageren skal udrede:

>TABELPOSITION>

Ligningen bliver:

>TABELPOSITION>

Denne ligning gør det muligt at beregne i med successive tilnærmelsesvise beregninger, der kan programmeres på en lommeregner.

Resultatet er i = 0,13226 afrundet til 13,2 % (eller 13,23 %, hvis der foretrækkes en nøjagtighed med to decimaler).

B. BEREGNING AF DE ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT PÅ GRUNDLAG AF ET STANDARDÅR (1 ÅR = 365 DAGE ELLER 365,25 DAGE, 52 UGER, ELLER 12 LIGE LANGE MÅNEDER)

Første eksempel:

Det lånte beløb: S = 1 000 ECU.

Tilbagebetalingen sker ved en enkelt ydelse på 1 200 ECU 1,5 år (dvs. 1,5 × 365 = 547,5 dage, 1,5 × 365,25 = 547,875 dage, 1,5 × 366 = 549 dage, 1,5 × 12 = 18 måneder eller 1,5 × 52 = 78 uger) efter lånets datering.

Ligningen bliver:

>TABELPOSITION>

eller

>TABELPOSITION>

Denne størrelse afrundes til 12,9 % (eller 12,92 %, hvis der foretrækkes en nøjagtighed med to decimaler).

Andet eksempel:

Det lånte beløb er S = 1 000 ECU, men långiver fradrager 50 ECU som stiftelsesprovision mv., så lånet reelt andrager 950 ECU; tilbagebetalingen 1 200 ECU foretages i lighed med det første eksempel igen 1,5 år efter lånets datering.

Ligningen bliver:

>TABELPOSITION>

eller

>TABELPOSITION>

Denne størrelse afrundes til 16,9 % (eller 16,85 %, hvis der foretrækkes en nøjagtighed med to decimaler).

Tredje eksempel:

Det lånte beløb er 1 000 ECU, som skal afdrages med to ydelser på hver 600 ECU, der betales efter henholdsvis et og to år.

Ligningen bliver:

>TABELPOSITION>

Den aritmetiske løsning giver i = 0,13066, som afrundes til 13,1 % (eller 13,07 %, hvis der foretrækkes en nøjagtighed med to decimaler).

Fjerde eksempel:

Det lånte beløb er S = 1 000 ECU, og låntageren skal udrede følgende beløb:

>TABELPOSITION>

Ligningen bliver:

>TABELPOSITION>

Denne ligning gør det muligt at beregne i med successive tilnærmelsesvise beregninger, der kan programmeres på en lommeregner.

Resultatet er i = 0,13185, som afrundes til 13,2 % (eller 13,19 %, hvis der foretrækkes en nøjagtighed med to decimaler).«

Top