EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0007

Директива 98/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година за изменение на Директива 87/102/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителския кредит

OJ L 101, 1.4.1998, p. 17–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2010; заключение отменено от 32008L0048

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/7/oj

15/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

210


31998L0007


L 101/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 98/7/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 февруари 1998 година

за изменение на Директива 87/102/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителския кредит

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100А от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора (3),

като имат предвид, че е желателно, с цел да се насърчат изграждането и функционирането на вътрешния пазар и да се осигури, че потребителите се ползват с висока степен на защита, да се използва един унифициран метод за изчисляване на годишния лихвен процент върху потребителския кредит в цялата Общност;

като имат предвид, че член 5 от Директива 87/102/ЕИО (4) предвижда въвеждането на метод или методи на Общността за изчисляване на годишния лихвен процент;

като имат предвид, че с цел въвеждането на този унифициран метод е желателно да се изведе единна математическа формула за изчисляване на годишния лихвен процент и за определяне на компонентите на кредитния разход, които се използват при изчисляването, като се посочват онези от разходите, които не трябва да бъдат взети предвид;

като имат предвид, че приложение II от Директива 87/102/ЕИО въвежда математическа формула за изчисляване на годишния лихвен процент и че член 1а, параграф 2 от посочената директива предвижда допълнителните задължения да бъдат изключени при изчисляването на „общите разходи на кредита за потребителя“;

като имат предвид, че по време на даден преходен период три години, считано от 1 януари 1993 г., на държавите-членки, които преди 1 март 1990 г. са прилагали закони, които позволяват използването на друга математическа формула за изчисляване на годишния лихвен процент, е разрешено да продължат да прилагат такива закони;

като имат предвид, че Комисията е представила доклад на Съвета, който позволява на базата на придобития опит да се прилага единна математическа формула на Общността за изчисляване на годишния лихвен процент;

като имат предвид, че тъй като нито една държава-членка не е прилагала член 1а, параграф 3 от Директива 87/102/ЕИО, с който определени разходи бяха изключени от изчислението на годишния лихвен процент в определени държави-членки, то той е станал безпредметен;

като имат предвид, че е необходимо да се предвиди точност поне до първия знак след десетичната запетая;

като имат предвид, че се предполага, че една година има 365 дни или 365,25 дни, или (за високосните години) 366 дни, 52 седмици или 12 стандартни месеца; като има предвид, че се предполага, че един стандартен месец има 30,41666 дни;

като имат предвид, че е желателно потребителите да могат да разпознават използваните термини в различните държави-членки за посочване на годишния лихвен процент;

като имат предвид, че е уместно незабавно да се проучи до каква по-нататъшна степен е необходимо да се хармонизират компонентите на разходите на потребителския кредит с цел да се постави европейският потребител в позиция, от която да направи по-добро сравнение между годишни лихвени проценти, предложени от институциите в различните държави-членки, като по този начин се гарантира хармоничното функциониране на вътрешния пазар,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 87/102/ЕИО се изменя, както следва:

а)

член 1а, параграф 1, буква а) се заменя със следния текст:

в гръцката езикова версия на директивата:

„Το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης που εξισώνει σε ετήσια βάση τις παρούσες αξίες του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν αναληφθεί από το δανειστή και το (δανειζόμενο) καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.“,

в английската езикова версия на директивата:

„The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalises the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.“

б)

член 1а, параграф 3 се заличава;

в)

член 1а, параграф 5 се заличава;

г)

член 3 се заменя със следния текст:

„Без да се засяга Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно заблуждаващата реклама (5), и за правилата и принципите, прилагани по отношение на непочтената реклама, всяка реклама или всяка оферта, която е изложена в търговските помещения, в които дадено лице предлага кредит или предлага да уреди кредитно споразумение и в които се посочва лихвата или всякаква друга цифра, отнасяща се до стойността на кредита, трябва също така да включва и декларация за годишния лихвен процент посредством представителен пример, ако не се използват никакви други средства.

д)

приложение II се заменя с текста на приложение I по-долу;

е)

приложение III се заменя с текста на приложение II по-долу.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от две години след влизането в сила на настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 1998 година.

За Европейския парламент

Председател

J. M. GIL-ROBLES

За Съвета

Председател

J. CUNNINGHAM


(1)  ОВ С 235, 13.8.1996 г., стр. 8, и

ОВ С 137, 3.5.1997 г., стр. 9.

(2)  ОВ С 30, 30.1.1997 г., стр. 94.

(3)  Становище на Европейския парламент от 20 февруари 1997 г. (ОВ С 85, 17.3.1997 г., стр. 108), Обща позиция на Съвета от 7 юли 1997 г. (ОВ С 284, 19.9.1997 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 19 ноември 1997 г. Решение на Съвета от 18 декември 1997 г.

(4)  ОВ L 42, 12.2.1987 г., стр. 48. Директива, изменена с Директива 90/88/ЕИО (ОВ L 61, 10.3.1990 г., стр. 14).

(5)  ОВ L 250, 19.9.1984 г., стр. 17. Директива, последно изменена с Директива 97/55/ЕО (ОВ L 280, 23.10.1997 г., стр. 18.“;


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОСНОВНО УРАВНЕНИЕ, ИЗРАЗЯВАЩО ЕКВИВАЛЕНТНОСТТА НА ЗАЕМИТЕ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ПОГАСЯВАНИЯТА И ТЕЖЕСТИТЕ, ОТ ДРУГА

Formula

Значение на букви и символи:

К

е номерът на даден заем;

K′

номерът на погасяване или на плащане на разноските;

АК

размерът на заема К;

А′К′

размерът на погасяването К′;

Σ

представлява дадена сума;

m

е номерът на последния заем;

m′

номерът на последното погасяване или плащане на разноските;

tК

интервалът, изразен в години и части от година, между датата на заем № 1 и онези на следващите заеми № 2 до m;

tК

интервалът, изразен в години и части от година, между датата на заем № 1 и онези на погасяванията или плащанията на разноските с № 1 до m′;

i

лихвеният процент, който може да бъде изчислен (било чрез алгебричен метод, било чрез последователни приближения, било чрез компютърна програма), когато другите условия в уравнението са известни от договора или от другаде.

Забележки:

а)

Сумите, плащани и от двете страни по различно време, не е задължително да бъдат равни и не е задължително да бъдат плащани на равни интервали.

б)

Началната дата е тази на първия заем.

в)

Интервалите между датите, използвани при изчисляването, се изразяват в години или в части от година. Предполага се, че една година има 365 дни или 365,25 дни, или (за високосните години) 366 дни, 52 седмици или 12 стандартни месеца. Предполага се, че един стандартен месец има 30,41666 дни (тоест 365/12).

г)

Резултатът от изчисляването се изразява с точност поне до първия знак след десетичната запетая. Когато се закръглява до конкретен знак след десетичната запетая, се прилага следното правило:

Ако цифрата на стотните след десетичната запетая е по-голяма или равна на 5, то цифрата на десетите се увеличава с единица.

д)

Държавите-членки предвиждат прилаганите методи за решаване да водят до резултат, равен на този, представен в приложение III.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИМЕРИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ

А.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ НА БАЗАТА НА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА (ЕДНА ГОДИНА = 365 ДНИ (ИЛИ 366 ДНИ ЗА ВИСОКОСНИТЕ ГОДИНИ)

Първи пример

Сумата по заема: S = 1 000 ECU на 1 януари 1994 г.

Погасява се с едно плащане от 1 200 ECU, направено на 1 юли 1995 г., т.е. година и половина или 546 дни (= 365 + 181) след датата на заема.

Уравнението е следното:Formula

или:

Formula

=

1,2

1 + i

=

1,1296204

i

=

0,1296204

Тази сума ще бъде закръглена до 13 % (или 12,96 %, ако е предпочетена точност до втория знак след десетичната запетая).

Втори пример

Сумата по заема е S = 1 000 ECU, но кредиторът удържа 50 ECU за административни разходи, така че в действителност заемът възлиза на 950 ECU; погасяването на 1 200 ECU, както и в първия пример, се извършва отново на 1 юли 1995 г.

Уравнението е следното:Formula

или

Formula

=

1,263157

1 + i

=

1,169026

i

=

0,169026

Тази сума ще бъде закръглена на 16,9 %.

Трети пример

Сумата по заема е 1 000 ECU на 1 януари 1994 г., погасими на две вноски по 600 ECU всяка, изплатени съответно след една и след две години.

Уравнението е следното:

Formula

То се решава по алгебричен начин и се получава i = 0,1306623, закръглено на 13,1 % (или 13,07 % с точност до втория знак след десетичната запетая).

Четвърти пример

Сумата по заема е S = 1 000 ECU на 1 януари 1994 г. и размерите за изплащане от кредитополучателя са:


След три месеца (0,25 година/90 дни):

272 ECU

След шест месеца (0,5 година/181 дни):

272 ECU

След дванадесет месеца (1 година/365 дни):

544 ECU

Общо:

1 088 ECU

Уравнението е следното:

Formula

Това уравнение позволява i да бъде изчислено чрез последователни приближения, които могат да бъдат програмирани на джобен калкулатор.

Резултатът е i = 0,13226, закръглено на 13,2 % (или 13,23 % с точност до втория знак след десетичната запетая).

Б.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ НА КОМИСИОНАТА НА ОСНОВАТА НА ЕДНА СТАНДАРТНА ГОДИНА (ЕДНА ГОДИНА = 365 ДНИ ИЛИ 365,25 ДНИ, 52 СЕДМИЦИ ИЛИ ДВАНАДЕСЕТ СТАНДАРТНИ МЕСЕЦА)

Първи пример

Сумата по заема е S = 1 000 ECU.

Тя се погасява с едно плащане от 1 200 ECU, извършено 1,5 години (т.е. 1,5 × 365 = 547,5 дни, 1,5 × 365,25 = 547,875 дни, 1,5 × 366 = 549 дни, 1,5 × 12 = 18 месеца или 1,5 × 52 = 78 седмици) след датата на заема.

Уравнението е следното:

Formula

или

Formula

= 1,2

1 + i= 1,129243

i= 0,129243

Тази сума ще бъде закръглена на 12,9 % (или на 12,92 % с точност до втория знак след десетичната запетая).

Втори пример

Сумата по заема е S = 1 000 ECU, но кредиторът удържа 50 ECU за административни разходи, така че заемът в действителност възлиза на 950 ECU; погасяването на 1 200 ECU, както и в първия пример, се извършва отново 1,5 година след датата на заема.

Уравнението е следното:

Formula

или

Formula

= 1,263157

1 + i= 1,168526

i=

0,168526

Тази сума ще бъде закръглена на 16,9 % (или на 16,85 % с точност до втория знак след десетичната запетая).

Трети пример

Сумата по заема е S = 1 000 ECU, погасими на две вноски по 600 ECU всяка, изплатени съответно след една и след две години.

Уравнението е следното:

Formula

То се решава по алгебричен начин и се получава i = 0,13066, закръглено на 13,1 % (или на 13,07 % с точност до втория знак след десетичната запетая).

Четвърти пример

Сумата по заема е S = 1 000 ECU и размерите за изплащане от кредитополучателя са:


След три месеца

(0,25 година/13 седмици/91,25дни/91,3125дни):

272 ECU

След шест месеца

(0,5 година/26 седмици/182,5 дни/182,625 дни):

272 ECU

След дванадесет месеца

(1 година/52 седмици/365 дни/365,25 дни):

544 ECU

Общо:

1 088 ECU

Уравнението е следното:

Formula

Това уравнение позволява i да бъде изчислено чрез последователни приближения, които могат да бъдат програмирани на джобен калкулатор.

Резултатът е i = 0,13185, който ще бъде закръглен на 13,2 % (или 13,19 % с точност до втория знак след десетичната запетая).“


Top