EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0007

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/7/EÜ, 16. veebruar 1998, millega muudetakse direktiivi 87/102/EMÜ liikmesriikide tarbijakrediiti käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

OJ L 101, 1.4.1998, p. 17–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2010; mõjud tunnistatud kehtetuks 32008L0048

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/7/oj

31998L0007Euroopa Liidu Teataja L 101 , 01/04/1998 Lk 0017 - 0023


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/7/EÜ,

16. veebruar 1998,

millega muudetakse direktiivi 87/102/EMÜ liikmesriikide tarbijakrediiti käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

tegutsedes asutamislepingu artiklis 189b ettenähtud menetluse kohaselt [3]

ning arvestades, et:

siseturu loomise ja toimimise edendamiseks ning tarbijate kaitstuse kõrge taseme tagamiseks on soovitav, et kõikjal ühenduses kasutataks tarbijakrediidi efektiivse aastaintressi ühtset arvutamismeetodit;

direktiivi 87/102/EMÜ [4] artiklis 5 sätestatakse ühenduses kasutatava efektiivse aastaintressi arvutamise meetodi või meetodite kasutuselevõtmine;

ühtse meetodi kasutuselevõtmiseks on soovitav koostada efektiivse aastaintressi arvutamise ja arvutamisel kasutatavate krediidi kuluartiklite kindlaksmääramise ühtne matemaatiline valem, näidates ära need kulud, mida ei tohi arvesse võtta;

direktiivi 87/102/EMÜ II lisas esitati efektiivse aastaintressi arvutamise matemaatiline valem ja selle direktiivi artikli 1a lõikes 2 sätestati tasud, mis tuleb "tarbijale krediidi kogumaksumuse" arvutamisel välja jätta;

1. jaanuaril 1993. aastal alanud kolmeaastasel üleminekuperioodil lubati liikmesriikidel, kes enne 1. märtsi 1990 kohaldasid seadusi, mis lubasid kasutada efektiivse aastaintressi arvutamiseks teist matemaatilist valemit, jätkata nende seaduste kohaldamist;

komisjon on esitanud nõukogule aruande, mis võimaldab kogemustele toetudes kohaldada efektiivse aastaintressi arvutamiseks ühenduse ühtset matemaatilist valemit;

kuna ükski liikmesriik ei ole kasutanud direktiivi 87/102/EMÜ artikli 1a lõiget 3, millega jäeti teatavad kulud efektiivse aastaintressi arvutamisel teatavates liikmesriikides välja, on see säte vananenud;

nõutav täpsus on vähemalt üks koht pärast koma;

arvutamisel kasutatava aasta pikkus on 365 päeva või 365,25 päeva või (liigaasta) 366 päeva, 52 nädalat või 12 võrdset kuud; arvutamisel kasutatava võrdse kuu pikkus on 30,41666 päeva;

on soovitav, et tarbijad tunneksid ära mõisted, mida erinevad liikmesriigid kasutavad "efektiivse aastaintressi" märkimiseks;

on kohane viivitamata uurida, mil määral on veelgi vaja ühtlustada tarbijakrediidi kuluelemente, et Euroopa tarbijal oleks parem võrrelda erinevate liikmesriikide finantsinstitutsioonide pakutavaid efektiivseid intresse, tagades seeläbi siseturu tõrgeteta toimimise,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 87/102/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a) artikli 1a lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

- direktiivi kreekakeelses versioonis:

"Το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης που εξισώνει σε ετήσια βάση τις παρούσες αξίες του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν αναληφθεί από το δανειστή και το (δανειζόμενο) καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.",

- direktiivi ingliskeelses versioonis:

"The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalizes the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.";

b) artikli 1a lõige 3 jäetakse välja;

c) artikli 1a lõige 5 jäetakse välja;

d) artikkel 3 asendatakse järgmisega:

"Ilma et see piiraks nõukogu 10. septembri 1984. aasta direktiivi 84/450/EMÜ (mis käsitleb eksitava reklaamiga seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist) [5] ning kõlvatu reklaami suhtes kohaldatavate eeskirjade ja põhimõtete kohaldamist, peab mis tahes reklaamis või tööruumidesse välja pandud pakkumises, milles isik pakub krediiti või ennast krediidilepingut korraldama ja kus on ära toodud intressimäär või mis tahes muud krediidi kuluga seotud numbrid, olema näidatud ka efektiivne aastaintress tüüpilise näite kujul, kui muud vahendid ei ole kasutatavad.";

e) II lisa asendatakse käesoleva direktiivi I lisaga;

f) III lisa asendatakse käesoleva direktiivi II lisaga.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 2 aasta möödumisel direktiivi jõustumisest. Nad teavitavad sellest komisjoni.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näeb ette liikmesriik.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiivi reguleerimisala käsitlevate siseriiklike õigusnormide tekstid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. veebruar 1998

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. M. Gil-robles

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Cunningham

[1] EÜT C 235, 13.8.1996, lk 8 ja EÜT C 137, 3.5.1997, lk 9.

[2] EÜT C 30, 30.1.1997, lk 94.

[3] Euroopa Parlamendi 20. veebruari 1997. aasta arvamus (EÜT C 85, 17.3.1997, lk 108), nõukogu 7. juuli 1997. aasta ühine seisukoht (EÜT C 284, 19.9.1997, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 19. novembri 1997. aasta otsus. Nõukogu 18. detsembri 1997. aasta otsus.

[4] EÜT L 42, 12.2.1987, lk 48. Direktiivi on muudetud direktiiviga 90/88/EMÜ (EÜT L 61, 10.3.1990, lk 14).

[5] EÜT L 250, 19.9.1984, lk 17. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/55/EÜ (EÜT L 280, 23.10.1997, lk 18).

--------------------------------------------------

I LISA

"

II LISA

ÜHELT POOLT LAENUDE JA TEISELT POOLT TAGASIMAKSETE NING TASUDE VÕRDSUST VÄLJENDAV PÕHIVALEM

t

= ∑

t

Tähtede ja sümbolite tähendus:

K laenu number

K′ tagasimakse või tasude number

AK laenu number K suurus

A′K′ tagasimakse number K′ suurus

å summa

m viimase laenu number

m′ viimase tagasimakse või tasude number

tK täis- ja osa-aastates väljendatud ajavahemik laenu nr 1 kuupäeva ning sellele järgnevate laenude nr 2 kuni m kuupäeva vahel

tK′ täis- ja osa-aastates väljendatud ajavahemik laenu nr 1 kuupäeva ning tagasimaksete ja tasude nr 1 kuni m′ kuupäeva vahel

i protsendimäär, mida võib arvutada (kasutades algebrat, järjestikust lähendamist või arvutiprogramme), kusjuures teised võrrandi suurused on teada lepingust või muul viisil.

Märkused.

a) Mõlema poole erineval ajal makstud summad ei pruugi olla võrdsed ning neid ei pea tingimata maksma võrdse ajavahemiku järel.

b) Alguskuupäev on esimese laenu andmise kuupäev.

c) Arvutustes kasutatavaid ajavahemikke väljendatakse täis- või osa-aastates. Kasutatava aasta pikkus on 365 päeva või 365,25 päeva või (liigaasta) 366 päeva, 52 nädalat või 12 võrdset kuud. Kasutatava võrdse kuu pikkus on 30,41666 päeva (s.o 365/12).

d) Arvutuse tulemus esitatakse vähemalt ühe kümnendkoha täpsusega. Konkreetse kümnendkohani ümardamisel kohaldatakse järgmist reeglit:

kui sellele kümnendkohale järgneva kümnendkoha number on 5 või suurem kui 5, suurendatakse selle konkreetse kümnendkoha numbrit ühe võrra.

e) Liikmesriigid sätestavad, et kohaldatavad lahendusmeetodid annavad sama tulemuse kui III lisas esitatud näidetes.

"

--------------------------------------------------

II LISA

"

III LISA

ARVUTAMISNÄITED

A. EFEKTIIVSE AASTAINTRESSI ARVUTAMINE KALENDRIAASTA ALUSEL (1 AASTA = 365 PÄEVA (VÕI 366 PÄEVA LIIGAASTAL))

Esimene näide

Laenatud summa: S = 1000 eküüd 1. jaanuaril 1994.

See makstakse tagasi ühekordse 1200 eküü suuruse maksena 1. juulil 1995, s.o 1,5 aasta ehk 546 (= 365 + 181) päeva möödumisel laenu alguskuupäevast.

Võrrand on:

1000 = 1200

546

365

või:

1 + i546/365 = 1,2

1 + i = 1,1296204

i = 0,1296204

See suurus ümardatakse 13 protsendini (või 12,96 protsendini, kui eelistatakse kahe kümnendkoha täpsust).

Teine näide

Laenatud summa on S = 1000 eküüd, kuid võlausaldaja jätab endale 50 eküüd halduskuludeks, seega efektiivne laenusumma on 950 eküüd; 1200 eküüd makstakse tagasi, nagu ka esimese näite puhul, 1. juulil 1995.

Võrrand on:

950 = 1200

546

365

või:

1 + i546/365 = 1,263157

1 + i = 1,169026

i = 0,169026

See suurus ümardatakse 16,9 protsendini.

Kolmas näide

Laenatud summa on 1000 eküüd 1. jaanuaril 1994, see tuleb tagasi maksta kahes osas, mõlemad 600 eküüd, vastavalt esimese ja teise aasta möödudes.

Võrrand on:

1000 =

+

730

365

=

+

See lahendatakse algebra abil ja annab tulemuse i = 0,1306623, mis ümardatakse 13,1 protsendini (või 13,07 protsendini, kui eelistatakse kahe kümnendkoha täpsust).

Neljas näide

Laenatud summa on S = 1000 eküüd 1. jaanuaril 1994 ning laenusaaja peab tagasi maksma järgmiselt:

Kolme kuu möödumisel (0,25 aastat/90 päeva): | 272 eküüd |

Kuue kuu möödumisel (0,5 aastat/181 päeva): | 272 eküüd |

12 kuu möödumisel (1 aasta/365 päeva): | 544 eküüd |

Kokku: | 1088 eküüd |

Võrrand on:

1000 =

90

365

+

181

365

+

365

365

See võrrand võimaldab arvutada i järkjärgulist lähendamist kasutades, mida saab programmeerida taskuarvutil.

Tulemus on i = 0,13226, mis ümardatakse 13,2 protsendini (või 13,23 protsendini, kui eelistatakse kahe kümnendkoha täpsust).

B. EFEKTIIVSE AASTAINTRESSI ARVUTAMINE STANDARDAASTA ALUSEL (1 AASTA = 365 PÄEVA VÕI 365,25 PÄEVA, 52 NÄDALAT VÕI 12 VÕRDSET KUUD)

Esimene näide

Laenatud summa: S = 1000 eküüd.

See makstakse tagasi ühekordse 1200 eküü suuruse maksena 1,5 aasta (s.o 1,5 × 365 = 547,5 päeva, 1,5 × 365,25 = 547,875 päeva, 1,5 × 366 = 549 päeva, 1,5 × 12 = 18 kuu või 1,5 × 52 = 78 nädala) möödumisel laenu alguskuupäevast.

Võrrand on:

1000 =

547,5

365

=

547,875

365,25

=

18

12

=

78

52

või:

1 + i1,5 = 1,2

1 + i = 1,129243

i = 0,129243

See suurus ümardatakse 12,9 protsendini (või 12,92 protsendini, kui eelistatakse kahe kümnendkoha täpsust).

Teine näide

Laenatud summa on S = 1000 eküüd, kuid võlausaldaja jätab endale 50 eküüd halduskuludeks, seega efektiivne laen on 950 eküüd; 1200 eküüd makstakse tagasi, nagu ka esimese näite puhul, 1,5 aasta möödumisel laenu alguskuupäevast.

Võrrand on:

950 =

547,5

365

=

547,875

365,25

=

18

12

=

78

52

või:

= 1200/950

= 1,263157

1 + i = 1,168526

i = 0,168526

See suurus ümardatakse 16,9 protsendini (või 16,85 protsendini, kui eelistatakse kahe kümnendkoha täpsust).

Kolmas näide

Laenatud summa on 1000 eküüd, see tuleb tagasi maksta kahes osas, mõlemad 600 eküüd, vastavalt esimese ja teise aasta möödudes.

Võrrand on:

1000 =

365

365

+

730

365

=

365,25

365,25

+

730,5

365,25

=

12

12

+

24

12

=

52

52

+

104

52

=

+

See lahendatakse algebra abil ja annab tulemuse i = 0,13066, mis ümardatakse 13,1 protsendini (või 13,07 protsendini, kui eelistatakse kahe kümnendkoha täpsust).

Neljas näide

Laenatud summa on S = 1000 eküüd ning laenusaaja peab tagasi maksma järgmiselt:

Kolme kuu möödumisel (0,25 aastat/13 nädalat/91,25 päeva/91,3125 päeva): | 272 eküüd |

Kuue kuu möödumisel (0,5 aastat/26 nädalat/182,5 päeva/182,625 päeva): | 272 eküüd |

12 kuu möödumisel (1 aasta/52 nädalat/365 päeva/365,25 päeva): | 544 eküüd |

Kokku: | 1088 eküüd |

Võrrand on:

1000 =

91,25

365

+

182,5

365

+

365

365

=

91,3125

365,25

+

182,625

365,25

+

365,25

365,25

=

3

12

+

6

12

+

12

12

=

13

52

+

26

52

+

52

52

=

+

+

See võrrand võimaldab arvutada i järkjärgulist lähendamist kasutades, mida saab programmeerida taskuarvutil.

Tulemus on i = 0,13185, mis ümardatakse 13,2 protsendini (või 13,19 protsendini, kui eelistatakse kahe kümnendkoha täpsust).

"

--------------------------------------------------

Top