EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0007

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/7/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru

OJ L 101, 1.4.1998, p. 17–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 36 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 210 - 216

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2010; Implicitně zrušeno 32008L0048

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/7/oj

31998L0007



Official Journal L 101 , 01/04/1998 P. 0017 - 0023


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/7/ES

ze dne 16.února 1998,

kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru[2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy[3],

vzhledem k tomu, že za účelem podpory vytvoření a fungování vnitřního trhu a k zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitele je žádoucí, aby se v celém Společenství používal jednotný způsob výpočtu roční sazby v procentech za spotřebitelský úvěr;

vzhledem k tomu, že článek 5 směrnice Rady 87/102/EHS[4] stanoví, že ve Společenství dojde k zavedení společného způsobu nebo způsobů výpočtu roční sazby v procentech;

vzhledem k tomu, že pro zavedení tohoto jediného způsobu je žádoucí sestavit jediný matematický vzorec pro výpočet roční sazby v procentech a pro stanovení nákladových položek úvěru, jichž se použije pro tento výpočet, tím, že se uvedou položky, ke kterým se nesmí přihlížet;

vzhledem k tomu, že příloha II směrnice 87/102 zavedla matematický vzorec pro výpočet roční sazby v procentech a čl. 1a odst. 2 této směrnice stanoví výdaje, které jsou vyňaty z výpočtu "celkových nákladů úvěru pro spotřebitele";

vzhledem k tomu, že v průběhu tříletého přechodného období od 1. ledna 1993 ty členské státy, které před 1. březnem 1990 uplatňovaly právní předpisy, jež povolovaly používání jiného matematického vzorce pro výpočet roční sazby v procentech, mohly tyto právní předpisy nadále uplatňovat;

vzhledem k tomu že Komise předložila Radě zprávu, která vzhledem ke zkušenostem umožňuje zavedení ve Společenství jediného matematického vzorce pro výpočet roční sazby v procentech;

vzhledem k tomu, že žádný členský stát nevyužil ustanovení čl. 1a odst. 3 směrnice 87/102/EHS, kterým byly určité náklady vyloučeny z výpočtu roční sazby v procentech v určitých členských státech, stává se bezpředmětným;

vzhledem k tomu, že je nezbytná přesnost alespoň na jedno desetinné místo;

vzhledem k tomu, že se má za to, že rok má 365 dní nebo 365,25 dní nebo (u přestupných let) 366 dní, 52 týdnů nebo 12 stejných stejně dlouhých měsíců; že se má za to, že měsíc má 30,41666 dní;

vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby spotřebitelé byli schopni rozeznat pojmy užívané v různých členských státech, které udávají "roční sazbu v procentech";

vzhledem k tomu, že je vhodné bez odkladu zkoumat, v jakém rozsahu je nezbytný další stupeň sjednocení výdajových položek spotřebitelského úvěru, aby evropský spotřebitel získal postavení, kdy může lépe porovnat současnou sazbu v procentech nabízenou ústavy v různých členských státech, a tak zajistit soulad ve fungování vnitřního trhu,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 87/102/EHS se mění takto:

a) čl.1a odst.1 písm. a) se nahrazuje tímto:

- v řeckém znění směrnice:

" (, ) () , .";

- v anglickém znění směrnice:

"The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalizes the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.";

b) čl. 1a odst. 3 se zrušuje;

c) čl. 1a odst. 5 se zrušuje;

d) článek 3 se nahrazuje tímto:

"Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy* a pravidla a zásady týkající se nekalé reklamy, musí každá reklama nebo každá nabídka vystavená v provozních prostorách, v nichž nějaká osoba nabízí úvěr nebo zprostředkování smlouvy o úvěru, a ve které je uvedena úroková míra nebo jakékoliv číselné údaje týkající se nákladů úvěru, také obsahovat údaj o roční sazbě v procentech, a to ve formě názorného příkladu, pokud není možno použít jiných způsobů.";

(*) Úř. věst. L 250, 19.9.1984, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/55/EC (Úř. věst. L 280, 23.10.1997, s. 18).";

e) příloha II se nahrazuje přílohou I této směrnice;

f) příloha III se nahrazuje přílohou II této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dvou let od vstupu této směrnice v platnost. Uvědomí o tom Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. února 1998.

Za Evropský parlament

předseda

J. M. GIL-ROBLES

Za Radu

předseda

J. CUNNINGHAM

PŘÍLOHA I

"PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ ROVNICE VYJADŘUJÍCÍ EKVIVALENT PŮJČEK NA JEDNÉ STRANĚ A SPLÁTEK A POPLATKŮ NA STRANĚ DRUHÉ

[pic]

Význam písmen a symbolů:

K je číslo půjčky

K' je číslo splátky nebo platby poplatků

AK je částka čísla půjčky K

A'K' je částka čísla splátky K'

představuje sčítání

m je číslo poslední půjčky

m' je číslo poslední splátky nebo platby poplatků

tK je interval, vyjádřený v rocích a zlomcích roku, mezi datem půjčky č. 1 a daty následujících půjček č.2 až m'

tK' je interval, vyjádřený v rocích a zlomcích roku, mezi datem půjčky č. 1 a dat splátek nebo plateb poplatků č. 1 až m'

i je sazba v procentech, kterou lze vypočítat (algebraicky, postupnými aproximacemi nebo pomocí počítačového programu) v případech, kdy jsou ostatní položky v rovnici známé z dohody nebo jinak.

Poznámky:

a) Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně placeny ve stejných intervalech.

b) Počáteční datum je datem první půjčky.

c)Časové intervaly použité ve výpočtu se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, že rok má 365 dní nebo 365,25 dní nebo (u přestupných let) 366 dní, 52 týdnů nebo 12 stejně dlouhých měsíců; vzhledem k tomu že se má za to že stejně dlouhý měsíc má 30,41666 dní (tzn. 365/12).

d)Výsledek výpočtu bude vyjádřen s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Při zaokrouhlování na patřičné desetinné místo se uplatní následující pravidlo:

Je-li hodnota číslice na desetinném místě, následujícím za patřičným desetinným místem, rovná 5 nebo větší než 5, hodnota číslice na patřičném desetinném místě vzroste o jednu.

e) Členské státy zajistí, aby se použitelnými způsoby řešení dospělo k výsledkům shodným s výsledky příkladů uvedených v příloze III."

PŘÍLOHA II

"PŘÍLOHA III

PŘÍKLADY VÝPOČTU

A. VÝPOČET ROČNÍ SAZBY V PROCENTECH NA KALENDÁŘNÍM ZÁKLADĚ (1 ROK = 365 DNÍ (NEBO 366 DNÍ V PŘESTUPNÝCH LETECH)).

První příklad

Zapůjčená částka: S = 1 000 ECU dne 1. ledna 1994.

Je splacena jedinou splátkou ve výši 1 200 ECU dne 1. ledna 1995, tj. 1,5 roku nebo 546 dní (365 + 181), po datu půjčky.

Máme rovnici:

[pic]

nebo:

[pic]

[pic]

[pic]

Výsledek bude zaokrouhlený na 13 % (nebo na 12,96 %, upřednostňuje-li přesnost na dvě desetinná místa).

Druhý příklad

Půjčená částka je S = 1 000 ECU, ale věřitel si ponechá 50 ECU na administrativní výlohy, takže výše půjčky je ve skutečnosti 950 ECU,stejně jako v prvním příkladu, dne 1. ledna 1995 činí splátka 1 200 ECU.

Máme rovnici:

[pic]

nebo:

[pic]

[pic]

[pic]

Výsledek bude zaokrouhlený na 16,9 %.

Třetí příklad

Dne 1. ledna 1994 je půjčená částka 1 000 ECU, splácí se v dvou splátkách, obě po 600 ECU - první splátka po 1 roku, druhá po 2 letech.

Máme rovnici:

[pic]

Rovnice se vyřeší algebraicky a jejím výsledkem bude i = 0,1306623, zaokrouhleno na 13,1 % (nebo 13,07 %, upřednostňuje-li přesnost na dvě desetinná místa).

Čtvrtý příklad

Dne 1. ledna 1994 je půjčená částka 1 000 ECU, a částky splácené dlužníkem činí:

Po 3 měsících (0,25 roku/90 dní): 272 ECU

Po 6 měsících (0,5 roku/181 dní): 272 ECU

Po 12 měsících (1 rok/365 dní): 544 ECU

Celkem: 1 088 ECU

Máme rovnici:

[pic]

Tato rovnice umožňuje, aby výpočet i byl proveden postupnými aproximacemi, což lze naprogramovat na kapesní kalkulačce.

Výsledek je i = 0,13226, zaokrouhleno na 13,2 % (nebo na 13,23 %, upřednostňuje-li přesnost na dvě desetinná místa).

B. VÝPOČET ROČNÍ SAZBY V PROCENTECH NA ZÁKLADĚ BĚŽNÉHO ROKU (1 ROK = 365 DNÍ NEBO 365,25 DNÍ, 52 TÝDNŮ, NEBO 12 STEJNĚ DLOUHÝCH MĚSÍCŮ).

První příklad

Zapůjčená částka: S = 1 000 ECU

Tato je splacená jedinou splátkou ve výši 1 200 ECU, a to 1,5 roku (tj. 1,5 x 365 = 547,5 dne, 1,5 x 365,25 = 547,875 dne, 1,5 x 366 = 549 dní, 1,5 x 12 = 18 měsíců, nebo 1,5 x 52 = 78 týdnů) po datu půjčky.

Máme rovnici:

[pic]

nebo:

[pic]

[pic]

[pic]

Výsledek bude zaokrouhlený na 12,9 % (nebo na 12,92 %, upřednostňuje-li přesnost na dvě desetinná místa).

Druhý příklad

Zapůjčená částka je S = 1 000 ECU, ale věřitel si ponechá 50 ECU na administrativní výlohy, takže výše půjčky je ve skutečnosti ECU 950; jako v prvním příkladu, je splacení částky 1 200 ECU termínováno 1,5 rokem po datu půjčky.

Máme rovnici:

[pic]

nebo:

[pic]

[pic]

[pic]

Výsledek bude zaokrouhlený na 16,9 % (nebo na 16,85 %, upřednostňuje-li přesnost na dvě desetinná místa).

Třetí příklad

Dne 1. ledna 1994 je vypůjčena částka 1 000 ECU, splácí se v dvou splátkách, obě po 600 ECU - první splátka po 1 roce, druhá po 2 letech.

Máme rovnici:

[pic]

[pic]

[pic]

Rovnice se vyřeší algebraicky a jejím výsledkem bude i = 0,13066, po zaokrouhlení 13,1 % (nebo 13,07 %, upřednostňuje-li přesnost na dvě desetinná místa).

Čtvrtý příklad

Dne 1. ledna 1994 je vypůjčena částka S = 1000 ECU a částky, které má splatit dlužník činí:

Po 3 měsících (0,25 roku/13 týdnů/91,25 dne/91,3125 dne): 272 ECU

Po 6 měsících (0,5 roku/26 týdnů/182,5 dne/182,625 dne): 272 ECU

Po 12 měsících (1 rok/52 týdnů/365 dní/365,25 dne): 544 ECU

Celkem: 1 088 ECU

Máme rovnici:

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Tato rovnice umožňuje, aby výpočet i byl proveden postupnými aproximacemi, což lze naprogramovat na kapesní kalkulačce.

Výsledek je i = 0,13185, po zaokrouhlení 13,2 % (nebo na 13,19 %, upřednostňuje-li přesnost na dvě desetinná místa).

[1] Úř. věst. C 235, 13.8.1996, s. 8 a Úř. věst. C 137, 3.5.1997, s. 9.

[2] Úř. věst. C 30, 30.1.1997, s. 94.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 20. února 1997 (Úř. věst. C 85, 17.3.1997, s. 108), společný postoj Rady ze dne 7. července 1997 (Úř. věst. C 284, 19.9.1997, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 1997 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 42, 12.2.1987, s. 48. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 90/88/EHS (Úř. věst. L 61, 10.3.1990, s. 14).

Top