EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R1661

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1661/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985, yhteisön siirtotyöläisten sosiaaliturvaa koskevien sääntöjen teknisestä mukauttamisesta Grönlannin osalta

OJ L 160, 20.6.1985, p. 7–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 148 - 149
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 148 - 149
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 67 - 68
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 67 - 68
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 317 - 318
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 317 - 318
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 317 - 318
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 317 - 318
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 317 - 318
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 317 - 318
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 317 - 318
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 317 - 318
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 317 - 318
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 43 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 43 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 9 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1661/oj

31985R1661

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1661/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985, yhteisön siirtotyöläisten sosiaaliturvaa koskevien sääntöjen teknisestä mukauttamisesta Grönlannin osalta

Virallinen lehti nro L 160 , 20/06/1985 s. 0007 - 0008
Espanjank. erityispainos: Luku 05 Nide 4 s. 0148
Portugalink. erityispainos: Luku 05 Nide 4 s. 0148
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 4 s. 0067
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 4 s. 0067


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1661/85,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985,

yhteisön siirtotyöläisten sosiaaliturvaa koskevien sääntöjen teknisestä mukauttamisesta Grönlannin osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 51 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt kuultuaan siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikuntaa,

sekä katsoo, että

sopimus, joka muuttaa Grönlannin osalta yhteisöjen perustamissopimuksia(1), tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985,

asetuksen (ETY) N:o 574/722(2) liitteitä, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina asetuksella (ETY) N:o 1660/85(3), olisi muutettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon asetuksen (ETY) N:o 1408/713(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1660/85, uusi perustamissopimusten soveltamisalaa vastaava soveltamisala,

Grönlannissa työskennelleiden jäsenvaltioiden kansalaisten oikeudet, jotka on saavutettu tai joita on ansaittu aikana, jolloin Grönlanti kuului Euroopan yhteisöihin, sekä sellaisten kansalaisten tänä aikana saavuttamat oikeudet, jotka työskentelivät jäsenvaltion alueella ja jotka asuivat Grönlannissa, olisi turvattava, ja

on suotavaa säilyttää sellaisten palkattujen työntekijöiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien ja heidän perheenjäsentensä etuutta koskevat oikeudet sairauden ja äitiyden osalta asuttaessa toimivaltaisen valtion ulkopuolella, joiden tila vaatii tällaisten etuuksien välitöntä antamista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan seuraavat jaksot asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteistä:

- liitteessä 1 olevasta B jaksosta:

4 kohta;

- liitteessä 2 olevasta B jaksosta:

otsikko "1. Tanska, poikkeuksena Grönlanti" ja 2 kohta,

- liitteessä 3 olevasta B jaksosta:

otsikko "1. Tanska, poikkeuksena Grönlanti" ja II kohta,

- liitteessä 4 olevasta B jaksosta:

otsikko "1. Tanska, poikkeuksena Grönlanti" ja II kohta,

- liitteessä 10 olevasta B jaksosta:

otsikko "1. Tanska, poikkeuksena Grönlanti" ja II kohta,

2 artikla

Tämä asetus ei vaikuta:

- muiden Grönlannissa työskennelleiden jäsenvaltioiden kansalaisten kuin Tanskan kansalaisten oikeuksiin, jotka on saavutettu tai joita on ansaittu aikana, jona Grönlanti kuului Euroopan yhteisöihin,

- jäsenvaltioiden kansalaisten, jotka ovat työskennelleet muun jäsenvaltion kuin Tanskan alueella ja jotka asuvat Grönlannissa, oikeuksiin, jotka on saavutettu tai joita on ansaittu aikana, jona Grönlanti kuului Euroopan yhteisöihin.

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 kohdan sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 21 ja 23 artiklan säännökset jäävät voimaan jäsenvaltioiden kansalaisten osalta oleskeltaessa Grönlannissa ja täytettäessä muiden jäsenvaltioiden kuin Tanskan lainsäädännön edellytykset.

Sopimus, joka muuttaa Grönlannin osalta Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia, ei rajoita ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettujen säännösten soveltamista, jos Tanskan kansalaiset, jotka asuvat Grönlannissa, oleskelevat muun jäsenvaltion kuin Tanskan alueella.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1985 alkaen.

Kuitenkin 3 artiklaa sovelletaan vasta tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä kesäkuuta 1985.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. DE MICHELIS

(1) EYVL N:o L 29, 1.2.1985, s. 1

(2) EYVL N:o L 74, 27.3.1972, s. 1

(3) EYVL N:o L 160, 20.6.1985, s. 1

(4) EYVL N:o 149, 5.7.1971, s. 2

Top