EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0111

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta

COM/2020/111 final

Brüssel,13.3.2020

COM(2020) 111 final

2020/0042(COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta

(EMPs kohaldatav tekst)


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Määruses (EMÜ) nr 95/93 1 on sätestatud eeskirjad teenindusaegade jaotamise kohta ELi lennujaamades. Määruse artikkel 10 sisaldab „kasuta või kaota“ reeglit, mille kohaselt lennuettevõtjad peavad teatava sõiduplaaniperioodi (suve- või talvehooaja) jooksul kasutama vähemalt 80 % neile antud teenindusaegadest, et säilitada õigus samade teenindusaegade sarja (eelnevalt antud õigused) kasutamiseks järgmise aasta vastaval sõiduplaaniperioodil.

SARS-CoV-2 viiruse puhang on tekitanud lennuettevõtjatele suuri probleeme ja vähendanud alates 2020. aasta algusest oluliselt lennuliiklust kogu maailmas. Euroopa lennuettevõtjate jaoks hakkas viiruse mõju tunda andma Hiina Rahvavabariiki ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonda suunduvate ning sealt väljuvate lendude puhul 2020. aasta jaanuaris, kuid viiruse levik pärast 2020. aasta jaanuari on põhjustanud olukorra üldise halvenemise ka Euroopas. Epideemia edasist arengut ja selle mõju kestust ei ole võimalik prognoosida.

Võttes arvesse nõudluse vähenemist reisijate hulgas, on lennuettevõtjad juba alustanud lendude tühistamist ja teevad seda ka edaspidi, mistõttu teenindusaegade kasutamine jääb 2019.–2020. aasta talve- ja 2020. aasta suvehooajal allapoole määrusega kehtestatud 80 % künnist.

Kui ajavahemikus 2009–2019 suurenes reisijate arv Euroopas keskmiselt 3,3 % aastas, siis 2020. aasta märtsi kahel esimesel nädalal vähenes lendude arv Eurocontroli andmetel 2019. aasta sama ajavahemikuga võrreldes 10 %. Arvestades kriisist tingitud nõudluse vähenemist, on enamik Euroopa lennuettevõtjaid hakanud lennukeid maa peale jätma. See annab alust arvata, et lendude arv väheneb tulevikus veelgi. Käesolevat aastat iseloomustav negatiivne suundumus jätkub ka pärast suvehooaja algust ja IATA sõnul väheneb lennuettevõtjatele tehtud broneeringute arv ajavahemikus märts kuni juuni 2020 väljaspool Itaaliat käitatavate lennuliinide puhul eelmise aastaga võrreldes 40–60 %, mõjutades lühimaalende mõnevõrra rohkem kui pikamaalende. Itaaliat teenindavatel liinidel vähenes broneeringute hulk 2020. aasta märtsi alguses üle 50 % ja lendude täituvus oli vaid 40 %.

Euroopa lennujaamad omalt poolt prognoosivad 2020. aasta esimeses kvartalis reisijate arvu vähenemist 67 miljoni võrra. Selline olukord mõjutab oluliselt lennutransporti kogu liidus.

Eurocontrolilt, lennuettevõtjatelt ja lennujaamadelt tänaseks saadud teabe põhjal on mõistlik eeldada, et praegune olukord, mida iseloomustab nõudluse erakordne vähenemine, jääb kestma ka 2020. aasta märtsis, aprillis, mais ja juunis.

Vastavalt teenindusaegade määrusele on lennuettevõtjad selleks, et neil säiliks õigus kasutada järgmise aasta samal hooajal samu teenindusaegu, kohustatud kasutama vähemalt 80 % teenindusaegadest sellel sõiduplaani perioodil, milleks need teenindusajad neile anti. Kuna praegu puuduvad meetmed, mille abil kõnealuse arvutuse tagajärgi praegusest olukorrast lähtuvalt neutraliseerida, on tõenäoline, et lennuettevõtjad püüavad eelnevalt antud õiguste säilitamiseks käitada suurt hulka väga väikese täituvusega lende, mis suurendab nii rahalist kahju kui ka negatiivset keskkonnamõju.

Vastavalt määrusele (EMÜ) nr 95/93 vastutab teenindusaegade jaotamise eest ainuisikuliselt koordinaator, kes peab täitma kõnealusest määrusest tulenevaid kohustusi [määruse (EMÜ) nr 95/93 artikli 4 lõige 5]. Koordinaator on teenindusaegade jaotamisel erapooletu ja mitte keegi ei või talle juhiseid anda.

Eespool kirjeldatud asjaolusid arvesse võttes tuleks määrust (EMÜ) nr 95/93 muuta, et tagada lennuettevõtjatele eelnevalt antud õiguste kaitse selliste teenindusaegade puhul, mis jäävad kasutamata ajavahemikus, mil SARS-CoV-2 puhang on lennundusturgu kõige rohkem mõjutanud. Kõnealune ajavahemik hõlmab neljakuulist perioodi alates 2020. aasta märtsist kuni 2020. aasta juunini ja seda kohaldatakse kõikide lendude suhtes. Kuna SARS-CoV-2 viiruse puhangu oluline mõju ilmnes kõigepealt Hiina Rahvavabariigis ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnas, tehakse ettepanek, et kõnealuseid turge teenindavate lendude jaoks eraldatud teenindusaegade puhul tuleks eelnevalt antud õiguste kaitse tagada veelgi pikema ajavahemiku jooksul. See pikendatud ajavahemik algab 23. jaanuaril 2020, mil ametiasutused sulgesid esimese lennujaama Hiina Rahvavabariigis.

Käesolev muudatusettepanek kujutab endast eeskirja, mille kohaselt koordinaatorid peavad kõnealusteks võrdlusperioodideks antud teenindusaegu käsitama kasutatud teenindusaegadena. See eeskiri leevendaks praeguse kriisi mõju ja tagaks lennuettevõtjatele asjaomase perioodi teenindusaegade suhtes õiguskindluse. Koordinaatorid võivad vastavalt vajadusele ümber jaotada kõik teenindusajad, mille lennuettevõtjad seoses eeskirja kohaldamisega kasutamata jätavad. Selline ümberjaotamine oleks oma olemuselt ajutine ega mõjutaks teenindusajast loobunud lennuettevõtja olukorda, kuna kavandatud eeskirja kohaselt käsitatakse vabastatud teenindusaegu lennuettevõtja kasutatud teenindusaegadena.

Praegu on raske ette näha, millal rahvatervise olukord normaliseerub ja tarbijate usaldus taastub. Kavandatud meetme pikendamine nii, et see hõlmaks kogu 2020. aasta suvehooaega (mis lõpeb 24. oktoobril 2020) võib olla selgelt määratletud eesmärki arvestades ebaproportsionaalne, kui rahvatervise olukord peaks vahepeal normaliseeruma. Seetõttu tehakse ettepanek anda komisjonile õigus vajaduse korral pikendada delegeeritud õigusaktidega ajavahemikku, mille jooksul meetmeid kohaldatakse. Komisjon peaks selliste otsuste tegemisel tuginema kõige uuemale kättesaadavale teabele, mille on avaldanud võrgu haldaja ülesandeid täitev Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon (Eurocontrol), ning asjakohastele teaduslikele nõuannetele.

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Määruses (EMÜ) nr 95/93 ei ole käsitletud probleeme, mille põhjuseks on asjaolu, et lennuettevõtjad ei suuda SARS-CoV-2 puhangu tõttu tagada teenindusaegade säilimist järgnevatel sõiduplaaniperioodidel. Seepärast tuleks asjaomast määrust muuta, et leevendada praeguse kriisi mõju, tagada lennuettevõtjatele õiguskindlus ja säilitada Euroopa teenindusaegade jaotamise süsteemi ühtsus.

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Lennunduse ja sellega seotud teenuste siseturu tõhus toimimine sõltub lennuettevõtjate majandustulemustest. Praeguse SARS-CoV-2 puhangu negatiivsed majanduslikud tagajärjed võivad ohustada lennuettevõtjate finantsolukorda ning avaldada olulist negatiivset mõju transpordisüsteemile ja kogu majandusele. Seepärast on teenindusaegade määruse muutmine lennuettevõtjate ühe praeguse põhimure lahendamiseks äärmiselt oluline.

Meede teenib ka olulist jätkusuutlikkuse eesmärki, kuna sellega kaotatakse lennuettevõtjate motivatsioon teenindada vähese täituvusega lende üksnes selleks, et kaitsta oma teenindusaegu.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Algatus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikel 2. Kõnealune säte võimaldab vastu võtta kõik asjakohased lennutranspordialased sätted ja see oli ka määruse (EMÜ) nr 95/93 vastuvõtmise aluseks.

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Liikmesriigid ei suuda ettepaneku eesmärke täielikult saavutada järgmis(t)el põhjus(t)el. Määrusega (EMÜ) nr 95/93 ei ole ette nähtud võimalust, et liikmesriigid saaksid kohustada koordinaatoreid käsitama kasutamata teenindusaegu kasutatavate teenindusaegadena. Seda eesmärki on võimalik saavutada üksnes siis, kui liit asjaomast määrust muudab.

Proportsionaalsus

Ettepanek ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik, et saavutada eesmärk leevendada määruse (EMÜ) nr 95/93 kohaldamise kaudu praeguse SARS-CoV-2 puhangu mõju. Kavandatav meede on proportsionaalne ka selles osas, mis hõlmab asjaomase meetme õigeaegset kohaldamist eri liiki sihtkohtade suhtes.

Vahendi valik

Eesmärgi saavutamiseks peab õigusakt olema vahetult ja üldiselt kohaldatav samamoodi kui määrus (EMÜ) nr 95/93. Seepärast on määrus asjakohane õiguslik vahend.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Tegemist on kiireloomulise meetmega, mis on tingitud SARS-CoV-2 viiruse äkilisest ja ettenägematust puhangust ning sellele järgnenud Covid-19 nakkuse levikust. Seetõttu ei ole õigusloome kvaliteedi programmi kohaldamine kõnealuse meetme puhul asjakohane ja järelhindamist ei ole tehtud.

Meede on oma ulatuselt ja mõjult siiski sarnane määruse (EMÜ) nr 95/93 varasemate muudatustega, mis on tehtud seoses muude hädaolukordadega. Selliseid muudatusi kohaldati näiteks

2002. aastal pärast 9/11 terrorirünnakuid (määrus (EÜ) nr 894/2002);

2003. aastal pärast Iraagi sõda ja raske ägeda respiratoorse sündroomi (SARS) puhangut (määrus (EÜ) nr 1554/2003) ning

2009. aastal ülemaailmse finantskriisi ajal (määrus (EÜ) nr 545/2009).

Konsulteerimine sidusrühmadega

Probleemi kiireloomulisuse tõttu ei ole sidusrühmadega ametlikult konsulteeritud. Siiski on nii liikmesriikide ametiasutused kui ka sidusrühmad kutsunud komisjoni üles võtma vastu ettepanek asjakohaste meetmete kohaldamiseks määruse (EMÜ) nr 95/93 kaudu.

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Nagu eespool selgitatud, ei olnud eksperdiarvamusi olukorra kiireloomulisuse tõttu võimalik nõuetekohaselt koguda. Komisjon on siiski arvesse võtnud kogemusi, mis on saadud määruse (EMÜ) nr 95/93 kohaldamisel ja muutmisel olukorras, kus kasutati ka ekspertidega konsulteerimist.

Mõju hindamine

Olukorra kiireloomulisuse tõttu ei ole mõjuhinnangut läbi viidud. Meede on ulatuse ja mõju poolest sarnane määruse (EMÜ) nr 95/93 varasemate muudatustega, mis on tehtud seoses muude hädaolukordadega. Meetme eesmärk on leevendada reegli „võta või jäta“ kohaldamisest tingitud rahalist kahju lennuettevõtjatele ning vähendada kahjulikku keskkonnamõju.

Põhiõigused

Ei kohaldata.

4.MÕJU EELARVELE

Ei kohaldata.

5.MUU TEAVE

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Meede ei hõlma konkreetset järelevalve- ega aruandluskorda, kuid komisjoni tuleks kohustada jälgima SARS-CoV-2 puhangu arengut ja selle mõju lennutranspordile ning anda komisjonile vajaduse korral õigus võtta vastu delegeeritud õigusakt, et pikendada meetmega hõlmatud ajavahemikke.

Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus

Artikkel 10a asendatakse uue artikliga, mis kohustab koordinaatoreid eelnevalt antud õiguste kasutamist hinnates lähtuma eeldusest, et ajavahemikus 1. märts 2020 kuni 30. juuni 2020 on teenindusaegu kasutanud lennuettevõtja, kellele need esialgu anti. EList Hiina Rahvavabariiki ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonda suunduvate ning sealt saabuvate lendudega seotud teenindusaegade puhul kohaldatakse asjaomast eeldust pikema ajavahemiku suhtes (alates 23. jaanuarist 2020). Eeltingimusena nõutakse, et kõik pärast kavandatud määruse jõustumist vabanevad teenindusajad tuleb tagastada teenindusaegade koordinaatorile. Tagastatud teenindusajad jaotatakse ümber teistele lennuettevõtjatele, kuid nende puhul ei ole selliseid ümberjaotatud teenindusaegu eelnevalt antud õiguste säilitamiseks lubatud arvesse võtta.

Artikliga 10a antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, kui SARS-CoV-2 puhanguga seotud kriisile lahendust ei leita ja selle negatiivne mõju lennutranspordile, sealhulgas lennuaegade jaotamisega seotud eelnevalt antud õigustele säilitamisele, jätkub ka edaspidi. Haiguspuhangu kiiret levikut silmas pidades on vaja, et delegeeritud õigusaktid võetakse vastu kiirmenetluse korras,

2020/0042 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 2 ,

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust 3 ,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)Ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviiruse 2 (SARS-CoV-2) põhjustatud COVID-19 haiguse puhang on tekitanud olukorra, kus lennuliikluse maht on nõudluse järsu languse ning liikmesriikide ja kolmandate riikide poolt haiguspuhangu piiramiseks võetud otsemeetmete tõttu märkimisväärselt kahanenud. Hiina Rahvavabariigi ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna puhul andsid haiguspuhangu tagajärjed end lennuettevõtjatele tunda juba 2020. aasta jaanuaris; alates 1. märtsist 2020 halvenes olukord veelgi ning tõenäoliselt mõjutab viiruse levik vähemalt kaht sõiduplaaniperioodi, nimelt 2019.–2020. aasta talve- ja 2020. aasta suvehooaja sõiduplaaniperioode.

(2)Kuna lennuettevõtja olukorda kontrollida ei saa, on lennuteenuste vabatahtlik või kohustuslik tühistamine lennuettevõtja poolt vajalik või õiguspärane reaktsioon tekkinud olukorrale. Vabatahtlikud tühistamised aitavad kaitsta lennuettevõtjate finantsolukorda ja vältida selliste tühjade või peaaegu tühjade lendude keskkonnamõju, mida käitatakse vaid selleks, et lennuettevõtja säilitaks teenindusajad, mille alusel ta lende käitab.

(3)ELi võrgu haldajana tegutseva Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (Eurocontrol) avaldatud andmete kohaselt vähenes Euroopa piirkonna lennuliiklus 2020. aasta märtsi esimesel poolel eelmise aastaga võrreldes vähemalt 10 %. Lennuettevõtjate sõnul on broneeringute arv järsult langenud ja nad on haiguspuhangu tõttu sunnitud tühistama suure hulga 2019.–2020. aasta talviseks ja 2020. aasta suviseks sõiduplaaniperioodiks kavandatud lende.

(4)Vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 95/93 artikli 8 lõikele 2 koostoimes artikli 10 lõikega 2 võib lennuettevõtja, kes ei ole sõiduplaani perioodi jooksul suutnud koordineeritud lennujaamas talle antud teenindusaegade sarjast kasutada vähemalt 80 %, kaotada õiguse samale teenindusaegade sarjale.

(5)Vastavalt määruse (EMÜ) nr 95/93 artikli 10 lõikele 4 võivad teenindusaegade koordinaatorid jätta varasema eelisõiguse arvutamisel arvesse võtmata lennujaamade teenindusaegade kasutamata jätmise ajavahemikel, mil lennuettevõtja ei saa kavandatud lennuteenuseid osutada näiteks lennujaamade sulgemise tõttu. Siiski ei ole selles artiklis käsitletud selliseid olukordi nagu SARS-CoV-2 puhang. Seepärast tuleks vastu võtta asjakohane meede.

(6)Teadaolevate broneeringute arvu ja epidemioloogilisi prognoose silmas pidades võib praegu põhjendatult eeldada, et ajavahemikul 1. märtsist 2020 kuni vähemalt 30. juunini 2020 tühistatakse SARS-CoV-2 puhangu tõttu suur hulk broneeringuid. Kõnealuseks ajavahemikuks antud teenindusaegade kasutamata jätmine ei tohiks viia selleni, et lennuettevõtjad kaotaksid oma varasema eelisõiguse, mis neile tavaolukorras oleks ette nähtud. Seepärast on vaja kindlaks määrata tingimused, mille täitmise korral tuleks kasutamata jäänud teenindusaegu järgmisel asjaomasel hooajal käsitada kasutatud teenindusaegadena.

(7)Lennuoperatsioone koordineerivate lennujaamade teenindusajad on väärtuslik majanduslik ressurss. Vaatamata lennuliikluse mahu üldisele vähenemisele ei tohiks lennuteenuste tühistamine takistada lennujaama teenindusaegade kasutamist teiste lennuettevõtjate poolt, kel võib olla soov kasutada neid ajutiselt, ilma et see mõjutaks eelnevalt antud õiguste arvestamist. Seega kui lennuettevõtja, kellele teenindusajad anti, neid ei kasuta, peaks ta asjaomased teenindusajad viivitamata tagastama koordinaatorile.

(8)SARS-CoV-2 puhangu edasist arengut ja selle mõju lennuettevõtjatele on raske prognoosida. Komisjon peaks pidevalt analüüsima SARS-CoV-2 mõju lennutranspordisektorile ning liidul peaks olema võimalik pikendada põhjendamatu viivituseta ajavahemikku, mille jooksul käesoleva määrusega ette nähtud meetmeid kohaldatakse, kui ebasoodsad tingimused püsivad.

(9)Selleks et pikendada käesolevas määruses sätestatud meetmete kehtivust, kui see on vajalik ja põhjendatud, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, et pikendada selles sätestatud meetmete kohaldamisaega. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(10)Kuna kavandatud meetmeid õigustavad erandlikud asjaolud nõuavad kiiret tegutsemist, on asjakohane teha erand Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4 osutatud kaheksa nädala pikkusest tähtajast.

(11)Kuna kindlaksmääratud meetmeid õigustavad erandlikud asjaolud nõuavad kiiret tegutsemist, on asjakohane ette näha, et käesolev määrus jõustub viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 95/93 muudetakse järgmiselt.

(1)Artikkel 10 a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10 a

1.    Artikli 8 lõike 2 ja artikli 10 lõike 2 kohaldamisel käsitavad koordinaatorid ajavahemikuks 1. märts 2020 kuni 30. juuni 2020 antud teenindusaegu selle lennuettevõtja poolt kasutatud teenindusaegadena, kellele need algselt anti.

2.    Artikli 8 lõike 2 ja artikli 10 lõike 2 kohaldamisel käsitavad koordinaatorid ajavahemikuks 23. jaanuar 2020 kuni 29. veebruar 2020 antud teenindusaegu selle lennuettevõtja poolt kasutatud teenindusaegadena, kellele need algselt anti, juhul kui tegemist on lennuteenuste osutamisega Euroopa Liidu lennujaamade ja Hiina Rahvavabariigi või Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna lennujaamade vahel.

3.    Selliste teenindusaegade suhtes, mille kuupäev on hilisem kui üks nädal pärast käesoleva määruse jõustumist, kohaldatakse lõiget 1 üksnes juhul, kui asjaomased kasutamata teenindusajad on koordinaatorile teistele lennuettevõtjatele ümberjaotamiseks kättesaadavaks tehtud.

4.    Kui komisjon leiab ELi võrgu haldajana tegutseva Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (Eurocontrol) avaldatud andmetele tuginedes, et lennuliikluse maht on eelmise aasta vastava perioodiga võrreldes jätkuvalt vähenenud ja väheneb tõenäoliselt ka edaspidi, ning parimatele kättesaadavatele teaduslikele andmetele tuginedes, et selline olukord tuleneb SARS-CoV-2 puhangu mõjust, võtab komisjon kooskõlas artikliga 12a vastu delegeeritud õigusaktid, et vastavalt muuta lõikes 1 kindlaksmääratud ajavahemikku.

5.    Komisjon jälgib pidevalt olukorda, võttes arvesse lõikes 4 sätestatud kriteeriume. Komisjon esitab talle kättesaadava teabe põhjal asjakohase kokkuvõtva aruande hiljemalt 15. aprilliks 2020. Vajaduse korral võtab komisjon võimalikult kiiresti vastu lõikes 4 sätestatud delegeeritud õigusakti.

6.    Kui see SARS-CoV-2 pikaajalise mõju tõttu Euroopa Liidu lennutranspordisektorile tungivalt vajalikuks osutub, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 12b sätestatud menetlust.“;

(2)lisatakse artiklid 12a ja 12b:

Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.    Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.    Artiklis 10a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile üheks aastaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

3.    Euroopa Parlament või nõukogu võivad artiklis 10a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.    Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.    Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.    Artikli 10a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 12b

Kiirmenetlus

1.    Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.    Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid artikli 12a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel    Nõukogu nimel

president    eesistuja

(1)    Nõukogu 18. jaanuari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 1).
(2)    ELT C ..., ..., lk …
(3)    ELT C ..., ..., lk …
Top