EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0111

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta

COM/2020/111 final

Bryssel 13.3.2020

COM(2020) 111 final

2020/0042(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Asetuksessa (ETY) N:o 95/93 1 vahvistetaan EU:n lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevat säännöt. Asetuksen 10 artikla sisältää ”käytä tai menetä” -säännön, jonka mukaan lentoliikenteen harjoittajien on käytettävä vähintään 80 prosenttia niille jaetuista lähtö- ja saapumisajoista tietyllä aikataulukaudella (kesä- tai talvikaudella) säilyttääkseen etuoikeuden samaan lähtö- ja saapumisaikojen sarjaan seuraavan vuoden vastaavalla aikataulukaudella (niin kutsutut saavutetut oikeudet).

SARS-CoV-2-virusepidemian puhkeaminen aiheuttaa lentoliikenteen harjoittajille vakavia vaikutuksia, joiden vuoksi lentoliikenne on vähentynyt merkittävästi koko maailmassa vuoden 2020 alusta alkaen. Eurooppalaisten lentoliikenteen harjoittajien osalta tämä koski aluksi EU:n ja Kiinan kansantasavallan ja Hongkongin erityishallintoalueen välisiä lentoja, mutta viruksen leviäminen tammikuusta 2020 lähtien on heikentänyt tilannetta yleisemmin myös Euroopassa. Epidemian kehittymistä tai sen vaikutusten kestoa on mahdotonta ennustaa.

Koska kysyntä on vähentynyt matkustajien taholta, lentoliikenteen harjoittajat ovat jo alkaneet perua lentoja ja jatkavat niiden perumista, mikä johtaa siihen, että lähtö- ja saapumisaikojen käyttö jää talvikaudella 2019–2020 ja kesäkaudella 2020 alle asetuksessa määrätyn 80 prosentin kynnysarvon.

Vuosina 2009–2019 matkustajamäärät kasvoivat Euroopassa keskimäärin 3,3 prosenttia vuodessa, mutta nyt Eurocontrol on ilmoittanut lentojen määrän vähentyneen 10 prosenttia maaliskuun 2020 kahden ensimmäisen viikon aikana verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2019. Kriisin vähentäessä kysyntää useimmat eurooppalaiset lentoliikenteen harjoittajat ottavat lentokoneita pois liikenteestä. Tämä viittaa siihen, että lentojen määrän väheneminen jatkuu. Negatiivinen suuntaus aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna ulottuu kesäkaudelle, jonka osalta lentoliikenteen harjoittajien ennakkovaraukset maalis- ja kesäkuun 2020 väliseksi ajaksi vähenevät IATA:n mukaan muilla kuin Italian reiteillä 40–60 prosenttia vuosimuutoksena laskettuna. Tämä vaikutus on jonkin verran suurempi lyhyillä kuin pitkillä lentoreiteillä. Italian reiteille tehdyt varaukset vähenivät maaliskuun 2020 alussa yli 50 prosenttia, ja käyttöasteet olivat niinkin alhaiset kuin 40 prosenttia.

Euroopan lentoasemat ennustavat puolestaan, että ne menettävät 67 miljoonaa matkustajaa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä ilmiö aiheuttaa vakavaa haittaa lentoliikenteelle koko unionissa.

Eurocontrolilta, lentoliikenteen harjoittajilta ja lentoasemilta saatavilla olevien tietojen perusteella on kohtuullista olettaa, että nykyinen tilanne, jolle on ominaista poikkeuksellinen kysynnän lasku, jatkuu ainakin maalis-, huhti-, touko- ja kesäkuun 2020 ajan.

Lähtö- ja saapumisaikoja koskevassa asetuksessa edellytetään kuitenkin, että lentoliikenteen harjoittajat käyttävät lähtö- ja saapumisaikoja vähintään 80-prosenttisesti aikataulukaudella, joksi ne on jaettu, varmistaakseen, että niille jaetaan samat lähtö- ja saapumisajat samaksi kaudeksi seuraavaa vuotta varten. Jollei toteuteta mitään toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon nykyisten olosuhteiden vaikutukset tähän laskelmaan, on todennäköistä, että lentoliikenteen harjoittajat toteuttavat useita lentoja hyvin alhaisilla käyttöasteilla suojatakseen saavuttamiaan oikeuksia, mikä kasvattaa taloudellisia tappioita ja aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia.

Asetuksen (ETY) N:o 95/93 mukaan ainoastaan lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattori vastaa lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta ja on velvollinen toimimaan kyseisen asetuksen mukaisesti [asetuksen 4 artiklan 5 kohta]. Koordinaattorit ovat riippumattomia lähtö- ja saapumisaikojen jakamistehtävässään eivätkä ota vastaan ohjeita miltään osapuolelta.

Näissä olosuhteissa asetusta (ETY) N:o 95/93 olisi muutettava lentoliikenteen harjoittajien saavutettujen oikeuksien suojaamiseksi niiden lähtö- ja saapumisaikojen osalta, joita ei ole käytetty aikana, jona SARS-CoV-2-epidemian puhkeaminen on vaikuttanut eniten ilmailumarkkinoihin. Ehdotettu ajanjakso käsittää maaliskuun 2020 ja kesäkuun 2020 välisen neljän kuukauden ajanjakson kaikkien lentojen osalta. Koska SARS-CoV-2-epidemian puhkeamisen vakavat vaikutukset ilmenivät ensiksi Kiinan kansantasavallassa ja Hongkongin erityishallintoalueella, ehdotetaan myös, että saavutettuja oikeuksia suojataan kauemmin niiden lähtö- ja saapumisaikojen osalta, joita käytetään lentoliikenteessä näille markkinoille ja näiltä markkinoilta. Tämä pidempi ajanjakso alkaa 23. tammikuuta 2020, jolloin viranomaiset sulkivat ensimmäisen lentoaseman Kiinan kansantasavallassa.

Tämä muutos annettaisiin sellaisen säännön muodossa, jonka mukaan koordinaattorien on katsottava, että kyseisille viiteajanjaksoille jaettuja lähtö- ja saapumisaikoja on käytetty. Säännöllä lievennettäisiin nykyisen kriisin vaikutuksia ja annettaisiin lentoliikenteen harjoittajille oikeusvarmuutta aikataulukausien kyseisten jaksojen osalta. Koordinaattorit voisivat jakaa lentoliikenteen harjoittajilta vapautuneet lähtö- ja saapumisajat uudelleen tarpeiden mukaan. Tällainen uudelleenjako olisi puhtaasti tilapäisluonteista, eikä se vaikuttaisi niiden lentoliikenteen harjoittajien asemaan, joiden katsotaan ehdotetun säännön nojalla käyttäneen kyseisiä lähtö- ja saapumisaikoja.

Nykytilanteen luonteen vuoksi on vaikea ennustaa millään varmuudella, milloin kansanterveystilanne palautuu normaaliksi ja kuluttajien luottamus palautuu. Ehdotetun toimenpiteen pidentäminen koko kesäkauden 2020 ajaksi (joka päättyy 24. lokakuuta 2020) voisi olla suhteetonta selkeästi määriteltyyn tavoitteeseen nähden, jos tilanne palautuu tällä välin normaaliksi. Sen vuoksi ehdotetaan, että komissiolle siirretään valta pidentää tarvittaessa toimenpiteiden soveltamisaikaa delegoiduilla säädöksillä. Komission olisi perustettava tällaiset päätökset Euroopan lennonvarmistusjärjestössä, jäljempänä ’Eurocontrol’, toimivan EU:n verkon hallinnoijan julkaisemiin tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin ja asiaa koskeviin tieteellisiin lausuntoihin.

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Asetuksessa (ETY) N:o 95/93 ei käsitellä sellaisia ongelmia, joita lentoliikenteen harjoittajat kohtaavat SARS-CoV-2-epidemian puhkeamisen vuoksi ja jotka liittyvät niiden mahdollisuuksiin säilyttää lähtö- ja saapumisaikansa seuraavina aikataulukausina. Sen vuoksi asetusta olisi muutettava, jotta voidaan lieventää nykyisen kriisin vaikutuksia, taata oikeusvarmuus lentoliikenteen harjoittajille ja säilyttää eurooppalaisen lähtö- ja saapumisaikojen jakojärjestelmän yhtenäisyys.

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Ilmailun ja siihen liittyvien palvelujen sisämarkkinoiden tehokas toiminta riippuu lentoliikenteen harjoittajien taloudellisesta suorituskyvystä. Nykyisen SARS-CoV-2-epidemian lentoliikenteen harjoittajille aiheuttamat kielteiset taloudelliset seuraukset voivat vaarantaa niiden taloudellisen vakauden ja haitata vakavasti liikennejärjestelmää ja koko taloutta. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää muuttaa lähtö- ja saapumisaikoja koskevaa asetusta, jotta lentoliikenteen harjoittajien tämänhetkinen merkittävä ongelma saadaan ratkaistua.

Tämä toimenpide palvelee myös tärkeää kestävyystavoitetta, koska sen ansiosta lentoliikenteen harjoittajat eivät pyri harjoittamaan lentoliikennettä alhaisella käyttöasteella pelkästään suojatakseen lähtö- ja saapumisaikojaan.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Aloite perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohtaan. Kyseinen määräys tarjoaa mahdollisuuden antaa kaikki asianmukaiset lentoliikennettä koskevat säännökset, ja se pohjalta on jo annettu asetus (EY) N:o 95/93.

Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)

Ehdotuksen tavoitteita ei voida saavuttaa riittävällä tavalla pelkästään jäsenvaltioiden toimin seuraavista syistä: Asetuksessa (ETY) N:o 95/93 ei anneta jäsenvaltioille mahdollisuutta vaatia koordinaattoreilta, että ne katsovat käyttämättömät lähtö- ja saapumisajat käytetyiksi sellaisista syistä kuin tässä tapauksessa on kyse. Tämä tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan siten, että unioni muuttaa itse asetusta.

Suhteellisuusperiaate

Ehdotuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetetun tavoitteen saavuttamiseksi eli nykyisen SARS-CoV-2-epidemian vaikutusten lieventämiseksi asetuksen (ETY) N:o 95/93 tarkoituksia varten. Ehdotettu toimenpide on näin ollen oikeasuhteinen myös siltä osin kuin on kyse sen ajallisesta soveltamisesta erityyppisiin määräpaikkoihin.

Toimintatavan valinta

Säädöksen tavoitteen saavuttamiseksi säädöksen on oltava suoraan ja yleisesti sovellettavissa samalla tavoin kuin itse asetus (ETY) N:o 95/93. Sen vuoksi asetus on asianmukainen oikeudellinen väline.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Kyseessä on kiireellinen toimenpide, jonka on käynnistänyt äkillinen ja ennalta-arvaamaton SARS-CoV-2-virusepidemia ja siitä johtuva covid-19-taudin leviäminen. Sen vuoksi toimenpiteellä ei ole merkitystä sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman kannalta eikä jälkiarviointeja ole tehty.

Toimenpide vastaa kuitenkin soveltamisalaltaan ja vaikutuksiltaan asetuksen (ETY) N:o 95/93 aiempia muutoksia, jotka on tehty muiden hätätilanteiden vuoksi. Niihin ovat kuuluneet seuraavat:

muutos, joka tehtiin vuonna 2002 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen (asetus (EY) N:o 894/2002);

muutos, joka tehtiin vuonna 2003 Irakin sodan ja vakavan akuutin hengitystieoireyhtymän (SARS) aiheuttaman epidemian vuoksi (asetus (EY) N:o 1554/2003); ja

muutos, joka tehtiin vuonna 2009 maailmanlaajuisen finanssikriisin yhteydessä (asetus (EY) N:o 545/2009).

Sidosryhmien kuuleminen

Asian kiireellisyyden vuoksi virallista sidosryhmien kuulemista ei ole toteutettu. Sekä jäsenvaltioiden viranomaiset että sidosryhmät ovat kuitenkin pyytäneet komissiota antamaan ehdotuksen aiheellisista toimenpiteistä asetuksen (ETY) N:o 95/93 yhteydessä.

Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Kuten edellä on selostettu, asiantuntijatietoa ei ole voitu kerätä normaalilla tavalla tilanteen kiireellisyyden vuoksi. Komissio on kuitenkin hyödyntänyt kokemuksia, joita on saatu asetuksen (ETY) N:o 95/93 soveltamisesta ja aiemmista muutoksista, joiden yhteydessä on kuultu asiantuntijoita.

Vaikutustenarviointi

Asian kiireellisyyden vuoksi vaikutustenarviointia ei ole tehty. Tämä toimenpide vastaa kuitenkin soveltamisalaltaan ja vaikutuksiltaan asetuksen (ETY) N:o 95/93 aiempia muutoksia, jotka on tehty muiden hätätilanteiden vuoksi. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää lentoliikenteen harjoittajille ”käytä tai menetä” -säännön vuoksi aiheutuvia taloudellisia tappioita ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Perusoikeudet

Ei sovelleta.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ei sovelleta.

5.LISÄTIEDOT

Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Toimenpiteeseen ei sisälly erityisiä seuranta- tai raportointijärjestelyjä, mutta komission tulisi seurata SARS-CoV-2-epidemian kehittymistä ja sen vaikutuksia lentoliikenteeseen, ja sille olisi tarvittaessa siirrettävä valta antaa delegoitu säädös, jolla pidennetään ajanjaksoja, joita toimenpide koskee.

Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Asetuksen 10 a artikla korvataan uudella artiklalla, jossa koordinaattorit velvoitetaan saavutettujen oikeuksien kertymistä arvioidessaan katsomaan, että lentoliikenteen harjoittajat, joille on alun perin jaettu lähtö- ja saapumisaikoja 1. maaliskuuta 2020 ja 30. kesäkuuta 2020 väliseksi ajaksi, ovat käyttäneet näitä aikoja. Toimenpiteeseen sisältyy myös aiempi (23. tammikuuta 2020 alkava) ajanjakso, joka koskee EU:n ja Kiinan kansantasavallan ja EU:n ja Hongkongin erityishallintoalueen välisten lentojen lähtö- ja saapumisaikoja. Ehtona on, että ehdotetun asetuksen voimaantulon jälkeisissä tapauksissa tällaiset lähtö- ja saapumisajat palautetaan lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattorille. Palautettuja lähtö- ja saapumisaikoja, jotka jaetaan sen jälkeen uudelleen muille lentoliikenteen harjoittajille, ei hyväksyttäisi niitä käyttävien lentoliikenteen harjoittajien saavutetuiksi oikeuksiksi.

Lisäksi 10 a artiklassa siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, jos SARS-CoV-2-epidemiaan liittyvä kriisi jatkuu ja vaikuttaa yhä haitallisesti lentoliikenteeseen, lähtö- ja saapumisaikoja koskevat saavutetut oikeudet mukaan luettuina. Epidemian nopean kehittymisen vuoksi on tarpeen, että delegoidut säädökset hyväksytään kiireellisellä menettelyllä.

2020/0042 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 2 ,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon 3 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)SARS-CoV-2-viruksen aiheuttama covid-19-tautiepidemia on vähentänyt jyrkästi lentoliikennettä kysynnän merkittävän heikkenemisen ja niiden suorien toimenpiteiden seurauksena, joita jäsenvaltiot ja kolmannet maat ovat toteuttaneet epidemian taltuttamiseksi. Tästä lentoliikenteen harjoittajille aiheutuvat vakavat seuraukset, jotka alkoivat jo tammikuussa 2020 Kiinan kansantasavallan ja Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin osalta, ovat olleet laaja-alaisia 1 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen ja kohdistuvat todennäköisesti ainakin kahteen aikataulukauteen: talvikauteen 2019/2020 ja kesäkauteen 2020.

(2)Nämä olosuhteet eivät ole lentoliikenteen harjoittajien hallittavissa, ja niistä johtuva lentoliikenteen harjoittajien toteuttama vapaaehtoinen tai pakollinen lentoliikenteen peruuttaminen on välttämätön tai oikeutettu reaktio kyseisiin olosuhteisiin. Vapaaehtoisilla peruutuksilla suojataan lentoliikenteen harjoittajien taloudellista vakautta ja vältetään sellaisten tyhjien tai lähes tyhjien lentojen ympäristövaikutukset, jotka toteutetaan pelkästään niihin liittyvien lähtö- ja saapumisaikojen säilyttämiseksi.

(3)Euroopan lennonvarmistusjärjestössä, jäljempänä ’Eurocontrol’, toimivan EU:n verkon hallinnoijan julkaisemat luvut osoittavat, että lentoliikenne on vähentynyt maaliskuun 2020 alkupuoliskolla Euroopan alueella 10 prosenttia vuosimuutoksena laskettuna. Lentoliikenteen harjoittajat raportoivat suuresta ennakkovarausten vähenemisestä ja peruuttavat epidemian vuoksi merkittävän määrän lentoja talviaikataulukaudella 2019–2020 ja kesäaikataulukaudella 2020.

(4)Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 8 artiklan 2 kohdan mukaan, luettuna yhdessä 10 artiklan 2 kohdan kanssa, lentoliikenteen harjoittaja, joka ei käytä vähintään 80 prosenttia sille koordinoidulla lentoasemalla jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen sarjasta, on vaarassa menettää aiemmin saavuttamansa oikeudet näihin lähtö- ja saapumisaikoihin.

(5)Asetuksen (ETY) N:o 95/93 10 artiklan 4 kohdan mukaan lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattorit voivat jättää aiemmin saavutettujen oikeuksien laskennassa huomiotta lähtö- ja saapumisaikojen käyttämättä jättämisen ajanjaksoina, joina lentoliikenteen harjoittaja ei ole pystynyt harjoittamaan suunniteltua lentoliikennettä esimerkiksi lentoasemien sulkemisen vuoksi. Kyseisessä artiklassa ei kuitenkaan käsitellä SARS-CoV-2-epidemian kaltaisia tilanteita. Sen vuoksi on aiheellista toteuttaa tätä tilannetta vastaava toimenpide.

(6)Tiedossa olevien ennakkovarausten ja epidemiologisten ennusteiden perusteella on kohtuullista olettaa tässä vaiheessa, että merkittävä määrä SARS-CoV-2-epidemiasta johtuvia peruutuksia tehdään aikana, joka ulottuu 1 päivästä maaliskuuta 2020 vähintään 30 päivään kesäkuuta 2020. Kyseiseksi ajanjaksoksi jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen käyttämättä jättämisen ei pitäisi johtaa siihen, että lentoliikenteen harjoittajat menettävät aiemmin saavuttamansa oikeudet, joita ne muutoin käyttäisivät. Sen vuoksi on tarpeen määritellä edellytykset, joiden täyttyessä käyttämättömiä lähtö- ja saapumisaikoja olisi pidettävä näitä tarkoituksia varten käytettyinä lähtö- ja saapumisaikoina vastaavan seuraavan kauden osalta.

(7)Lähtö- ja saapumisajat koordinoiduilla lentoasemilla ovat arvokas taloudellinen resurssi. Lentoliikenteen yleisestä vähenemisestä huolimatta lentoliikenteen peruuttaminen ei saisi estää muita lentoliikenteen harjoittajia käyttämästä lähtö- ja saapumisaikoja lentoasemilla, jos ne haluavat kaikesta huolimatta käyttää niitä väliaikaisesti ilman, että tämä kerryttää kyseisiin lähtö- ja saapumisaikoihin liittyviä oikeuksia. Sen vuoksi, jos lentoliikenteen harjoittaja, jolle lähtö- ja saapumisajat on jaettu, ei käytä niitä, ne olisi viipymättä palautettava koordinaattorille.

(8)SARS-CoV-2-epidemian tulevaa kehitystä ja tulevia vaikutuksia lentoliikenteen harjoittajiin on vaikea ennustaa. Komission olisi analysoitava jatkuvasti SARS-CoV-2-epidemian vaikutuksia lentoliikennealaan, ja unionin olisi voitava pidentää ilman aiheetonta viivytystä ajanjaksoa, jonka aikana tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan, jos epäsuotuisat olosuhteet jatkuvat edelleen.

(9)Komissiolle olisi tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden jatkamiseksi siirrettävä tarvittaessa ja perustelluissa tapauksissa valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta siinä säädettyjen toimenpiteiden soveltamisajan pidentämiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(10)Koska ehdotetut toimenpiteet ovat poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kiireellisiä, on aiheellista säätää poikkeuksesta Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä kansallisten parlamenttien asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitettuun kahdeksan viikon ajanjaksoon.

(11)Koska vahvistettavat toimenpiteet ovat poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kiireellisiä, on aiheellista säätää tämän asetuksen välittömästä voimaantulosta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 95/93 seuraavasti:

(1)Korvataan 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

1.    Sovellettaessa 8 artiklan 2 kohtaa ja 10 artiklan 2 kohtaa koordinaattorien on katsottava, että 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 väliseksi ajaksi jaetut lähtö- ja saapumisajat ovat sen lentoliikenteen harjoittajan käyttämiä, jolle ne oli alun perin jaettu.

2.    Sovellettaessa 8 artiklan 2 kohtaa ja 10 artiklan 2 kohtaa koordinaattorien on katsottava, että 23 päivän tammikuuta 2020 ja 29 päivän helmikuuta 2020 väliseksi ajaksi jaetut lähtö- ja saapumisajat ovat sen lentoliikenteen harjoittajan käyttämiä, jolle ne oli alun perin jaettu, kun on kyse Euroopan unionin lentoasemien ja Kiinan kansantasavallan tai Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin lentoasemien välisestä lentoliikenteestä.

3.    Niiden lähtö- ja saapumisaikojen osalta, joiden päivämäärä on myöhemmin kuin yksi viikko tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivän jälkeen, 1 kohtaa sovelletaan vain, jos asiaankuuluvat käyttämättömät lähtö- ja saapumisajat on annettu koordinaattorin saataville, jotta ne voidaan jakaa uudelleen muille lentoliikenteen harjoittajille.

4.    Jos komissio toteaa Euroopan lennonvarmistusjärjestössä, jäljempänä ’Eurocontrol’, toimivan EU:n verkon hallinnoijan julkaisemien lukujen perusteella, että lentoliikenteen väheneminen jatkuu edellisvuoden vastaavaan tasoon verrattuna ja jatkuu todennäköisesti edelleen ja tämä tilanne johtuu parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella SARS-CoV-2-epidemian vaikutuksista, komissio antaa delegoituja säädöksiä 12 a kohdan mukaisesti 1 kohdassa täsmennetyn ajanjakson muuttamiseksi.

5.    Komissio seuraa jatkuvasti tilannetta 4 kohdassa vahvistettujen kriteerien perusteella. Se antaa tästä asiasta yhteenvetokertomuksen käytettävissään olevien tietojen perusteella viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 2020. Tarvittaessa se antaa 4 kohdassa säädetyn delegoidun säädöksen mahdollisimman pian.

6.    Tämän artiklan nojalla annettuihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 12 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos tämä on tarpeen pakottavista kiireellisyyssyistä siinä tapauksessa, että SARS-CoV-2-epidemialla on pitkäkestoisia vaikutuksia lentoliikennealaan Euroopan unionissa.”

(2)Lisätään 12 a ja 12 b artikla seuraavasti:

12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.    Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.    Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulosta yhden vuoden ajaksi 10 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.    Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.    Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.    Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.    Edellä olevan 10 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 b artikla

Kiireellinen menettely

1.    Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.    Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 12 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

(1)    Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 14, 22.1.1993, s. 1).
(2)    EUVL C , , s. .
(3)    EUVL C , , s. .
Top