EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0111

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

COM/2020/111 final

Briselē, 13.3.2020

COM(2020) 111 final

2020/0042(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

(Dokuments attiecas uz EEZ)


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Regula (EEK) Nr. 95/93 1 paredz noteikumus par laika nišu piešķiršanu ES lidostās. Tās 10. pantā ir tā sauktais “izmanto vai zaudē” noteikums, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātājiem, lai saglabātu prioritāti uz tām pašām laika nišām nākamā gada attiecīgajā sarakstu periodā, noteiktā sarakstu periodā (vasaras vai ziemas) jāizmanto vismaz 80 % no piešķirtajām laika nišām (t. s. “senākās tiesības”).

SARS-CoV-2 vīrusa uzliesmojumam ir nopietna ietekme uz gaisa pārvadātājiem, jo visā pasaulē kopš 2020. gada sākuma ievērojami samazinājusies gaisa satiksme. Eiropas gaisa pārvadātāji šo ietekmi pirmo reizi izjuta lidojumos uz Ķīnas Tautas Republiku un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabalu 2020. gada janvārī, bet kopš 2020. gada janvāra vīrusa izplatīšanās ir izraisījusi vispārēju situācijas pasliktināšanos, tostarp Eiropā. Epidēmijas turpmāko attīstību un tās ietekmes ilgumu nav iespējams paredzēt.

Tomēr, ņemot vērā pasažieru pieprasījuma kritumu, gaisa pārvadātāji jau ir sākuši un turpina lidojumu atcelšanu, kas 2019.–2020. gada ziemas un 2020. gada vasaras sarakstu periodā izraisīs laika nišu izmantošanu, kas būs zem regulā noteiktās 80 % robežvērtības.

Eirokontrole ir norādījusi, ka pēc pasažieru skaita vidējā gada pieauguma Eiropā par 3,3 % (laikā no 2009. līdz 2019. gadam) lidojumu skaits 2020. gada marta pirmajās divās nedēļās salīdzinājumā ar to pašu laika posmu 2019. gadā kritās par 10 %. Ņemot vērā krīzes izraisīto pieprasījuma samazinājumu, vairums Eiropas gaisa pārvadātāju lidojumus neveic. Tas liecina par to, ka lidojumu skaita kritums saglabāsies. Negatīvā tendence, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, attiecas arī uz vasaras sezonu, kurā saskaņā ar IATA datiem gaisa pārvadātāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, laika posmā no 2020. gada marta līdz jūnijam izjūt rezervāciju samazinājumu par 40–60 % maršrutos, kas nav uz Itāliju, un šī ietekme ir izteiktāka īsiem nekā gariem pārlidojumiem. Rezervācijas maršrutos uz Itāliju 2020. gada marta sākumā ir kritušās par vairāk nekā 50 %, un zemākā noslodze ir pat 40 %.

Eiropas lidostas prognozē, ka pasažieru skaita samazinājums 2020. gada pirmajā ceturksnī būs 67 milj. pasažieru. Tas būtiski ietekmēs gaisa pārvadājumus visā Savienībā.

Pamatojoties uz Eirokontroles, gaisa pārvadātāju un lidostu sniegto informāciju, ir pamats pieņemt, ka pašreizējā situācija, kam raksturīgs ārkārtējs pieprasījuma kritums, turpināsies vismaz 2020. gada martā, aprīlī, maijā un jūnijā.

Tomēr saskaņā ar laika nišu noteikumiem, lai garantētu to pašu laika nišu piešķiršanu nākamā gada attiecīgajā sezonā, gaisa pārvadātājiem sarakstu periodā, uz kuru laika nišas piešķirtas, ir jāizmanto vismaz 80 % no tām. Ja attiecībā uz šādiem aprēķiniem netiks pieņemti neitralizējoši pasākumi, pašreizējo apstākļu rezultātā gaisa pārvadātāji, lai aizsargātu savas senākās tiesības, daudzus lidojumus veiks ar ļoti zemu noslodzi, tādējādi palielinot finansiālos zaudējumus un izraisot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 95/93 laika nišas koordinators ir vienīgā persona, kas ir atbildīga par laika nišu piešķiršanu, un tam ir jārīkojas atbilstoši regulai (4. panta 5. punktam). Attiecībā uz laika nišu piešķiršanu koordinatori ir neatkarīgi, un uz tiem neattiecas citu personu instrukcijas.

Ņemot vērā aprakstītos apstākļus, Regula (EEK) Nr. 95/93 būtu jāgroza, lai aizsargātu gaisa pārvadātāju senākās tiesības attiecībā uz tām laika nišām, kuras netika izmantotas laika posmā, kad SARS-CoV-2 uzliesmojuma ietekme uz aviācijas tirgu bija vislielākā. Ierosinātais laika posms visiem lidojumiem ir četri mēneši no 2020. gada marta līdz 2020. gada jūnijam. Turklāt, ņemot vērā to, ka SARS-CoV-2 vīrusa uzliesmojums pirmo reizi tika pamanīts Ķīnas Tautas Republikā un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabalā, tiek ierosināts senākās tiesības uz laika nišām, ko izmanto gaisa satiksmes pakalpojumiem uz šiem tirgiem un atpakaļ no tiem, aizsargāt uz ilgāku kopējo laika posmu. Papildu laika posms sākas 2020. gada 23. janvārī, proti, dienā, kad Ķīnas Tautas Republikas varas iestādes slēdza pirmo lidostu.

Šis grozījums tiktu pieņemts kā noteikums, saskaņā ar kuru koordinatoriem laika nišas, kas piešķirtas attiecīgajiem atskaites laika posmiem, būs jāuzskata par lietotām. Šis noteikums mazinātu pašreizējās krīzes sekas un dotu gaisa pārvadātājiem tiesisko noteiktību par attiecīgajām sarakstu periodu daļām. Tādējādi gaisa pārvadātāju atbrīvotās laika nišas koordinatori pēc vajadzības varētu pārdalīt. Pēc būtības jebkurai šādai pārdalei būtu tikai ad hoc raksturs, un tā neietekmētu to pārvadātāju stāvokli, kuri saskaņā ar ierosināto noteikumu tiktu uzskatīti par tādiem, kas attiecīgās laika nišas ir lietojuši.

Pašreizējos apstākļos ir grūti droši paredzēt, kad sabiedrības veselības stāvoklis normalizēsies un kad atgriezīsies patērētāju uzticība. Ja stāvoklis starplaikā patiešām normalizēsies, tad ierosinātā pasākuma pagarināšana uz visu 2020. gada vasaras sezonu (kas beidzas 2020. gada 24. oktobrī) būtu neproporcionāla skaidri noteiktajam mērķim. Šā iemesla dēļ ir ierosināts piešķirt Komisijai pilnvaras vajadzības gadījumā ar deleģētajiem aktiem pagarināt laika posmu, kurā pasākumi būtu piemērojami. Komisijai šādi lēmumi jāpamato ar jaunāko pieejamo informāciju, ko publicējis Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eirokontrole) ES tīkla pārvaldītājs, un ar attiecīgiem zinātniskiem ieteikumiem.

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Regulā (EEK) Nr. 95/93 nav risinātas problēmas, ar kurām gaisa pārvadātāji saskārušies SARS-CoV-2 uzliesmojuma dēļ saistībā ar to iespējām saglabāt savas laika nišas nākamajos sarakstu periodos. Tāpēc minētā regula būtu jāgroza, lai mazinātu pašreizējās krīzes ietekmi, sniegtu gaisa pārvadātājiem tiesisko noteiktību un saglabātu Eiropas laika nišu piešķiršanas sistēmas vienotību.

Atbilstība pārējiem Savienības politikas virzieniem

Aviācijas un ar to saistīto pakalpojumu iekšējā tirgus efektīva darbība ir atkarīga no gaisa pārvadātāju ekonomiskajiem rādītājiem. Pašreizējā SARS-CoV-2 uzliesmojuma negatīvā ietekme uz ekonomiku varētu apdraudēt gaisa pārvadātāju finanšu stabilitāti, kā arī smagi ietekmēt transporta sistēmu un ekonomiku kopumā. Tāpēc, lai mazinātu gaisa pārvadātāju lielās bažas, laika nišu regulas grozījuma pieņemšana ir īpaši svarīga.

Šāds pasākums arī palīdz svarīga ilgtspējības mērķa sasniegšanā, jo gaisa pārvadātājiem vairs nebūs jāveic lidojumi ar mazu noslodzi tikai tāpēc, lai aizsargātu savas laika nišas.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Šīs iniciatīvas pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punkts. Minētais noteikums ļauj attiecībā uz gaisa pārvadājumiem pieņemt visus attiecīgos noteikumus un jau ir bijis par pamatu Regulas (EEK) Nr. 95/93 pieņemšanai.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Dalībvalstis nevar pilnībā sasniegt priekšlikuma mērķus turpmāk minēto iemeslu dēļ. Regula (EEK) Nr. 95/93 šeit aplūkoto iemeslu dēļ neļauj dalībvalstīm noteikt koordinatoriem pienākumu uzskatīt, ka neizmantotās laika nišas ir lietotas. To var panākt tikai tad, ja Savienība izdara grozījumus pašā regulā.

Proporcionalitāte

Priekšlikums paredz vienīgi tādus pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus pašreizējā SARS-CoV-2 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai un Regulas (EEK) Nr. 95/93 darbībai. Tādējādi ierosinātais pasākums ir proporcionāls, tostarp attiecībā uz tā laicīgu piemērošanu dažāda veida galamērķiem.

Juridiskā instrumenta izvēle

Lai sasniegtu juridiskā instrumenta mērķi, tam ir jābūt tieši un vispārēji piemērojamam tāpat kā Regulai (EEK) Nr. 95/93. Tāpēc vispiemērotākais juridiskais instruments ir regula.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANOS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Ex post izvērtējumi/spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaudes

Šis ir steidzams pasākums, kura pamatā ir pēkšņais un negaidītais SARS-CoV-2 vīrusa uzliesmojums un no tā izrietošā Covid-19 slimības izplatīšanās. Tāpēc uz šo pasākumu neattiecas normatīvās atbilstības programma un ex post izvērtējums nav veikts.

Tomēr darbības jomas un ietekmes ziņā šis pasākums ir līdzīgs iepriekšējiem Regulas (EEK) Nr. 95/93 grozījumiem, kuru pamatā bija citas ārkārtas situācijas. Tās bijušas šādas:

2002. gadā pēc 11. septembra teroristu uzbrukumiem (Regula (EK) Nr. 894/2002);

2003. gadā pēc Irākas kara un smaga akūta respiratorā sindroma (SARS) uzliesmojuma (Regula (EK) Nr. 1554/2003); un

2009. gadā globālās finanšu krīzes laikā (Regula (EK) Nr. 545/2009).

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, apspriešanās ar ieinteresētajām personām nav veikta. Tomēr gan dalībvalstu iestādes, gan ieinteresētās personas ir aicinājušas Komisiju pieņemt priekšlikumu par piemērotiem pasākumiem Regulas (EEK) Nr. 95/93 kontekstā.

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Kā paskaidrots iepriekš, steidzamības dēļ ekspertu atzinumu pieprasīšana nebija iespējama. Tomēr Komisija ir izmantojusi pieredzi, kas gūta Regulas (EEK) Nr. 95/93 piemērošanā un grozīšanā, kurās apspriešanās ar ekspertiem ir notikusi.

Ietekmes novērtējums

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, ietekmes novērtējums nav veikts. Šis pasākums darbības jomas un ietekmes ziņā ir līdzīgs iepriekšējiem Regulas (EEK) Nr. 95/93 grozījumiem, kuru pamatā bija citas ārkārtas situācijas. Ar šo pasākumu ir paredzēts mazināt finansiālos zaudējumus, kas gaisa pārvadātājiem radīsies “izmanto vai zaudē” noteikuma dēļ, un negatīvo ietekmi uz vidi.

Pamattiesības

Neattiecas.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Neattiecas.

5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Ar šo pasākumu neparedz konkrētas pārraudzības vai ziņošanas darbības, bet Komisijai būtu jāseko līdzi notikumiem saistībā ar SARS-CoV-2 uzliesmojumu un tā ietekmei uz gaisa pārvadājumiem, un vajadzības gadījumā tai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētu aktu, ar ko pagarina laika posmus, uz kuriem šis pasākums attiecas.

Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums

Regulas 10.a pantu aizstāj ar jaunu pantu, ar kuru koordinatoriem nosaka pienākumu uzskatīt, ka senāko tiesību iegūšanas novērtējuma nolūkā laika nišas, kas piešķirtas laika posmam no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 30. jūnijam, ir lietojuši tie gaisa pārvadātāji, kuriem tās sākotnēji tika piešķirtas. Turklāt attiecībā uz laika nišām, kas izmantotas lidojumiem starp ES un Ķīnas Tautas Republiku vai starp ES un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabalu (no 2020. gada 23. janvāra), ir noteikts agrāks laika posms. Pēc ierosinātās regulas stāšanās spēkā tiks piemērots nosacījums, ka visas šādas laika nišas ir jānodod atpakaļ laika nišu koordinatoram. Citi gaisa pārvadātāji, kuri pēc pārdalīšanas izmantojuši atpakaļ nodotās laika nišas, nevarēs attiecībā uz tām iegūt senākās tiesības.

Ar 10.a pantu Komisija tiek arī pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ja krīze, kas saistīta ar SARS-CoV-2 uzliesmojumu, netiek novērsta un joprojām pastāv negatīva ietekme uz gaisa pārvadājumiem, tai skaitā uz senākām tiesībām uz laika nišām. Ņemot vērā uzliesmojuma straujo attīstību, deleģētie akti ir jāpieņem, izmantojot steidzamības procedūru.

2020/0042 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 2 ,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 3 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)Smaga akūta respiratorā sindroma koronavīrusa 2 (SARS-CoV-2) izraisītās Covid-19 slimības uzliesmojuma dēļ ir strauji samazinājusies gaisa satiksme, un tā iemesls ir ievērojamais pieprasījuma kritums un dalībvalstu un trešo valstu veiktie tiešie pasākumi, ar kuriem apturēt uzliesmojumu. No tā izrietošā ievērojamā ietekme uz gaisa pārvadātājiem sākās jau 2020. gada janvārī attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabalu, ir vērsusies plašumā kopš 2020. gada 1. marta un, iespējams, ietekmēs vismaz divus sarakstu periodus, proti, 2019./2020. gada ziemas un 2020. gada vasaras periodu.

(2)Minētie apstākļi ir ārpus gaisa pārvadātāju kontroles, un gaisa pārvadātāju veiktā gaisa satiksmes pakalpojumu brīvprātīga vai obligāta atcelšana šādos apstākļos ir nepieciešams un likumīgs solis. Brīvprātīga atcelšana aizsargā gaisa pārvadātāju finansiālo stāvokli un novērš ietekmi uz vidi, ko rada tukši vai lielākoties tukši lidojumi, kurus veic tikai ar mērķi saglabāt attiecīgās lidostas laika nišas.

(3)Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eirokontrole) ES tīkla pārvaldītāja publicētie dati, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, liecina, ka Eiropas reģionā 2020. gada marta pirmajā pusē gaisa satiksme ir samazinājusies par 10 %. Gaisa pārvadātāji ziņo par lielu nākotnes rezervāciju skaita kritumu un uzliesmojuma dēļ atceļ ievērojamu skaitu lidojumu 2019.–2020. gada ziemas un 2020. gada vasaras saraksta periodā.

(4)Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 95/93 8. panta 2. punktu, to lasot saistībā ar 10. panta 2. punktu, ja gaisa pārvadātājs neizmanto 80 % no tam piešķirtajām laika nišām koordinētajā lidostā, vēsturiskā prioritāte attiecībā uz šīm laika nišām ir apdraudēta.

(5)Regulas (EEK) Nr. 95/93 10. panta 4. punkts ļauj laika nišu koordinatoriem vēsturiskās prioritātes aprēķināšanā neņemt vērā lidostas laika nišu nelietošanu laika posmos, kad gaisa pārvadātājs nav spējīgs sniegt plānotos gaisa satiksmes pakalpojumus, piemēram, tāpēc, ka lidosta ir slēgta. Tomēr šajā pantā nav paredzētas tādas situācijas kā SARS-CoV-2 uzliesmojums. Tāpēc ir lietderīgi pieņemt atbilstošu pasākumu.

(6)Ņemot vērā zināmo nākotnes rezervāciju un epidemioloģiskās prognozes, šobrīd var pamatoti uzskatīt, ka SARS-CoV-2 uzliesmojuma dēļ laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz vismaz 2020. gada 30. jūnijam tiks atcelts ievērojams skaits lidojumu. Šajā laika posmā neizmantoto laika nišu dēļ gaisa pārvadātājiem nevajadzētu zaudēt savu vēsturisko prioritāti, kas tiem citkārt pienāktos. Tāpēc būtu jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem nelietotās laika nišas attiecībā uz nākamo sezonu minētajām vajadzībām būtu jāuzskata par lietotām laika nišām.

(7)Laika nišas koordinētajās lidostās ir vērtīgs saimnieciskais resurss. Neraugoties uz vispārējo gaisa satiksmes apjoma kritumu, gaisa satiksmes pakalpojumu atcelšanai nevajadzētu liegt lidostas laika nišas izmantot citiem gaisa pārvadātājiem, kuri tomēr vēlas tās uz laiku izmantot ar nosacījumu, ka uz šādu laika nišu pamata nevar iegūt senākās tiesības. Tāpēc, ja gaisa pārvadātāji, kuriem laika nišas piešķirtas, tās neizmanto, attiecīgās laika nišas nekavējoties būtu jānodod atpakaļ koordinatoram.

(8)Ar SARS-CoV-2 saistīto notikumu attīstību un turpmāko ietekmi uz gaisa pārvadātājiem ir grūti prognozēt. Komisijai būtu pastāvīgi jāanalizē SARS-CoV-2 ietekme uz gaisa pārvadājumu nozari, un Savienībai vajadzētu būt spējīgai bez nepamatotas kavēšanās pagarināt laika posmu, kurā piemēro šajā regulā noteiktos pasākumus, ja nelabvēlīgie apstākļi aizvien pastāv.

(9)Lai vajadzības un pamatotas nepieciešamības gadījumā pagarinātu šajā regulā noteiktos pasākumus, būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras atbilstoši LESD 290. pantam pieņemt aktus, ar kuriem groza šo regulu, lai pagarinātu šajā regulā paredzēto pasākumu piemērošanas laika posmu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(10)Ņemot vērā steidzamību, ko radījuši ārkārtas apstākļi, kas ir par pamatu ierosinātajiem pasākumiem, ir lietderīgi paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts 4. pantā Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Savienībā, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam.

(11)Ņemot vērā steidzamību, ko radījuši ārkārtas apstākļi, kuri ir par pamatu ierosinātajiem pasākumiem, šai regulai ir lietderīgi noteikt tūlītēju stāšanos spēkā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 95/93 groza šādi:

(1)regulas 10.a pantu aizstāj ar šādu:

“10.a pants

1.    Šīs regulas 8. panta 2. punkta un 10. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā koordinatori uzskata, ka laika nišas, kas piešķirtas laika posmam no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 30. jūnijam, ir lietojušas tās aviosabiedrības, kurām tās sākotnēji tika piešķirtas.

2.    Šīs regulas 8. panta 2. punkta un 10. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā koordinatori uzskata, ka laika nišas, kas piešķirtas laika posmam no 2020. gada 23. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, ir lietojušas tās aviosabiedrības, kurām tās sākotnēji tika piešķirtas, ja attiecīgās laika nišas attiecas uz gaisa satiksmes pakalpojumiem starp lidostām Eiropas Savienībā un lidostām vai nu Ķīnas Tautas Republikā, vai Ķīnas Tautas Republikas Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabalā.

3.    Attiecībā uz laika nišām datumā, kas ir vēlāk nekā nedēļu pēc šīs regulas piemērošanas dienas, šā panta 1. punktu piemēro tikai tad, ja attiecīgās nelietotās laika nišas ir padarītas pieejamas koordinatoriem atkārtotai piešķiršanai citām aviosabiedrībām.

4.    Ja Komisija, pamatojoties uz Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eirokontrole) ES tīkla pārvaldītāja publicētajiem datiem, konstatē, ka gaisa satiksmes līmeņa samazinājums salīdzinājumā ar līmeni iepriekšējā gada attiecīgajā laika posmā saglabājas un ka tas visticamāk turpināsies, un, pamatojoties uz labākajiem pieejamiem zinātniskiem datiem, secina, ka šāda situācija radusies SARS-CoV-2 uzliesmojuma ietekmes rezultātā, Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu, lai attiecīgi grozītu šā panta 1. punktā noteikto laika posmu.

5.    Komisija pastāvīgi pārrauga situāciju, ņemot vērā 4. punktā noteiktos kritērijus. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, tā līdz 2020. gada 15. aprīlim sniedz kopsavilkuma ziņojumu. Ja nepieciešams, Komisija, cik ātri vien iespējams, pieņem 4. punktā noteikto deleģēto aktu.

6.    Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, ja SARS-CoV-2 ietekme uz gaisa pārvadājumu nozari Eiropas Savienībā ir ilgstoša, 12.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.”;

(2)iekļauj šādu 12.a un 12.b pantu:

12.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.    Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.    Pilnvaras pieņemt 10.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz vienu gadu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3.    Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.    Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas paredzēti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.    Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.    Saskaņā ar 10.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

12.b pants

Steidzamības procedūra

1.    Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.    Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 12.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā –    Padomes vārdā –

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1)    Padomes Regula (EEK) Nr. 95/93 (1993. gada 18. janvāris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.).
(2)    OV C [...], [...], [...]. lpp.
(3)    OV C [...], [...], [...]. lpp.
Top