EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0443

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/443, 13. veebruar 2019, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/588 seoses võimalusega kohandada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/904

OJ L 77, 20.3.2019, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj

20.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/59


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/443,

13. veebruar 2019,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/588 seoses võimalusega kohandada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, (1) eriti selle artikli 49 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/588 (2) on sätestatud kohustuslik aktsiate, hoidmistunnistuste ja teatavate börsil kaubeldavate fondide hinnasammude kord. Delegeeritud määruse (EL) 2017/588 kohaselt on aktsiate ja hoidmistunnistuste puhul kohaldatav minimaalne hinnasamm kalibreeritud liidu kõige likviidsemas kauplemiskohas päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu alusel. See on enamiku selliste finantsinstrumentide puhul hea ja lihtne likviidsusnäitaja. See näitaja ei ole siiski sobiv aktsiate puhul, mis on lubatud kauplemisele või millega kaubeldakse samal ajal nii liidus kui ka kolmandas riigis, kui kauplemiskoht, kus kõnealuste aktsiate kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu. Sel juhul on oht, et kohustuslik hinnasamm, mis määratakse kindlaks üksnes liidu kauplemismahtude põhjal, põhineb ainult üldise kauplemismahu väikesel osal. Seepärast on oluline, et pädevatel asutustel oleks lubatud selliste aktsiatega päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu kohandada, et kajastada nende üldist likviidsusprofiili. Selleks et leevendada kolmandate riikide kauplemiskohtade andmete kättesaadavusega seotud piiranguid ning võimaldada kasutada muid avalikke andmeid, on samuti oluline tagada pädevatele asutustele piisav paindlikkus seoses metoodikaga, mida kasutatakse kolmanda riigi kauplemiskohtade likviidsuse arvessevõtmiseks.

(2)

Kohustuslik hinnasamm kehtestati selleks, et ühtlustada liidu kauplemiskohtades kasutatavad hinnasammud ning tagada liidus aktsiaturu sügavus, likviidsus ja nõuetekohane toimimine. Nende eesmärkide saavutamiseks on oluline, et teave kohandatud keskmise päevase tehingute arvu kohta, mida kasutatakse aktsia suhtes kohaldatava hinnasammu kindlaksmääramiseks, oleks kättesaadav kõigile kauplemiskohtadele, kes pakuvad kõnealuse aktsiaga kauplemist samal ajal, ja et need kauplemiskohad hakkaksid kohandatud keskmist päevast tehingute arvu kasutama samal päeval. Selleks tuleks kõiki pädevaid asutusi, kes teevad järelevalvet kauplemiskohtade üle, kus asjaomase aktsiaga kaubeldakse, teavitada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu kohandamisest enne kõnealuste kohanduste avaldamist ning anda kauplemiskohtadele piisavalt aega, et nad saaksid kõnealuseid kohandusi oma süsteemides arvesse võtta.

(3)

Õiguskindluse ja kohustusliku hinnasammu korra prognoositavuse tagamiseks on oluline, et kõik kauplemiskohad kohaldaksid hinnasamme kohandatud keskmise päevase tehingute arvu alusel, mis samal ajal kajastab üldist likviidsust.

(4)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2017/588 vastavalt muuta.

(5)

Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(6)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2017/588 artiklile 3 lisatakse lõiked 8, 9 ja 10:

„8.   Konkreetse aktsia eest vastutav pädev asutus võib kohandada tema poolt vastavalt lõigete 1–7 kohasele menetlusele aktsia puhul arvutatud või hinnatud keskmist päevast tehingute arvu, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub kolmandas riigis;

b)

kui keskmine päevane tehingute arv on arvutatud ja avaldatud vastavalt lõigete 1–4 kohasele menetlusele, on see võrdne ühega või sellest suurem.

Aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu kohandamisel võtab pädev asutus arvesse kolmanda riigi sellises kauplemiskohas tehtud tehinguid, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem.

9.   Pädev asutus, kes kohandas aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu vastavalt lõikele 8, tagab kohandatud keskmise päevase tehingute arvu avaldamise. Enne kõnealuse teabe avaldamist teatab pädev asutus aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu selliste liidus tegutsevate kauplemiskohtade pädevatele asutustele, kus selle aktsiaga kaubeldakse.

10.   Kauplemiskohad kohaldavad kohandatud keskmisele päevasele tehingute arvule vastava likviidsusvahemiku hinnasamme alates teisest kalendripäevast pärast tehingute arvu avaldamist.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. veebruar 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

(2)  Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/588, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses aktsiate, hoidmistunnistuste ja börsil kaubeldavate fondide hinnasammude korda käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (ELT L 87, 31.3.2017, lk 411).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


Top