EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0443

2019 m. vasario 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/443, kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/904

OJ L 77, 20.3.2019, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj

20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/59


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/443

2019 m. vasario 13 d.

kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 49 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/588 (2) nustatoma privaloma kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma akcijoms, depozitoriumo pakvitavimams ir tam tikriems biržiniams fondams. Visų pirma, pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/588 minimalus kainos pokyčio dydis, taikomas akcijoms ir depozitoriumo pakvitavimams, yra kalibruojamas pagal sandorių skaičiaus dienos vidurkį likvidžiausioje prekybos vietoje Sąjungoje. Tai geras ir paprastas daugumos tų finansinių priemonių likvidumo rodiklis. Vis dėlto jis netinka akcijoms, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama vienu metu Sąjungoje ir trečiojoje valstybėje, kai prekybos vieta, kurios prekybos tomis akcijomis apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje. Tuo atveju kyla rizika, kad privalomas kainos pokyčio dydis, nustatytas vien pagal Sąjungos prekybos apimtį, bus grindžiamas tik maža bendros prekybos apimties dalimi. Todėl svarbu leisti kompetentingoms institucijoms koreguoti tokių akcijų sandorių skaičiaus dienos vidurkį taip, kad jis atspindėtų bendrą tų akcijų likvidumą. Siekiant mažinti suvaržymų, susijusių su trečiųjų valstybių prekybos vietų duomenų prieinamumu, ir sudaryti sąlygas naudotis kitais viešais duomenimis, svarbu leisti kompetentingoms institucijoms pakankamai lanksčiai rinktis metodiką, pagal kurią atsižvelgiama į tose trečiosios valstybės prekybos vietose esantį likvidumą;

(2)

privalomas kainos pokyčio dydis nustatytas siekiant suderinti Sąjungos prekybos vietų kainos pokyčio dydžius ir išlaikyti rinkos gylį, likvidumą ir sklandžią prekybą nuosavybės vertybiniais popieriais Sąjungoje. Siekiant šių tikslų svarbu, kad visoms prekybos vietoms, kuriose tuo pačiu metu galima prekiauti atitinkama akcija, būtų prieinama ta informacija apie pakoreguotą sandorių skaičiaus dienos vidurkį, naudojamą tai akcijai taikomiems kainos pokyčio dydžiams nustatyti, ir kad tos prekybos vietos pradėtų taikyti pakoreguotus sandorių skaičiaus dienos vidurkius tą pačią dieną. Todėl visoms kompetentingoms institucijoms, prižiūrinčioms prekybos vietas, kuriose prekiaujama atitinkama akcija, reikėtų pranešti apie visus tos akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkio koregavimus prieš juos paskelbiant ir suteikti prekybos vietoms pakankamai laiko šiuos koregavimus įtraukti į savo sistemas;

(3)

siekiant užtikrinti privalomos kainos pokyčio dydžio tvarkos teisinį tikrumą ir nuspėjamumą, svarbu, kad visos prekybos vietos taikytų kainos pokyčio dydžius pagal pakoreguotą sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kartu rodantį bendrą likvidumą;

(4)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(6)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/588 3 straipsnis papildomas 8, 9 ir 10 dalimis:

„8.   Kompetentinga institucija gali koreguoti konkrečios akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, tos kompetentingos institucijos apskaičiuotą ar nustatytą pagal 1–7 dalyse nustatytą procedūrą, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta yra didžiausia, yra trečiojoje valstybėje;

b)

kai tas sandorių skaičiaus dienos vidurkis yra apskaičiuotas ir paskelbtas pagal 1–4 dalyse nustatytą procedūrą, jis yra lygus vienetui arba jį viršija.

Koreguodama akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį kompetentinga institucija atsižvelgia į sandorius, įvykdytus trečiosios valstybės prekybos vietoje, kurioje prekybos ta akcija apyvarta yra didžiausia.

9.   Pagal 8 dalį akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį pakoregavusi kompetentinga institucija užtikrina, kad tas pakoreguotas sandorių skaičiaus dienos vidurkis būtų paskelbtas. Prieš jo paskelbimą kompetentinga institucija pakoreguotą tos akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį praneša kitų Sąjungoje veikiančių prekybos vietų, kuriose prekiaujama ta akcija, kompetentingoms institucijoms.

10.   Prekybos vietos likvidumo intervalo, atitinkančio pakoreguotą sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kainos pokyčio dydžius taiko nuo antros kalendorinės dienos po jo paskelbimo.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. vasario 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma akcijoms, depozitoriumo pakvitavimams ir biržiniams fondams (OL L 87, 2017 3 31, p. 411).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


Top