EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0443

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/443 (2019. gada 13. februāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/588 groza attiecībā uz iespēju koriģēt vidējo dienas darījumu skaitu par akciju, ja tirdzniecības vieta ar šīs akcijas lielāko apgrozījumu atrodas ārpus Savienības (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/904

OJ L 77, 20.3.2019, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj

20.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/59


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/443

(2019. gada 13. februāris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/588 groza attiecībā uz iespēju koriģēt vidējo dienas darījumu skaitu par akciju, ja tirdzniecības vieta ar šīs akcijas lielāko apgrozījumu atrodas ārpus Savienības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 49. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/588 (2) ir noteikts obligāts cenas izmaiņas minimālā soļa režīms attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un dažiem biržā tirgotiem fondiem. Proti, saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2017/588 cenas izmaiņas minimālo soli, ko piemēro akcijām un depozitārajiem sertifikātiem, nosaka, pamatojoties uz vidējo dienas darījumu skaitu vislikvīdākajā tirdzniecības vietā Savienībā. Šis parametrs ir labs un vienkāršs likviditātes rādītājs lielākajai daļai šo finanšu instrumentu. Tomēr tas nav piemērots akcijām, ko atļauts tirgot vai tirgo Savienībā un trešā valstī vienlaicīgi, ja tirdzniecības vieta ar minēto akciju vislielāko apgrozījumu atrodas ārpus Savienības. Tādā gadījumā pastāv risks, ka obligātais cenas izmaiņas minimālais solis, kas noteikts, pamatojoties tikai uz Savienības tirdzniecības apjomu, būs balstīts tikai uz nelielu daļu no kopējā tirdzniecības apjoma. Tāpēc ir svarīgi kompetentajām iestādēm atļaut pielāgot vidējo dienas darījumu skaitu šādām akcijām, lai atspoguļotu šo akciju vispārējo likviditātes profilu. Lai mazinātu ierobežojumus datu pieejamībai no trešo valstu tirdzniecības vietām un dotu iespēju izmantot citus publiskos datus, ir arī svarīgi nodrošināt kompetentajām iestādēm pietiekamu elastību attiecībā uz metodiku, kas izmantota, lai ņemtu vērā likviditāti, kas pieejama minētajās trešo valstu tirdzniecības vietās.

(2)

Obligātais cenas izmaiņas minimālais solis tika ieviests, lai saskaņotu cenu pieaugumus tirdzniecības vietās Savienībā un saglabātu tirgus dziļumu, likviditāti un kapitāla vērtspapīru tirdzniecības pienācīgu darbību Savienībā. Lai sasniegtu šos mērķus, ir svarīgi, ka tā informācija par koriģēto vidējo dienas darījumu skaitu, kas tiek izmantota, lai noteiktu akcijām piemērojamos cenas izmaiņas minimālos soļus, ir pieejama visām tirdzniecības vietām, kas piedāvā šo akciju tirdzniecību tajā pašā laikā, un ka šīs tirdzniecības vietas sāk piemērot koriģēto vidējo dienas darījumu skaitu tajā pašā dienā. Šajā nolūkā visas kompetentās iestādes, kas uzrauga tirdzniecības vietas, kurās tiek tirgotas attiecīgās akcijas, būtu jāinformē par visām korekcijām saistībā ar vidējo dienas darījumu skaitu attiecībā uz šīm akcijām pirms minēto korekciju publicēšanas un tirdzniecības vietām būtu jādod pietiekami daudz laika šo korekciju iekļaušanai savās sistēmās.

(3)

Lai nodrošinātu obligātā cenas izmaiņas minimālā soļa režīma juridisko noteiktību un paredzamību, ir svarīgi, lai visas tirdzniecības vietas piemērotu cenas izmaiņas minimālos soļus, pamatojoties uz koriģēto vidējo dienas darījumu skaitu, kas atspoguļo kopējo likviditāti tajā pašā laikā.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2017/588.

(5)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(6)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2017/588 3. pantam pievieno šādu 8., 9. un 10. punktu:

“8.   Kompetentā iestāde attiecībā uz konkrēto akciju var koriģēt vidējo dienas darījumu skaitu, ko minētā kompetentā iestāde aprēķina vai aplēš par šo akciju saskaņā ar 1. līdz 7. punktā noteikto procedūru, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

tirdzniecības vieta ar šo akciju vislielāko apgrozījumu atrodas trešā valstī;

b)

ja vidējais dienas darījumu skaits ir aprēķināts un publicēts saskaņā ar 1. līdz 4. punktā noteikto procedūru, tas ir vienāds vai lielāks par vienu.

Koriģējot akcijas vidējo dienas darījumu skaitu, kompetentā iestāde ņem vērā darījumus, kas veikti trešās valsts tirdzniecības vietā ar šīs akcijas tirdzniecības vislielāko apgrozījumu.

9.   Kompetentā iestāde, kas koriģēja akciju vidējo dienas darījumu skaitu saskaņā ar 8. punktu, nodrošina šā koriģētā vidējā dienas darījumu skaita publicēšanu. Pirms šīs publikācijas kompetentā iestāde paziņo šīs akcijas koriģēto vidējo dienas darījumu skaitu to pārējo tirdzniecības vietu kompetentajām iestādēm, kas darbojas Savienībā, kur šī akcija tiek tirgotas.

10.   Tirdzniecības vietas piemēro cenas izmaiņas minimālos soļus no likviditātes diapazona, kas atbilst koriģētajam vidējam dienas darījumu skaitam, sākot no otrās kalendārās dienas pēc tā publicēšanas.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 13. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/588, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un biržā tirgotiem fondiem (OV L 87, 31.3.2017., 411. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Top