EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0443

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/443 ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii (Text s významem pro EHP.)

C/2019/904

OJ L 77, 20.3.2019, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj

20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/59


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/443

ze dne 13. února 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 49 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 (2) stanoví povinný režim kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a některé fondy obchodované v obchodním systému. Zejména se podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 minimální kroky kotace použitelné pro akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry nastavují na základě průměrného denního počtu obchodů v nejlikvidnějším obchodním systému v Unii. Pro velkou většinu uvedených finančních nástrojů je tato metrika dobrým a jednoduchým ukazatelem likvidity. Není však vhodná pro akcie, které jsou přijaty k obchodování nebo obchodovány souběžně v Unii a ve třetí zemi, pokud se obchodní systém s největším obratem obchodů s těmito akciemi nachází mimo Unii. V takovém případě existuje riziko, že povinné kroky kotace – stanovené jen podle objemu obchodování v Unii – se budou zakládat pouze na malé části celkových objemů obchodování. Je proto důležité, aby příslušné orgány směly upravit průměrný denní počet obchodů s takovými akciemi tak, aby odrážel celkový profil likvidity těchto akcií. Aby se zmírnila omezení týkající se dostupnosti údajů z obchodních systémů třetích zemí a bylo možné využívat jiné veřejné údaje, je rovněž důležité poskytnout příslušným orgánům dostatečnou flexibilitu, pokud jde o metodiku použitou k zohlednění likvidity dostupné v těchto obchodních systémech třetích zemí.

(2)

Povinné kroky kotace byly zavedeny s cílem harmonizovat cenová navýšení v obchodních systémech v Unii a zachovat hloubku trhu, likviditu a řádné fungování obchodování s akciemi v Unii. K dosažení těchto cílů je důležité, aby informace o upraveném průměrném denním počtu obchodů použitém k určení kroků kotace platných pro danou akcii byly k dispozici všem obchodním systémům, v nichž se daná akcie obchoduje, ve stejnou dobu a aby tyto obchodní systémy začaly uplatňovat každý upravený průměrný denní počet obchodů v tentýž den. Za tímto účelem by všechny příslušné orgány, které vykonávají dohled nad obchodními systémy, v nichž se dotčená akcie obchoduje, měly být informovány o veškerých úpravách průměrného denního počtu obchodů s danou akcií před zveřejněním těchto úprav a obchodní systémy by měly mít dostatek času na začlenění těchto úprav do svých systémů.

(3)

Za účelem zajištění právní jistoty a předvídatelnosti povinného režimu kroků kotace je důležité, aby kroky kotace na základě upraveného průměrného denního počtu obchodů, který odráží celkovou likviditu, uplatňovaly všechny obchodní systémy současně.

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil orgán ESMA.

(6)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 se doplňují nové odstavce 8, 9 a 10, které znějí:

„8.   Příslušný orgán konkrétní akcie smí upravit průměrný denní počet obchodů s danou akcií vypočtený nebo odhadnutý tímto příslušným orgánem v souladu s postupem stanoveným v odstavcích 1 až 7, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s touto akcií se nachází ve třetí zemi;

b)

uvedený průměrný denní počet obchodů, pokud byl vypočten a zveřejněn v souladu s postupem stanoveným v odstavcích 1 až 4, je roven nebo větší než jedna.

Při úpravě průměrného denního počtu obchodů s akcií příslušný orgán zohlední obchody prováděné v obchodním systému třetí země s nejvyšším obratem obchodů s touto akcií.

9.   Příslušný orgán, který upravil průměrný denní počet obchodů s akcií v souladu s odstavcem 8, zajistí zveřejnění tohoto upraveného průměrného denního počtu obchodů. Před zveřejněním příslušný orgán sdělí upravený průměrný denní počet obchodů s danou akcií příslušným orgánům ostatních obchodních systémů působících v Unii, v nichž se tato akcie obchoduje.

10.   Obchodní systémy uplatňují kroky kotace pásma likvidity odpovídajícího upravenému průměrnému dennímu počtu obchodů od druhého kalendářního dne po jeho zveřejnění.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 411).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top