EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0824

2004/824/EÜ: Komisjoni otsus, 1. detsember 2004, millega kehtestatakse veterinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks kolmandatest riikidest ühendusse (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4421 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 358, 3.12.2004, p. 12–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 58–63 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 17 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 17 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; kehtetuks tunnistatud 32011D0874

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/824/oj

3.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 358/12


KOMISJONI OTSUS,

1. detsember 2004,

millega kehtestatakse veterinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks kolmandatest riikidest ühendusse

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4421 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/824/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 998/2003 kehtestatakse tingimused koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks kolmandatest riikidest ühendusse. Kõnealused tingimused on erinevad, sõltuvalt kolmanda päritoluriigi staatusest ja sihtliikmesriigist.

(2)

Komisjoni 18. veebruari 2004. aasta otsusega 2004/203/EÜ, millega kehtestatakse veterinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks kolmandatest riikidest, (2) kehtestatakse veterinaarsertifikaadi näidis, mis peab ühendusse sisenemisel olema kaasas niisuguste loomadega. Kõnealuse näidise kohta on avaldatud parandus. (3)

(3)

Komisjoni 1. juuli 2004. aasta otsusega 2004/539/EÜ, millega kehtestatakse üleminekumeede määruse (EÜ) nr 998/2003 rakendamiseks, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid, (4) lubatakse kuni 1. oktoobrini 2004 kasutada nii määruse (EÜ) nr 998/2003 kui enne 3. juulit 2004 kehtinud siseriiklike eeskirjade kohaselt väljastatud veterinaarsertifikaate.

(4)

Nõukogu 13. septembri 2004 otsusega 2004/650/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003, (5) mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid, et võtta arvesse Malta ühinemist, lisati Malta kõnealuse määruse II lisa A osas esitatud riikide loetellu. Seepärast tuleks erisätteid, mida kohaldatakse Iirimaale, Rootsi ja Ühendkuningriiki sisenevate lemmikloomade suhtes, laiendada ka Maltale.

(5)

Selguse huvides tuleks otsus 2004/203/EÜ kehtetuks tunnistada ja asendada see käesoleva otsusega.

(6)

Asjaomaste loomade ja nende liikumise väga erilist iseloomu silmas pidades on asjakohane hõlbustada asjaomaste veterinaaride ja reisijate jaoks veterinaarsertifikaatide koostamist ja kasutamist.

(7)

Kuna määrust (EÜ) nr 998/2003 ja otsust 2004/203/EÜ, mis asendatakse käesoleva otsusega, kohaldatakse alates 3. juulist 2004, tuleks ka käesolevat otsust viivitamata kohaldada.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva otsusega kehtestatakse vetrinaarsertifikaadi näidis ja selle kasutamistingimused koerte, kasside ja valgetuhkrute liiki kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikul liikumisel kolmandatest riikidest, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 998/2003 artikli 8 lõikes 4.

2.   Veterinaarsertifikaadi näidis on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

1.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud sertifikaadid on nõutavad koerte, kasside ja valgetuhkrute liiki kuuluvate lemmikloomade (edaspidi “lemmikloomad”) mittekaubanduslikul liikumisel:

a)

kõigist kolmandatest riikidest liikmesriikidesse (v.a Iirimaa, Malta, Rootsi ja Ühendkunigriik) ning

b)

määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa B osa 2. jaotises ja C osas loetletud kolmandatest riikidest Iirimaale, Maltale, Rootsi ja Ühendkuningriiki. Sertifikaati ei kasutata liikumiseks Iirimaale, Maltale, Rootsi või Ühendkuningriiki loomade puhul, kes on pärit kolmandatest riikidest, mis ei kuulu määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisas esitatud loetellu, või kes on kõnealustes kolmandates riikides veterinaarsertifikaadi väljaandmiseks ette valmistatud. Selliste loomade suhtes kohaldatakse kõnealuse määruse artikli 8 lõike 1 punkti b alapunkti ii.

2.   Erandina lõikest 1 lubavad liikmesriigid niisuguste koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikku liikumist, kellega on kaasas komisjoni otsuses 2003/803/EÜ (6) kehtestatud näidisele vastav pass, nendest määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa B osa 2. jaotises loetletud kolmandatest riikidest, kes on teatanud komisjonile ja liikmesriikidele oma kavatsusest kasutada sertifikaadi asemel passi.

3.   Olenemata Maltale liikumise suhtes kohaldatavatest eeskirjadest, tunnistavad liikmesriigid otsuse 2004/203/EÜ lisas esitatud näidissertifikaati.

Artikkel 3

1.   Artiklis 1 osutatud sertifikaat koosneb ühest leheküljest, mis on koostatud vähemalt ühendusse sisenemise liikmesriigi ja inglise keeles. See täidetakse trükitähtedega kas ühendusse sisenemise liikmesriigi või inglise keeles.

2.   Artiklis 1 osutatud sertifikaat täidetakse järgmiselt:

a)

sertifikaadi osad I–V:

i)

täidab või allkirjastab lähteriigi pädeva asutuse poolt määratud riiklik veterinaararst või

ii)

täidab või allkirjastab pädeva asutuse poolt heakskiidetud veterinaararst ning seejärel kinnitab pädev asutus;

b)

vajaduse korral täidab ja allkirjastab VI ja VII osa lähteriigis tegevusloa saanud loomaarst.

3.   Veterinaarsertifikaadiga on kaasas täiendavad dokumendid või nende tõestatud koopiad, sealhulgas asjaomase looma identifitseerimise üksikasjad, vaktsineerimistõendid ja seroloogilise testi tulemus.

4.   Veterinaarsertifikaat kehtib ühendusesisesteks liikumisteks 4 kuud alates väljaandmise päevast või kuni IV osas märgitud vaktsineerimistähtaja lõppemiseni, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Artikkel 4

IV osas nõutud vaktsineerimine tehakse inaktiveeritud vaktsiiniga, mis on toodetud vähemalt vastavalt rahvusvahelise episootiaameti käsiraamatu “Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals” viimases väljaandes kirjeldatud standarditele.

Artikkel 5

1.   Liikmesriigid tagavad, et määruse (EÜ) nr 998/2003 artikli 8 lõike 1 punktis a sätestatud tingimusi kohaldatakse üksnes kõnealuse määruse II lisa B osa 2. jaotises või C osas loetletud kolmandatest riikidest pärit lemmikloomade järgmiste liikumiste puhul:

otsereis ühendusse sisenemise liikmesriiki või

reis lähteriigist ühendusse sisenemise liikmesriiki, sealhulgas peatumine üksnes ühes või enamas määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa B osa 2. jaotises või C osas loetletud riigis.

2.   Erandina lõikest 1 võib reisil õhuteed pidi või meritsi läbida ka määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisas nimetamata riiki, kui lemmiklooma rahvusvahelise lennujaama territooriumilt või laevalt välja ei viida.

Artikkel 6

Otsus 2004/203/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 6. detsembrist 2004.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 592/2004 (ELT L 94, 31.3.2004, lk 7).

(2)  ELT L 65, 3.3.2004, lk 13. Otsust on muudetud otsusega 2004/301/EÜ (ELT L 98, 2.4.2004, lk 55).

(3)  ELT L 111, 17.4.2004, lk 83.

(4)  ELT L 237, 8.7.2004, lk 21.

(5)  ELT L 298, 23.9.2004, lk 22.

(6)  ELT L 312, 27.11.2003, lk 1.


LISA

Vetinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute liiki kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikuks liikumiseks kolmandatest riikidest, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 998/2003 artikli 8 lõikes 4.

Image

Image

Image


Top