EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L2380

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2380 af 23. november 2022 om ændring af direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet (EØS-relevant tekst)

PE/44/2022/REV/1

EUT L 315 af 7.12.2022, p. 30–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2380/oj

7.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 315/30


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/2380

af 23. november 2022

om ændring af direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En af målsætningerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (3) er at sikre et velfungerende indre marked. Ifølge direktivets artikel 3, stk. 3, litra a), er et af de væsentlige krav, som radioudstyr skal overholde, at det fungerer med tilbehør, navnlig med universalopladere. I den forbindelse fremgår det af direktiv 2014/53/EU, at interoperabilitet mellem radioudstyr og tilbehør, såsom opladere, forenkler anvendelsen af radioudstyr og mindsker omfanget af unødvendigt affald samt unødige omkostninger, og at der er behov for at udvikle en universaloplader til bestemte kategorier eller klasser af radioudstyr, navnlig til gavn for forbrugere og andre slutbrugere.

(2)

Siden 2009 er der gjort en indsats på EU-plan for at begrænse fragmenteringen af markedet for grænsefladerne til opladning af mobiltelefoner og lignende radioudstyr. Selv om nylige frivillige initiativer har øget konvergensniveauet for opladningsudstyr, hvilket er den eksterne strømforsyningskomponent af opladere, og mindsket antallet af forskellige opladningsløsninger, der er tilgængelige på markedet, opfylder disse initiativer ikke fuldt ud Unionens politikmål om at sikre brugervenlighed, reducere elektronisk affald (e-affald) og undgå fragmentering af markedet for opladningsudstyr.

(3)

Unionen er fast besluttet på at fremme en effektiv anvendelse af ressourcer ved at gå over til en ren, cirkulær økonomi gennem indførelse af initiativer såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU (4) og mere nyligt gennem indførelsen af den europæiske grønne pagt, jf. Kommissionens meddelelse af 11. december 2019. Nærværende direktiv har til formål at reducere det e-affald, der produceres ved salg af radioudstyr, og at reducere udvindingen af de råmaterialer og CO2-emissioner, der genereres ved produktion, transport og bortskaffelse af opladere, og derved fremme en cirkulær økonomi.

(4)

Kommissionens handlingsplan for den cirkulære økonomi, jf. dens meddelelse af 11. marts 2020, indeholder initiativer vedrørende hele livscyklussen for produkter, som er rettet mod deres udformning, fremmer processer for en cirkulær økonomi, befordrer et bæredygtigt forbrug og har til formål at sikre, at anvendte ressourcer bevares i Unionens økonomi så længe som muligt.

(5)

Kommissionen har foretaget en konsekvensanalyse, der viser, at det indre markeds fulde potentiale ikke udnyttes, da fortsat fragmentering af markedet for grænseflader til og -kommunikationsprotokoller for opladning for så vidt angår mobiltelefoner og andet lignende radioudstyr fører til manglende brugervenlighed og en stigning i e-affald.

(6)

Interoperabilitet mellem radioudstyr og tilbehør, såsom opladere, hæmmes, da der eksisterer forskellige opladningsgrænseflader for visse kategorier eller klasser af radioudstyr, der anvender opladning via kabel, såsom håndholdte mobiltelefoner, tablets, digitalkameraer, hovedtelefoner med eller uden mikrofon, håndholdte videospillekonsoller, bærbare højttalere, e-bogslæsere, tastaturer, mus, bærbare navigationssystemer, høretelefoner (earbuds) og bærbare computere. Derudover er der flere typer kommunikationsprotokoller for hurtig opladning, for hvilke der ikke altid er garanti for en minimal ydeevne. Som følge heraf kræves der handling på EU-plan for at fremme en fælles grad af interoperabilitet og formidling af oplysninger om radioudstyrs opladningskarakteristika til forbrugere og andre slutbrugere. Det er derfor nødvendigt at indføre passende krav i direktiv 2014/53/EU vedrørende kommunikationsprotokoller for opladning, opladningsgrænsefladerne, dvs. ladestikket, for visse kategorier eller klasser af radioudstyr samt de oplysninger, der skal formidles til forbrugere og andre slutbrugere, om opladningskarakteristika for disse kategorier eller klasser af radioudstyr, såsom oplysninger om den minimale og maksimale effekt, der er nødvendig for at oplade radioudstyret. Den minimale effekt bør angives som den samlede effekt, der er nødvendig, for at radioudstyret fortsat kan fungere, og den minimale effekt, som dets batteri kræver for at begynde at oplade. Den maksimale effekt bør angives som den samlede effekt, der er nødvendig, for at radioudstyret fortsat kan fungere, og den effekt, der er nødvendig for at opnå maksimal opladningshastighed.

(7)

Manglende harmonisering af grænsefladerne til og kommunikationsprotokollerne for opladning kan føre til væsentlige forskelle mellem medlemsstaternes love, administrative bestemmelser eller praksis vedrørende interoperabilitet for mobiltelefoner og lignende kategorier eller klasser af radioudstyr med deres opladningsudstyr og vedrørende levering af radioudstyr uden opladningsudstyr.

(8)

Størrelsen af det indre marked for genopladelige mobiltelefoner og lignende kategorier eller klasser af radioudstyr, udbredelsen af forskellige typer opladningsudstyr til sådant radioudstyr, manglende interoperabilitet mellem radioudstyr og opladningsudstyr og den betydelige grænseoverskridende handel med disse produkter kræver stærkere lovgivningsmæssige tiltag på EU-plan snarere end tiltag på nationalt plan eller frivillige foranstaltninger for at opnå et velfungerende indre marked og samtidig sikre brugervenlighed og reducere miljøaffald.

(9)

Det er derfor nødvendigt at harmonisere grænsefladerne til og kommunikationsprotokollerne for opladning for bestemte kategorier eller klasser af radioudstyr, der oplades via kabel. Det er også nødvendigt at skabe grundlag for tilpasning til eventuelle fremtidige videnskabelige og teknologiske fremskridt eller markedsudviklinger, der løbende vil blive overvåget af Kommissionen. Navnlig bør indførelse af harmonisering af grænsefladerne til og kommunikationsprotokollerne for opladning også overvejes i fremtiden med hensyn til radioudstyr, der kan oplades på enhver anden måde end via kabel, herunder opladning via radiobølger (trådløs opladning). Det bør desuden overvejes systematisk at medtage yderligere kategorier eller klasser af radioudstyr, der oplades via kabel, i forbindelse med den fremtidige tilpasning af harmoniserede opladningsløsninger, forudsat at det er teknisk muligt at integrere harmoniserede opladningsløsninger for sådanne yderligere kategorier eller klasser af radioudstyr. Harmonisering bør forfølge målene om at sikre brugervenlighed, reducere miljøaffald og undgå fragmentering af markedet mellem forskellige grænseflader til og kommunikationsprotokoller for opladning samt mellem eventuelle initiativer på nationalt plan, der kan skabe handelshindringer på det indre marked. Den fremtidige tilpasning af harmoniseringen af grænsefladerne til og kommunikationsprotokollerne for opladning bør fortsat forfølge disse mål ved at sikre, at den omfatter de mest hensigtsmæssige tekniske løsninger for grænseflader til og kommunikationsprotokoller for opladning i forhold til alle former for opladning. De harmoniserede opladningsløsninger bør afspejle den mest hensigtsmæssige kombination af at opnå markedsaccept og opfylde målene om at sikre brugervenlighed, reducere miljøaffald og undgå fragmentering af markedet. Ved udvælgelsen af sådanne tekniske løsninger bør der primært anvendes relevante opladningsløsninger, der opfylder disse mål og er udviklet på europæisk eller internationalt plan. I særlige tilfælde, hvor der er behov for at indføre, tilføje eller ændre en eksisterende teknisk specifikation i mangel af offentligt tilgængelige europæiske eller internationale standarder, som opfylder disse mål, bør Kommissionen kunne fastsætte andre tekniske specifikationer, forudsat at disse tekniske specifikationer er udviklet i overensstemmelse med kriterierne om åbenhed, konsensus og gennemsigtighed, og at de opfylder kravene om neutralitet og stabilitet som omhandlet i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (5). Det er nødvendigt at inddrage alle relevante sektorspecifikke interessenter, der er repræsenteret i Kommissionens ekspertgruppe om radioudstyr, i processen under hele tilpasningen af de harmoniserede opladningsløsninger.

(10)

En sådan harmonisering ville imidlertid være ufuldstændig, hvis den ikke blev kombineret med krav om kombineret salg af radioudstyr og opladere hertil samt krav til de oplysninger, der skal gives til forbrugere og andre slutbrugere. En fragmentering af medlemsstaternes tilgange til markedsføring af de pågældende kategorier eller klasser af radioudstyr og opladningsudstyr hertil vil hæmme grænseoverskridende handel med disse produkter, for eksempel ved at gøre det nødvendigt for erhvervsdrivende at ompakke deres produkter alt efter den medlemsstat, som produkterne skal leveres i. Dette vil for sit vedkommende medføre øgede ulemper for forbrugerne og skabe unødvendigt e-affald og dermed udligne fordelene ved harmonisering af grænsefladerne til og kommunikationsprotokollerne for opladning. Det er derfor nødvendigt at indføre krav for at sikre, at forbrugere og andre slutbrugere ikke er forpligtet til at købe nyt opladningsudstyr, hver gang de køber en ny mobiltelefon eller lignende radioudstyr. Adskillelse af salg af opladningsudstyr fra salg af radioudstyr vil give bæredygtige, tilgængelige, attraktive og praktiske valgmuligheder for forbrugere og andre slutbrugere. På baggrund af erfaringen med anvendelsen af kravene, de nye markedstendenser og den teknologiske udvikling bør Kommissionen overveje at udvide kravet om levering af opladningsudstyr sammen med radioudstyr, så det også omfatter kabler og/eller indførelse af obligatorisk adskillelse for at sikre, at målene om at sikre brugervenlighed og reducere miljøaffald forfølges på den mest effektive måde. For at sikre effektiviteten af sådanne krav bør forbrugere og andre slutbrugere modtage de nødvendige oplysninger om opladningskarakteristika, når de køber en mobiltelefon eller lignende radioudstyr. Et særligt piktogram vil gøre det muligt for forbrugere og andre slutbrugere at konstatere forud for købet, om der følger opladningsudstyr med radioudstyret. Piktogrammet bør fremgå ved alle former for levering, herunder fjernsalg.

(11)

Det er teknisk muligt at definere USB type C som det fælles ladestik for de relevante kategorier eller klasser af radioudstyr, navnlig fordi de allerede kan indeholde et sådant stik. USB type C-teknologien, der anvendes globalt, blev vedtaget på internationalt standardiseringsniveau og er indarbejdet i det europæiske system af Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) som europæisk standard EN IEC 62680-1-3:2021 »USB-grænseflader for data og energi — del 1-3: Fælles komponenter — Specifikation for USB type C®-kabel og -konnektor«.

(12)

USB type C er en teknologi, der allerede er fælles for mange kategorier eller klasser af radioudstyr, da den giver mulighed for opladning og dataoverførsel af høj kvalitet. Når USB type C-ladestikket kombineres med opladningskommunikationsprotokollen for USB-strømforsyning, kan det levere op til 100 W strøm og giver derfor rigelig plads til videreudvikling af hurtige opladningsløsninger, samtidig med at markedet også har mulighed for at tage højde for lavprisapparater, der ikke kræver hurtig opladning. Mobiltelefoner og lignende radioudstyr, der understøtter hurtig opladning, kan omfatte USB-strømforsyningsfunktioner som beskrevet i europæisk standard EN IEC 62680-1-2:2021 »USB-grænseflader for data og energi — Del 1-2: Fælles komponenter — USB-strømforsyningsspecifikation«. USB-specifikationer er genstand for løbende udvikling. USB Implementers Forum har i den forbindelse udarbejdet en ajourført udgave af USB-strømforsyningsspecifikationen, som gør det muligt at understøtte en effekt på op til 240 W. Der er også foretaget tilpasninger af USB type C-specifikationen, som udvider kravene til konnektorer og kabler, så de kan understøtte en effekt på op til 240 W. Dette vil give mulighed for, at radioudstyr, som kræver et sådant effektniveau, kan komme i betragtning til eventuelt at blive medtaget på listen over radioudstyr, som er omfattet af dette direktiv.

(13)

Hvad angår opladning på anden måde end via kabel, kan der i fremtiden udvikles divergerende løsninger, hvilket kan have negativ indvirkning på interoperabiliteten, på brugervenligheden og på miljøet. Selv om det er for tidligt at indføre specifikke krav til sådanne løsninger på nuværende tidspunkt, bør Kommissionen træffe tiltag i retning af at fremme og harmonisere sådanne løsninger for at undgå en fremtidig fragmentering af det indre marked.

(14)

Direktiv 2014/53/EU bør ændres, så det omfatter bestemmelser vedrørende grænseflader til og kommunikationsprotokoller for opladning. De kategorier eller klasser af radioudstyr, der specifikt er omfattet af de nye bestemmelser, bør beskrives nærmere i et nyt bilag til nævnte direktiv. Inden for disse kategorier eller klasser af radioudstyr er kun radioudstyr med et aftageligt eller indlejret genopladeligt batteri berørt. For så vidt angår digitalkameraer drejer det berørte radioudstyr sig om enhver form for digitale foto- og videokameraer, herunder actionkameraer. Digitalkameraer, der udelukkende er beregnet til den audiovisuelle sektor eller sikkerheds- og overvågningssektoren, bør ikke underlægges krav om at integrere den harmoniserede opladningsløsning. For så vidt angår høretelefoner (earbuds) betragtes det berørte radioudstyr sammen med dets særlige opladningsæske eller -boks, da høretelefoner (earbuds) som følge af deres særlige størrelse og form sjældent eller aldrig adskilles fra deres opladningsæske eller -boks. Opladningsæsken eller -boksen til denne særlige type radioudstyr betragtes ikke som en del af opladningsudstyret. For så vidt angår bærbare computere er det berørte radioudstyr enhver computer, som er bærbar, herunder bærbare computere, notebooks, ultrabærbare computere, hybride eller konvertible bærbare computere og netbooks.

(15)

Direktiv 2014/53/EU bør også ændres med henblik på at indføre krav om levering af visse kategorier eller klasser af radioudstyr uden opladningsudstyr. De berørte kategorier eller klasser af radioudstyr samt specifikationerne vedrørende opladningsløsninger bør angives i et nyt bilag til nævnte direktiv.

(16)

Direktiv 2014/53/EU fastsætter, hvilke oplysninger den brugsanvisning, der ledsager radioudstyret, skal indeholde, og der bør derfor indsættes yderligere oplysningskrav i nævnte direktivs relevante artikel. Indholdet af de nye krav bør angives i et nyt bilag til nævnte direktiv. Visse oplysninger bør gives i visuel form for alle former for levering, herunder fjernsalg. En særlig etiket med angivelse af specifikationerne for opladningsegenskaber og kompatibelt opladningsudstyr vil sætte forbrugerne og andre slutbrugere i stand til at finde frem til det mest hensigtsmæssige opladningsudstyr, der er nødvendigt for at oplade deres radioudstyr. For at have en nyttig referencekilde gennem hele radioudstyrets livscyklus bør oplysningerne om specifikationerne for opladningsegenskaber og kompatibelt opladningsudstyr også medtages i brugsanvisningen og den sikkerhedsinformation, der ledsager radioudstyret. Det bør være muligt at tilpasse disse oplysningskrav i fremtiden for at afspejle eventuelle ændringer af mærkningskravene, navnlig for opladningsudstyr, der kan blive indført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF (6). Disse oplysningskrav bør navnlig afspejle udviklingen af harmoniserede opladningsløsninger og bør tilpasses i overensstemmelse hermed. I den forbindelse kan det også overvejes at medtage et system med farvekoder.

(17)

Eftersom importører og distributører også kan levere radioudstyr direkte til forbrugere og andre slutbrugere, bør de være underlagt de samme forpligtelser som dem, der gælder for fabrikanter, med hensyn til, hvilke oplysninger der skal gives eller vises. Alle erhvervsdrivende bør skulle opfylde forpligtelsen vedrørende det piktogram, der angiver, om der følger opladningsudstyr med radioudstyret, når de gør radioudstyr tilgængeligt for forbrugere og andre slutbrugere. Importører og distributører kan derfor tilbyde pakker, som omfatter radioudstyret og opladningsudstyret hertil, selv når sådant radioudstyr leveres uden opladningsudstyr fra fabrikantens side, forudsat at importørerne og distributørerne også giver forbrugere og andre slutbrugere mulighed for at erhverve radioudstyret uden opladningsudstyr.

(18)

Direktiv 2014/53/EU fastsætter procedurer for overensstemmelsesvurdering. Det bør ændres for at tilføje henvisninger til nye væsentlige krav. Fabrikanter bør således kunne vælge at følge en intern produktionskontrolprocedure for at påvise overensstemmelse med de nye væsentlige krav.

(19)

For at sikre, at de nationale markedsovervågningsmyndigheder har proceduremæssige midler til at håndhæve overholdelse af de nye krav vedrørende de harmoniserede grænseflader til og kommunikationsprotokoller for opladning samt kravene om levering af radioudstyr, der er genstand for en sådan harmonisering, bør direktiv 2014/53/EU tilpasses i overensstemmelse hermed. Navnlig bør der medtages en udtrykkelig henvisning til manglende overholdelse af de væsentlige krav, som også omfatter de nye bestemmelser om specifikationer vedrørende opladningsegenskaber og kompatibelt opladningsudstyr. Da disse nye bestemmelser angår interoperabilitetsaspekter, er formålet at undgå forskellige fortolkninger af, hvorvidt proceduren i direktiv 2014/53/EU også kan udløses for radioudstyr, som ikke udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed eller for andre beskyttede samfundsinteresser.

(20)

Direktiv 2014/53/EU opregner tilfælde af formel manglende overensstemmelse med kravene. I betragtning af at nærværende direktiv indfører nye krav, der finder anvendelse på visse kategorier eller klasser af radioudstyr, bør direktiv 2014/53/EU ændres for at give de nationale markedsovervågningsmyndigheder mulighed for effektivt at håndhæve overensstemmelse med de nye krav.

(21)

Direktiv 2014/53/EU bør også ændres for at tilpasse henvisningerne deri til de nye krav, der indføres ved nærværende direktiv.

(22)

Det er nødvendigt at sikre et minimum af fælles interoperabilitet mellem radioudstyr og opladningsudstyr til sådant radioudstyr og imødegå eventuelle fremtidige markedsudviklinger, såsom fremkomst af nye kategorier eller klasser af radioudstyr, hvor der sker en betydelig grad af fragmentering af grænsefladerne til og kommunikationsprotokollerne for opladning, og eventuelle udviklinger inden for opladningsteknologi. Det er også nødvendigt at afspejle fremtidige ændringer af mærkningskrav, såsom til opladningsudstyr eller ladekabler, eller andre teknologiske fremskridt. Beføjelsen til at vedtage retsakter bør derfor delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til at ændre kategorier eller klasser af radioudstyr og specifikationerne vedrørende grænseflader til og kommunikationsprotokoller for opladning for hver af dem og med hensyn til at ændre oplysningskravene vedrørende grænseflader til og kommunikationsprotokoller for opladning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (7). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(23)

Direktiv 2014/53/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(24)

Erhvervsdrivende bør have tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige tilpasninger af radioudstyr, der er omfattet af dette direktiv, og som de agter at bringe i omsætning på EU-markedet —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2014/53/EU foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3, første afsnit, litra a), affattes således:

»a)

Radioudstyret fungerer med tilbehør, bortset fra opladningsudstyr til de kategorier eller klasser af radioudstyr, der er anført i bilag Ia, del I, og som specifikt er omhandlet i denne artikels stk. 4.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   Radioudstyr, der henhører under de kategorier eller klasser, der er anført i bilag Ia, del I, skal være konstrueret således, at det overholder specifikationerne vedrørende opladningsegenskaber fastsat i nævnte bilag for den relevante kategori eller klasse af radioudstyr.

Hvad angår radioudstyr, der kan oplades via kabel, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 44 for at ændre bilag Ia, del I, på baggrund af videnskabelige og teknologiske fremskridt eller markedsudviklingen med henblik på at sikre et minimum af fælles interoperabilitet mellem radioudstyr og opladningsudstyr hertil samt forbedre brugervenligheden, reducere miljøaffald og undgå fragmentering af markedet ved at:

a)

ændre, tilføje eller fjerne kategorier eller klasser af radioudstyr

b)

ændre, tilføje eller fjerne tekniske specifikationer, herunder referencer og beskrivelser, vedrørende ladestik og opladningskommunikationsprotokoller for hver kategori eller klasse af berørt radioudstyr.

Kommissionen vurderer løbende markedsudviklingen, fragmenteringen af markedet og de teknologiske fremskridt med henblik på at identificere kategorier eller klasser af radioudstyr, der kan oplades via kabel, og hvis medtagelse i bilag Ia, del I, vil føre til en betydelig brugervenlighed og reduktion af miljøaffald.

Kommissionen aflægger første gang senest den 28. december 2025 og derefter hvert femte år rapport om den vurdering, der er omhandlet i tredje afsnit, til Europa-Parlamentet og Rådet og vedtager i overensstemmelse hermed delegerede retsakter i henhold til andet afsnit, litra a).

Hvad angår radioudstyr, der kan oplades på anden måde end via kabel, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 44 med henblik på at ændre bilag Ia, del I, på baggrund af videnskabelige og teknologiske fremskridt eller markedsudviklingen for at sikre et minimum af fælles interoperabilitet mellem radioudstyr og opladningsudstyr hertil samt forbedre brugervenligheden, reducere miljøaffald og undgå fragmentering af markedet ved at:

a)

indføre, ændre, tilføje eller fjerne kategorier eller klasser af radioudstyr

b)

indføre, ændre, tilføje eller fjerne tekniske specifikationer, herunder referencer og beskrivelser, vedrørende grænseflader til og kommunikationsprotokoller for opladning for hver kategori eller klasse af det berørte radioudstyr.

Kommissionen anmoder i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1025/2012 og senest den 28. december 2024 en eller flere europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde harmoniserede standarder, der fastsætter tekniske specifikationer for grænseflade(r) til og kommunikationsprotokol(ler) for opladning for så vidt angår radioudstyr, der kan oplades på anden måde end via kabel. I overensstemmelse med proceduren i artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1025/2012 hører Kommissionen det udvalg, der er oprettet ved dette direktivs artikel 45, stk. 1. Kravene til indholdet af de harmoniserede standarder, der anmodes om, baseres på en vurdering foretaget af Kommissionen af den aktuelle status for trådløse opladningsteknologier til radioudstyr, som navnlig omfatter markedsudviklingen, indtrængning på markedet, fragmentering af markedet, teknologisk ydeevne, interoperabilitet, energieffektivitet og opladningsydeevne.

Ved udarbejdelsen af de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne artikel, for så vidt angår radioudstyr, der kan oplades via kabel, samt radioudstyr, der kan oplades på anden måde end via kabel, tager Kommissionen hensyn til graden af markedsaccept af de tekniske specifikationer, der er under overvejelse, den deraf følgende brugervenlighed og omfanget af den reduktion af miljøaffald og fragmentering af markedet, som kan forventes som følge af sådanne tekniske specifikationer. Tekniske specifikationer, der er baseret på relevante tilgængelige europæiske eller internationale standarder, anses for at opfylde målene i forrige punktum. Hvor sådanne europæiske eller internationale standarder ikke findes, eller hvis Kommissionen på grundlag af dens tekniske vurdering fastslår, at de ikke opfylder disse mål på en optimal måde, kan Kommissionen imidlertid fastsætte andre tekniske specifikationer, som bedre opfylder målene.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

Forbrugeres og andre slutbrugeres mulighed for at erhverve bestemte kategorier eller klasser af radioudstyr uden opladningsudstyr

1.

Når en erhvervsdrivende giver forbrugere og andre slutbrugere mulighed for at erhverve radioudstyret omhandlet i artikel 3, stk. 4, sammen med opladningsudstyr, skal den erhvervsdrivende også give forbrugerne og de andre slutbrugere mulighed for at erhverve radioudstyret uden opladningsudstyr.

2.

Erhvervsdrivende sikrer, at oplysningerne om, hvorvidt der følger opladningsudstyr med radioudstyret omhandlet i artikel 3, stk. 4, vises i grafisk form ved hjælp af et brugervenligt og lettilgængeligt piktogram som fastsat i bilag Ia, del III, når sådant radioudstyr gøres tilgængeligt for forbrugere og andre slutbrugere. Piktogrammet trykkes på emballagen eller anbringes på emballagen som en mærkat. Når radioudstyret gøres tilgængeligt for forbrugere og andre slutbrugere, skal piktogrammet vises på en synlig og letlæselig måde og i tilfælde af fjernsalg nær prisangivelsen.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 44 for at ændre bilag Ia, del III, som følge af ændringer af nævnte bilags del I og II eller som følge af fremtidige ændringer af mærkningskrav eller på baggrund af teknologiske fremskridt ved at indføre, ændre, tilføje eller fjerne enhver form for grafiske elementer eller tekstelementer.«

3)

Artikel 10, stk. 8, affattes således:

»8.   Fabrikanter skal sikre, at radioudstyret ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, der kræves til brug af radioudstyr i overensstemmelse med dets tilsigtede anvendelse. Sådanne oplysninger skal, hvis det er relevant, omfatte en beskrivelse af tilbehør og komponenter, herunder software, der sikrer, at radioudstyret fungerer som tilsigtet. Denne brugsanvisning og sikkerhedsinformation samt en eventuel mærkning skal være klar og forståelig.

Følgende oplysninger skal desuden medtages i brugsanvisningen, når det drejer sig om radioudstyr, som tilsigtet udsender radiobølger:

a)

frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på

b)

maksimal radiofrekvenseffekt, der udsendes i det eller de frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på.

Når det drejer sig om radioudstyr omhandlet i artikel 3, stk. 4, skal brugsanvisningen indeholde oplysninger om specifikationerne for radioudstyrets opladningsegenskaber og kompatibelt opladningsudstyr som fastsat i bilag Ia, del II. Ud over at oplysningerne skal medtages i brugsanvisningen, når fabrikanter gør sådant radioudstyr tilgængeligt for forbrugere og andre slutbrugere, skal oplysningerne også fremgå af en etiket, jf. bilag Ia, del IV. Etiketten trykkes i brugsanvisningen og på emballagen eller anbringes på emballagen som en mærkat. I mangel af emballage anbringes mærkaten med etiketten på radioudstyret. Når radioudstyret gøres tilgængeligt for forbrugere og andre slutbrugere, skal etiketten vises på en synlig og letlæselig måde og i tilfælde af fjernsalg nær prisangivelsen. Hvis radioudstyrets størrelse eller art ikke giver andre muligheder, kan etiketten trykkes som et særskilt dokument, der ledsager radioudstyret.

Den brugsanvisning og sikkerhedsinformation, der er omhandlet i dette stykkes første, andet og tredje afsnit, skal være på et sprog, der er let forståeligt for forbrugere og andre slutbrugere, som fastsat af den pågældende medlemsstat.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 44 for at ændre bilag Ia, del II og IV, som følge af ændringer af nævnte bilags del I eller som følge af fremtidige ændringer af mærkningskrav eller på baggrund af teknologiske fremskridt ved at indføre, ændre, tilføje eller fjerne eventuelle nærmere detaljer vedrørende de oplysninger, grafiske elementer eller tekstelementer som fastsat i nærværende artikel.«

4)

I artikel 12, stk. 4, tilføjes følgende afsnit:

»Når importører gør radioudstyr omhandlet i artikel 3, stk. 4, tilgængeligt for forbrugere og andre slutbrugere, sikrer de, at:

a)

sådant radioudstyr viser eller leveres med en etiket i overensstemmelse med artikel 10, stk. 8, tredje afsnit

b)

nævnte etiket vises på en synlig og letlæselig måde og i tilfælde af fjernsalg nær prisangivelsen.«

5)

I artikel 13, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Når distributører gør radioudstyr omhandlet i artikel 3, stk. 4, tilgængeligt for forbrugere og andre slutbrugere, sikrer de, at:

a)

sådant radioudstyr viser eller leveres med en etiket i overensstemmelse med artikel 10, stk. 8, tredje afsnit

b)

nævnte etiket vises på en synlig og letlæselig måde og i tilfælde af fjernsalg nær prisangivelsen.«

6)

I artikel 17, stk. 2, indledningen, ændres ordene »artikel 3, stk. 1« til »artikel 3, stk. 1 og 4«.

7)

I artikel 40 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Procedure på nationalt plan i tilfælde af radioudstyr, der udgør en risiko eller ikke overholder de væsentlige krav«

.

b)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at radioudstyr, der er omfattet af dette direktiv, udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed eller for andre samfundsinteresser, der er omfattet af dette direktiv, eller at det ikke opfylder mindst ét af de relevante væsentlige krav i artikel 3, foretager de en evaluering af det pågældende radioudstyr omfattende alle de relevante krav, der er fastlagt i dette direktiv. De berørte erhvervsdrivende samarbejder med henblik herpå med markedsovervågningsmyndighederne om nødvendigt.«

8)

I artikel 43, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende litraer indsættes efter litra f):

»fa)

det i artikel 3a, stk. 2, omhandlede piktogram eller den i artikel 10, stk. 8, omhandlede etiket er ikke udarbejdet korrekt

fb)

det pågældende radioudstyr er ikke ledsaget af den i artikel 10, stk. 8, omhandlede etiket

fc)

piktogrammet eller etiketten er ikke anbragt eller vist i overensstemmelse med henholdsvis artikel 3a, stk. 2, eller artikel 10, stk. 8«

.

b)

Litra h) affattes således:

»h)

radioudstyret er ikke ledsaget af oplysningerne omhandlet i artikel 10, stk. 8, EU-overensstemmelseserklæringen omhandlet i artikel 10, stk. 9, eller oplysningerne om brugsrestriktioner omhandlet i artikel 10, stk. 10«

.

c)

Litra j) affattes således:

»j)

artikel 3a, stk. 1, eller artikel 5 er ikke overholdt.«

9)

I artikel 44 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 indsættes følgende punktum efter første punktum:

»Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 4, artikel 3a, stk. 2, andet afsnit, og artikel 10, stk. 8, femte afsnit, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 27. december 2022.«

b)

Stk. 3, første punktum, affattes således:

»Den i artikel 3, stk. 3, andet afsnit, artikel 3, stk. 4, artikel 3a, stk. 2, andet afsnit, artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, og artikel 10, stk. 8, femte afsnit, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.«

c)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (*1).

(*1)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.«"

d)

Stk. 5 affattes således:

»5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, andet afsnit, artikel 3, stk. 4, artikel 3a, stk. 2, andet afsnit, artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, eller artikel 10, stk. 8, femte afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

10)

I artikel 47 tilføjes følgende stykke:

»3.   Senest den 28. december 2026 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om virkningen af muligheden for at erhverve radioudstyr uden opladningsudstyr og uden kabel, navnlig med hensyn til brugervenlighed, reduktion af miljøaffald, adfærdsændringer og udviklingen i markedspraksis. Denne rapport skal, hvis det er hensigtsmæssigt, ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af dette direktiv for at indføre obligatorisk adskillelse af salg af opladningsudstyr og kabler fra salg af radioudstyr.«

11)

Teksten i bilaget til dette direktiv indsættes som bilag Ia.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 28. december 2023 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 28. december 2024 på de kategorier eller klasser af radioudstyr, der er omhandlet i bilag Ia, del I, punkt 1.1-1.12, og fra den 28. april 2026 på de kategorier eller klasser af radioudstyr, der er omhandlet i bilag Ia, del I, punkt 1.13.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. november 2022.

På Europa-Parlamentets vegne

R. METSOLA

Formand

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


(1)  EUT C 152 af 6.4.2022, s. 82.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 4.10.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.10.2022.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10).

(7)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.


BILAG

»BILAG Ia

SPECIFIKATIONER FOR OG OPLYSNINGER VEDRØRENDE OPLADNING FOR VISSE KATEGORIER ELLER KLASSER AF RADIOUDSTYR

Del I

Specifikationer vedrørende opladningsegenskaber

1.

Kravene i denne dels punkt 2 og 3 finder anvendelse på følgende kategorier eller klasser af radioudstyr:

1.1.

håndholdte mobiltelefoner

1.2.

tablets

1.3.

digitalkameraer

1.4.

hovedtelefoner

1.5.

hovedtelefoner med mikrofon

1.6.

håndholdte videospilkonsoller

1.7.

bærbare højttalere

1.8.

e-bogslæsere

1.9.

tastaturer

1.10.

mus

1.11.

bærbare navigationssystemer

1.12.

høretelefoner (earbuds)

1.13.

bærbare computere.

2.

De i denne dels punkt 1 omhandlede kategorier eller klasser af radioudstyr skal, hvis de kan oplades via kabel:

2.1.

være udstyret med USB type C-stik som beskrevet i standard EN IEC 62680-1-3:2021 »USB-grænseflader for data og energi — Del 1-3: Fælles komponenter — Specifikation for USB type C®-kabel og -konnektor«, og stikket skal til enhver tid være tilgængeligt og operationelt

2.2.

kunne oplades via kabler, der er i overensstemmelse med standard EN IEC 62680-1-3:2021 »USB-grænseflader for data og energi — Del 1-3: Fælles komponenter — Specifikation for USB type C®-kabel og -konnektor«.

3.

De i denne dels punkt 1 omhandlede kategorier eller klasser af radioudstyr skal, hvis de kan oplades via kabel ved en spænding på mere end 5 V, en strømstyrke på mere end 3 A eller en effekt på mere end 15 W:

3.1.

omfatte en USB-strømforsyning som beskrevet i standard EN IEC 62680-1-2:2021 »USB-grænseflader for data og energi — del 1-2: Fælles komponenter — USB-strømforsyningsspecifikation«

3.2.

sikre, at der ved eventuelle yderligere opladningsprotokoller kan opnås fuld funktionsdygtighed med USB-strømforsyningen nævnt i punkt 3.1., uanset hvilket opladningsudstyr der anvendes.

Del II

Oplysninger om specifikationer for opladningsegenskaber og kompatibelt opladningsudstyr

For radioudstyr, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 3, stk. 4, første afsnit, skal følgende oplysninger fremgå i overensstemmelse med kravene i artikel 10, stk. 8, og kan desuden gøres tilgængelige ved hjælp af QR-koder eller lignende elektroniske løsninger:

a)

for alle kategorier eller klasser af radioudstyr, som er underlagt kravene fastsat i del I, en beskrivelse af strømkravene til det kablede opladningsudstyr, som kan anvendes sammen med radioudstyret, herunder den minimale effekt, der er nødvendig for at oplade radioudstyret, og den maksimale effekt, der er nødvendig for at oplade radioudstyret ved maksimal opladningshastighed, udtrykt i watt med teksten: »Opladerens effekt skal være mellem minimum [xx] W, som radioudstyret kræver, og maksimalt [yy] W for at opnå maksimal opladningshastighed.« Antallet af watt skal angive henholdsvis den minimale effekt, som radioudstyret kræver, og den maksimale effekt, som radioudstyret kræver for at opnå maksimal opladningshastighed

b)

for radioudstyr, som er underlagt kravene fastsat i del I, punkt 3, en beskrivelse af specifikationerne vedrørende radioudstyrets opladningsegenskaber, hvis det kan oplades via kabel med en spænding på mere end 5 V eller en strømstyrke på mere end 3 A eller en effekt på mere end 15 W, herunder en angivelse af, at radioudstyret understøtter opladningsprotokollen for USB-strømforsyning, med teksten »USB PD hurtig opladning« samt en angivelse af eventuelle andre understøttede opladningsprotokoller med deres navn i tekstformat.

Del III

Piktogram, der angiver, om der følger opladningsudstyr med radioudstyret

1.

Piktogrammet skal have følgende formater:

1.1.

Hvis der følger opladningsudstyr med radioudstyret:

Image 1

1.2.

Hvis der ikke følger opladningsudstyr med radioudstyret:

Image 2

2.

Piktogrammet kan fremtræde forskelligt (f.eks. med hensyn til farve, massivt eller hult samt stregtykkelse), forudsat at det fortsat er synligt og letlæseligt. Hvis piktogrammet formindskes eller forstørres, skal størrelsesforholdene i modellerne i denne dels punkt 1 bibeholdes. Dimensionen »a« omhandlet i denne dels punkt 1 skal uanset variationen være større end eller lig med 7 mm.

Del IV

Etikettens indhold og format

1.

Etiketten skal have følgende format:

Image 3

2.

Bogstaverne »XX« erstattes af det tal, der svarer til den minimale effekt, som radioudstyret kræver for at blive opladet, og som bestemmer den minimale effekt, som opladningsudstyr skal levere for at oplade radioudstyret. Bogstaverne »YY« erstattes af det tal, der svarer til den maksimale effekt, som radioudstyret kræver for at opnå maksimal opladningshastighed, og som bestemmer den effekt, som opladningsudstyr mindst skal levere for at opnå denne maksimale opladningshastighed. Forkortelsen »USB PD« (USB-strømforsyning) skal vises, hvis radioudstyret understøtter denne kommunikationsprotokol for opladning. »USB PD« er en protokol, som sørger for den hurtigste forsyning af strøm fra opladningsudstyret til radioudstyret uden at forkorte batteriets levetid.

3.

Etiketten kan fremtræde forskelligt (f.eks. med hensyn til farve, massiv eller hul samt stregtykkelse), forudsat at den fortsat er synlig og letlæselig. Hvis etiketten formindskes eller forstørres, skal størrelsesforholdene i modellen i denne dels punkt 1 bibeholdes. Dimensionen »a« omhandlet i denne dels punkt 1 skal uanset variationen være større end eller lig med 7 mm.
«

Top