EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:315:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 315, 7 декември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 315

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
7 декември 2022 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2379 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 година за статистиката за вложенията и продукцията в селското стопанство, за изменение на Регламент (ЕО) № 617/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1165/2008, (ЕО) № 543/2009 и (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 96/16/ЕО на Съвета ( 1 )

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2022/2380 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 година за изменение на Директива 2014/53/ЕС за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения ( 1 )

30

 

*

Директива (ЕС) 2022/2381 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 година за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, и за свързаните с това мерки ( 1 )

44

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2382 на Комисията от 1 декември 2022 година за забрана на риболова на вълнист скат във водите на Съюза от зона 9 от страна на кораби, плаващи под знамето на Португалия

60

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2383 на Комисията от 6 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 582/2011 по отношение на одобрението на типа във връзка с емисиите от тежки превозни средства, работещи с чист биодизел ( 1 )

63

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/2384 на Съвета от 25 ноември 2022 година за одобряване от името на Европейския съюз на изменението на списъците на Съюза със специфични задължения по Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) за включване на приложение 1 към Декларацията за приключване на преговорите по вътрешната нормативна уредба за услугите

71

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2385 на Съвета от 6 декември 2022 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/805/ЕС за предоставяне на разрешение на Република Полша да въведе мерки за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

87

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2386 на Комисията от 5 декември 2022 година за удължаване на срока на действията, с които се разрешават предоставянето на пазара и употребата на биоцида Biobor JF в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2022) 8673)

89

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top