Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0986

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/986 af 3. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer i henhold til trin V-emissionsgrænserne (EØS-relevant tekst.)

C/2018/1507

OJ L 182, 18.7.2018, p. 16–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/986/oj

18.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/986

af 3. april 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer i henhold til trin V-emissionsgrænserne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (1), særlig artikel 22, stk. 4, artikel 25, stk. 2, 3 og 6, artikel 27, stk. 1, artikel 33, stk. 2, og artikel 34, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 (2) indeholder bl.a. modellerne for visse dokumenter, der skal udarbejdes i forbindelse med godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 (3) ophæver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF (4) og indfører nye emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler (trin V) for forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner.

(3)

I henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 167/2013 finder trin V-emissionsgrænserne i bilag II til forordning (EU) 2016/1628 også anvendelse på landbrugs- og skovbrugskøretøjer. Anvendelsen af disse grænser er udskudt, jf. tidstabellen i bilag III til forordning (EU) 2016/1628.

(4)

Det er derfor nødvendigt at ændre modellerne i gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 for at tilpasse dem, således at de bringes på linje med modellerne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 (5).

(5)

For at præcisere de administrative krav bør der foretages yderligere mindre ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 for at muliggøre godkendelse af elektriske/elektroniske enheder som en komponent og for at kræve mere omfattende information med henblik på typegodkendelse af transmission og bremseanordninger for påhængskøretøjer.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som artikel 12a:

»Artikel 12a

Overgangsbestemmelser for motorer

For motorer, der er typegodkendt før 1. januar 2018 eller før 1. januar 2019, for så vidt der er tale om motorer af underkategorierne NRE-v-5 og NRE-c-5, finder følgende bestemmelser i denne forordning, i den version, som finder anvendelse den 6. august 2018, fortsat anvendelse:

Bilag I, afsnit A

Bilag I, afsnit B, punkt 4.2

Bilag I, afsnit B, punkt 5, underpunkt 2.2.2, 2.5-2.5.4.2, 5.2-5.5 og 6-8.22.4.2

Bilag I, tillæg 1-9

Bilag I, tillæg 10, punkt 2.2.2

Bilag I, tillæg 11-14

Bilag I, tillæg 15, punkt 2.2.2

Bilag I, tillæg 16-23

Bilag I, forklarende noter til oplysningsskema (6), (7), (9), (12), (24), (26), (29), (39), (40), (49) og (56)

Bilag II, punkt 2.1.1

Bilag II, forklarende note til bilag II (4)

Bilag III, tillæg 1, model 1 i afdeling 2, punkterne under overskriften »Almindelige specifikationer for drivaggregatet«

Bilag III, tillæg 1, model 1 i afdeling 2, punkterne under overskriften »Motor«

Bilag III, tillæg 1, model 1 i afdeling 2, teksten under overskriften »Resultater af prøvning for udstødningsemission (inklusive forringelsesfaktor)«, andet og fjerde led i første afsnit

Bilag III, tillæg 1, model 1 i afdeling 2, teksten under overskriften »Resultater af prøvning for udstødningsemission (inklusive forringelsesfaktor)«, tabellen

Bilag III, tillæg 1, de forklarende noter til tillæg 1 med undtagelse af forklarende note (32)

Bilag IV

Bilag V, tillæg 2, de forklarende noter til tillæg 2

Bilag V, tillæg 4

Bilag V, tillæg 5

Bilag VII, tillæg 1 med undtagelse af punkt 1 og første led af tekster under punkt 2

Bilag VIII med undtagelse af punkt 3.2, tabel 8-1 anden række.«

2)

Bilag I ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende forordning.

3)

Bilag II ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

4)

Tillæg 1 til bilag III ændres i overensstemmelse med bilag III til nærværende forordning.

5)

Bilag IV ændres i overensstemmelse med bilag IV til nærværende forordning.

6)

Bilag V ændres i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning.

7)

Bilag VI ændres i overensstemmelse med bilag VI til nærværende forordning.

8)

Tillæg 1 til bilag VII ændres i overensstemmelse med bilag VII til nærværende forordning..

9)

Bilag VIII ændres i overensstemmelse med bilag VIII til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 af 11. marts 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 85 af 28.3.2015, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikkevejgående maskiner (EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 af 19. december 2016 om fastsættelse af de administrative krav vedrørende emissionsgrænser og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 af 13.4.2017, s. 364).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 foretages følgende ændringer:

1)

I listen over tillæg affattes rækken vedrørende tillæg 10 således:

»10

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af elektriske/elektroniske enheder som komponent/separat teknisk enhed med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet«

 

2)

Afsnit A ændres således:

a)

Følgende indsættes som punkt 1.4:

»1.4.

For motorer leveres den informationsmappe og det oplysningsskema, der foreskrives i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 (*1).

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 af 19. december 2016 om fastsættelse af de administrative krav vedrørende emissionsgrænser og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 af 13.4.2017, s. 364).«"

b)

Punkt 2 ændres således:

i)

i skabelonen for ark til informationsmappen udgår punkt 2.5.2

ii)

i de forklarende noter til arket til informationsmappen affattes forklarende note (5) således:

»(5)

For motorer angives motortypebetegnelse og for motortyper i en motorfamilie familietypen (FT) i overensstemmelse med punkt 4 i del B i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656.«

3)

I del B foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 3.1 ændres tabel 1-1 således:

i)

Liste I affattes således:

»LISTE I — Krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse

Tillæg

System eller komponent/separat teknisk enhed

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985 (*2)

Bilagsnummer

Som ændret ved og/eller i gennemførelsesfasen

1

System: Montering af en motor/motorfamilie

I

 

2

System: Eksternt støjniveau

II

 

3

Komponent/separat teknisk enhed: motor/motorfamilie

I

 

ii)

I liste II affattes række 10 således:

»10

Komponent/separat teknisk enhed: Elektriske/elektroniske enheders elektromagnetiske kompatibilitet

XV«

 

b)

Punkt 4.2 affattes således:

»4.2.

For de emner, der er omhandlet i bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013, for hvilke der er meddelt godkendelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 (*3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 (*4) eller de FN/ECE-regulativer, der er nævnt i artikel 49 forordning (EU) nr. 167/2013 (FN/ECE-godkendelser) eller er baseret på komplette prøvningsrapporter udstedt på grundlag af de standardiserede OECD-regulativer som et alternativ til de prøvningsrapporter, der udfærdiges i henhold til nævnte forordning og de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af den, skal fabrikanten kun levere de oplysninger, der kræves i punkt 5, hvis de ikke allerede findes i den tilsvarende godkendelsesattest og/eller prøvningsrapport. De i typeattesten (bilag III til nærværende forordning) omhandlede oplysninger meddeles i alle tilfælde.

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53)."

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1).«"

c)

Punkt 5 ændres således:

i)

punkt 2.2 affattes således:

»2.2.

Type (6): …«

ii)

punkt 2.5-2.5.4.2 udgår

iii)

punkt 5.2-5.5 udgår

iv)

punkt 6-8.22.4.2 affattes således:

»6.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORFAMILIEN

6.1.7.   Motorens kategori og underkategori (7): …

6.2.1.   Forbrændingscyklus: Firetakt/totakt/rotation/andet (specificeres) (4): …

6.2.2.   Tændingstype: Kompressionstænding/gnisttænding (4)

6.2.3.1.   Antal cylindre: … og cylinderarrangement (26):

6.2.8.   Brændstof

6.2.8.1.   Brændstoftype (9): …

6.2.8.3.   Liste over yderligere brændstoffer, brændstofblandinger eller emulsioner, som kan anvendes af motoren som oplyst af fabrikanten i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav (anfør henvisning til anerkendt standard eller specifikation): …

6.3.2.1.   Den angivne mærkehastighed: … omdr./min.

6.3.2.1.2.   Den angivne nominelle nettoeffekt: … kW

6.3.2.2.   Maksimal effekthastighed: … omdr./min.

6.3.2.2.2.   Maksimal nettoeffekt: … kW

6.3.6.4.   Motorens samlede slagvolumen: … cm3«

v)

Punkt 10.4.2 affattes således:

»10.4.2.

Beskrivelse og/eller tegninger af de elementer i udstødningssystemet, som ikke er en del af motoren: …«

vi)

Punkt 11.1-11.2.3 affattes således:

11.1.   Kort beskrivelse og skitse af køretøjets fremdriftssystem og dets styresystem (system til ændring af udvekslingsforhold, styring af kobling eller andre elementer i fremdriftssystemet): …

11.2.   Transmission

11.2.1.   Kort beskrivelse og skitse af system(er) til ændring af udvekslingsforhold og dets/deres styresystem: …

11.2.2.   Beskrivelse og/eller tegninger af kraftoverføringen: …

11.2.3.   Kraftoverføringstype: Gear (herunder planetgearsæt/rem/hydrostatisk/elektrisk/andet (4) (sidstnævnte specificeres: …)«

vii)

Punkt 11.2.8 affattes således:

»11.2.8.

Type system til ændring af udvekslingsforhold: Mekanisk (gearskifte)/dobbeltkobling (gearskifte)/halvautomatisk (gearskifte)/automatisk (gearskifte)/trinløst variabel transmission/hydrostatisk/ikke relevant/andet (4) (sidstnævnte specificeres: …)«

viii)

punkt 43.2 affattes således:

»43.2.

Specifikationer for køretøjet med hensyn til kontrolkredsløb for de pneumatiske, hydrauliske og/eller elektriske kontrolledninger i bremsesystemet og en liste over understøttede meddelelser og parametre: …«

ix)

Punkt 43.5 og 43.5.1 affattes således:

»43.5.   Overførsel af bremsning (på trækkende køretøj)

43.5.1.   Overførsel af bremsning af det trækkende køretøjs driftsbremsesystem: Mekanisk/pneumatisk/hydraulisk/hydrostatisk uden servoforstærkning/med servoforstærkning/helt servodrevet overførsel (4

x)

Punkt 43.5.3 affattes således:

»43.5.3.

Låsning af betjeningsorgan i højre og venstre side: ja/nej (4

xi)

punkt 43.6 affattes således:

»43.6.

Bremsestyringsanordninger til trukne køretøj (på påhængskøretøj)«

xii)

Punkt 43.6.2-43.6.5 udgår

xiii)

Følgende indsættes som punkt 43.6.2-43.7.3.2.1:

43.6.2.   Beskrivelse af forbindelser, koblinger og sikkerhedsanordninger (herunder tegninger, skitser og identifikation af eventuelle elektroniske komponenter): …

43.6.2.1.   Pneumatisk forbindelsestype: Dobbeltledning/ingen (4)

43.6.2.1.1.   Pneumatisk ledningstryk (dobbeltledning): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektrisk kontrolledning: ja/nej (4)

43.6.2.2.   Hydraulisk forbindelsestype: Enkeltledning/dobbeltledning/ingen (4)

43.6.2.2.1.   Hydraulisk ledningstryk: Enkeltledning: … kPa Dobbeltledning: … kPa

43.6.2.2.2.   Tilstedeværelse af ISO 7638:2003-forbindelsesstik (15): ja/nej (4)

43.7.   Bremseanordninger til trukne køretøj (på påhængskøretøj)

43.7.1.   Teknologi anvendt til påhængskøretøjets bremsestyringssystem: Hydraulisk/pneumatisk/elektrisk/påløbs/ingen (4)

43.7.2.   Betjeningsanordning til påhængskøretøjets bremsesystem: Tromle/skive/andet (4)

43.7.2.1.   Beskrivelse og egenskaber: …

43.7.3.   Beskrivelse af forbindelser, koblinger og sikkerhedsanordninger (herunder tegninger, skitser og identifikation af eventuelle elektroniske komponenter): …

43.7.3.1.   Pneumatisk forbindelsestype: Dobbeltledning/ingen (4)

43.7.3.1.1.   Elektrisk kontrolledning: ja/nej (4)

43.7.3.2.   Hydraulisk forbindelsestype: Dobbeltledning/ingen (4)

43.7.3.2.1.   Tilstedeværelse af ISO 7638:2003-forbindelsesstik (15): ja/nej (4

4)

I tillæg 1 foretages følgende ændringer:

a)

punkt 2.2 affattes således:

»2.2.

Type (6): …«

b)

punkt 2.5-2.5.4.2 udgår

c)

punkt 5.2-5.5 udgår

d)

punkt 6-8.22.4.2 affattes således:

»6.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORFAMILIEN

6.1.7.   Motorens kategori og underkategori (7):

6.2.1.   Forbrændingscyklus: Firetakt/totakt/rotation/andet (specificeres) (4): …

6.2.2.   Tændingstype: Kompressionstænding/gnisttænding (4)

6.2.3.1.   Antal cylindre: … og cylinderarrangement (26):

6.2.8.   Brændstof

6.2.8.1.   Brændstoftype (9):

6.2.8.3.   Liste over yderligere brændstoffer, brændstofblandinger eller emulsioner, som kan anvendes af motoren som oplyst af fabrikanten i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav (anfør henvisning til anerkendt standard eller specifikation): …

6.3.2.1.   Den angivne mærkehastighed: … omdr./min.

6.3.2.1.2.   Den angivne nominelle nettoeffekt: … kW

6.3.2.2.   Maksimal effekthastighed: … omdr./min.

6.3.2.2.2.   Maksimal nettoeffekt: … kW

6.3.6.4.   Motorens samlede slagvolumen: … cm3«

5)

I tillæg 2 foretages følgende ændringer:

a)

punkt 2.2 affattes således:

»2.2.

Type (6): …«

b)

punkt 2.5-2.5.4.2 udgår

c)

punkt 5.2-5.5 udgår

d)

Følgende indsættes som punkt 6-6.3.6.4 før punkt 10:

»6.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORFAMILIEN

6.1.7.   Motorens kategori og underkategori (7):

6.2.1.   Forbrændingscyklus: Firetakt/totakt/rotation/andet (specificeres) (4): …

6.2.2.   Tændingstype: Kompressionstænding/gnisttænding (4)

6.2.3.1.   Antal cylindre: … og cylinderarrangement (26):

6.3.2.1.   Den angivne mærkehastighed: … omdr./min.

6.3.2.1.2.   Den angivne nominelle nettoeffekt: … kW

6.3.2.2.   Maksimal effekthastighed: … omdr./min.

6.3.2.2.2.   Maksimal nettoeffekt: … kW

6.3.6.4.   Motorens samlede slagvolumen: … cm3«

e)

Følgende tilføjes som punkt 11-11.4:

»11.   FREMDRIFTSSYSTEM OG STYRESYSTEM (13)

11.1.   Kort beskrivelse og skitse af køretøjets fremdriftssystem og dets styresystem (system til ændring af udvekslingsforhold, styring af kobling eller andre elementer i fremdriftssystemet): …

11.2.   Transmission

11.2.1.   Kort beskrivelse og skitse af system(er) til ændring af udvekslingsforhold og dets/deres styresystem: …

11.2.2.   Beskrivelse og/eller tegninger af kraftoverføringen: …

11.2.3.   Kraftoverføringstype: Gear (herunder planetgearsæt/rem/hydrostatisk/elektrisk/andet (4) (sidstnævnte specificeres: …)

11.2.4.   Kortfattet beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

11.2.5.   Placering i forhold til motor: …

11.2.6.   Betjeningsmåde: …

11.2.7.   Mellemgearkasse: med/uden (4)

11.2.8.   Type system til ændring af udvekslingsforhold: Mekanisk (gearskifte)/dobbeltkobling (gearskifte)/halvautomatisk (gearskifte)/automatisk (gearskifte)/trinløst variabel transmission/hydrostatisk/ikke relevant/andet (4) (sidstnævnte specificeres: …)

11.3.   Kobling (eventuelt)

11.3.1   Kort beskrivelse og skitse af koblingen og dens styresystem:

11.3.2   Maksimal momentomformning:

11.4.   Gearudvekslingsforhold

Gear

Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Udvekslingsforhold i mellemgearkassen (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem udgangsakslens og de trækkende hjuls omdrejningshastighed)

Totalt gearudvekslingsforhold

Udvekslingsforhold (motorhastighed/køretøjets hastighed) udelukkende for manuel transmission

Maksimum for CVT (*5)

1

2

3

Minimum for CVT (*5)

Bakgear

1

 

 

 

 

 

6)

I tillæg 3 foretages følgende ændringer:

a)

punkt 2.2 affattes således:

»2.2.

Type (6): …«

b)

punkt 2.5-2.5.4.2 udgår

c)

punkt 5.2-5.5 udgår

d)

punkt 6-8.22.4.2 affattes således:

»6.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORFAMILIEN

6.1.7.   Motorens kategori og underkategori (7):

6.2.1.   Forbrændingscyklus: Firetakt/totakt/rotation/andet (specificeres) (4): …

6.2.2.   Tændingstype: Kompressionstænding/gnisttænding (4)

6.2.3.1.   Antal cylindre: … og cylinderarrangement (26):

6.2.8.   Brændstof

6.2.8.1.   Brændstoftype (9): …

6.2.8.3.   Liste over yderligere brændstoffer, brændstofblandinger eller emulsioner, som kan anvendes af motoren som oplyst af fabrikanten i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav (anfør henvisning til anerkendt standard eller specifikation): …

6.3.2.1.   Den angivne mærkehastighed: … omdr./min.

6.3.2.1.2.   Den angivne nominelle nettoeffekt: … kW

6.3.2.2.   Maksimal effekthastighed: … omdr./min.

6.3.2.2.2.   Maksimal nettoeffekt: … kW

6.3.6.4.   Motorens samlede slagvolumen: …… cm3«

7)

I tillæg 4 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

8)

I tillæg 5 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

9)

I tillæg 6 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

10)

I tillæg 7 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

11)

I tillæg 8 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

12)

I tillæg 9 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

13)

I tillæg 10 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Tillæg 10

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af elektriske/elektroniske enheder som komponent/separat teknisk enhed med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet«

b)

punkt 2.2 affattes således:

»2.2.

Type (6): …«

14)

I tillæg 11 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

15)

I tillæg 12 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

16)

I tillæg 13 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

17)

I tillæg 14 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

18)

I tillæg 15 foretages følgende ændringer:

a)

punkt 2.2 affattes således:

»2.2.

Type (6): …«

b)

punkt 5.2-5.4 udgår

c)

punkt 6-7.1.1 affattes således:

»6.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORFAMILIEN

6.1.7.   Motorens kategori og underkategori (7): …

6.2.1.   Forbrændingscyklus: Firetakt/totakt/rotation/andet (specificeres) (4): …

6.2.2.   Tændingstype: Kompressionstænding/gnisttænding (4)

6.2.3.1.   Antal cylindre: … og cylinderarrangement (26):

6.3.2.1.   Den angivne mærkehastighed: … omdr./min.

6.3.2.1.2.   Den angivne nominelle nettoeffekt: … kW

6.3.2.2.   Maksimal effekthastighed: … omdr./min.

6.3.2.2.2.   Maksimal nettoeffekt: … kW

6.3.6.4.   Motorens samlede slagvolumen: … cm3«

d)

Punkt 11.1-11.2.3 affattes således:

11.1.   Kort beskrivelse og skitse af køretøjets fremdriftssystem og dets styresystem (system til ændring af udvekslingsforhold, styring af kobling eller andre elementer i fremdriftssystemet): …

11.2.   Transmission

11.2.1.   Kort beskrivelse og skitse af system(er) til ændring af udvekslingsforhold og dets/deres styresystem: …

11.2.2.   Beskrivelse og/eller tegninger af kraftoverføringen: …

11.2.3.   Kraftoverføringstype: Gear (herunder planetgearsæt/rem/hydrostatisk/elektrisk/andet (4) (sidstnævnte specificeres: …)«

e)

Punkt 11.2.8 affattes således:

»11.2.8.

Type system til ændring af udvekslingsforhold: Mekanisk (gearskifte)/dobbeltkobling (gearskifte)/halvautomatisk (gearskifte)/automatisk (gearskifte)/trinløst variabel transmission/hydrostatisk/ikke relevant/andet (4) (sidstnævnte specificeres: …)«

f)

punkt 43.2 affattes således:

»43.2.

Specifikationer for køretøjet med hensyn til kontrolkredsløb for de pneumatiske, hydrauliske og/eller elektriske kontrolledninger i bremsesystemet og en liste over understøttede meddelelser og parametre: …«

g)

Punkt 43.5 og 43.5.1 affattes således:

»43.5.   Overførsel af bremsning (på trækkende køretøj)

43.5.1.   Overførsel af bremsning af det trækkende køretøjs driftsbremsesystem: Mekanisk/pneumatisk/hydraulisk/hydrostatisk uden servoforstærkning/med servoforstærkning/helt servodrevet overførsel (4

h)

Punkt 43.5.3 og 43.6 affattes således:

»43.5.3.

Låsning af betjeningsorgan i højre og venstre side: ja/nej (4)

43.6.

Bremsestyringsanordninger til trukne køretøj (på påhængskøretøj)«

i)

Punkt 43.6.2-43.6.5 erstattes af følgende punkt 43.6.2-43.7.3.2.1:

43.6.2   Beskrivelse af forbindelser, koblinger og sikkerhedsanordninger (herunder tegninger, skitser og identifikation af eventuelle elektroniske komponenter): …

43.6.2.1.   Pneumatisk forbindelsestype: Dobbeltledning/ingen (4)

43.6.2.1.1.   Pneumatisk ledningstryk (dobbeltledning): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektrisk kontrolledning: ja/nej (4)

43.6.2.2.   Hydraulisk forbindelsestype: Enkeltledning/dobbeltledning/ingen (4)

43.6.2.2.1.   Hydraulisk ledningstryk: Enkeltledning: … kPa Dobbeltledning: … kPa

43.6.2.2.2.   Tilstedeværelse af ISO 7638:2003-forbindelsesstik (15): ja/nej (4)

43.7.   Bremseanordninger til trukne køretøj (på påhængskøretøj)

43.7.1.   Teknologi anvendt til påhængskøretøjets bremsestyringssystem: Hydraulisk/pneumatisk/elektrisk/påløbs/ingen (4)

43.7.2.   Betjeningsanordning til påhængskøretøjets bremsesystem: Tromle/skive/andet (4)

43.7.2.1.   Beskrivelse og egenskaber: …

43.7.3.   Beskrivelse af forbindelser, koblinger og sikkerhedsanordninger (herunder tegninger, skitser og identifikation af eventuelle elektroniske komponenter): …

43.7.3.1.   Pneumatisk forbindelsestype: Dobbeltledning/ingen (4)

43.7.3.1.1.   Elektrisk kontrolledning: ja/nej (4)

43.7.3.2.   Hydraulisk forbindelsestype: Dobbeltledning/ingen (4)

43.7.3.2.1.   Tilstedeværelse af ISO 7638:2003-forbindelsesstik (15): ja/nej (4

19)

I tillæg 16 foretages følgende ændringer:

a)

punkt 2.2 affattes således:

»2.2.

Type (6): …«

b)

Følgende indsættes som punkt 6-6.3.6.4 før punkt 48:

»6.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORFAMILIEN

6.1.7.   Motorens kategori og underkategori (7): …

6.2.1.   Forbrændingscyklus: Firetakt/totakt/rotation/andet (specificeres) (4): …

6.2.2.   Tændingstype: Kompressionstænding/gnisttænding (4)

6.2.3.1.   Antal cylindre: … og cylinderarrangement (26):

6.3.2.1.   Den angivne mærkehastighed: … omdr./min.

6.3.2.1.2.   Den angivne nominelle nettoeffekt: … kW

6.3.2.2.   Maksimal effekthastighed: … omdr./min.

6.3.2.2.2.   Maksimal nettoeffekt: … kW

6.3.6.4.   Motorens samlede slagvolumen: … cm3«

c)

Følgende indsættes som punkt 11-11.4 før punkt 48:

»11.   FREMDRIFTSSYSTEM OG STYRESYSTEM (13)

11.1.   Kort beskrivelse og skitse af køretøjets fremdriftssystem og dets styresystem (system til ændring af udvekslingsforhold, styring af kobling eller andre elementer i fremdriftssystemet): …

11.2.   Transmission

11.2.1.   Kort beskrivelse og skitse af system(er) til ændring af udvekslingsforhold og dets/deres styresystem: …

11.2.2.   Beskrivelse og/eller tegninger af kraftoverføringen: …

11.2.3.   Kraftoverføringstype: Gear (herunder planetgearsæt/rem/hydrostatisk/elektrisk/andet (4) (sidstnævnte specificeres: …)

11.2.4.   Kortfattet beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

11.2.5.   Placering i forhold til motor: …

11.2.6.   Betjeningsmåde: …

11.2.7.   Mellemgearkasse: med/uden (4)

11.2.8.   Type system til ændring af udvekslingsforhold: Mekanisk (gearskifte)/dobbeltkobling (gearskifte)/halvautomatisk (gearskifte)/automatisk (gearskifte)/trinløst variabel transmission/hydrostatisk/ikke relevant/andet (4) (sidstnævnte specificeres: …)

11.3.   Kobling (eventuelt)

11.3.1   Kort beskrivelse og skitse af koblingen og dens styresystem:

11.3.2   Maksimal momentomformning:

11.4.   Gearudvekslingsforhold

Gear

Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Udvekslingsforhold i mellemgearkassen (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem udgangsakslens og de trækkende hjuls omdrejningshastighed)

Totalt gearudvekslingsforhold

Udvekslingsforhold (motorhastighed/køretøjets hastighed) udelukkende for manuel transmission

Maksimum for CVT (*6)

1

2

3

Minimum for CVT (*6)

Bakgear

1

 

 

 

 

 

20)

I tillæg 17 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

21)

I tillæg 18 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

22)

I tillæg 19 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

23)

I tillæg 20 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

24)

I tillæg 21 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

25)

I tillæg 22 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

26)

I tillæg 23 affattes punkt 2.2 således:

»2.2.

Type (6): …«

27)

I de forklarende noter til oplysningsskemaet foretages følgende ændringer:

a)

Forklarende note (6) og (7) affattes således:

»(6)

For motorer angives motortypebetegnelse og for motortyper i en motorfamilie familietypen (FT) i overensstemmelse med punkt 4 i del B i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656.

(7)

Angiv motorens kategori og underkategori i overensstemmelse med artikel 4 og bilag I til forordning (EU) 2016/1628.«

b)

Forklarende note (9) affattes således:

»(9)

Angiv brændstoftypen ved hjælp af følgende koder:

B5

:

Diesel (ikkevejgående gasolie)

E85

:

Ethanol

ED95

:

Ethanol til dedikerede motorer med kompressionstænding

E10

:

Benzin

NG

:

Naturgas/biomethan

LPG

:

Flydende gas

O (…)

:

Andet (specificeres)

Brændstofundertype angives ved hjælp af følgende koder (kun for naturgas/biomethan):

U

:

Brændstofuafhængig — høj brændværdi (H-gas) og lav brændværdi (L-gas)

RH

:

Brændstofbegrænset — høj brændværdi (H-gas)

RL

:

Brændstofbegrænset — lav brændværdi (L-gas)

LNG

:

Brændstofspecifik

Angiv brændstofsystem ved hjælp af følgende koder:

L

:

Kun flydende brændstof

G

:

Kun gasbrændstof

D1A

:

Dual-brændstoftype 1A

D1B

:

Dual-brændstoftype 1B

D2A

:

Dual-brændstoftype 2A

D2B

:

Dual-brændstoftype 2B

D3B

:

Dual-brændstoftype 3B«

c)

Forklarende note (26) affattes således:

»(26)

Angiv cylinderarrangement ved hjælp af følgende koder:

LI

:

På række

V

:

I V-form

O

:

Modstående

S

:

Enkelt

R

:

Radialt

O (…)

:

Andet (angiv nærmere)«

d)

Forklarende note (12), (24), (29), (39), (40) og (56) udgår.


(*2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985 af 12. februar 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til landbrugs- og skovbrugskøretøjers og disses motorers miljøpræstationer og fremdriftsydelse og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 (EUT L 182 af 18.7.2018, s. 1).«

(*5)  Trinløst variabel transmission.«

(*6)  Trinløst variabel transmission.«


BILAG II

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 2.1.1 i skabelonen, addendum 1, udgår ordene »Yderligere oplysninger om motoren (4)« og punkt 2.5.2.

2)

I de forklarende noter til bilag II affattes forklarende note (4) således:

»(4)

For motorer angives motortypebetegnelse og for motortyper i en motorfamilie familietypen (FT) i overensstemmelse med punkt 4 i del B i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656.«

BILAG III

I tillæg 1 til bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 foretages følgende ændringer:

1)

I model 1, afdeling 2, foretages følgende ændringer:

a)

Under overskriften »Almindelige specifikationer« udgår punkt 5.2, 5.3 og 5.5.

b)

I punkterne under overskriften »Motor« foretages følgende ændringer:

i)

punkt 2.2 affattes således:

»2.2.

Type (37): …«

ii)

punkt 2.5.2. udgår.

iii)

punkt 6.1-7.1.1 affattes således:

»6.1.7.

Motorens kategori og underkategori (12): …

6.2.1.

Forbrændingscyklus: Firetakt/totakt/rotation/andet (specificeres) (1): …

6.2.2.

Tændingstype: Kompressionstænding/gnisttænding (1)

6.2.3.1.

Antal cylindre: … og cylinderarrangement (24): ….

6.2.8.1.

Brændstoftype (20): Brændstoftype/undertype/brændstofsystem

6.2.8.3.

Liste over yderligere brændstoffer, som kan anvendes af motoren (21):

6.3.2.1.2.

Den angivne nominelle nettoeffekt: … kW

6.3.2.2.2.

Maksimal nettoeffekt: … kW

6.3.6.4.

Motorens samlede slagvolumen: … cm3«

c)

Punkt 11.2.8 under overskriften »Gearkasse« affattes således:

»11.2.8.

Type system til ændring af udvekslingsforhold: Mekanisk (gearskifte)/dobbeltkobling (gearskifte)/halvautomatisk (gearskifte)/automatisk (gearskifte)/trinløst variabel transmission/hydrostatisk/ikke relevant/andet (1) (sidstnævnte specificeres: …)«

d)

I punkterne under overskriften »Bremsesystem« foretages følgende ændringer:

i)

punkt 43.5.1 affattes således:

»43.5.1.

Overførsel af bremsning: Mekanisk/pneumatisk//hydrostatisk uden servoforstærkning/med servoforstærkning/helt servodrevet overførsel (1

ii)

punkt 43.5.3. udgår.

e)

I teksten under overskriften »Resultater af støjniveauprøvning (udvendigt)« ændres ordene »Målt i overensstemmelse med bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96« til ordene »Målt i overensstemmelse med bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… (1) (28

f)

Teksten under overskriften »Resultater af prøvning for udstødningsemission (inklusive forringelsesfaktor)« affattes således:

i)

første og andet led affattes således:

»—

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) …/…(1) (28): ja/nej (1) eller

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628, senest ændret ved (Kommissionens delegerede) (1) (Europa-Parlamentets og Rådets) forordning (EU) …/… (1) (29): ja/nej (1) eller«

ii)

sidste led udgår

iii)

tabellen affattes således::

»Emissioner

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Prøvningscyklus (1)

NRSC (2) / ESC / WHSC (1)

 

 

 

 

 

 

 

NR-transient prøvning (3) / ETC / WHTC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-resultat (4):

 

Forklarende noter:

For motorer, der er prøvet ved prøvningscyklusser for tunge køretøjer, angives de endelige prøvningsresultater (inklusive forringelsesfaktor) og CO2-resultatet af ESC/WHSC- eller ETC/WHTC-prøvningen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 595/2009.

For motorer, der er prøvet ved ikkevejgående prøvningscyklusser, angives de relevante oplysninger fra prøvningsrapporten for ikkevejgående motorer, jf. tillæg 1 til bilag VI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656, i overensstemmelse med følgende forklarende noter:

g)

Overskriften »Bemærkninger (32)« affattes således:

»Bemærkninger:«

2)

I model 2, afdeling 2, foretages følgende ændringer:

a)

Punkterne under overskriften »Bremsesystem« affattes således:

»43.4.6.

Elektronisk bremsesystem: ja/nej/ekstraudstyr (1)

43.7.1.

Teknologi anvendt til påhængskøretøjets bremsestyringssystem: Hydraulisk/pneumatisk/elektrisk/påløbs/ingen (1)

43.7.4.

Forbindelsestype: Dobbeltledning/ingen (1)

43.7.5.

Elektrisk kontrolledning: ja/nej (1)

43.7.6.

Tilstedeværelse af ISO 7638:2003-forbindelsesstik (33p): ja/nej (1

b)

Overskriften »Bemærkninger (32)« affattes således:

»Bemærkninger:«

3)

I de forklarende noter til tillæg 1 foretages følgende ændringer:

a)

Der indsættes følgende forklarende note (12):

»(12)

Angiv motorens kategori og underkategori i overensstemmelse med artikel 4 og bilag I til forordning (EU) 2016/1628.«

b)

Forklarende note (20) og (21) affattes således:

»(20)

Angiv brændstoftypen ved hjælp af følgende koder:

B5

:

Diesel (ikkevejgående gasolie)

E85

:

Ethanol

ED95

:

Ethanol til dedikerede motorer med kompressionstænding

E10

:

Benzin

NG

:

Naturgas/biomethan

LPG

:

Flydende gas

O (…)

:

Andet (specificeres)

Brændstofundertype angives ved hjælp af følgende koder (kun for naturgas/biomethan):

U

:

Brændstofuafhængig — høj brændværdi (H-gas) og lav brændværdi (L-gas)

RH

:

Brændstofbegrænset — høj brændværdi (H-gas)

RL

:

Brændstofbegrænset — lav brændværdi (L-gas)

LNG

:

Brændstofspecifik

Angiv brændstofsystem ved hjælp af følgende koder:

L

:

Kun flydende brændstof

G

:

Kun gasbrændstof

D1A

:

Dual-brændstoftype 1A

D1B

:

Dual-brændstoftype 1B

D2A

:

Dual-brændstoftype 2 A

D2B

:

Dual-brændstoftype 2 B

D3B

:

Dual-brændstoftype 3 B

(21)

Som oplyst af fabrikanten i overensstemmelse med punkt 1 i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav (anfør henvisning til anerkendt standard eller specifikation)«.

c)

Forklarende note (22) udgår.

d)

Der indsættes følgende forklarende note (24):

»(24)

Angiv cylinderarrangement ved hjælp af følgende koder:

LI

:

På række

V

:

I V-form

O

:

Modstående

S

:

Enkelt

R

:

Radialt

O (…)

:

Andet (angiv nærmere).«

e)

Forklarende note (29) affattes således:

»(29)

Angiv udelukkende den seneste ændring.«

f)

Forklarende note (31) udgår.

g)

Forklarende note (32) udgår.

h)

Der indsættes følgende forklarende note (37):

»(37)

Angiv motortypebetegnelse og for motortyper i en motorfamilie familietypen (FT) i overensstemmelse med punkt 4 i del B i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656.«

(1)  For NRSC anføres den cyklus, som er angivet i punkt 9.1 (tabel 4); For NRSC anføres den cyklus, som er angivet i punkt 10.1 (tabel 8).

(2)  Kopier »Endeligt prøvningsresultat med DF« fra tabel 6.

(3)  Kopier »Endeligt prøvningsresultat med DF« fra tabel 9 eller, hvis relevant, fra tabel 10.

(4)  For en motortype eller motorfamilie, der er prøvet både ved NRTC-cyklus og en ikkevejgående transient cyklus, anføres CO2-emissionsværdierne for varm cyklus fra NRTC, der er angivet i punkt 10.3.4, eller CO2-emissionsværdierne fra LSI-NRTC, der er angivet i punkt 10.4.4. For en motor, som udelukkende er prøvet ved NRSC, angives CO2-emissionsværdierne vedrørende denne cyklus fra punkt 9.3.3.«


BILAG IV

I bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 4.2.1.7 affattes således:

»4.2.1.7.

For køretøjer i klasse C angives desuden den teknisk tilladte totalmasse pr. bæltesæt og, på samme linje, gennemsnitligt jordtryk; denne oplysning kombineres med den i punkt 4.2.1.6 angivne og anføres i rækkefølgen forende til bagende i følgende format: »S-1: … kg P: … kPa«»S-2: … kg P: … kPa«»S-…: … kg P: … kPa«. Hvert punkt adskilles af et eller flere mellemrum.«

2)

Følgende indsættes som punkt 2.1.1.10:

»2.1.1.10.

For køretøjer monteret med overgangsmotorer som defineret i artikel 3, stk. 32, i forordning (EU) 2016/1628 angives køretøjets produktionsdato i følgende format: »MM/YYYY«. Alternativt anføres køretøjets produktionsdato på en yderligere separat fabrikationsplade, der også angiver VIN.«

3)

Følgende indsættes som punkt 5.4:

»5.4.   Særlige krav til mærkning af motorer

Uanset punkt 5.2 skal motorens fabrikationsplade være i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 med følgende undtagelser:

a)

For motorer, som er typegodkendt i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013, angives EU-typegodkendelsesnummeret i tabel 6-1 i bilag VI i stedet for EU-typegodkendelsesnummeret i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656

b)

For udskiftningsmotorer, som er typegodkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF (*1), angives EF-typegodkendelsesnummeret i tillæg 1 til kapitel C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF (*2) i stedet for det EF-typegodkendelsesnummer, der er udstedt i henhold Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF (*3).

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF (EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugskøretøjer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF (EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1)."

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikkevejgående maskiner (EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1).«."BILAG V

I bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 foretages følgende ændringer:

1)

I de forklarende noter til tillæg 2 affattes forklarende note (10) således:

»(10)

Emner, som er nævnt i bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013, anføres kun, hvis godkendelsen meddelt i henhold til forordning (EU) 2016/1628 eller de FN/ECE-regulativer, der er omhandlet i artikel 49 i forordning (EU) nr. 167/2013 (FN/ECE-godkendelser), eller er baseret på komplette prøvningsrapporter udstedt på grundlag af de standardiserede OECD-regulativer som alternativ til de prøvningsrapporter, der udfærdiges i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013 og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget i medfør af nævnte forordning.«

2)

I tillæg 3 i listen over retsakter, som typen af køretøj er i overensstemmelse med, affattes række 75, 76 og 77 således:

»75

EU-typegodkendelse af en motortype eller motorfamilie til en type landbrugs- og skovbrugskøretøjer som komponent/separat teknisk enhed hvad angår emission af forurenende stoffer

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, bilag I

 

 

76

EU-typegodkendelse af en type landbrugs- og skovbrugskøretøj udstyret med en motortype/motorfamilie hvad angår emission af forurenende stoffer

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, bilag I

 

 

77

Eksternt støjniveau

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, bilag III«

 

 

3)

I tillæg 4 foretages følgende ændringer:

a)

Afdeling I, punkt 2.2, affattes således:

»2.2.

Type (11): …«

b)

I de forklarende noter til tillæg 4 indsættes følgende som forklarende note (11):

»(11)

Angiv motortypebetegnelse og for motortyper i en motorfamilie familietypen (FT) i overensstemmelse med punkt 4 i del B i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656.«

4)

I tillæg 5 foretages følgende ændringer:

a)

Afdeling I, punkt 2.2, affattes således:

»2.2.

Type (7): …«

b)

I de forklarende noter til tillæg 5 indsættes følgende som forklarende note (7):

»(7)

Angiv motortypebetegnelse og for motortyper i en motorfamilie familietypen (FT) i overensstemmelse med punkt 4 i del B i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656.«.

BILAG VI

I bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 2.2.3 affattes således:

»2.2.3.

I tilfælde af typegodkendelser af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed angives nummeret på den tilsvarende delegerede kommissionsforordning om supplerende bestemmelser til forordning (EU) nr. 167/2013: »2015/208«, »2015/68«, »1322/2014«, »2015/96« eller »2018/985«.«

2)

I punkt 4 ændres tabel 6-1 således:

a)

Liste I affattes således:

»LISTE I — Krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse

System eller komponent/separat teknisk enhed

Kommissionens delegerede forordning (EU)

Alfanumerisk kode

System: Montering af en motor/motorfamilie

2015/96

A

System: Montering af en trin V-motor(familie)

2018/985

A1

System: Eksternt støjniveau

2015/96 eller 2018/985

B

Komponent/separat teknisk enhed: motor/motorfamilie

2015/96

C

Komponent/separat teknisk enhed: Trin V-motor(familie)

2018/985

C1«

b)

Syvende række i liste II affattes således:

»Komponent/separat teknisk enhed: Elektriske/elektroniske enheders elektromagnetiske kompatibilitet

2015/208


BILAG VII

I tillæg 1 til bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 1 affattes ændres ordene »Målt i overensstemmelse med bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96« til ordene »Målt i overensstemmelse med bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) …/…(1) (3

2)

Punkt 2 ændres således:

a)

første og andet led affattes således:

»—

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… (1) (3): ja/nej (1) eller

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628, senest ændret ved (Kommissionens delegerede) (1) (Europa-Parlamentets og Rådets) forordning (EU) …/… (1) (4): ja/nej (1) eller«

b)

sidste led udgår

3)

Punkt 2.1 og 2.2 affattes således:

»2.1.

NRSC (2): Endelige prøvningsresultater for … /ESC/WHSC (1) (inklusive forringelsesfaktor) (6):

Variant/version

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh

2.2.

Ikkevejgående transient prøvningscyklus (7): Endelige prøvningsresultater for … /ETC/WHTC (1) (inklusive forringelsesfaktor) (8):

Variant/version

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh«

4)

Følgende indsættes som punkt 2.3:

»2.3.   CO2 (9)

Variant/version

CO2

…«

5)

I de forklarende noter til tillæg 1 foretages følgende ændringer:

a)

Forklarende note (2) affattes således:

»(2)

For køretøjer monteret med motorer, der er prøvet ved en ikkevejgående stationær prøvningscyklus, angives prøvningscyklussen i overensstemmelse med punkt 9.1 (tabel 4) i skabelonen for det fælles format for prøvningsrapporten som angivet i tillæg 1 til bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656.«

b)

Forklarende note (4) affattes således:

»(4)

Angiv udelukkende den seneste ændring.«

c)

Forklarende note (6) affattes således:

»(6)

For hver motortype monteret på hver variant/version angives:

a)

For motorer, der er prøvet ved en ikkevejgående stationær prøvningscyklus, kopieres resultaterne fra »Endeligt prøvningsresultat med DF« i tabel 6 i skabelonen for det fælles format for prøvningsrapporten i tillæg 1 til bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656

b)

For motorer, der er prøvet ved prøvningscyklusser for tunge køretøjer, angives de endelige prøvningsresultater (inklusive forringelsesfaktor) for ESC/WHSC-prøvningen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 595/2009.«

d)

Der indsættes følgende forklarende note (7) til (9):

»(7)

For køretøjer monteret med motorer, der er prøvet ved en ikkevejgående transient prøvningscyklus, angives prøvningscyklussen i overensstemmelse med punkt 10.1 (tabel 8) i skabelonen for det fælles format for prøvningsrapporten som angivet i tillæg 1 til bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656.

(8)

For hver motortype monteret på hver variant/version angives:

a)

For motorer, der er prøvet ved en ikkevejgående transient prøvningscyklus, kopieres resultaterne fra »Endeligt prøvningsresultat med DF« i tabel 9, eller, hvis relevant, i tabel 10, i skabelonen for det fælles format for prøvningsrapporten i tillæg 1 til bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656

b)

For motorer, der er prøvet ved prøvningscyklusser for tunge køretøjer, angives de endelige prøvningsresultater (inklusive forringelsesfaktor) for ETC/WHTC-prøvningen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 595/2009.

(9)

For hver motortype monteret på hver variant/version angives:

a)

For en motortype eller motorfamilie, der er prøvet ved både NRSC og en ikkevejgående transient prøvningscyklus, kopieres, alt efter hvad der er relevant, følgende værdier i skabelonen for det fælles format for prøvningsrapporten i tillæg 1 til bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656: CO2-emissionsværdierne for varm cyklus fra NRTC, der er angivet i punkt 10.3.4, CO2-emissionsværdierne fra LSI-NRTC, der er angivet i punkt 10.4.4, eller for en motor, som udelukkende er prøvet ved NRSC, angives CO2-emissionsværdierne vedrørende denne cyklus fra punkt 9.3.3.

b)

For motorer, der er prøvet ved prøvningscyklusser for tunge køretøjer, angives CO2-resultatet af ESC/WHSC- eller ETC/WHTC-prøvningen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 595/2009.«


BILAG VIII

I bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 3.2 ændres således:

a)

første afsnit affattes således:

»Prøvningsrapporter, som er udstedt i henhold til direktiv 2003/37/EF, forordning (EU) 2016/1628, forordning (EF) nr. 595/2009, direktiv 2007/46/EF eller internationale regulativer som omhandlet i kapitel XIII i forordning (EU) nr. 167/2013 og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i medfør af nævnte forordning, accepteres med henblik på typegodkendelse efter forordning (EU) nr. 167/2013 for følgende komponenter og separate tekniske enheder på betingelserne i tabel 8-1:«

b)

I tabel 8-1 affattes første og anden række således:

»Komponent/separat teknisk enhed: motor/motorfamilie

Prøvningsrapport udstedt i henhold til direktiv 2000/25/EF, senest ændret ved Kommissionens direktiv 2014/43/EU

Prøvningsrapport udstedt i henhold til forordning (EU) 2016/1628 og

Prøvningsrapport udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009

Komponent/separat teknisk enhed: elektriske/elektroniske enheders elektromagnetiske kompatibilitet

Prøvningsrapport udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/64/EF (*1) for så vidt prøvningsudstyret er blevet opdateret i:

elektromagnetisk bredbånds- og smalbåndsemission fra køretøjer

elektromagnetisk bredbånds- og smalbåndsemission fra elektroniske enheder

Måleapparaturet og prøvearealet skal opfylde kravene i publikation nr. 16-1 fra den internationale specialkomité på radiostøjområdet (CISPR):

elektromagnetisk bredbånds- og smalbåndsemission fra køretøjer

metoden i CISPR-publikation nr. 12, 6. udgave, bilag C, kan benyttes til kalibrering af antennen og

Prøvningsrapport udstedt i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 10, ændringsserie 04, berigtigelse 1 til revision 4, supplement 1 til ændringsserie 04 (EUT L 254 af 20.9.2012, s. 1)

2)

Følgende indsættes som punkt 3.5:

»3.5.   Prøvningsrapport for motorer

Prøvningsrapporter for motorer udfærdiges i overensstemmelse med det fælles format for prøvningsrapporten som angivet i bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656.«


(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/64/EF af 13. juli 2009 om radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet) (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 1).«


Top