Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0986

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/986 оd 3. travnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/504 u pogledu prilagodbe administrativnih odredaba za homologaciju i nadzor tržišta vozila za poljoprivredu i šumarstvo graničnim vrijednostima emisija stupnja V. (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/1507

OJ L 182, 18.7.2018, p. 16–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/986/oj

18.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/986

оd 3. travnja 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/504 u pogledu prilagodbe administrativnih odredaba za homologaciju i nadzor tržišta vozila za poljoprivredu i šumarstvo graničnim vrijednostima emisija stupnja V.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (1), a posebno njezin članak 22. stavak 4., članak 25. stavke 2., 3. i 6., članak 27. stavak 1., članak 33. stavak 2. i članak 34. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/504 (2) utvrđuju se, među ostalim, predlošci za određene dokumente koji se sastavljaju u kontekstu homologacije i nadzora tržišta vozila za poljoprivredu i šumarstvo.

(2)

Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (3) stavlja se izvan snage Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) i uvode se nove granične vrijednosti emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari (stupanj V.) za motore s unutarnjim izgaranjem u necestovnim pokretnim strojevima.

(3)

U skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 167/2013 granične vrijednosti emisija stupnja V. utvrđene u Prilogu II. Uredbi (EU) 2016/1628 primjenjivat će se i na vozila za poljoprivredu i šumarstvo. Primjena tih graničnih vrijednosti odgađa se u skladu s vremenskim rasporedom utvrđenim u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/1628.

(4)

Stoga je potrebno izmijeniti predloške iz Provedbene uredbe (EU) 2015/504 kako bi se prilagodili i uskladili s predlošcima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/656 (5).

(5)

Za potrebe preciznijeg definiranja administrativnih zahtjeva trebalo bi unijeti dodatne manje izmjene u Provedbenu uredbu (EU) 2015/504 kako bi se omogućila homologacija električnih/elektroničkih podsklopova kao sastavnih dijelova i kako bi se dobile opsežnije informacije za potrebe homologacije prijenosa i uređaja za kočenje vučenih vozila.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 69. stavka 1. Uredbe (EU) br. 167/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2015/504 mijenja se kako slijedi:

(1)

Umeće se sljedeći članak 12.a:

„Članak 12.a

Prijelazne odredbe u pogledu motora

U pogledu motora homologiranih prije 1. siječnja 2018. ili prije 1. siječnja 2019., ako je riječ o motorima iz potkategorija NRE-v-5 i NRE-c-5, nastavljaju se primjenjivati sljedeće odredbe ove Uredbe u verziji koja se primjenjuje 6. kolovoza 2018.:

Prilog I., dio A;

Prilog I., dio B, točka 4.2.;

Prilog I., dio B, točka 5., stavke 2.2.2., od 2.5. do 2.5.4.2., od 5.2. do 5.5. i od 6. do 8.22.4.2.;

Prilog I., dodaci od 1. do 9.;

Prilog I., Dodatak 10., stavka 2.2.2.;

Prilog I., dodaci od 11. do 14.;

Prilog I., Dodatak 15., stavka 2.2.2.;

Prilog I., dodaci od 16. do 23.;

Prilog I., objašnjenja koja se odnose na opisni dokument (6), (7), (9), (12), (24), (26), (29), (39), (40), (49) i (56);

Prilog II., točka 2.1.1.;

Prilog II., objašnjenje (4) iz Priloga II.;

Prilog III., Dodatak 1., obrazac 1. dijela 2., stavke pod naslovom „Opće značajke pogonskog sklopa”;

Prilog III., Dodatak 1., obrazac 1. dijela 2., stavke pod naslovom „Motor”;

Prilog III., Dodatak 1., obrazac 1. dijela 2., tekst pod naslovom „Rezultati ispitivanja ispušnih emisija (uključujući faktor pogoršanja)”, druga i četvrta alineja prvog stavka;

Prilog III., Dodatak 1., obrazac 1. dijela 2., tekst pod naslovom „Rezultati ispitivanja ispušnih emisija (uključujući faktor pogoršanja)”, tablica;

Prilog III., Dodatak 1., objašnjenja koja se odnose na Dodatak 1. osim objašnjenja (32);

Prilog IV.:

Prilog V., Dodatak 2., objašnjenja koja se odnose na Dodatak 2.;

Prilog V., Dodatak 4.;

Prilog V., Dodatak 5.;

Prilog VII., Dodatak 1., osim točke 1. i prve alineje teksta pod točkom 2.;

Prilog VIII., osim točke 3.2., tablice 8-1, drugog retka.”;

(2)

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

(3)

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

(4)

Dodatak 1. Prilogu III. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

(5)

Prilog IV. mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi;

(6)

Prilog V. mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi;

(7)

Prilog VI. mijenja se u skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi;

(8)

Dodatak 1. Prilogu VII. mijenja se u skladu s Prilogom VII. ovoj Uredbi;

(9)

Prilog VIII. mijenja se u skladu s Prilogom VIII. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 60, 2.3.2013., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/504 оd 11. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s administrativnim zahtjevima za homologaciju i nadzor tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 85, 28.3.2015., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ (SL L 252, 16.9.2016., str. 53.).

(4)  Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (SL L 59, 27.2.1998., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/656 od 19. prosinca 2016. o utvrđivanju administrativnih zahtjeva koji se odnose na granične vrijednosti emisija i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve u skladu s Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 102, 13.4.2017., str. 364.).


PRILOG I.

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/504 mijenja se kako slijedi:

(1)

u popisu dodataka redak koji se odnosi na Dodatak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10.

Obrazac opisnog dokumenta o EU homologaciji tipa elektromagnetske kompatibilnosti električnih/elektroničkih podsklopova kao sastavnog dijela / zasebne tehničke jedinice”

 

(2)

dio A mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeća točka 1.4.:

„1.4.

Za motore se dostavljaju opisna dokumentacija i opisni dokument koji se zahtijevaju u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/656 (*1).

(*1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/656 od 19. prosinca 2016. o utvrđivanju administrativnih zahtjeva koji se odnose na granične vrijednosti emisija i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve u skladu s Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 102, 13.4.2017., str. 364.).”;"

(b)

točka 2. mijenja se kako slijedi:

i.

u predlošku za obrazac opisne dokumentacije briše se stavka 2.5.2.;

ii.

u objašnjenjima koja se odnose na obrazac opisne dokumentacije, objašnjenje (5) zamjenjuje se sljedećim:

„(5)

Za motore navedite oznaku tipa motora ili, u slučaju tipova motora unutar porodice motora, tip porodice u skladu s točkom 4. dijela B Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/656.”;

(3)

dio B mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 3.1. tablica 1-1. mijenja se kako slijedi:

i.

popis I. zamjenjuje se sljedećim:

POPIS I. – Zahtjevi u pogledu učinka na okoliš i učinka pogonske jedinice

Dodatak

Sustav ili sastavni dio / zasebna tehnička jedinica

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/985 (*2)

Broj priloga

Kako je izmijenjena i/ili u fazi provedbe

1.

Sustav: ugradnja motora / porodice motora

I.

 

2.

Sustav: razina buke izvan vozila

II.

 

3.

Sastavni dio / zasebna tehnička jedinica: motor / porodica motora

I.

 

ii.

U popisu II. redak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10.

Sastavni dio / zasebna tehnička jedinica: elektromagnetska kompatibilnost električnih/elektroničkih podsklopova

XV.”

 

(b)

točka 4.2. zamjenjuje se sljedećim:

„4.2.

Za one predmete iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 167/2013 za koje su homologacije dodijeljene u skladu s Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (*3), Uredbom (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (*4) ili pravilnicima UNECE-a iz članka 49. Uredbe (EU) br. 167/2013 (UNECE homologacije), ili su temeljene na cjelovitim izvješćima o ispitivanju izdanima na temelju normativnih kodova OECD-a kao alternativi izvješćima o ispitivanju sastavljenima prema toj Uredbi i delegiranim aktima donesenima u skladu s njom, proizvođač dostavlja potrebne informacije iz točke 5. samo ako one nisu već navedene u odgovarajućem certifikatu o homologaciji i/ili izvješću o ispitivanju. Međutim, u svakom se slučaju dostavljaju informacije iz potvrde o sukladnosti (Prilog III. ovoj Uredbi).

(*3)  Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ (SL L 252, 16.9.2016., str. 53.)."

(*4)  Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (SL L 188, 18.7.2009., str. 1.).”;"

(c)

točka 5. mijenja se kako slijedi:

i.

stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

ii.

brišu se stavke od 2.5. do 2.5.4.2.;

iii.

brišu se stavke 5.2. do 5.5.;

iv.

stavke od 6. do 8.22.4.2. zamjenjuju se sljedećim:

„6.   BITNE ZNAČAJKE MOTORA

6.1.7.   Kategorija i potkategorija motora (7): …

6.2.1.   Ciklus izgaranja: četverotaktni / dvotaktni / rotacijski / ostalo (navesti) (4): …

6.2.2.   Vrsta paljenja: kompresijsko paljenje / vanjski izvor paljenja (4)

6.2.3.1.   Broj cilindara: … i njihov raspored (26):

6.2.8.   Gorivo

6.2.8.1.   Tip goriva (9): …

6.2.8.3.   Popis dodatnih goriva, mješavina ili emulzija goriva kompatibilnih za upotrebu u motoru koja je proizvođač deklarirao u skladu s točkom 1.4. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/654 (navesti upućivanje na priznatu normu ili specifikaciju): …

6.3.2.1.   Deklarirana nazivna brzina: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklarirana nazivna neto snaga: … kW

6.3.2.2.   Maksimalna brzina vrtnje: … min– 1

6.3.2.2.2.   Maksimalna neto snaga: … kW

6.3.6.4.   Ukupni radni obujam motora: … cm3”;

v.

stavka 10.4.2. zamjenjuje se sljedećim:

„10.4.2.

Opis i/ili crtež elemenata ispušnog sustava koji nisu dio motora: …”;

vi.

stavke od 11.1. do 11.2.3. zamjenjuju se sljedećim:

11.1.   Kratak opis i shematski crtež prijenosnog sustava vozila i njegova upravljačkog sustava (sustav mjenjača, spojka ili bilo koji drugi element prijenosnog sustava): …

11.2.   Prijenos

11.2.1.   Kratak opis i shematski crtež sustava mjenjača i njegove upravljačke naprave: …

11.2.2.   Dijagram i/ili crtež prijenosa snage: …

11.2.3.   Tip prijenosa snage: zupčani prijenos (uključujući planetarne prijenosnike) / remenski prijenos / hidrostatski prijenos / električni prijenos / ostalo (4) (ako je „ostalo”, navesti: …)”;

vii.

stavka 11.2.8. zamjenjuje se sljedećim:

„11.2.8.

Tip sustava mjenjača: mehanički (promjena stupnja prijenosa) / dvostruka spojka (promjena stupnja prijenosa) / poluautomatski (promjena stupnja prijenosa) / automatski (promjena stupnja prijenosa) / kontinuirani mjenjač (CVT) / hidrostatski / nije primjenjivo / ostalo (4) (ako je „ostalo”, navesti: …)”;

viii.

stavka 43.2. zamjenjuje se sljedećim:

„43.2.

Specifikacije vozila u pogledu upravljačkih strujnih krugova pneumatskih, hidrauličkih i/ili električnih upravljačkih vodova sustava kočenja i popis podržanih poruka i parametara: …”;

ix.

stavke 43.5. i 43.5.1. zamjenjuju se sljedećim:

„43.5.   Prijenos kočenja (na vučnom vozilu)

43.5.1.   Prijenos kočenja radnog kočnog sustava na vučnom vozilu: mehanički / pneumatski / hidraulički / hidrostatski / bez pomoći struje / uz pomoć struje / u potpunosti strujni (4)”;

x.

stavka 43.5.3. zamjenjuje se sljedećim:

„43.5.3.

Blokiranje lijeve i desne naprave za upravljanje kočenjem: da/ne (4)”;

xi.

stavka 43.6. zamjenjuje se sljedećim:

„43.6.

Naprave za upravljanje kočnicama vučenog vozila (na vučnom vozilu)”;

xii.

brišu se stavke od 43.6.2. do 43.6.5.

xiii.

dodaju se sljedeće stavke od 43.6.2. do 43.7.3.2.1.:

43.6.2.   Opis konektora, spojnica i sigurnosnih naprava (uključujući nacrte, skice i identifikaciju elektroničkih dijelova): …

43.6.2.1.   Tip pneumatskog priključka: dvovodni / nema (4)

43.6.2.1.1.   Tlak pneumatskog napajanja (dva voda): … kPa

43.6.2.1.2.   Električni upravljački vod: da/ne (4)

43.6.2.2.   Tip hidrauličkog priključka: jednovodni / dvovodni / nema (4)

43.6.2.2.1.   Tlak hidrauličkog napajanja: jednovodni: … kPa dvovodni: … kPa

43.6.2.2.2.   Prisutnost priključka iz norme ISO 7638:2003 (15): da/ne (4)

43.7.   Uređaji za kočenje vučenog vozila (na vučenom vozilu)

43.7.1.   Tehnologija sustava kontrole kočenja vučenog vozila: hidraulička / pneumatska / električna/ inercijska / nema (4)

43.7.2.   Naprava za aktiviranje kočnice na vučenom vozilu: bubanj / disk / ostalo (4)

43.7.2.1.   Opis i karakteristike: …

43.7.3.   Opis konektora, spojnica i sigurnosnih naprava (uključujući nacrte, skice i identifikaciju elektroničkih dijelova): …

43.7.3.1.   Tip pneumatskog priključka: dvovodni / nema (4)

43.7.3.1.1.   Električni upravljački vod: da/ne (4)

43.7.3.2.   Tip hidrauličkog priključka: dvovodni / nema (4)

43.7.3.2.1.   Prisutnost priključka iz norme ISO 7638:2003 (15): da/ne (4)”;

(4)

Dodatak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(b)

brišu se stavke od 2.5. do 2.5.4.2.;

(c)

brišu se stavke od 5.2. do 5.5.;

(d)

stavke od 6. do 8.22.4.2. zamjenjuju se sljedećim:

„6.   BITNE ZNAČAJKE MOTORA

6.1.7.   Kategorija i potkategorija motora (7):

6.2.1.   Ciklus izgaranja: četverotaktni / dvotaktni / rotacijski / ostalo (navesti) (4): …

6.2.2.   Vrsta paljenja: kompresijsko paljenje / vanjski izvor paljenja (4)

6.2.3.1.   Broj cilindara: … i njihov raspored (26):

6.2.8.   Gorivo

6.2.8.1.   Tip goriva (9):

6.2.8.3.   Popis dodatnih goriva, mješavina ili emulzija goriva kompatibilnih za upotrebu u motoru koja je proizvođač deklarirao u skladu s točkom 1.4. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/654 (navesti upućivanje na priznatu normu ili specifikaciju): …

6.3.2.1.   Deklarirana nazivna brzina: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklarirana nazivna neto snaga: … kW

6.3.2.2.   Maksimalna brzina vrtnje: … min– 1

6.3.2.2.2.   Maksimalna neto snaga: … kW

6.3.6.4.   Ukupni radni obujam motora: … cm3”;

(5)

Dodatak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(b)

brišu se stavke od 2.5. do 2.5.4.2.;

(c)

brišu se stavke od 5.2. do 5.5.;

(d)

ispred stavke 10. umeću se sljedeće stavke od 6. do 6.3.6.4.:

„6.   BITNE ZNAČAJKE MOTORA

6.1.7.   Kategorija i potkategorija motora (7):

6.2.1.   Ciklus izgaranja: četverotaktni / dvotaktni / rotacijski / ostalo (navesti) (6): …

6.2.2.   Vrsta paljenja: kompresijsko paljenje / vanjski izvor paljenja (6)

6.2.3.1.   Broj cilindara: … i njihov raspored (26):

6.3.2.1.   Deklarirana nazivna brzina: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklarirana nazivna neto snaga: … kW

6.3.2.2.   Maksimalna brzina vrtnje: … min– 1

6.3.2.2.2.   Maksimalna neto snaga: … kW

6.3.6.4.   Ukupni radni obujam motora: … cm3”;

(e)

dodaju se sljedeće stavke od 11. do 11.4.:

„11.   PRIJENOSNI SUSTAV I UPRAVLJAČKI SUSTAV (13)

11.1.   Kratak opis i shematski crtež prijenosnog sustava vozila i njegova upravljačkog sustava (sustav mjenjača, spojka ili bilo koji drugi element prijenosnog sustava): …

11.2.   Prijenos

11.2.1.   Kratak opis i shematski crtež sustava mjenjača i njegove upravljačke naprave: …

11.2.2.   Dijagram i/ili crtež prijenosa snage: …

11.2.3.   Tip prijenosa snage: zupčani prijenos (uključujući planetarne prijenosnike) / remenski prijenos / hidrostatski prijenos / električni prijenos / ostalo (4) (ako je „ostalo”, navesti: …)

11.2.4.   Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje): …

11.2.5.   Položaj u odnosu na motor: …

11.2.6.   Način upravljanja: …

11.2.7.   Prijenosna kutija: da/ne (4)

11.2.8.   Tip sustava mjenjača: mehanički (promjena stupnja prijenosa) / dvostruka spojka (promjena stupnja prijenosa) / poluautomatski (promjena stupnja prijenosa) / automatski (promjena stupnja prijenosa) / kontinuirani mjenjač (CVT) / hidrostatski / nije primjenjivo / ostalo (4) (ako je „ostalo”, navesti: …)

11.3.   Spojka (ako postoji)

11.3.1.   Kratak opis i shematski crtež spojke i njezina upravljačkog sustava:

11.3.2.   Najveći prijenos zakretnog momenta:

11.4.   Prijenosni omjeri mjenjača

Stupanj prijenosa

Unutarnji prijenosni omjeri mjenjača (omjeri okretaja motora i izlaznog vratila mjenjača)

Unutarnji prijenosni omjeri prijenosne kutije (omjeri okretaja motora i izlaznog vratila prijenosne kutije)

Završni prijenosni omjeri (omjeri okretaja izlaznog vratila mjenjača i pogonskih kotača)

Ukupni prijenosni omjeri

Omjer (brzina vrtnje motora / brzina vozila), samo za vozilo s ručnim prijenosnikom snage (mjenjačem)

Maksimalna vrijednost za CVT (*5)

1.

2.

3.

Minimalna vrijednost za CVT (*5)

Vožnja unatrag

1.

 

 

 

 

 

(6)

Dodatak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(b)

brišu se stavke od 2.5. do 2.5.4.2.;

(c)

brišu se stavke od 5.2. do 5.5.;

(d)

stavke od 6. do 8.22.4.2. zamjenjuju se sljedećim:

„6.   BITNE ZNAČAJKE MOTORA

6.1.7.   Kategorija i potkategorija motora (7):

6.2.1.   Ciklus izgaranja: četverotaktni / dvotaktni / rotacijski / ostalo (navesti) (4): …

6.2.2.   Vrsta paljenja: kompresijsko paljenje / vanjski izvor paljenja (4)

6.2.3.1.   Broj cilindara: … i njihov raspored (26):

6.2.8.   Gorivo

6.2.8.1.   Tip goriva (9): …

6.2.8.3.   Popis dodatnih goriva, mješavina ili emulzija goriva kompatibilnih za upotrebu u motoru koja je proizvođač deklarirao u skladu s točkom 1.4. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/654 (navesti upućivanje na priznatu normu ili specifikaciju): …

6.3.2.1.   Deklarirana nazivna brzina: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklarirana nazivna neto snaga: … kW

6.3.2.2.   Maksimalna brzina vrtnje: … min– 1

6.3.2.2.2.   Maksimalna neto snaga: … kW

6.3.6.4.   Ukupni radni obujam motora: … cm3”;

(7)

u Dodatku 4. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(8)

u Dodatku 5. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(9)

u Dodatku 6. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(10)

u Dodatku 7. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(11)

u Dodatku 8. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(12)

u Dodatku 9. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(13)

Dodatak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

Dodatak 10.

Obrazac opisnog dokumenta o EU homologaciji tipa elektromagnetske kompatibilnosti električnih/elektroničkih podsklopova kao sastavnog dijela / zasebne tehničke jedinice”;

(b)

stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(14)

u Dodatku 11. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(15)

u Dodatku 12. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(16)

u Dodatku 13. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(17)

u Dodatku 14. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(18)

Dodatak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(b)

brišu se stavke od 5.2. do 5.4.;

(c)

stavke od 6. do 7.1.1. zamjenjuju se sljedećim:

„6.   BITNE ZNAČAJKE MOTORA

6.1.7.   Kategorija i potkategorija motora (7): …

6.2.1.   Ciklus izgaranja: četverotaktni / dvotaktni / rotacijski / ostalo (navesti) (4): …

6.2.2.   Vrsta paljenja: kompresijsko paljenje / vanjski izvor paljenja (4)

6.2.3.1.   Broj cilindara: … i njihov raspored (26):

6.3.2.1.   Deklarirana nazivna brzina: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklarirana nazivna neto snaga: … kW

6.3.2.2.   Maksimalna brzina vrtnje: … min– 1

6.3.2.2.2.   Maksimalna neto snaga: … kW

6.3.6.4.   Ukupni radni obujam motora: … cm3”;

(d)

stavke od 11.1. do 11.2.3. zamjenjuju se sljedećim:

11.1.   Kratak opis i shematski crtež prijenosnog sustava vozila i njegova upravljačkog sustava (sustav mjenjača, spojka ili bilo koji drugi element prijenosnog sustava): …

11.2.   Prijenos

11.2.1.   Kratak opis i shematski crtež sustava mjenjača i njegove upravljačke naprave: …

11.2.2.   Dijagram i/ili crtež prijenosa snage: …

11.2.3.   Tip prijenosa snage: zupčani prijenos (uključujući planetarne prijenosnike) / remenski prijenos / hidrostatski prijenos / električni prijenos / ostalo (4) (ako je „ostalo”, navesti: …)”;

(e)

stavka 11.2.8. zamjenjuje se sljedećim:

„11.2.8.

Tip sustava mjenjača: mehanički (promjena stupnja prijenosa) / dvostruka spojka (promjena stupnja prijenosa) / poluautomatski (promjena stupnja prijenosa) / automatski (promjena stupnja prijenosa) / kontinuirani prijenos (CVT) / hidrostatski / nije primjenjivo / ostalo (4) (ako je „ostalo”, navesti: …)”;

(f)

stavka 43.2. zamjenjuje se sljedećim:

„43.2.

Specifikacije vozila u pogledu upravljačkih strujnih krugova pneumatskih, hidrauličkih i/ili električnih upravljačkih vodova sustava kočenja i popis podržanih poruka i parametara: …”;

(g)

stavke 43.5. i 43.5.1. zamjenjuju se sljedećim:

„43.5.   Prijenos kočenja (na vučnom vozilu)

43.5.1.   Prijenos kočenja radnog kočnog sustava na vučnom vozilu: mehanički / pneumatski / hidraulički / hidrostatski / bez pomoći struje / uz pomoć struje / u potpunosti strujni (4)”;

(h)

stavke 43.5.3. i 43.6. zamjenjuju se sljedećim:

„43.5.3.

Blokiranje lijeve i desne naprave za upravljanje kočenjem: da/ne (4)

43.6.

Naprave za upravljanje kočnicama vučenog vozila (na vučnom vozilu)”;

(i)

stavke od 43.6.2. do 43.6.5. zamjenjuju se sljedećim stavkama od 43.6.2. do 43.7.3.2.1.:

43.6.2.   Opis konektora, spojnica i sigurnosnih naprava (uključujući nacrte, skice i identifikaciju elektroničkih dijelova): …

43.6.2.1.   Tip pneumatskog priključka: dvovodni / nema (4)

43.6.2.1.1.   Tlak pneumatskog napajanja (dva voda): … kPa

43.6.2.1.2.   Električni upravljački vod: da/ne (4)

43.6.2.2.   Tip hidrauličkog priključka: jednovodni / dvovodni / nema (4)

43.6.2.2.1.   Tlak hidrauličkog napajanja: jednovodni: … kPa dvovodni: … kPa

43.6.2.2.2.   Prisutnost priključka iz norme ISO 7638:2003 (15): da/ne (4)

43.7.   Naprave za upravljanje kočnicama vučenog vozila (na vučenom vozilu)

43.7.1.   Tehnologija sustava kontrole kočenja vučenog vozila: hidraulička / pneumatska / električna/ inercijska /nema (4)

43.7.2.   Naprava za aktiviranje kočnice na vučenom vozilu: bubanj / disk / ostalo (4)

43.7.2.1.   Opis i karakteristike: …

43.7.3.   Opis konektora, spojnica i sigurnosnih naprava (uključujući nacrte, skice i identifikaciju elektroničkih dijelova): …

43.7.3.1.   Tip pneumatskog priključka: dvovodni / nema (4)

43.7.3.1.1.   Električni upravljački vod: da/ne (4)

43.7.3.2.   Tip hidrauličkog priključka: dvovodni / nema (4)

43.7.3.2.1.   Prisutnost priključka iz norme ISO 7638:2003 (15): da/ne (4)”;

(19)

Dodatak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(b)

ispred stavke 48. umeću se sljedeće stavke od 6. do 6.3.6.4.:

„6.   BITNE ZNAČAJKE MOTORA

6.1.7.   Kategorija i potkategorija motora (7): …

6.2.1.   Ciklus izgaranja: četverotaktni / dvotaktni / rotacijski / ostalo (navesti) (4): …

6.2.2.   Vrsta paljenja: kompresijsko paljenje / vanjski izvor paljenja (4)

6.2.3.1.   Broj cilindara: … i njihov raspored (26):

6.3.2.1.   Deklarirana nazivna brzina: … min– 1

6.3.2.1.2.   Deklarirana nazivna neto snaga: … kW

6.3.2.2.   Maksimalna brzina vrtnje: … min– 1

6.3.2.2.2.   Maksimalna neto snaga: … kW

6.3.6.4.   Ukupni radni obujam motora: … cm3”;

(c)

ispred stavke 48. umeću se sljedeće stavke od 11. to 11.4.:

„11.   PRIJENOSNI SUSTAV I UPRAVLJAČKI SUSTAV (13)

11.1.   Kratak opis i shematski crtež prijenosnog sustava vozila i njegova upravljačkog sustava (sustav mjenjača, spojka ili bilo koji drugi element prijenosnog sustava): …

11.2.   Prijenos

11.2.1.   Kratak opis i shematski crtež sustava mjenjača i njegove upravljačke naprave: …

11.2.2.   Dijagram i/ili crtež prijenosa snage: …

11.2.3.   Tip prijenosa snage: zupčani prijenos (uključujući planetarne prijenosnike) / remenski prijenos / hidrostatski prijenos / električni prijenos / ostalo (4) (ako je „ostalo”, navesti: …)

11.2.4.   Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje): …

11.2.5.   Položaj u odnosu na motor: …

11.2.6.   Način upravljanja: …

11.2.7.   Prijenosna kutija: da/ne (4)

11.2.8.   Tip sustava mjenjača: mehanički (promjena stupnja prijenosa) / dvostruka spojka (promjena stupnja prijenosa) / poluautomatski (promjena stupnja prijenosa) / automatski (promjena stupnja prijenosa) / kontinuirani prijenos (CVT) / hidrostatski / nije primjenjivo / ostalo (4) (ako je „ostalo”, navesti: …)

11.3.   Spojka (ako postoji)

11.3.1.   Kratak opis i shematski crtež spojke i njezina upravljačkog sustava:

11.3.2.   Najveći prijenos zakretnog momenta:

11.4.   Prijenosni omjeri mjenjača

Stupanj prijenosa

Unutarnji prijenosni omjeri mjenjača (omjeri okretaja motora i izlaznog vratila mjenjača)

Unutarnji prijenosni omjeri prijenosne kutije (omjeri okretaja motora i izlaznog vratila prijenosne kutije)

Završni prijenosni omjeri (omjeri okretaja izlaznog vratila mjenjača i pogonskih kotača)

Ukupni prijenosni omjeri

Omjer (brzina vrtnje motora / brzina vozila), samo za vozilo s ručnim prijenosnikom snage (mjenjačem)

Maksimalna vrijednost za CVT (*6)

1.

2.

3.

Minimalna vrijednost za CVT (*6)

Vožnja unatrag

1.

 

 

 

 

 

(20)

u Dodatku 17. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(21)

u Dodatku 18. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(22)

u Dodatku 19. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(23)

u Dodatku 20. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(24)

u Dodatku 21. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(25)

u Dodatku 22. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(26)

u Dodatku 23. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (6): …”;

(27)

objašnjenja koja se odnose na opisni dokument mijenjaju se kako slijedi:

(a)

objašnjenja (6) i (7) zamjenjuju se sljedećim:

„(6)

Za motore navedite oznaku tipa motora ili, u slučaju tipova motora unutar porodice motora, tip porodice u skladu s točkom 4. dijela B Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/656.

(7)

Kategorija i potkategorija motora u skladu s člankom 4. i Prilogom I. Uredbi (EU) 2016/1628”;

(b)

objašnjenje (9) zamjenjuje se sljedećim:

„(9)

Navedite tip goriva upotrebljavajući sljedeće oznake:

B5

:

dizel (plinsko ulje za necestovnu upotrebu)

E85

:

etanol

ED95

:

etanol za namjenske motore s kompresijskim paljenjem

E10

:

benzin

PP

:

prirodni plin / biometan

UNP

:

ukapljeni naftni plin

O (…)

:

ostalo (navesti)

Navedite podtip goriva upotrebljavajući sljedeće oznake (samo za prirodni plin / biometan):

U

:

univerzalna vrsta goriva – gorivo visoke ogrjevne vrijednosti (H-plin) i gorivo niske ogrjevne vrijednosti (L-plin)

RH

:

ograničena vrsta goriva – gorivo visoke ogrjevne vrijednosti (H-plin)

RL

:

ograničena vrsta goriva – gorivo niske ogrjevne vrijednosti (L-plin)

UPP

:

specifično gorivo

Navedite upotrebljiva goriva upotrebljavajući sljedeće oznake:

L

:

samo na tekuće gorivo

G

:

samo na plinovito gorivo

D1A

:

dvojno gorivo tipa 1A

D1B

:

dvojno gorivo tipa 1B

D2A

:

dvojno gorivo tipa 2A

D2B

:

dvojno gorivo tipa 2B

D3B

:

dvojno gorivo tipa 3B”

(c)

objašnjenje (26) zamjenjuje se sljedećim:

„(26)

Navedite raspored cilindara upotrebljavajući sljedeće oznake:

LI

:

redni

V

:

V

O

:

bokser

S

:

jednocilindarski

R

:

zvjezdasti

O (…)

:

drugi (navesti)”;

(d)

brišu se objašnjenja (12), (24), (29), (39), (40) i (56).


(*2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/985 оd 12. veljače 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve u pogledu učinka na okoliš i učinkovitosti pogonskih jedinica vozila za poljoprivredu i šumarstvo i njihovih motora te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/96 (SL L 182, 18.7.2018., str. 1.).”;

(*5)  kontinuirani mjenjač”

(*6)  kontinuirani prijenos”


PRILOG II.

Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/504 mijenja se kako slijedi:

(1)

u točki 2.1.1., u predlošku Dopune 1., brišu se riječi „Dodatni podaci o motoru (4):” i stavka 2.5.2.;

(2)

u objašnjenjima koja se odnose na Prilog II., objašnjenje (4) zamjenjuje se sljedećim:

„(4)

Za motore navedite oznaku tipa motora ili, u slučaju tipova motora unutar porodice motora, tip porodice u skladu s točkom 4. dijela B Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/656.”.

PRILOG III.

Dodatak 1. Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/504 mijenja se kako slijedi:

(1)

Obrazac 1. iz odjeljka 2. mijenja se kako slijedi:

(d)

pod naslovom „Opće značajke pogonskog sklopa” brišu se stavke 5.2., 5.3. i 5.5.;

(e)

stavke pod naslovom „Motor” mijenjaju se kako slijedi:

i.

stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (37): …”;

ii.

briše se stavka 2.5.2.;

iii.

stavke od 6.1. do 7.1.1. zamjenjuju se sljedećim:

„6.1.7.

Kategorija i potkategorija motora (12): …

6.2.1.

Ciklus izgaranja: četverotaktni / dvotaktni / rotacijski / ostalo (navesti) (1): …

6.2.2.

Vrsta paljenja: kompresijsko paljenje / vanjski izvor paljenja (1)

6.2.3.1.

Broj cilindara: … i njihov raspored (24):

6.2.8.1.

Tip goriva (20): tip goriva / podtip goriva / upotrebljiva goriva

6.2.8.3.

Popis dodatnih goriva kompatibilnih za upotrebu u motoru (21):

6.3.2.1.2.

Deklarirana nazivna neto snaga: … kW

6.3.2.2.2.

Maksimalna neto snaga: … kW

6.3.6.4.

Ukupni radni obujam motora: … cm3”;

(f)

stavka 11.2.8. pod naslovom „Mjenjač” zamjenjuje se sljedećim:

„11.2.8.

Tip sustava mjenjača: mehanički (promjena stupnja prijenosa) / dvostruka spojka (promjena stupnja prijenosa) / poluautomatski (promjena stupnja prijenosa) / automatski (promjena stupnja prijenosa) / kontinuirani prijenos (CVT) / hidrostatski / nije primjenjivo / ostalo (1) (ako je „ostalo”, navesti: …)”;

(g)

stavke pod naslovom „Kočenje” mijenjaju se kako slijedi:

i.

stavka 43.5.1. zamjenjuje se sljedećim:

„43.5.1.

Prijenos kočenja: mehanički / pneumatski / hidraulički / hidrostatski / bez pomoći struje / uz pomoć struje / u potpunosti strujni (1)”;

ii.

briše se stavka 43.5.3.;

(h)

u tekstu pod naslovom „Rezultati ispitivanja buke (vanjske)” riječi „Mjereno u skladu s Prilogom III. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/96” zamjenjuju se riječima „Mjereno u skladu s Prilogom II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/985, kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) …/… (1) (28)”;

(i)

tekst pod naslovom „Rezultati ispitivanja ispušnih emisija (uključujući faktor pogoršanja)” mijenja se kako slijedi:

i.

prva i druga alineja zamjenjuju se sljedećim:

„—

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/985, kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) …/… (1) (28): da/ne (1); ili

Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je zadnje izmijenjena (Delegiranom) (1) Uredbom (Komisije) (EU)…/… (Europskog parlamenta i Vijeća) (1) (29): da/ne (1); ili”;

ii.

zadnja alineja se briše;

iii.

tablica se zamjenjuje sljedećim:

„Emisije

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Ispitivanje

Ciklus (1)

NRSC (2) / ESC / WHSC (1)

 

 

 

 

 

 

 

Dinamički ispitni ciklus za necestovna vozila (3) / ETC / WHTC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijednost CO2  (4):

 

Objašnjenja:

Za motore ispitane u ispitnim ciklusima za teška vozila navedite konačne rezultate ispitivanja (uključujući faktor pogoršanja) i vrijednost CO2 iz ispitivanja ESC-om/WHSC-om ili ETC-om/WHTC-om u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009.

Za motore ispitane u ispitnim ciklusima za necestovna vozila navedite primjenjive informacije iz ispitnog izvješća za motore za upotrebu u necestovnom prometu iz Dodatka 1. Prilogu VI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/656 u skladu sa sljedećim objašnjenjima:

(j)

Naslov „Napomene (32)” zamjenjuje se sljedećim:

„Napomene:”;

(2)

Obrazac 2. iz odjeljka 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavke pod naslovom „Kočenje” zamjenjuju se sljedećim:

„43.4.6.

Elektronički sustav kočenja: da/ne/po izboru (1)

43.7.1.

Tehnologija sustava kontrole kočenja vučenog vozila: hidraulička / pneumatska / električna/ inercijska / nema (1)

43.7.4.

Tip priključaka: dvovodni / nema (1)

43.7.5.

Električni upravljački vod: da/ne (1)

43.7.6.

Prisutnost priključka iz norme ISO 7638:2003 (33p): da/ne (1)”;

(b)

Naslov „Napomene (32)” zamjenjuje se sljedećim:

„Napomene:”;

(3)

objašnjenja koja se odnose na Dodatak 1. mijenjaju se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeće objašnjenje (12):

„(12)

Kategorija i potkategorija motora u skladu s člankom 4. i Prilogom I. Uredbi (EU) 2016/1628”;

(b)

objašnjenja (20) i (21) zamjenjuju se sljedećim:

„(20)

Navedite tip goriva upotrebljavajući sljedeće oznake:

B5

:

dizel (plinsko ulje za necestovnu upotrebu)

E85

:

etanol

ED95

:

etanol za namjenske motore s kompresijskim paljenjem

E10

:

benzin

PP

:

prirodni plin / biometan

UNP

:

ukapljeni naftni plin

O (…)

:

ostalo (navesti)

Navedite podtip goriva upotrebljavajući sljedeće oznake (samo za prirodni plin / biometan):

U

:

univerzalna vrsta goriva – gorivo visoke ogrjevne vrijednosti (H-plin) i gorivo niske ogrjevne vrijednosti (L-plin)

RH

:

ograničena vrsta goriva – gorivo visoke ogrjevne vrijednosti (H-plin)

RL

:

ograničena vrsta goriva – gorivo niske ogrjevne vrijednosti (L-plin)

UPP

:

specifično gorivo

Navedite upotrebljiva goriva upotrebljavajući sljedeće oznake:

L

:

samo na tekuće gorivo

G

:

samo na plinovito gorivo

D1A

:

dvojno gorivo tipa 1A

D1B

:

dvojno gorivo tipa 1B

D2A

:

dvojno gorivo tipa 2A

D2B

:

dvojno gorivo tipa 2B

D3B

:

dvojno gorivo tipa 3B

(21)

Prema deklaraciji proizvođača u skladu s točkom 1. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/654 (navesti upućivanje na priznatu normu ili specifikaciju)”;

(c)

briše se objašnjenje (22);

(d)

umeće se sljedeće objašnjenje (24):

„(24)

Navedite raspored cilindara upotrebljavajući sljedeće oznake:

LI

:

redni

V

:

V

O

:

bokser

S

:

jednocilindarski

R

:

zvjezdasti

O (…)

:

drugi (navesti)”;

(e)

objašnjenje (29) zamjenjuje se sljedećim:

„(29)

Navedite samo najnoviju izmjenu.”;

(f)

briše se objašnjenje (31);

(g)

briše se objašnjenje (32);

(h)

umeće se sljedeće objašnjenje (37):

„(37)

Navedite oznaku tipa motora ili, u slučaju tipova motora unutar porodice motora, tip porodice u skladu s točkom 4. dijela B Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/656.”.

(1)  Za NRSC upišite ciklus naveden u točki 9.1. (tablica 4.); za dinamičko ispitivanje upišite ciklus naveden u točki 10.1. (tablica 8.).

(2)  Prepišite vrijednosti „Konačni rezultat ispitivanja s faktorom pogoršanja” iz tablice 6.

(3)  Prepišite vrijednosti „Konačni rezultat ispitivanja s faktorom pogoršanja” iz tablice 9 ili, prema potrebi, tablice 10.

(4)  Za tip ili porodicu motora koja se ispituje i NRSC-om i necestovnim dinamičkim ispitnim ciklusom navedite vrijednosti emisija CO2 iz NRTC-a s pokretanjem zagrijanog motora zabilježene u točki 10.3.4. ili vrijednosti emisija CO2 iz LSI-NRTC-a zabilježene pod točkom 10.4.4. Za motore koji se ispituju samo u NRSC-u, navedite vrijednosti emisija CO2 zabilježene u tom ciklusu od točke 9.3.3.”;


PRILOG IV.

Prilog IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/504 mijenja se kako slijedi:

(1)

točka 4.2.1.7. zamjenjuje se sljedećim:

„4.2.1.7.

Za vozila kategorije C, pored toga, najveća tehnički dopuštena masa po kompletu gusjenica te, u istom retku, prosječni kontaktni pritisak na tlo; taj se podatak mora navesti uz podatak iz točke 4.2.1.6. te navesti prema redoslijedu od prednje prema stražnjoj osovini, u sljedećem obliku: „S-1: … kg P: … kPa”„S-2: … kg P: … kPa”„S-…: … kg P: … kPa”. Svaka se stavka odvaja s jednim ili više razmaka.”;

(2)

umeće se sljedeća točka 2.1.1.10.:

„2.1.1.10.

Za vozila opremljena prijelaznim motorima, kako su definirani u članku 3. stavku 32. Uredbe (EU) 2016/1628, datum proizvodnje vozila u sljedećem obliku: „mm/gggg”. Kao druga mogućnost datum proizvodnje vozila navodi se na dodatnoj odvojenoj proizvođačevoj pločici na kojoj se navodi i VIN.”;

(3)

dodaje se sljedeća točka 5.4.:

„5.4.   Posebni zahtjevi za označivanje motora

Neovisno o točki 5.2., propisana oznaka motora mora biti u skladu s odredbama iz Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/656, uz sljedeće iznimke:

(a)

za motore homologirane u skladu s Uredbom (EU) br. 167/2013 navodi se homologacijski broj iz tablice 6-1. Priloga VI. umjesto homologacijskog broja iz Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/656;

(b)

za zamjenske motore homologirane u skladu s Direktivom 2000/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1) navodi se homologacijski broj iz Dodatka 1. poglavlju C Priloga II. Direktivi 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*2) umjesto homologacijskog broja dodijeljenog u skladu s Direktivom 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*3).

(*1)  Direktiva 2000/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2000. o mjerama koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora namijenjenih za pogon traktora za poljoprivredu i šumarstvo i o izmjeni Direktive Vijeća 74/150/EEZ (SL L 173, 12.7.2000., str. 1.)."

(*2)  Direktiva 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o homologaciji traktora za poljoprivredu i šumarstvo, njihovih prikolica i priključnih vučenih strojeva, kao i njihovih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica i o stavljanju izvan snage Direktive 74/150/EEZ (SL L 171, 9.7.2003., str. 1.)."

(*3)  Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (SL L 59, 27.2.1998., str. 1.).”."PRILOG V.

Prilog V. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/504 mijenja se kako slijedi:

(1)

U Dodatku 2., u objašnjenjima koja se odnose na Dodatak 2., objašnjenje (10) zamjenjuje se sljedećim:

„(10)

Navedite samo predmete iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 167/2013 za koje su homologacije dodijeljene u skladu s Uredbom (EU) 2016/1628 ili pravilnicima UNECE-a iz članka 49. Uredbe (EU) br. 167/2013 (UNECE homologacije), ili su temeljene na cjelovitim izvješćima o ispitivanju izdanima na temelju normativnih kodova OECD-a kao alternativi izvješćima o ispitivanju sastavljenima prema Uredbi (EU) br. 167/2013 te delegiranim i provedbenim aktima donesenima u skladu s tom Uredbom.”;

(2)

u Dodatku 3., u popisu regulatornih akata s kojima je tip vozila sukladan, redci 75., 76. i 77. zamjenjuju se sljedećim:

„75.

EU homologacija tipa motora ili porodice motora za vozilo za poljoprivredu i šumarstvo kao sastavnog dijela / zasebne tehničke jedinice s obzirom na emisije onečišćujućih tvari

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/985, Prilog I.

 

 

76.

EU homologacija tipa vozila za poljoprivredu i šumarstvo opremljenih tipom motora ili porodicom motora s obzirom na emisije onečišćujućih tvari

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/985, Prilog I.

 

 

77.

Emisija buke izvan vozila

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/985, Prilog III.”;

 

 

(3)

Dodatak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku I. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (11): …”;

(b)

u objašnjenjima koja se odnose na Dodatak 4. dodaje se objašnjenje (11):

„(11)

Navedite oznaku tipa motora ili, u slučaju tipova motora unutar porodice motora, tip porodice u skladu s točkom 4. dijela B Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/656.”;

(4)

Dodatak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku I. stavka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Tip (7): …”;

(b)

u objašnjenjima koja se odnose na Dodatak 5. dodaje se objašnjenje (7):

„(7)

Navedite oznaku tipa motora ili, u slučaju tipova motora unutar porodice motora, tip porodice u skladu s točkom 4. dijela B Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/656.”.

PRILOG VI.

Prilog VI. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/504 mijenja se kako slijedi:

(1)

točka 2.2.3. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.3.

U slučaju homologacije tipa sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice navodi se broj odgovarajuće Delegirane uredbe Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013: ‚2015/208’, ‚2015/68’, ‚1322/2014’, ‚2015/96’ ili ‚2018/985’.”;

(2)

u točki 4., tablica 6-1. mijenja se kako slijedi:

(a)

Popis I. zamjenjuje se sljedećim:

POPIS I. – Zahtjevi u pogledu učinka na okoliš i učinka pogonske jedinice

Sustav ili sastavni dio / zasebna tehnička jedinica

Delegirana uredba Komisije (EU)

Alfanumerički znak

Sustav: ugradnja motora / porodice motora

2015/96

A

Sustav: ugradnja motora / porodice motora stupnja V.

2018/985

A1

Sustav: razina buke izvan vozila

2015/96 ili 2018/985

B

Sastavni dio / zasebna tehnička jedinica: motor / porodica motora

2015/96

C

Sastavni dio / zasebna tehnička jedinica: motor / porodica motora stupnja V.

2018/985

C1”;

(b)

sedmi redak popisa II. zamjenjuje se sljedećim:

„Sastavni dio / zasebna tehnička jedinica: elektromagnetska kompatibilnost električnih/elektroničkih podsklopova

2015/208

J”.


PRILOG VII.

Dodatak 1. Prilogu VII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/504 mijenja se kako slijedi:

(1)

u točki 1., riječi „Mjereno u skladu s Prilogom III. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/96” zamjenjuju se riječima „Mjereno u skladu s Prilogom II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/985, kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) …/… (1) (3)”;

(2)

točka 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

prva i druga alineja zamjenjuju se sljedećim:

„—

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/985, kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) …/… (1) (3): da/ne (1); ili

Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je zadnje izmijenjena (Delegiranom) (1) Uredbom (Komisije) (EU) …/… (Europskog parlamenta i Vijeća) (1) (4): da/ne (1); ili”;

(b)

zadnja alineja se briše;

(3)

točke 2.1. i 2.2. zamjenjuju se sljedećim:

„2.1.

NRSC (2): konačni rezultati ispitivanja za … / ESC / WHSC (1) (uključujući faktor pogoršanja) (6):

Varijanta/izvedba:

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh

2.2.

Necestovni dinamički ispitni ciklus (7): konačni rezultati ispitivanja za … / ETC / WHTC (1) (uključujući faktor pogoršanja) (8):

Varijanta/izvedba:

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh”;

(4)

umeće se sljedeća točka 2.3.:

„2.3.   CO2 (9)

Varijanta/izvedba:

CO2

…”;

(5)

objašnjenja koja se odnose na Dodatak 1. mijenjaju se kako slijedi:

(a)

objašnjenje (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

Za vozila opremljena motorima ispitanima u skladu s necestovnim stacionarnim ispitnim ciklusom navedite ispitni ciklus u skladu s točkom 9.1. (tablica 4.) predloška za jedinstveni format ispitnog izvješća iz Dodatka 1. Prilogu VI. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/656.”;

(b)

objašnjenje (4) zamjenjuje se sljedećim:

„(4)

Navedite samo zadnju izmjenu.”;

(c)

objašnjenje (6) zamjenjuje se sljedećim:

„(6)

Za svaki tip motora ugrađen u svaku varijantu/izvedbu navedite:

(a)

za motore ispitane u skladu s necestovnim stacionarnim ispitnim ciklusom prepišite vrijednosti „Konačni rezultat ispitivanja s faktorom pogoršanja” iz tablice 6. predloška za jedinstveni format ispitnog izvješća iz Dodatka 1. Prilogu VI. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/656,

(b)

za motore ispitane u ispitnim ciklusima za teška vozila navedite konačne rezultate ispitivanja (uključujući faktor pogoršanja) iz ispitivanja ESC-om/WHSC-om u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009.”;

(d)

umeću se sljedeća objašnjenja od (7) do (9):

„(7)

Za motore ispitane necestovnim dinamičkim ispitnim ciklusom navedite ispitni ciklus u skladu s točkom 10.1. (tablica 8.) predloška za jedinstveni format ispitnog izvješća iz Dodatka 1. Prilogu VI. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/656.

(8)

Za svaki tip motora ugrađen u svaku varijantu/izvedbu navedite:

(a)

za motore ispitane necestovnim dinamičkim ispitnim ciklusom prepišite vrijednosti „Konačni rezultat ispitivanja s faktorom pogoršanja” iz tablice 9. ili, prema potrebi, tablice 10. predloška za jedinstveni format ispitnog izvješća iz Dodatka 1. Prilogu VI. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/656;

(b)

za motore ispitane u ispitnim ciklusima za teška vozila navedite konačne rezultate ispitivanja (uključujući faktor pogoršanja) iz ispitivanja ETC-om/WHTC-om u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009.

(9)

Za svaki tip motora ugrađen u svaku varijantu/izvedbu navedite:

(a)

za tip ili porodicu motora koja se ispituje i NRSC-om i necestovnim dinamičkim ispitnim ciklusom prepišite, prema potrebi, sljedeće vrijednosti predloška za jedinstveni format ispitnog izvješća iz Dodatka 1. Prilogu VI. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/656: vrijednosti emisija CO2 iz NRTC-a s pokretanjem zagrijanog motora zabilježene pod točkom 10.3.4.; vrijednosti emisija CO2 iz LSI-NRTC-a zabilježene pod točkom 10.4.4.; ili, za motore koji se ispituju samo NRSC-om, navedite vrijednosti emisija CO2 zabilježene u tom ciklusu od točke 9.3.3.;

(b)

za motore ispitane u ispitnim ciklusima za teška vozila navedite vrijednost CO2 iz ispitivanja ESC-om/WHSC-om ili ETC-om/WHTC-om u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009.”.


PRILOG VIII.

Prilog VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/504 mijenja se kako slijedi:

(1)

točka 3.2. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Izvješća o ispitivanju u skladu s Direktivom 2003/37/EZ, Uredbom (EU) 2016/1628, Uredbom (EZ) br. 595/2009, Direktivom 2007/46/EZ ili međunarodnim propisima navedenima u poglavlju XIII. Uredbe (EU) br. 167/2013 te delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju te Uredbe prihvaćaju se u svrhu homologacije tipa u skladu s Uredbom (EU) br. 167/2013 za sljedeće sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice pod uvjetima navedenima u tablici 8-1.:”;

(b)

u tablici 8-1. prvi i drugi redak zamjenjuju se sljedećim:

„Sastavni dio / zasebna tehnička jedinica: motor / porodica motora

Izvješće o ispitivanju izdano u skladu s Direktivom 2000/25/EZ kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2014/43/EU;

Izvješće o ispitivanju izdano u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/1628; i

Izvješće o ispitivanju izdano u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009 i

Sastavni dio / zasebna tehnička jedinica: elektromagnetska kompatibilnost električnih/elektroničkih podsklopova

Izvješće o ispitivanju izdano u skladu s Direktivom 2009/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1), ako je oprema ažurirana s obzirom na:

zračene širokopojasne i uskopojasne elektromagnetske emisije iz vozila

zračene širokopojasne i uskopojasne elektromagnetske emisije iz elektroničkih podsklopova

Mjerna oprema i mjesto ispitivanja moraju udovoljavati zahtjevima iz publikacije br. 16-1 serije Međunarodnog odbora za radiofrekvencijske smetnje (CISPR):

zračene širokopojasne i uskopojasne elektromagnetske emisije iz vozila

Umjeravanje antene može se provesti u skladu s metodom opisanom u Prilogu C šestog izdanja publikacije br. 12. Međunarodnog odbora za radiofrekvencijske smetnje (CISPR) i

Izvješće o ispitivanju izdano na temelju niza izmjena 04 Pravilnika UNECE-a br. 10, ispravka 1 revizije 4., dopune 1. nizu izmjena 04 (SL L 254, 20.9.2012., str. 1.)

(2)

dodaje se sljedeća točka 3.5.:

„3.5.   Izvješće o ispitivanju za motore

Izvješća o ispitivanju za motore sastavljaju se u skladu s jedinstvenim formatom ispitnog izvješća iz Priloga VI. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/656.”.


(*1)  Direktiva 2009/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o sprečavanju radijskih smetnja koje proizvode traktori za poljoprivredu i šumarstvo (elektromagnetska kompatibilnost) (SL L 216, 20.8.2009., str. 1.).”;


Top