Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0986

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/986 (2018. gada 3. aprīlis), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/504 groza attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas un tirgus uzraudzības administratīvo noteikumu pielāgošanu V posma emisiju robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/1507

OJ L 182, 18.7.2018, p. 16–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/986/oj

18.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/986

(2018. gada 3. aprīlis),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/504 groza attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas un tirgus uzraudzības administratīvo noteikumu pielāgošanu V posma emisiju robežvērtībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (1) un jo īpaši tās 22. panta 4. punktu, 25. panta 2., 3. un 6. punktu, 27. panta 1. punktu, 33. panta 2. punktu un 34. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/504 (2) cita starpā ir noteiktas veidnes konkrētiem dokumentiem, ko sagatavo saistībā ar lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 (3) ir atcelta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/68/EK (4) un ir ieviestas autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtības (V posms).

(3)

Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 167/2013 19. pantam Regulas (ES) 2016/1628 II pielikumā noteiktās V posma emisiju robežvērtības tiks piemērotas arī lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem. Minēto robežvērtību piemērošana ir atlikta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 III pielikumā izklāstīto grafiku.

(4)

Tāpēc Īstenošanas regulā (ES) 2015/504 noteiktās veidnes ir jāgroza, lai tās pielāgotu un saskaņotu ar veidnēm, kas noteiktas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/656 (5).

(5)

Lai noteiktu detalizētākas administratīvās prasības, Īstenošanas regulā (ES) 2015/504 būtu jāizdara maznozīmīgi papildu grozījumi, ar kuriem tiktu atļauts apstiprināt elektriskus/elektroniskus mezglus kā sastāvdaļas un velkamu transportlīdzekļu transmisijas un bremžu iekārtas tipa apstiprināšanas vajadzībām tiktu pieprasīta pilnīgāka informācija.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 69. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/504 groza šādi:

1)

iekļauj šādu 12.a pantu:

“12.a pants

Pārejas noteikumi dzinējiem

Dzinēji, kuru tips apstiprināts pirms 2018. gada 1. janvāra vai pirms 2019. gada 1. janvāra, ja attiecīgie motori ir NRE-v-5 un NRE-c-5 apakškategorijā, turpina piemērot turpmāk minētos šīs regulas noteikumus tādā redakcijā, kas bija spēkā 2018. gada 6. augustā:

I pielikuma A daļa,

I pielikuma B daļas 4.2. punkts,

I pielikuma B daļas 5. punkta 2.2.2., 2.5.–2.5.4.2., 5.2.–5.5. un 6.–8.22.4.2. punkts,

I pielikuma 1.–9. papildinājums,

I pielikuma 10. papildinājuma 2.2.2. punkts,

I pielikuma 11.–14. papildinājums,

I pielikuma 15. papildinājuma 2.2.2. punkts,

I pielikuma 16.–23. papildinājums,

I pielikuma 6., 7., 9., 12., 24., 26., 29., 39., 40., 49. un 56. paskaidrojums saistībā ar informācijas dokumentu,

II pielikuma 2.1.1. punkts,

II pielikuma 4. paskaidrojums saistībā ar II pielikumu,

III pielikuma 1. papildinājuma 2. iedaļas 1. parauga punkti ar virsrakstu “Spēka piedziņas raksturlielumi”,

III pielikuma 1. papildinājuma 2. iedaļas 1. parauga punkti ar virsrakstu “Dzinējs”,

III pielikuma 1. papildinājuma 2. iedaļas 1. parauga teksta ar virsrakstu “Izplūdes gāzu emisijas testu rezultāti (ieskaitot nolietošanās koeficientu)” pirmās daļas otrais un ceturtais ievilkums,

III pielikuma 1. papildinājuma 2. iedaļas 1. parauga teksta ar virsrakstu “Izplūdes gāzu emisijas testu rezultāti (ieskaitot nolietošanās koeficientu)” tabula,

III pielikuma 1. papildinājuma paskaidrojumi saistībā ar 1. papildinājumu, izņemot 32. paskaidrojumu,

IV pielikums,

V pielikuma 2. papildinājuma paskaidrojumi saistībā ar 2. papildinājumu,

V pielikuma 4. papildinājums,

V pielikuma 5. papildinājums,

VII pielikuma 1. papildinājums, izņemot 1. punktu un 2. punkta tekstā esošo pirmo ievilkumu,

VIII pielikums, izņemot 3.2. punkta 8-1. tabulas otro rindu.”;

2)

I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

3)

II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

4)

III pielikuma 1. papildinājumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

5)

IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu;

6)

V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu;

7)

VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu;

8)

VII pielikuma 1. papildinājumu groza saskaņā ar šīs regulas VII pielikumu;

9)

VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VIII pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 3. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 60, 2.3.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 11. marta Īstenošanas regula (ES) 2015/504, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai (OV L 85, 28.3.2015., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK (OV L 252, 16.9.2016., 53. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 16. decembra Direktīva 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/656, ar ko nosaka administratīvās prasības attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 (OV L 102, 13.4.2017., 364. lpp.).


I PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 I pielikumu groza šādi:

1)

papildinājumu saraksta rindu, kas attiecas uz 10. papildinājumu, aizstāj ar šādu:

“10.

Informācijas dokumenta paraugs elektrisko/elektronisko montāžas mezglu elektromagnētiskās savietojamības kā sastāvdaļas/ATV ES tipa apstiprinājumam”;

 

2)

A daļu groza šādi:

a)

iekļauj šādu 1.4. punktu:

“1.4.

Par dzinējiem sniedz informācijas mapi un informācijas dokumentu, kas noteikti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 (*1) I pielikumā.

(*1)  Komisijas 2016. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/656, ar ko nosaka administratīvās prasības attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 (OV L 102, 13.4.2017., 364. lpp.).”;"

b)

pielikuma 2. punktu groza šādi:

i)

informācijas mapes lapas paraugā svītro 2.5.2. punktu;

ii)

sadaļā “Paskaidrojumi saistībā ar informācijas mapes lapu” 5. paskaidrojumu aizstāj ar šādu:

“(5)

Dzinējiem norāda dzinēja tipu vai, ja dzinēja tips ir kādā dzinēja saimē, – saimes tipu (FT) atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 I pielikuma B daļas 4. punktam.”;

3)

B daļu groza šādi:

a)

pielikuma 3.1. punkta 1-1. tabulu groza šādi:

i)

I sarakstu aizstāj ar šādu:

I SARAKSTS – Vides raksturlielumu un spēkiekārtu veiktspējas prasības

Papildinājums

Sistēma vai sastāvdaļa / atsevišķa tehniska vienība (ATV)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/985 (*2)

pielikuma numurs

Ar īstenošanas posmā veiktajiem grozījumiem

1.

Sistēma: dzinēja / dzinēja saimes uzstādīšana

I

 

2.

Sistēma: ārējā trokšņa līmenis

II

 

3.

Sastāvdaļa/ATV: dzinējs / dzinēja saime

I

 

ii)

II saraksta 10. rindu aizstāj ar šādu:

“10

Sastāvdaļa/ATV: elektrisku/elektronisku mezglu elektromagnētiskā savietojamība

XV”;

 

b)

pielikuma 4.2. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.

Par Regulas (ES) Nr. 167/2013 I pielikumā minētajiem objektiem, kuriem apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 (*3), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 (*4) vai ANO EEK noteikumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 49. pantā (ANO EEK apstiprinājumi), vai pamatojas uz pilnīgiem testa protokoliem, kas izdoti, pamatojoties uz ESAO standarta kodeksiem, kuri ir alternatīva testu protokoliem, kas sagatavoti saskaņā ar minēto regulu un deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar to, ražotājs sniedz informāciju saskaņā ar 5. punktu tikai tad, ja tā nav jau sniegta attiecīgajā apstiprinājuma sertifikātā un/vai testa protokolā. Tomēr atbilstības sertifikātā minēto informāciju (šīs regulas III pielikums) iesniedz jebkurā gadījumā.

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK (OV L 252, 16.9.2016., 53. lpp.)."

(*4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (OV L 188, 18.7.2009., 1. lpp.).”;"

c)

pielikuma 5. punktu groza šādi:

i)

2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

ii)

2.5.–2.5.4.2. punktu svītro;

iii)

5.2.–5.5. punktu svītro;

iv)

6.–8.22.4.2. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   DZINĒJA GALVENIE PARAMETRI

6.1.7.   Dzinēja kategorija un apakškategorijas (7): …

6.2.1.   Sadegšanas cikls: četrtaktu cikls / divtaktu cikls / rotācijas / cits (norādīt) (4): …

6.2.2.   Aizdedzes tips: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze (4)

6.2.3.1.   Cilindru skaits: … un konfigurācija (26):

6.2.8.   Degviela

6.2.8.1.   Degvielas tips (9): …

6.2.8.3.   Saraksts ar papildu degvielām, degvielu maisījumiem vai emulsijām, ko var izmantot dzinējā un ko ražotājs norādījis saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/654 I pielikuma 1.4. punktu (norādīt atsauci uz atzītu standartu vai specifikāciju): …

6.3.2.1.   Deklarētais nominālais apgriezienu skaits: … apgr./min

6.3.2.1.2.   Deklarētā nominālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.2.2.   Apgriezieni pie maksimālās jaudas: … apgr./min

6.3.2.2.2.   Maksimālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.6.4.   Dzinēja kopējais darba tilpums: … cm3”;

v)

10.4.2. punktu aizstāj ar šādu:

“10.4.2.

Dzinējā neietilpstošo izplūdes sistēmas elementu apraksts un/vai rasējums: …”;

vi)

11.1.–11.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

11.1.   Transportlīdzekļa piedziņas ķēdes un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums (transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēma, sajūga vadības ierīce vai jebkāds cits piedziņas ķēdes elements): …

11.2.   Transmisija

11.2.1.   Transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēmas(-u) un tās vadības ierīces īss apraksts un shematisks rasējums: …

11.2.2.   Jaudas pārvades sistēmas diagramma un/vai rasējums: …

11.2.3.   Jaudas pārvades sistēmas tips: zobrats (tostarp planetārajā pārvadā) / siksna/ hidrostatisks/ elektrisks / cits (4) (norādīt, ja cits: …)”;

vii)

11.2.8. punktu aizstāj ar šādu:

“11.2.8.

Transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēmas tips: mehāniskā (pārnesuma pārslēgšana) / divsajūgu (pārnesuma pārslēgšana) / pusautomātiskā (pārnesuma pārslēgšana) / automātiskā (pārnesuma pārslēgšana) / bezpakāpju variatora transmisija / hidrostatiskā / neattiecas / cits (4) (norādīt, ja cits: …)”;

viii)

43.2. punktu aizstāj ar šādu:

“43.2.

Transportlīdzekļa specifikācijas attiecībā uz bremžu sistēmas(-u) pneimatisko, hidraulisko un/vai elektrisko vadības līniju vadības ķēdēm un atbalstīto ziņojumu un parametru saraksts: …”;

ix)

43.5. un 43.5.1. punktu aizstāj ar šādiem:

“43.5.   Bremžu pārvads (uz velkošā transportlīdzekļa)

43.5.1.   Velkošā transportlīdzekļa darba bremžu sistēmas bremžu pārvads: mehānisks / pneimatisks/ hidraulisks / hidrostatisks / bez pastiprinātāja / ar pastiprinātāju / pārvads ar motorizētu piedziņu (4)”;

x)

43.5.3. punktu aizstāj ar šādu:

“43.5.3.

Labās un kreisās puses bremžu vadības ierīču bloķēšana: jā/nē (4)”;

xi)

43.6. punktu aizstāj ar šādu:

“43.6.

Velkamā transportlīdzekļa bremžu vadības ierīces (uz velkošā transportlīdzekļa)”;

xii)

43.6.2.–43.6.5. punktu svītro,

xiii)

iekļauj šādu 43.6.2.–43.7.3.2.1. punktu:

43.6.2.   Savienotāju, sakabes un drošības ierīču apraksts (ieskaitot rasējumus, skices un elektroniskās sastāvdaļas): …

43.6.2.1.   Pneimatiskā savienojuma tips: divas līnijas / nav (4)

43.6.2.1.1.   Pneimatiskais padeves spiediens (divas līnijas): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektriskās vadības līnija: jā/nē (4)

43.6.2.2.   Hidrauliskā savienojuma tips: viena līnija / divas līnijas / nav (4)

43.6.2.2.1.   Hidrauliskais padeves spiediens: viena līnija: … kPa divas līnijas: … kPa

43.6.2.2.2.   ISO 7638:2003 savienotājs (15): jā/nē (4)

43.7.   Velkamā transportlīdzekļa bremzēšanas ierīces (uz velkamā transportlīdzekļa)

43.7.1.   Velkamā transportlīdzekļa bremžu vadības sistēmas tehnoloģija: hidrauliska/pneimatiska/elektriska/inerces/nav (4)

43.7.2.   Velkamā transportlīdzekļa bremžu iedarbināšanas ierīce: trumulis/disks/cits (4)

43.7.2.1.   Apraksts un parametri: …

43.7.3.   Savienotāju, sakabes un drošības ierīču apraksts (ieskaitot rasējumus, skices un elektroniskās sastāvdaļas): …

43.7.3.1.   Pneimatiskā savienojuma tips: divas līnijas / nav (4)

43.7.3.1.1.   Elektriskās vadības līnija: jā/nē (4)

43.7.3.2.   Hidrauliskā savienojuma tips: divas līnijas / nav (4)

43.7.3.2.1.   ISO 7638:2003 savienotājs (15): jā/nē (4)”;

4)

pielikuma 1. papildinājumu groza šādi:

a)

2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

b)

2.5.–2.5.4.2. punktu svītro;

c)

5.2.–5.5. punktu svītro;

d)

6.–8.22.4.2. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   DZINĒJA GALVENIE PARAMETRI

6.1.7.   Dzinēja kategorija un apakškategorijas (7):

6.2.1.   Sadegšanas cikls: četrtaktu cikls / divtaktu cikls / rotācijas / cits (norādīt) (4): …

6.2.2.   Aizdedzes tips: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze (4)

6.2.3.1.   Cilindru skaits: … un konfigurācija (26):

6.2.8.   Degviela

6.2.8.1.   Degvielas tips (9):

6.2.8.3.   Saraksts ar papildu degvielām, degvielu maisījumiem vai emulsijām, ko var izmantot dzinējā un ko ražotājs norādījis saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/654 I pielikuma 1.4. punktu (norādīt atsauci uz atzītu standartu vai specifikāciju): …

6.3.2.1.   Deklarētais nominālais apgriezienu skaits: … apgr./min

6.3.2.1.2.   Deklarētā nominālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.2.2.   Apgriezieni pie maksimālās jaudas: … apgr./min

6.3.2.2.2.   Maksimālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.6.4.   Dzinēja kopējais darba tilpums: … cm3”;

5)

pielikuma 2. papildinājumu groza šādi:

a)

2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

b)

2.5.–2.5.4.2. punktu svītro;

c)

5.2.–5.5. punktu svītro;

d)

pirms 10. punkta iekļauj šādu 6.–6.3.6.4. punktu:

“6.   DZINĒJA GALVENIE PARAMETRI

6.1.7.   Dzinēja kategorija un apakškategorijas (9):

6.2.1.   Sadegšanas cikls: četrtaktu cikls / divtaktu cikls / rotācijas / cits (norādīt) (4): …

6.2.2.   Aizdedzes tips: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze (4)

6.2.3.1.   Cilindru skaits: … un konfigurācija (26):

6.3.2.1.   Deklarētais nominālais apgriezienu skaits: … apgr./min

6.3.2.1.2.   Deklarētā nominālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.2.2.   Apgriezieni pie maksimālās jaudas: … apgr./min

6.3.2.2.2.   Maksimālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.6.4.   Dzinēja kopējais darba tilpums: … cm3”;

e)

pievieno šādu 11.–11.4. punktu:

“11.   PIEDZIŅAS ĶĒDE UN VADĪBA (13)

11.1.   Transportlīdzekļa piedziņas ķēdes un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums (transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēma, sajūga vadības ierīce vai jebkāds cits piedziņas ķēdes elements): …

11.2.   Transmisija

11.2.1.   Transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēmas(-u) un tās vadības ierīces īss apraksts un shematisks rasējums: …

11.2.2.   Jaudas pārvades sistēmas diagramma un/vai rasējums: …

11.2.3.   Jaudas pārvades sistēmas tips: zobrats (tostarp planetārajā pārvadā) / siksna / hidrostatisks / elektrisks / cits (4) (norādīt, ja cits: …)

11.2.4.   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

11.2.5.   Novietojums attiecībā pret dzinēju: …

11.2.6.   Vadības metode: …

11.2.7.   Sadales kārba: ar/bez (4)

11.2.8.   Transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēmas tips: mehāniskā (pārnesuma pārslēgšana) / divsajūgu (pārnesuma pārslēgšana) / pusautomātiskā (pārnesuma pārslēgšana) / automātiskā (pārnesuma pārslēgšana) / bezpakāpju variatora transmisija / hidrostatiskā / neattiecas / cits (4) (norādīt, ja cits: …)

11.3.   Sajūgs (ja ir)

11.3.1.   Sajūga un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums:

11.3.2.   Maksimālā griezes momenta konversija:

11.4.   Pārnesumskaitļi

Pārnesums

Pārnesumkārbas iekšējie pārnesumskaitļi (dzinēja un pārnesumkārbas izejas vārpstas apgriezienu attiecība)

Iekšējie sadales kārbas pārnesumskaitļi (dzinēja un sadales kārbas izejošās vārpstas apgriezienu attiecība)

Galvenā pārvada pārnesumskaitlis(-ļi) (pārnesumkārbas izejas vārpstas un dzenamā riteņa apgriezienu apgriezienu attiecība)

Kopējie pārnesumskaitļi

Attiecība (dzinēja apgriezieni / transportlīdzekļa ātrums) tikai manuālajai transmisijai

Maksimālais CVT  (*5)

1.

2.

3.

Minimālais CVT  (*5)

Atpakaļgaita

1.

 

 

 

 

 

6)

pielikuma 3. papildinājumu groza šādi:

a)

2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

b)

2.5.–2.5.4.2. punktu svītro;

c)

5.2.–5.5. punktu svītro;

d)

6.–8.22.4.2. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   DZINĒJA GALVENIE PARAMETRI

6.1.7.   Dzinēja kategorija un apakškategorijas (7):

6.2.1.   Sadegšanas cikls: četrtaktu cikls / divtaktu cikls / rotācijas / cits (norādīt) (4): …

6.2.2.   Aizdedzes tips: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze (4)

6.2.3.1.   Cilindru skaits: … un konfigurācija (26):

6.2.8.   Degviela

6.2.8.1.   Degvielas tips (9): …

6.2.8.3.   Saraksts ar papildu degvielām, degvielu maisījumiem vai emulsijām, ko var izmantot dzinējā un ko ražotājs norādījis saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/654 I pielikuma 1.4. punktu (norādīt atsauci uz atzītu standartu vai specifikāciju): …

6.3.2.1.   Deklarētais nominālais apgriezienu skaits: … apgr./min

6.3.2.1.2.   Deklarētā nominālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.2.2.   Apgriezieni pie maksimālās jaudas: … apgr./min

6.3.2.2.2.   Maksimālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.6.4.   Dzinēja kopējais darba tilpums: … cm3”;

7)

pielikuma 4. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

8)

pielikuma 5. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

9)

pielikuma 6. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

10)

pielikuma 7. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

11)

pielikuma 8. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

12)

pielikuma 9. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

13)

pielikuma 10. papildinājumu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

10. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs elektrisko/elektronisko montāžas mezglu elektromagnētiskās savietojamības kā sastāvdaļas/ATV ES tipa apstiprinājumam”;

b)

2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

14)

pielikuma 11. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

15)

pielikuma 12. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

16)

pielikuma 13. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

17)

pielikuma 14. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

18)

pielikuma 15. papildinājumu groza šādi:

a)

2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

b)

5.2.–5.4. punktu svītro;

c)

6.–7.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   DZINĒJA GALVENIE PARAMETRI

6.1.7.   Dzinēja kategorija un apakškategorijas (7): …

6.2.1.   Sadegšanas cikls: četrtaktu cikls / divtaktu cikls / rotācijas / cits (norādīt) (4): …

6.2.2.   Aizdedzes tips: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze (4)

6.2.3.1.   Cilindru skaits: … un konfigurācija (26):

6.3.2.1.   Deklarētais nominālais apgriezienu skaits: … apgr./min

6.3.2.1.2.   Deklarētā nominālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.2.2.   Apgriezieni pie maksimālās jaudas: … apgr./min

6.3.2.2.2.   Maksimālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.6.4.   Dzinēja kopējais darba tilpums: … cm3”;

d)

11.1.–11.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

11.1.   Transportlīdzekļa piedziņas ķēdes un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums (transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēma, sajūga vadības ierīce vai jebkāds cits piedziņas ķēdes elements): …

11.2.   Transmisija

11.2.1.   Transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēmas(-u) un tās vadības ierīces īss apraksts un shematisks rasējums: …

11.2.2.   Jaudas pārvades sistēmas diagramma un/vai rasējums: …

11.2.3.   Jaudas pārvades sistēmas tips: zobrats (tostarp planetārajā pārvadā) / siksna / hidrostatisks / elektrisks / cits (4) (norādīt, ja cits: …)”;

e)

11.2.8. punktu aizstāj ar šādu:

“11.2.8.

Transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēmas tips: mehāniskā (pārnesuma pārslēgšana) / divsajūgu (pārnesuma pārslēgšana) / pusautomātiskā (pārnesuma pārslēgšana) / automātiskā (pārnesuma pārslēgšana) / bezpakāpju variatora transmisija / hidrostatiskā / neattiecas / cits (4) (norādīt, ja cits: …)”;

f)

43.2. punktu aizstāj ar šādu:

“43.2.

Transportlīdzekļa specifikācijas attiecībā uz bremžu sistēmas(-u) pneimatisko, hidraulisko un/vai elektrisko vadības līniju vadības ķēdēm un atbalstīto ziņojumu un parametru saraksts: …”;

g)

43.5. un 43.5.1. punktu aizstāj ar šādiem:

“43.5.   Bremžu pārvads (uz velkošā transportlīdzekļa)

43.5.1.   Velkošā transportlīdzekļa darba bremžu sistēmas bremžu pārvads: mehānisks / pneimatisks / hidraulisks / hidrostatisks / bez pastiprinātāja / ar pastiprinātāju / pārvads ar motorizētu piedziņu (4)”;

h)

43.5.3. un 43.6. punktu aizstāj ar šādiem:

“43.5.3.

Labās un kreisās puses bremžu vadības ierīču bloķēšana: jā/nē (4)

43.6.

Velkamā transportlīdzekļa bremžu vadības ierīces (uz velkošā transportlīdzekļa)”;

i)

43.6.2.–43.6.5. punktu aizstāj ar šādu 43.6.2.–43.7.3.2.1. punktu:

43.6.2.   Savienotāju, sakabes un drošības ierīču apraksts (ieskaitot rasējumus, skices un elektroniskās sastāvdaļas): …

43.6.2.1.   Pneimatiskā savienojuma tips: divas līnijas / nav (4)

43.6.2.1.1.   Pneimatiskais padeves spiediens (divas līnijas): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektriskās vadības līnija: jā/nē (4)

43.6.2.2.   Hidrauliskā savienojuma tips: viena līnija / divas līnijas / nav (4)

43.6.2.2.1.   Hidrauliskais padeves spiediens: viena līnija: … kPa divas līnijas: … kPa

43.6.2.2.2.   ISO 7638:2003 savienotājs (15): jā/nē (4)

43.7.   Velkamā transportlīdzekļa bremzēšanas ierīces (uz velkamā transportlīdzekļa)

43.7.1.   Velkamā transportlīdzekļa bremžu vadības sistēmas tehnoloģija: hidrauliska/pneimatiska/elektriska/inerces/nav (4)

43.7.2.   Velkamā transportlīdzekļa bremžu iedarbināšanas ierīce: trumulis/disks/cits (4)

43.7.2.1.   Apraksts un parametri: …

43.7.3.   Savienotāju, sakabes un drošības ierīču apraksts (ieskaitot rasējumus, skices un elektroniskās sastāvdaļas): …

43.7.3.1.   Pneimatiskā savienojuma tips: divas līnijas / nav (4)

43.7.3.1.1.   Elektriskās vadības līnija: jā/nē (4)

43.7.3.2.   Hidrauliskā savienojuma tips: divas līnijas / nav (4)

43.7.3.2.1.   ISO 7638:2003 savienotājs (15): jā/nē (4)”;

19)

pielikuma 16. papildinājumu groza šādi:

a)

2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

b)

pirms 48. punkta iekļauj šādu 6.–6.3.6.4. punktu:

“6.   DZINĒJA GALVENIE PARAMETRI

6.1.7.   Dzinēja kategorija un apakškategorijas (7): …

6.2.1.   Sadegšanas cikls: četrtaktu cikls / divtaktu cikls / rotācijas / cits (norādīt) (4): …

6.2.2.   Aizdedzes tips: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze (4)

6.2.3.1.   Cilindru skaits: … un konfigurācija (26):

6.3.2.1.   Deklarētais nominālais apgriezienu skaits: … apgr./min

6.3.2.1.2.   Deklarētā nominālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.2.2.   Apgriezieni pie maksimālās jaudas: … apgr./min

6.3.2.2.2.   Maksimālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.6.4.   Dzinēja kopējais darba tilpums: … cm3”;

c)

pirms 48. punkta iekļauj šādu 11.–11.4. punktu:

“11.   PIEDZIŅAS ĶĒDE UN VADĪBA (13)

11.1.   Transportlīdzekļa piedziņas ķēdes un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums (transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēma, sajūga vadības ierīce vai jebkāds cits piedziņas ķēdes elements): …

11.2.   Transmisija

11.2.1.   Transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēmas(-u) un tās vadības ierīces īss apraksts un shematisks rasējums: …

11.2.2.   Jaudas pārvades sistēmas diagramma un/vai rasējums: …

11.2.3.   Jaudas pārvades sistēmas tips: zobrats (tostarp planetārajā pārvadā) / siksna / hidrostatisks / elektrisks / cits (4) (norādīt, ja cits: …)

11.2.4.   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

11.2.5.   Novietojums attiecībā pret dzinēju: …

11.2.6.   Vadības metode: …

11.2.7.   Sadales kārba: ar/bez (4)

11.2.8.   Transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēmas tips: mehāniskā (pārnesuma pārslēgšana) / divsajūgu (pārnesuma pārslēgšana) / pusautomātiskā (pārnesuma pārslēgšana) / automātiskā (pārnesuma pārslēgšana) / bezpakāpju variatora transmisija / hidrostatiskā / neattiecas / cits (4) (norādīt, ja cits: …)

11.3.   Sajūgs (ja ir)

11.3.1.   Sajūga un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums:

11.3.2.   Maksimālā griezes momenta konversija:

11.4.   Pārnesumskaitļi

Pārnesums

Pārnesumkārbas iekšējie pārnesumskaitļi (dzinēja un pārnesumkārbas izejas vārpstas apgriezienu attiecība)

Iekšējie sadales kārbas pārnesumskaitļi (dzinēja un sadales kārbas izejošās vārpstas apgriezienu attiecība)

Galvenā pārvada pārnesumskaitlis(-ļi) (pārnesumkārbas izejas vārpstas un dzenamā riteņa apgriezienu apgriezienu attiecība)

Kopējie pārnesumskaitļi

Attiecība (dzinēja apgriezieni/transportlīdzekļa ātrums) tikai manuālajai transmisijai

Maksimālais CVT  (*6)

1.

2.

3.

Minimālais CVT  (*6)

Atpakaļgaita

1.

 

 

 

 

 

20)

pielikuma 17. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

21)

pielikuma 18. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

22)

pielikuma 19. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

23)

pielikuma 20. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

24)

pielikuma 21. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

25)

pielikuma 22. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

26)

pielikuma 23. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (6): …”;

27)

sadaļu “Paskaidrojumi saistībā ar informācijas dokumentu” groza šādi:

a)

pielikuma 6. un 7. paskaidrojumu aizstāj ar šādu:

“(6)

Dzinējiem norāda dzinēja tipu vai, ja dzinēja tips ir kādā dzinēja saimē, – saimes tipu (FT) atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 I pielikuma B daļas 4. punktam.

(7)

Dzinēja kategoriju un apakškategoriju norāda atbilstoši Regulas (ES) 2016/1628 I pielikuma 4. pantam.”;

b)

pielikuma 9. paskaidrojumu aizstāj ar šādu:

“(9)

Degvielas tipu norāda ar šādiem kodiem:

B5

:

dīzeļdegviela (autoceļiem neparedzētu transportlīdzekļu gāzeļļa)

E85

:

etanols

ED95

:

etanols, kas paredzēts kompresijaizdedzes dzinējiem

E10

:

benzīns

NG

:

dabasgāze/biometāns

LPG

:

sašķidrinātā naftas gāze

O (…)

:

cits (precizēt)

Degvielas apakštipu norāda ar šādiem kodiem (tikai dabasgāzei/biometānam):

U

:

universāla degviela – degviela ar augstu siltumspēju (H-gāze) un degviela ar zemu siltumspēju (L-gāze)

RH

:

ierobežota diapazona degviela – degviela ar augstu siltumspēju (H-gāze)

RL

:

ierobežota diapazona degviela – degviela ar zemu siltumspēju (L-gāze)

LNG

:

konkrēta degviela

Degvielas veidu norāda ar šādiem kodiem:

L

:

tikai šķidrā degviela

G

:

tikai gāzveida degviela

D1A

:

1.A tipa divu degvielu dzinējs

D1B

:

1.B tipa divu degvielu dzinējs

D2A

:

2.A tipa divu degvielu dzinējs

D2B

:

2.B tipa divu degvielu dzinējs

D3B

:

3.B tipa divu degvielu dzinējs”;

c)

pielikuma 26. paskaidrojumu aizstāj ar šādu:

“(26)

Cilindru izkārtojumu norāda ar šādiem kodiem:

LI

:

rindā

V

:

V veidā

O

:

pretkustības

S

:

viens

R

:

radiālais

O (…)

:

cits (precizēt)”;

d)

12., 24., 29., 39., 40. un 56. paskaidrojumu svītro.


(*2)  Komisijas 2018. gada 12. februāra Deleģētā regula (ES) 2018/985, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina, iekļaujot tajā prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un to motoru ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju, un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/96 (OV L 182, 18.7.2018., 1. lpp.).”;

(*5)  Bezpakāpju variatora transmisija.”;

(*6)  Bezpakāpju variatora transmisija.”;


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 II pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. papildinājuma 2.1.1. punkta paraugā svītro vārdus “Papildu informācija par dzinēju (4):” un svītro 2.5.2. punktu;

2)

sadaļā “Paskaidrojošajās piezīmēs attiecībā uz II pielikumu” 4. piezīmi aizstāj ar šādu:

“(4)

Dzinējiem norāda dzinēja tipu vai, ja dzinēja tips ir kādā dzinēja saimē, – saimes tipu (FT) atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 I pielikuma B daļas 4. punktam.”

III PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 III pielikumu 1. papildinājumu groza šādi:

1)

papildinājuma 2. iedaļas 1. paraugu groza šādi:

a)

sadaļas “Spēka piedziņas raksturlielumi” 5.2., 5.3. un 5.5. punktu svītro;

b)

sadaļas “Dzinējs” punktus groza šādi:

i)

2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (37): …”;

ii)

2.5.2. punktu svītro;

iii)

6.1.–7.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“6.1.7.

Dzinēja kategorija un apakškategorijas (12): …

6.2.1.

Sadegšanas cikls: četrtaktu cikls / divtaktu cikls / rotācijas / cits (norādīt) (1): …

6.2.2.

Aizdedzes tips: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze (1)

6.2.3.1.

Cilindru skaits: … un konfigurācija (24): …

6.2.8.1.

Degvielas tips (20): degvielas tips / degvielas apakštips / degvielas veids

6.2.8.3.

Saraksts ar papildu degvielām, ko var izmantot dzinējā (21):

6.3.2.1.2.

Deklarētā nominālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.2.2.2.

Maksimālā lietderīgā jauda: … kW

6.3.6.4.

Dzinēja kopējais darba tilpums: … cm3”;

c)

sadaļas “Pārnesumkārba” 11.2.8. punktu aizstāj ar šādu:

“11.2.8.

Transmisijas pārnesumattiecības pārslēgšanas sistēmas tips: mehāniskā (pārnesuma pārslēgšana) / divsajūgu (pārnesuma pārslēgšana) / pusautomātiskā (pārnesuma pārslēgšana) / automātiskā (pārnesuma pārslēgšana) / bezpakāpju variatora transmisija / hidrostatiskā / neattiecas / cits (1) (norādīt, ja cits: …)”;

d)

sadaļas “Bremzēšana” punktus groza šādi:

i)

43.5.1. punktu aizstāj ar šādu:

“43.5.1.

Bremžu pārvads: mehānisks / pneimatisks / hidraulisks / hidrostatisks / bez pastiprinātāja / ar pastiprinātāju / pārvads ar motorizētu piedziņu (1)”;

ii)

43.5.3. punktu svītro,

e)

tekstā ar virsrakstu “Trokšņa līmeņa (ārējā) testa rezultāti” vārdus “Mērījumi veikti saskaņā ar III pielikumu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/96” aizstāj var vārdiem “Mērījumi veikti saskaņā ar II pielikumu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/985, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) …/… (1) (28)””;

f)

tekstu ar virsrakstu “Izplūdes gāzu emisijas testu rezultāti (ietverot nolietošanās koeficientu)” groza šādi:

i)

pirmo un otro ievilkumu aizstāj ar šādiem:

“—

Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/985, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) …/… (1) (28): jā/nē (1); vai

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar (Eiropas Parlamenta un Padomes) (Komisijas Deleģēto) (1) regulu (ES) …/… (1) (29): jā/nē (1); vai”;

ii)

pēdējo ievilkumu svītro;

iii)

tabulu aizstāj ar šādu:

“Emisijas

CO

g/kWh

HC

g/kWh

NOx

g/kWh

HC+NOx

g/kWh

PM

g/kWh

PN

#/kWh

Tests

Cikls (1)

NRSC  (2)/ESC/WHSC  (1)

 

 

 

 

 

 

 

NR pārejas fāzē (3) / ETC / WHTC  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 rezultāts (4):

 

Paskaidrojumi

Dzinējiem, kas testēti lielas noslodzes testa ciklos, norāda galīgos testa rezultātus (ietverot nolietošanās koeficientu) un CO2 rezultātu, kas iegūts ESC/WHSC vai ETC/WHTC testā atbilstoši Regulai (EK) Nr. 595/2009.

Dzinējiem, kas testēti autoceļiem neparedzētas tehnikas dzinēju testa ciklos, norāda autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas dzinēju testa protokola attiecīgo informāciju, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 VI pielikuma 1. papildinājumā, ievērojot šādus paskaidrojumus:

g)

virsrakstu “Komentāri (32)” aizstāj ar šādu:

“Piezīmes”;

2)

papildinājuma 2. iedaļas 2. paraugu groza šādi:

a)

sadaļas “Bremzēšana” punktus aizstāj ar šādiem:

“43.4.6.

Elektroniska bremžu sistēma: jā/nē/ pēc izvēles (1)

43.7.1.

Velkamā transportlīdzekļa bremžu vadības sistēmas tehnoloģija: hidrauliska/pneimatiska/elektriska/inerces/nav (1)

43.7.4.

Savienojuma tips: divas līnijas/nav (1)

43.7.5.

Elektriskās vadības līnija: jā/nē (1)

43.7.6.

ISO 7638:2003 savienotājs (33p): jā/nē (1)”;

b)

virsrakstu “Komentāri (32)” aizstāj ar šādu:

“Piezīmes”;

3)

sadaļu “Paskaidrojošās piezīmes, kas attiecas uz 1. papildinājumu,” groza šādi:

a)

iekļauj šādu 12. paskaidrojošo piezīmi:

“(12)

Dzinēja kategoriju un apakškategoriju norāda atbilstoši Regulas (ES) 2016/1628 I pielikuma 4. pantam.”;

b)

papildinājuma 20. un 21. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(20)

Degvielas tipu norāda ar šādiem kodiem:

B5

:

dīzeļdegviela (autoceļiem neparedzētu transportlīdzekļu gāzeļļa)

E85

:

etanols

ED95

:

etanols, kas paredzēts kompresijaizdedzes dzinējiem

E10

:

benzīns

NG

:

dabasgāze/biometāns

LPG

:

sašķidrinātā naftas gāze

O (…)

:

cits (precizēt)

Degvielas apakštipu norāda ar šādiem kodiem (tikai dabasgāzei/biometānam):

U

:

universāla degviela – degviela ar augstu siltumspēju (H-gāze) un degviela ar zemu siltumspēju (L-gāze)

RH

:

ierobežota diapazona degviela – degviela ar augstu siltumspēju (H-gāze)

RL

:

ierobežota diapazona degviela – degviela ar zemu siltumspēju (L-gāze)

LNG

:

konkrēta degviela

Degvielas veidu norāda ar šādiem kodiem:

L

:

tikai šķidrā degviela

G

:

tikai gāzveida degviela

D1A

:

1.A tipa divu degvielu dzinējs

D1B

:

1.B tipa divu degvielu dzinējs

D2A

:

2.A tipa divu degvielu dzinējs

D2B

:

2.B tipa divu degvielu dzinējs

D3B

:

3.B tipa divu degvielu dzinējs

(21)

Kā ražotājs norādījis saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/654 I pielikuma 1. punktu (norādīt atsauci uz atzītu standartu vai specifikāciju)”;

c)

papildinājuma 22. paskaidrojošo piezīmi svītro;

d)

iekļauj šādu 24. paskaidrojošo piezīmi:

“(24)

Cilindru izkārtojumu norāda ar šādiem kodiem:

LI

:

rindā

V

:

V veidā

O

:

pretkustības

S

:

viens

R

:

radiālais

O (…)

:

cits (precizēt)”;

e)

papildinājuma 29. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(29)

Norāda tikai jaunāko grozījumu.”;

f)

papildinājuma 31. paskaidrojošo piezīmi svītro;

g)

papildinājuma 32. paskaidrojošo piezīmi svītro;

h)

iekļauj šādu 37. paskaidrojošo piezīmi:

“(37)

Norāda dzinēja tipu vai, ja dzinēja tips ir kādā dzinēja saimē, – saimes tipu (FT) atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 I pielikuma B daļas 4. punktam.”

(1)  Attiecībā uz NRSC norāda ciklu, kas minēts 9.1. punktā (4. tabulā); Attiecībā uz testu pārejas fāzē norāda ciklu, kas minēts 10.1. punktā (8. tabulā);

(2)  Rezultātu “Testa galarezultāts ar DF” kopē no 6. tabulas.

(3)  Rezultātu “Testa galarezultāts ar DF” kopē no 9. tabulas vai attiecīgā gadījumā no 10. tabulas.

(4)  Dzinēja tipam vai dzinēju saimei, kas testēti gan NRSC ciklā, gan autoceļiem neparedzētas tehnikas dzinēja testa ciklā pārejas fāzē, norāda karstā cikla CO2 emisiju vērtības no NRTC, kas norādītas 10.3.4. punktā vai CO2 emisiju vērtības no LSI-NRTC, kas norādītas 10.4.4. punktā. Attiecībā uz dzinēju, kas testēts tikai NRSC ciklā, norāda minētā cikla CO2 emisiju vērtības, kas norādītas 9.3.3. punktā.”;


IV PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 IV pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 4.2.1.7. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.7.

C kategorijas transportlīdzekļiem turklāt jānorāda tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz kāpurķēžu komplektu un tajā pašā līnijā jānorāda vidējais saskares spiediens uz zemi; šī informācija jāapvieno ar 4.2.1.6. punktā sniegto informāciju un jānorāda secībā no priekšas uz aizmuguri šādā formātā: “S-1: … kg P: … kPa”“S-2: … kg P: … kPa”“S-…: … kg P: … kPa”. Katru punktu atdala ar vienu vai vairākām atstarpēm.”;

2)

iekļauj šādu 2.1.1.10. punktu:

“2.1.1.10.

Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar pārejas laika dzinēju, kā noteikts Regulas (ES) 2016/1628 3. panta 32) punktā, transportlīdzekļa izgatavošanas datumu norāda šādā formātā: “MM/GGGG”. Alternatīvi transportlīdzekļa izgatavošanas datumu var norādīt uz atsevišķas ražotāja normatīvās plāksnītes, uz kuras ir arī VIN.”;

3)

pievieno šādu 5.4. punktu:

“5.4.   Īpašas dzinēja marķējuma prasības

Neatkarīgi no 5.2. punkta dzinēja normatīvais marķējums atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 III pielikuma prasībām, ievērojot šādus izņēmumus:

a)

dzinējiem, kuru tipa apstiprināšana veikta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 167/2013, tā ES tipa apstiprinājuma numura vietā, kas noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 V pielikumā, norāda ES tipa apstiprinājuma numuru, kas noteikts VI pielikuma 6-1. tabulā;

b)

aizstājējdzinējiem, kuru tipa apstiprināšana veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK (*1), tā EK tipa apstiprinājuma numura vietā, kas izdots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/68/EK (*2), norāda EK tipa apstiprinājuma numuru, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK (*3) II pielikuma C nodaļas 1. papildinājumā.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 22. maija Direktīva 2000/25/EK ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK (OV L 173, 12.7.2000., 1. lpp.)."

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK (OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.)."

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 16. decembra Direktīva 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes dzinējiem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.).”"V PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 V pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2. papildinājuma sadaļā “Paskaidrojošās piezīmes, kas attiecas uz 2. papildinājumu,” 10. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(10)

Uzskaita tikai objektus, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 I pielikumā, kuriem apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1628 vai ANO EEK noteikumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 49. pantā (ANO EEK apstiprinājumi), vai kuri pamatojas uz pilnīgiem testa protokoliem, kas izdoti, pamatojoties uz ESAO standarta kodeksiem, kuri ir alternatīva testu protokoliem, kas sagatavoti saskaņā Regulu (ES) Nr. 167/2013 un deleģētajiem un īstenošanas aktiem, kuri pieņemti ar minēto regulu.”;

2)

pielikuma 3. papildinājumā to tiesību aktu sarakstā, kuram atbilst transportlīdzekļa tips, 75., 76. un 77. rindu aizstāj šādām:

“75

ES tipa apstiprinājums dzinēju tipam vai dzinēju saimei, ko izmanto lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu tipam un ko attiecībā uz emitētajiem piesārņotājiem uzskata par sastāvdaļu/atsevišķu tehnisku vienību

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/985 I pielikums

 

 

76

ES tipa apstiprinājums attiecībā uz emitētajiem piesārņotājiem lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļa tipam, kas aprīkots ar dzinēja tipu vai dzinēju saimi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/985 I pielikums

 

 

77

Ārējā trokšņa līmenis

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/985 III pielikums”;

 

 

3)

pielikuma 4. papildinājumu groza šādi:

a)

I iedaļas 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (11): …”;

b)

sadaļā “Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 4. papildinājumu,” pievieno šādu 11. paskaidrojošo piezīmi:

“(11)

Norāda dzinēja tipu vai, ja dzinēja tips ir kādā dzinēja saimē, – saimes tipu (FT) atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 I pielikuma B daļas 4. punktam.”;

4)

pielikuma 5. papildinājumu groza šādi:

a)

I iedaļas 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Tips (7): …”;

b)

sadaļā “Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 5. papildinājumu” pievieno šādu 7. paskaidrojošo piezīmi:

“(7)

Norāda dzinēja tipu vai, ja dzinēja tips ir kādā dzinēja saimē, – saimes tipu (FT) atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 I pielikuma B daļas 4. punktam.”

VI PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 VI pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.3.

Sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājuma gadījumā norāda attiecīgās Komisijas deleģētās regulas numuru, ar kuru papildina Regulu (ES) Nr. 167/2013: “2015/208”, “2015/68”, “1322/2014”, “2015/96” vai “2018/985”.”;

2)

pielikuma 4. punkta 6-1. tabulu groza šādi:

a)

I sarakstu aizstāj ar šādu:

I SARAKSTS – Vides raksturlielumu un spēkiekārtu veiktspējas prasības

Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)

Komisijas Deleģētā regula (ES)

Burtciparu zīme

Sistēma: dzinēja / dzinēja saimes uzstādīšana

2015/96

A

Sistēma: V posma dzinēja / dzinēja saimes uzstādīšana

2018/985

A1

Sistēma: ārējā trokšņa līmenis

2015/96 vai 2018/985

B

Sastāvdaļa/ATV: dzinējs / dzinēja saime

2015/96

C

Sastāvdaļa/ATV: V posma dzinējs / dzinēja saime

2018/985

C1”;

b)

II saraksta septīto rindu aizstāj ar šādu:

“Sastāvdaļa/ATV: elektrisku/elektronisku mezglu elektromagnētiskā savietojamība

2015/208

J”.


VII PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 VII pielikuma 1. papildinājumu groza šādi:

1)

papildinājuma 1. punktā vārdus “Mērījumi veikti saskaņā ar III pielikumu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/96” aizstāj var vārdiem “Mērījumi veikti saskaņā ar II pielikumu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/985, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES)…/… (1) (3)”.”;

2)

pielikuma 2. punktu groza šādi:

a)

pirmo un otro ievilkumu aizstāj ar šādiem:

“—

Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/985, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) …/… (1) (3): jā/nē (1); vai

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar (Eiropas Parlamenta un Padomes) (Komisijas Deleģēto) (1) regulu (ES) …/… (1) (4): jā/nē (1); vai”;

b)

pēdējo ievilkumu svītro;

3)

papildinājuma 2.1. un 2.2. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.1.

NRSC (2): … /ESC/WHSC (1) galīgie testa rezultāti (ietverot nolietošanās koeficientu) (6):

Variants/versija:

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh

2.2.

Autoceļiem neparedzētas tehnikas dzinēja testa cikls pārejas fāzē (7): … /ETC/WHTC (1) galīgie testa rezultāti (ietverot nolietošanās koeficientu) (8):

Variants/versija:

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh”;

4)

iekļauj šādu 2.3. punktu:

“2.3.   CO2 (9)

Variants/versija:

CO2

…”;

5)

sadaļu “Paskaidrojošās piezīmes, kas attiecas uz 1. papildinājumu,” groza šādi:

a)

papildinājuma 2. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(2)

Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzinējiem, kuri testēti saskaņā ar autoceļiem neparedzētas tehnikas dzinēja vienmērīgas darbības testa ciklu, norāda testa ciklu atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 VI pielikuma 1. papildinājuma testa protokola vienotā formāta parauga 9.1. punktam (4. tabula).”;

b)

papildinājuma 4. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(4)

Norāda tikai jaunāko grozījumu.”;

c)

papildinājuma 6. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(6)

Katram dzinēja tipam, kas uzstādīts katrā variantā/versijā, norāda:

a)

dzinējiem, kuri testēti saskaņā ar autoceļiem neparedzētas tehnikas dzinēja vienmērīgas darbības testa ciklu, rezultātu “Testa galarezultāts ar DF” kopē no Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 VI pielikuma 1. papildinājuma testa protokola vienotā formāta parauga 6. tabulas;

b)

dzinējiem, kas testēti lielas noslodzes testa ciklos, norāda galīgos testa rezultātus (ietverot nolietošanās koeficientu), kas iegūti ESC/WHSC testā atbilstoši Regulai (EK) Nr. 595/2009.”;

d)

pievieno šādu 7.–9. paskaidrojošo piezīmi:

“(7)

Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzinējiem, kuri testēti saskaņā ar autoceļiem neparedzētas tehnikas dzinēja testa ciklu pārejas fāzē, norāda testa ciklu atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 VI pielikuma 1. papildinājuma testa protokola vienotā formāta parauga 10.1. punktam (8. tabula).

(8)

Katram dzinēja tipam, kas uzstādīts katrā variantā/versijā, norāda:

a)

dzinējiem, kuri testēti saskaņā ar autoceļiem neparedzētas tehnikas dzinēja testa ciklu pārejas fāzē, rezultātu “Testa galarezultāts ar DF” kopē no Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 VI pielikuma 1. papildinājuma testa protokola vienotā formāta parauga 9. tabulas vai attiecīgā gadījumā no 10. tabulas;

b)

dzinējiem, kas testēti lielas noslodzes testa ciklos, norāda galīgos testa rezultātus (ietverot nolietošanās koeficientu), kas iegūti ETC/WHTC testā atbilstoši Regulai (EK) Nr. 595/2009.

(9)

Katram dzinēja tipam, kas uzstādīts katrā variantā/versijā, norāda:

a)

dzinēja tipam vai dzinēju saimei, kas testēti gan NRSC ciklā, gan autoceļiem neparedzētas tehnikas dzinēja testa ciklā pārejas fāzē, attiecīgā gadījumā kopē turpmāk minētās vērtības, kas noteiktas Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 VI pielikuma 1. papildinājuma testa protokola vienotā formāta paraugā: karstā ciklā CO2 emisiju vērtības no NRTC, kas norādītas 10.3.4. punktā; CO2 emisiju vērtības no LSI-NRTC, kas norādītas 10.4.4. punktā; vai attiecībā uz dzinēju, kas testēts tikai NRSC ciklā, norāda minētā cikla CO2 emisiju vērtības, kas norādītas 9.3.3. punktā.”;

b)

dzinējiem, kas testēti lielas noslodzes testa ciklos, norāda ESC/WHSC vai ETC/WHTC testa CO2 rezultātu atbilstoši Regulai (EK) Nr. 595/2009.”


VIII PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 VIII pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 3.2. punktu groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Testu protokoli, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 2003/37/EK, Regulu (ES) 2016/1628, Regulu (EK) Nr. 595/2009, Direktīvu 2007/46/EK vai starptautiskajiem noteikumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 XIII nodaļā un deleģētajos un īstenošanas aktos, kas pieņemti saskaņā ar minēto regulu, tiek pieņemti tipa apstiprinājuma nolūkos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz turpmāk minētajām sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, ievērojot 8-1. tabulā ietvertos nosacījumus:”;

b)

8-1. tabulas pirmo un otro rindu aizstāj ar šādu:

“Sastāvdaļa/ATV: dzinējs / dzinēja saime

Testa protokols izdots saskaņā ar Direktīvu 2000/25/EK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2014/43/ES;

testa protokols izdots saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1628; un

testa protokols izdots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 595/2009

Sastāvdaļa/ATV: elektrisku/elektronisku mezglu elektromagnētiskā savietojamība

Testa protokols izdots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/64/EK (*1), ciktāl testēšanas iekārtas ir atjauninātas attiecībā uz:

izstarotajām platjoslas un šaurjoslas elektromagnētiskajām emisijām no transportlīdzekļiem,

izstarotajām platjoslas un šaurjoslas elektromagnētiskajām emisijām no elektroniskajiem mezgliem.

Mēraparatūra un testa vieta atbilst prasībām, kas iekļautas Starptautiskās īpašās komitejas radiotraucējumu jautājumos (CISPR) publikācijā Nr. 16-1, attiecībā uz:

izstarotajām platjoslas un šaurjoslas elektromagnētiskajām emisijām no transportlīdzekļiem,

antenas kalibrēšanu, ko var veikt saskaņā ar metodi, kas aprakstīta CISPR publikācijā Nr. 12, 6. izdevums, C pielikums; un

testa protokols izdots saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 10 04. grozījumu sēriju, 4. redakcijas 1. labojumu, 04. grozījumu sērijas 1. papildinājumu (OV L 254, 20.9.2012., 1. lpp.)

2)

pievieno šādu 3.5. punktu:

“3.5.   Dzinēju testa protokoli

Dzinēju testa protokolus sagatavo atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 VI pielikuma testa protokola vienotajam formātam.”


(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/64/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto radiotraucējumu novēršanu (elektromagnētiskā savietojamība) (OV L 216, 20.8.2009., 1. lpp.).”;


Top