Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0986

A Bizottság (EU) 2018/986 végrehajtási rendelete (2018. április 3.) az (EU) 2015/504 végrehajtási rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek az V. szakasz szerinti kibocsátási határértékekhez történő hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/1507

OJ L 182, 18.7.2018, p. 16–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/986/oj

18.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/986 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. április 3.)

az (EU) 2015/504 végrehajtási rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek az V. szakasz szerinti kibocsátási határértékekhez történő hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (4) bekezdésére, 25. cikke (2), (3) és (6) bekezdésére, 27. cikke (1) bekezdésére, 33. cikke (2) bekezdésére, és 34. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/504 bizottsági végrehajtási rendelet (2) többek között megállapítja egyes, a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásával és piacfelügyeletével összefüggésben kiállítandó dokumentumok mintáját.

(2)

Az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) hatályon kívül helyezi a 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4), és új kibocsátási határértékeket (V. szakasz) vezet be a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátására vonatkozóan.

(3)

A 167/2013/EU rendelet 19. cikke értelmében az (EU) 2016/1628 rendelet II. mellékletében meghatározott V. szakasz szerinti kibocsátási határértékeket a jövőben alkalmazni kell a mezőgazdasági és erdészeti járművekre is. E határértékek alkalmazását az (EU) 2016/1628 rendelet III. mellékletében meghatározott ütemtervnek megfelelően elhalasztották.

(4)

Ezért módosítani kell az (EU) 2015/504 végrehajtási rendeletben szereplő mintákat, hogy azok igazodjanak az (EU) 2017/656 bizottsági végrehajtási rendeletben (5) foglalt mintákhoz.

(5)

Az adminisztratív követelmények finomítása érdekében további kisebb módosításokat kell végrehajtani az (EU) 2015/504 végrehajtási rendeleten, amelyek lehetővé teszik az elektromos/elektronikus részegységek alkatrészként való jóváhagyását, és átfogóbb tájékoztatást követelnek meg a vontatott járművek erőátviteli rendszereinek és fékberendezéseinek típusjóváhagyásához.

(6)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 167/2013/EU rendelet 69. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A rendelet a következő 12a. cikkel egészül ki:

„12a. cikk

Motorokra vonatkozó átmeneti rendelkezések

A 2018. január 1., illetve az NRE-v-5 és az NRE-c-5 alkategóriájú motorok esetében 2019. január 1. előtt típusjóváhagyást szerzett motorok tekintetében e rendelet 2018. augusztus 6-án hatályos változatának alábbi rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell:

I. melléklet, A. rész,

I. melléklet, B. rész, 4.2. pont,

I. melléklet, B. rész, 5. pont, 2.2.2., 2.5–2.5.4.2., 5.2–5.5. és 6–8.22.4.2. bejegyzés,

I. melléklet, 1–9. függelék,

I. melléklet, 10. függelék, 2.2.2. bejegyzés,

I. melléklet, 11–14. függelék,

I. melléklet, 15. függelék, 2.2.2. bejegyzés,

I. melléklet, 16–23. függelék,

I. melléklet, az adatközlő lapra vonatkozó (6), (7), (9), (12), (24), (26), (29), (39), (40), (49) és (56) magyarázó megjegyzés,

II. melléklet, 2.1.1. pont,

II. melléklet, a II. mellékletre vonatkozó (4) magyarázó megjegyzés,

III. melléklet, 1. függelék, a 2. szakasz 1. mintája, »Az erőátviteli rendszer általános jellemzői« címsor alatti bejegyzések,

III. melléklet, 1. függelék, a 2. szakasz 1. mintája, a »Motor« címsor alatti bejegyzések,

III. melléklet, 1. függelék, a 2. szakasz 1. mintája, »A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei (romlási tényezővel együtt)« címsor alatti szövegben az első bekezdés második és negyedik franciabekezdése,

III. melléklet, 1. függelék, a 2. szakasz 1. mintája, »A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei (romlási tényezővel együtt)« címsor alatti szövegben a táblázat,

III. melléklet, 1. függelék, az 1. függelékre vonatkozó magyarázó megjegyzések a (32) magyarázó megjegyzés kivételével,

IV. melléklet,

V. melléklet, 2. függelék, a 2. függelékre vonatkozó magyarázó megjegyzések,

V. melléklet, 4. függelék,

V. melléklet, 5. függelék,

VII. melléklet, 1. függelék, az 1. pont és a 2. pont alatti szöveg első franciabekezdése kivételével,

VIII. melléklet, a 3.2. pont 8-1. táblázata második sorának kivételével.”

2.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

3.

A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

4.

A III. melléklet 1. függeléke e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

5.

A IV. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

6.

Az V. melléklet e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

7.

A VI. melléklet e rendelet VI. mellékletének megfelelően módosul.

8.

A VII. melléklet 1. függeléke e rendelet VII. mellékletének megfelelően módosul.

9.

A VIII. melléklet e rendelet VIII. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. április 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 60., 2013.3.2., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/504 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 85., 2015.3.28., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 53. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 97/68/EK irányelve (1997. december 16.) a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 59., 1998.2.27., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2017/656 végrehajtási rendelete (2016. december 19.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak kibocsátási határértékeivel és típusjóváhagyásával kapcsolatos adminisztratív követelményeknek az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról (HL L 102., 2017.4.13., 364. o.).


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A függelékek jegyzékében a 10. függelékre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„10

Elektromos/elektronikus szerelési egységek mint alkatrészek/önálló műszaki egységek elektromágneses összeférhetőségének EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája”

 

2.

Az A. rész a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő 1.4. ponttal egészül ki:

„1.4.

Motorok esetében az (EU) 2017/656 bizottsági végrehajtási rendelet (*1) I. mellékletében előírt adatközlő mappát és adatközlő lapot kell benyújtani.

(*1)  A Bizottság (EU) 2017/656 végrehajtási rendelete (2016. december 19.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak kibocsátási határértékeivel és típusjóváhagyásával kapcsolatos adminisztratív követelményeknek az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról (HL L 102., 2017.4.13., 364. o.).”;"

b)

a 2. pont a következőképpen módosul:

i.

az adatközlő mappa mintájában a 2.5.2. bejegyzést el kell hagyni;

ii.

„Az adatközlő mappához kapcsolódó magyarázó megjegyzések” című részben az (5) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)

Motorok esetében az (EU) 2017/656 bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete B. részének 4. pontjával összhangban meg kell jelölni a motortípust, illetve egy motorcsaládba tartozó motortípusok esetében a Család-Típust (CST).”

3.

A B. rész a következőképpen módosul:

a)

a 3.1. pontban található 1-1. táblázat a következőképpen módosul:

i.

az I. jegyzék helyébe a következő szöveg lép:

I. JEGYZÉK – A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények

Függelék

Rendszer vagy alkatrész/önálló műszaki egység (ÖME)

az (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*2)

A melléklet száma

A legutóbbi módosítás és/vagy a végrehajtás aktuális szakasza

1.

Rendszer: motor/motorcsalád beépítése

I.

 

2.

Rendszer: kültéri zajszint

II.

 

3.

Alkatrész/ÖME: motor/motorcsalád

I.

 

ii.

a II. jegyzék 10. sora helyébe a következő szöveg lép:

„10

Alkatrész/ÖME: elektromos/elektronikus részegységek elektromágneses összeférhetősége

XV.”

 

b)

a 4.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.2.

A gyártónak a 167/2013/EU rendelet I. mellékletében említett tárgykörök vonatkozásában, amelyeket az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*3), az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*4) vagy a 167/2013/EU rendelet 49. cikkében foglalt ENSZ EGB-előírások szerint hagytak jóvá (ENSZ EGB szerinti jóváhagyás), vagy amelyek az említett rendeletnek és az említett rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak megfelelően kidolgozott vizsgálati jegyzőkönyvek alternatívájaként a szabványosított OECD-kódexek alapján elkészített teljes vizsgálati jegyzőkönyveken alapulnak, kizárólag akkor kell megadnia az 5. pontban előírt információkat, amennyiben ezt az információt a kapcsolódó típusbizonyítvány és/vagy vizsgálati jegyzőkönyv nem tartalmazza. A megfelelőségi nyilatkozatban előírt információkat (e rendelet III. melléklete) azonban minden esetben meg kell adni.

(*3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 53. o.)."

(*4)  Az Európai Parlament és a Tanács 595/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 188., 2009.7.18., 1. o.).”;"

c)

az 5. pont a következőképpen módosul:

i.

a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”;

ii.

a 2.5–2.5.4.2. bejegyzést el kell hagyni;

iii.

az 5.2–5.5. bejegyzést el kell hagyni;

iv.

a 6–8.22.4.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.   A MOTOR ALAPVETŐ JELLEMZŐI

6.1.7.   A motor kategóriája és alkategóriája (7): …

6.2.1.   Munkaciklus: négyütemű/kétütemű/forgó/egyéb (pontosítsa) (4): …

6.2.2.   A gyújtás típusa: kompressziós gyújtás/szikragyújtás (4)

6.2.3.1.   A hengerek száma: … és elrendezése (26)

6.2.8.   Tüzelőanyag

6.2.8.1.   Tüzelőanyag-típus (9): …

6.2.8.3.   A gyártó által a műszaki és általános követelményekről szóló (EU) 2017/654 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 1.4. pontjával összhangban a gyártó által megadott, a motorral kompatibilis egyéb tüzelőanyagok, tüzelőanyag-keverékek vagy emulziós tüzelőanyagok jegyzéke (hivatkozással valamely elismert szabványra vagy specifikációra): …

6.3.2.1.   A gyártó által megadott névleges fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.1.2.   A gyártó által megadott névleges hasznos teljesítmény: … kW

6.3.2.2.   Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.2.2.   Legnagyobb hasznos teljesítmény: … kW

6.3.6.4.   A motor teljes lökettérfogata: … cm3”;

v.

a 10.4.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„10.4.2.

A kipufogórendszer azon alkotóelemeinek leírása és/vagy rajza, melyek nem alkotják a motor részét: …”;

vi.

a 11.1–11.2.3. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

11.1.   A jármű hajtásláncának és vezérlőrendszerének (az áttételi arányt megváltoztató rendszernek, a tengelykapcsoló-vezérlőnek és a hajtáslánc egyéb elemeinek) rövid leírása és vázlatos rajza: …

11.2.   Erőátvitel:

11.2.1.   Az áttételi arányt megváltoztató rendszer(ek) és a kapcsolódó vezérlőrendszer rövid leírása és vázlatos rajza: …

11.2.2.   Az erőátviteli rendszer ábrája és/vagy rajza: …

11.2.3.   Az erőátvitel típusa: Fogaskerék (beleértve a bolygókerekes rendszereket is)/szíj/hidraulikus/elektromos/egyéb (4) (ez utóbbi esetben adja meg: …)”;

vii.

a 11.2.8. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„11.2.8.

Az áttételi arányt megváltoztató rendszer típusa: Mechanikus (sebességváltó) / dupla tengelykapcsoló (sebességváltó) / félautomata (sebességváltó) / automata (sebességváltó) / fokozatmentes erőátvitel / hidrosztatikus / nem alkalmazható / egyéb (4) (ez utóbbi esetben adja meg: …)”;

viii.

a 43.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„43.2.

A fékrendszer(ek) pneumatikus, hidraulikus és/vagy elektromos vezérlővezetékeinek vezérlő áramköreivel kapcsolatos járműelőírások, valamint a támogatott üzenetek és paraméterek felsorolása: …”;

ix.

a 43.5. és 43.5.1. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„43.5.   Fékerőátviteli rendszer (vontató járművön)

43.5.1.   Az üzemi fékrendszer fékerőátviteli rendszere vontató járművön: mechanikus / pneumatikus / hidraulikus / hidrosztatikus / rásegítés nélküli / rásegítéses / teljes fékerőátvitel (4)”;

x.

a 43.5.3. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„43.5.3.

A bal és a jobb oldali fékek kezelőszerveinek reteszelése: igen/nem (4)”;

xi.

a 43.6. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„43.6

A vontatott jármű fékberendezésének vezérlési rendszere (vontató járművön)”;

xii.

a 43.6.2–43.6.5. bejegyzést el kell hagyni;

xiii.

a szöveg a következő 43.6.2–43.7.3.2.1. bejegyzéssel egészül ki:

43.6.2.   A csatlakozók, a kapcsolószerkezetek és a biztonsági berendezések leírása (rajzokkal, vázlatokkal és az elektromos alkatrészek azonosításával együtt): ….

43.6.2.1.   Pneumatikus csatlakozás típusa: kétvezetékes / nincs (4)

43.6.2.1.1.   Nyomás a pneumatikus vezetékben (kétvezetékes): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektromos vezérlővezetékek: igen/nem (4)

43.6.2.2.   Hidraulikus csatlakozás típusa: egyvezetékes / kétvezetékes / nincs (4)

43.6.2.2.1.   Nyomás a hidraulikus vezetékben: egyvezetékes: … kPa kétvezetékes: … kPa

43.6.2.2.2.   Az ISO 7638:2003 szabványnak megfelelő csatlakozó jelenléte (15): van/nincs (4)

43.7.   A vontatott jármű fékberendezései (vontatott járművön)

43.7.1.   A vontatott jármű fékberendezésének vezérlési technológiája: hidraulikus / pneumatikus / elektromos / ráfutófék / nincs (4)

43.7.2.   A vontatott jármű fékeit működtető berendezés: fékdob / féktárcsa / egyéb (4)

43.7.2.1.   Leírás és jellemzők: …

43.7.3.   A csatlakozók, a kapcsolószerkezetek és a biztonsági berendezések leírása (rajzokkal, vázlatokkal és az elektromos alkatrészek azonosításával együtt): …

43.7.3.1.   Pneumatikus csatlakozás típusa: kétvezetékes / nincs (4)

43.7.3.1.1.   Elektromos vezérlővezetékek: igen/nem (4)

43.7.3.2.   Hidraulikus csatlakozás típusa: kétvezetékes / nincs (4)

43.7.3.2.1.   Az ISO 7638:2003 szabványnak megfelelő csatlakozó jelenléte (15): igen/nem (4)”.

4.

Az 1. függelék a következőképpen módosul:

a)

a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”;

b)

a 2.5–2.5.4.2. bejegyzést el kell hagyni;

c)

az 5.2–5.5. bejegyzést el kell hagyni;

d)

a 6–8.22.4.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.   A MOTOR ALAPVETŐ JELLEMZŐI

6.1.7.   A motor kategóriája és alkategóriája (7):

6.2.1.   Munkaciklus: négyütemű/kétütemű/forgó/egyéb (pontosítsa) (4): …

6.2.2.   A gyújtás típusa: kompressziós gyújtás/szikragyújtás (4)

6.2.3.1.   A hengerek száma: … és elrendezése (26)

6.2.8.   Tüzelőanyag

6.2.8.1.   Tüzelőanyag-típus (9):

6.2.8.3.   A gyártó által a műszaki és általános követelményekről szóló (EU) 2017/654 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 1.4. pontjával összhangban a gyártó által megadott, a motorral kompatibilis egyéb tüzelőanyagok, tüzelőanyag-keverékek vagy emulziós tüzelőanyagok jegyzéke (hivatkozással valamely elismert szabványra vagy specifikációra): …

6.3.2.1.   A gyártó által megadott névleges fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.1.2.   A gyártó által megadott névleges hasznos teljesítmény: … kW

6.3.2.2.   Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.2.2.   Legnagyobb hasznos teljesítmény: … kW

6.3.6.4.   A motor teljes lökettérfogata: … cm3”.

5.

A 2. függelék a következőképpen módosul:

a)

a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”;

b)

a 2.5–2.5.4.2. bejegyzést el kell hagyni;

c)

az 5.2–5.5. bejegyzést el kell hagyni;

d)

a szöveg az 10. bejegyzés előtt a következő 6.–6.3.6.4. bejegyzéssel egészül ki:

„6.   A MOTOR ALAPVETŐ JELLEMZŐI

6.1.7.   A motor kategóriája és alkategóriája (7):

6.2.1.   Munkaciklus: négyütemű/kétütemű/forgó/egyéb (pontosítsa) (4): …

6.2.2.   A gyújtás típusa: kompressziós gyújtás/szikragyújtás (4)

6.2.3.1.   A hengerek száma: … és elrendezése (26)

6.3.2.1.   A gyártó által megadott névleges fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.1.2.   A gyártó által megadott névleges hasznos teljesítmény: … kW

6.3.2.2.   Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.2.2.   Legnagyobb hasznos teljesítmény: … kW

6.3.6.4.   A motor teljes lökettérfogata: … cm3”.

e)

a függelék az alábbi 11–11.4. bejegyzéssel egészül ki:

„11.   HAJTÁSLÁNC ÉS VEZÉRLÉS (13)

11.1.   A jármű hajtásláncának és vezérlőrendszerének (az áttételi arányt megváltoztató rendszernek, a tengelykapcsoló-vezérlőnek és a hajtáslánc egyéb elemeinek) rövid leírása és vázlatos rajza: …

11.2.   Erőátvitel:

11.2.1.   Az áttételi arányt megváltoztató rendszer(ek) és a kapcsolódó vezérlőrendszer rövid leírása és vázlatos rajza: …

11.2.2.   Az erőátviteli rendszer ábrája és/vagy rajza: …

11.2.3.   Az erőátvitel típusa: Fogaskerék (beleértve a bolygókerekes rendszereket is) / szíj / hidraulikus / elektromos / egyéb (4) (ez utóbbi esetben adja meg: …)

11.2.4.   Az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha vannak): …

11.2.5.   A motorhoz viszonyított elhelyezés: …

11.2.6.   A vezérlés módja: …

11.2.7.   Osztómű: van/nincs (4)

11.2.8.   Az áttételi arányt megváltoztató rendszer típusa: Mechanikus (sebességváltó) / dupla tengelykapcsoló (sebességváltó) / félautomata (sebességváltó) / automata (sebességváltó) / fokozatmentes erőátvitel / hidrosztatikus / nem alkalmazható / egyéb (4) (ez utóbbi esetben adja meg: …)

11.3.   Tengelykapcsoló (ha van)

11.3.1.   A tengelykapcsoló és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza:

11.3.2.   Legnagyobb nyomatékátalakítás:

11.4.   Áttételi viszonyszámok

Sebességfokozat

A sebességváltó belső áttételei (a sebességváltó kimenőtengelyének fordulatszáma a motoréhoz viszonyítva)

Az osztómű belső áttételei (az osztómű kimenőtengelyének fordulatszáma a motoréhoz viszonyítva)

Hajtás végáttétel(ek) (a sebességváltó kimenőtengelyének fordulatszáma a hajtott kerék fordulatszámához viszonyítva)

Összáttételi arányok

Áttételi arány (motorfordulatszám/járműsebesség) kizárólag kézi áttételnél

CVT-váltó esetében a legnagyobb érték (*5)

1

2

3

CVT-váltó esetében a legkisebb érték (*5)

Hátramenet

1

 

 

 

 

 

6.

A 3. függelék a következőképpen módosul:

a)

a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”;

b)

a 2.5–2.5.4.2. bejegyzést el kell hagyni;

c)

az 5.2–5.5. bejegyzést el kell hagyni;

d)

a 6–8.22.4.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.   A MOTOR ALAPVETŐ JELLEMZŐI

6.1.7.   A motor kategóriája és alkategóriája (7):

6.2.1.   Munkaciklus: négyütemű/kétütemű/forgó/egyéb (pontosítsa) (4): …

6.2.2.   A gyújtás típusa: kompressziós gyújtás/szikragyújtás (4)

6.2.3.1.   A hengerek száma: … és elrendezése (26)

6.2.8.   Tüzelőanyag

6.2.8.1.   Tüzelőanyag-típus (9): ….

6.2.8.3.   A gyártó által a műszaki és általános követelményekről szóló (EU) 2017/654 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 1.4. pontjával összhangban a gyártó által megadott, a motorral kompatibilis egyéb tüzelőanyagok, tüzelőanyag-keverékek vagy emulziós tüzelőanyagok jegyzéke (hivatkozással valamely elismert szabványra vagy specifikációra): …

6.3.2.1.   A gyártó által megadott névleges fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.1.2.   A gyártó által megadott névleges hasznos teljesítmény: … kW

6.3.2.2.   Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.2.2.   Legnagyobb hasznos teljesítmény: … kW

6.3.6.4.   A motor teljes lökettérfogata: … cm3”.

7.

A 4. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

8.

A 5. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

9.

A 6. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

10.

A 7. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

11.

A 8. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

12.

A 9. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

13.

A 10. függelék a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

10. függelék

Elektromos/elektronikus szerelési egységek mint alkatrészek/önálló műszaki egységek elektromágneses összeférhetőségének EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája”;

b)

a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

14.

A 11. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

15.

A 12. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”;

16.

A 13. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

17.

A 14. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

18.

A 15. függelék a következőképpen módosul:

a)

a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”;

b)

az 5.2–5.4. bejegyzést el kell hagyni;

c)

a 6–7.1.1. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.   A MOTOR ALAPVETŐ JELLEMZŐI

6.1.7.   A motor kategóriája és alkategóriája (7): …

6.2.1.   Munkaciklus: négyütemű/kétütemű/forgó/egyéb (pontosítsa) (4): …

6.2.2.   A gyújtás típusa: kompressziós gyújtás/szikragyújtás (4)

6.2.3.1.   A hengerek száma: … és elrendezése (26)

6.3.2.1.   A gyártó által megadott névleges fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.1.2.   A gyártó által megadott névleges hasznos teljesítmény: … kW

6.3.2.2.   Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.2.2.   Legnagyobb hasznos teljesítmény: … kW

6.3.6.4.   A motor teljes lökettérfogata: … cm3”.

d)

a 11.1–11.2.3. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

11.1.   A jármű hajtásláncának és vezérlőrendszerének (az áttételi arányt megváltoztató rendszernek, a tengelykapcsoló-vezérlőnek és a hajtáslánc egyéb elemeinek) rövid leírása és vázlatos rajza: …

11.2.   Erőátvitel:

11.2.1.   Az áttételi arányt megváltoztató rendszer(ek) és a kapcsolódó vezérlőrendszer rövid leírása és vázlatos rajza: …

11.2.2.   Az erőátviteli rendszer ábrája és/vagy rajza: …

11.2.3.   Az erőátvitel típusa: Fogaskerék (beleértve a bolygókerekes rendszereket is) / szíj / hidraulikus / elektromos / egyéb (4) (ez utóbbi esetben adja meg: …)”;

e)

a 11.2.8. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„11.2.8.

Az áttételi arányt megváltoztató rendszer típusa: Mechanikus (sebességváltó) / dupla tengelykapcsoló (sebességváltó) / félautomata (sebességváltó) / automata (sebességváltó) / fokozatmentes erőátvitel / hidrosztatikus / nem alkalmazható / egyéb (4) (ez utóbbi esetben adja meg: …)”;

f)

a 43.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„43.2.

A fékrendszer(ek) pneumatikus, hidraulikus és/vagy elektromos vezérlővezetékeinek vezérlő áramköreivel kapcsolatos járműelőírások, valamint a támogatott üzenetek és paraméterek felsorolása: …”;

g)

a 43.5. és 43.5.1. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„43.5.   Fékerőátviteli rendszer (vontató járművön)

43.5.1.   Az üzemi fékrendszer fékerőátviteli rendszere vontató járművön: mechanikus / pneumatikus / hidraulikus / hidrosztatikus / rásegítés nélküli / rásegítéses / teljes fékerőátvitel (4)”;

h)

A 43.5.3. és 43.6. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„43.5.3.

A bal és a jobb oldali fékek kezelőszerveinek reteszelése: igen/nem (4)

43.6.

A vontatott jármű fékberendezésének vezérlési rendszere (vontató járművön)”;

i)

a 43.6.2–43.6.5. bejegyzés helyébe a következő 43.6.2–43.7.3.2.1. bejegyzés lép:

43.6.2.   A csatlakozók, a kapcsolószerkezetek és a biztonsági berendezések leírása (rajzokkal, vázlatokkal és az elektromos alkatrészek azonosításával együtt): ….

43.6.2.1.   Pneumatikus csatlakozás típusa: kétvezetékes / nincs (4)

43.6.2.1.1.   Nyomás a pneumatikus vezetékben (kétvezetékes): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektromos vezérlővezetékek: igen/nem (4)

43.6.2.2.   Hidraulikus csatlakozás típusa: egyvezetékes / kétvezetékes / nincs (4)

43.6.2.2.1.   Nyomás a hidraulikus vezetékben: egyvezetékes: … kPa kétvezetékes: … kPa

43.6.2.2.2.   Az ISO 7638:2003 szabványnak megfelelő csatlakozó jelenléte (15): van/nincs (4)

43.7.   A vontatott jármű fékberendezései (vontatott járművön)

43.7.1.   A vontatott jármű fékberendezésének vezérlési technológiája: hidraulikus / pneumatikus / elektromos / ráfutófék / nincs (4)

43.7.2.   A vontatott jármű fékeit működtető berendezés: fékdob / féktárcsa / egyéb (4)

43.7.2.1.   Leírás és jellemzők: …

43.7.3.   A csatlakozók, a kapcsolószerkezetek és a biztonsági berendezések leírása (rajzokkal, vázlatokkal és az elektromos alkatrészek azonosításával együtt): …

43.7.3.1.   Pneumatikus csatlakozás típusa: kétvezetékes / nincs (4)

43.7.3.1.1.   Elektromos vezérlővezetékek: igen/nem (4)

43.7.3.2.   Hidraulikus csatlakozás típusa: kétvezetékes / nincs (4)

43.7.3.2.1.   Az ISO 7638:2003 szabványnak megfelelő csatlakozó jelenléte (15): igen/nem (4)”.

19.

A 16. függelék a következőképpen módosul:

a)

a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”;

b)

a szöveg az 48. bejegyzés előtt a következő 6.–6.3.6.4. bejegyzéssel egészül ki:

„6.   A MOTOR ALAPVETŐ JELLEMZŐI

6.1.7.   A motor kategóriája és alkategóriája (7): …

6.2.1.   Munkaciklus: négyütemű/kétütemű/forgó/egyéb (pontosítsa) (4): …

6.2.2.   A gyújtás típusa: kompressziós gyújtás/szikragyújtás (4)

6.2.3.1.   A hengerek száma: … és elrendezése (26)

6.3.2.1.   A gyártó által megadott névleges fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.1.2.   A gyártó által megadott névleges hasznos teljesítmény: … kW

6.3.2.2.   Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám: … ford./perc

6.3.2.2.2.   Legnagyobb hasznos teljesítmény: … kW

6.3.6.4.   A motor teljes lökettérfogata: … cm3”;

c)

a szöveg a 48. bejegyzés előtt a következő 11–11.4. bejegyzéssel egészül ki:

„11.   HAJTÁSLÁNC ÉS VEZÉRLÉS (13)

11.1.   A jármű hajtásláncának és vezérlőrendszerének (az áttételi arányt megváltoztató rendszernek, a tengelykapcsoló-vezérlőnek és a hajtáslánc egyéb elemeinek) rövid leírása és vázlatos rajza: …

11.2.   Erőátvitel:

11.2.1.   Az áttételi arányt megváltoztató rendszer(ek) és a kapcsolódó vezérlőrendszer rövid leírása és vázlatos rajza: …

11.2.2.   Az erőátviteli rendszer ábrája és/vagy rajza: …

11.2.3.   Az erőátvitel típusa: Fogaskerék (beleértve a bolygókerekes rendszereket is) / szíj / hidraulikus / elektromos / egyéb (4) (ez utóbbi esetben adja meg: …)

11.2.4.   Az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha vannak): …

11.2.5.   A motorhoz viszonyított elhelyezés: …

11.2.6.   A vezérlés módja: …

11.2.7.   Osztómű: van/nincs (4)

11.2.8.   Az áttételi arányt megváltoztató rendszer típusa: Mechanikus (sebességváltó) / dupla tengelykapcsoló (sebességváltó) / félautomata (sebességváltó) / automata (sebességváltó) / fokozatmentes erőátvitel / hidrosztatikus / nem alkalmazható / egyéb (4) (ez utóbbi esetben adja meg: …)

11.3.   Tengelykapcsoló (ha van)

11.3.1.   A tengelykapcsoló és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza:

11.3.2.   Legnagyobb nyomatékátalakítás:

11.4.   Áttételi viszonyszámok

Sebességfokozat

A sebességváltó belső áttételei (a sebességváltó kimenőtengelyének fordulatszáma a motoréhoz viszonyítva)

Az osztómű belső áttételei (az osztómű kimenőtengelyének fordulatszáma a motoréhoz viszonyítva)

Hajtás végáttétel(ek) (a sebességváltó kimenőtengelyének fordulatszáma a hajtott kerék fordulatszámához viszonyítva)

Összáttételi arányok

Áttételi arány (motorfordulatszám/járműsebesség) kizárólag kézi áttételnél

CVT-váltó esetében a legnagyobb érték (*6)

1

2

3

CVT-váltó esetében a legkisebb érték (*6)

Hátramenet

1

 

 

 

 

 

20.

A 17. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

21.

A 18. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

22.

A 19. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

23.

A 20. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

24.

A 21. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

25.

A 22. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

26.

A 23. függelékben a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (6): …”.

27.

Az adatközlő lapra vonatkozó magyarázó megjegyzések a következőképpen módosulnak:

a)

a (6) és (7) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)

Motorok esetében az (EU) 2017/656 bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete B. részének 4. pontjával összhangban meg kell jelölni a motortípust, illetve egy motorcsaládba tartozó motortípusok esetében a Család-Típust (CST).

(7)

Adja meg a motor kategóriáját és alkategóriáját az (EU) 2016/1628 rendelet 4. cikke és I. melléklete alapján”;

b)

a (9) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(9)

A tüzelőanyag típusát az alábbi kódokkal kell jelölni:

B5

:

dízel (nem közúti használatú gázolaj)

E85

:

etanol

ED95

:

etanol erre kialakított kompressziós gyújtású motorokhoz

E10

:

benzin

NG

:

földgáz/biometán:

LPG

:

cseppfolyósított szénhidrogéngáz

O (…)

:

egyéb (pontosítsa)

A tüzelőanyag altípusa az alábbi kódok szerint (csak földgáz/biometán esetében):

U

:

univerzális tüzelőanyag – magas fűtőértékű tüzelőanyag (H-gáz) és alacsony fűtőértékű tüzelőanyag (L-gáz)

RH

:

korlátozott tüzelőanyag – magas fűtőértékű tüzelőanyag (H-gáz)

RL

:

korlátozott tüzelőanyag – alacsony fűtőértékű tüzelőanyag (L-gáz)

LNG

:

tüzelőanyag-specifikus

A tüzelőanyag-ellátást az alábbi kódokkal kell jelölni:

L

:

csak folyékony tüzelőanyag

G

:

csak gáz-halmazállapotú tüzelőanyag

D1A

:

kétfajta tüzelőanyag, 1A. típus

D1B

:

kétfajta tüzelőanyag, 1B. típus

D2A

:

kétfajta tüzelőanyag, 2A. típus

D2B

:

kétfajta tüzelőanyag, 2B. típus

D3B

:

kétfajta tüzelőanyag, 3B. típus”;

c)

a (26) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(26)

A hengerek elrendezését az alábbi kódokkal kell jelölni:

LI

:

soros

V

:

V-elrendezés

O

:

boxer;

S

:

egyhengeres

R

:

radiális

O (…)

:

egyéb (részletezze)”;

d)

a (12), (24), (29), (39), (40) és (56) magyarázó megjegyzést el kell hagyni.


(*2)  A Bizottság (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 12.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek és motorjaik környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és az (EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2018.7.18., 1. o.).”;

(*5)  Fokozatmentes sebességváltó”.

(*6)  Fokozatmentes sebességváltó”.


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. kiegészítés mintájának 2.1.1. pontjában „A motorra vonatkozó kiegészítő információk (4):” szövegrészt és a 2.5.2. pontot el kell hagyni.

2.

„A II. mellékletre vonatkozó magyarázó megjegyzések” című részben a (4) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)

Motorok esetében az (EU) 2017/656 bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete B. részének 4. pontjával összhangban meg kell jelölni a motortípust, illetve egy motorcsaládba tartozó motortípusok esetében a Család-Típust (CST).”

III. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet III. mellékletének 1. függeléke a következőképpen módosul:

1.

A 2. szakaszban az 1. minta a következőképpen módosul:

a)

az „Az erőátviteli rendszer általános jellemzői” címsor alatt az 5.2., 5.3. és 5.5. bejegyzést el kell hagyni;

b)

a „Motor” címsor alatti bejegyzések a következőképpen módosulnak:

i.

a 2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (37): …”;

ii.

a 2.5.2. bejegyzést el kell hagyni;

iii.

a 6.1–7.1.1. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.1.7.

A motor kategóriája és alkategóriája (12): …

6.2.1.

Munkaciklus: négyütemű/kétütemű/forgó/egyéb (pontosítsa) (1): …

6.2.2.

A gyújtás típusa: kompressziós gyújtás/szikragyújtás (1)

6.2.3.1.

A hengerek száma: … és elrendezése (24): …

6.2.8.1.

Tüzelőanyag-típus (20): tüzelőanyag-típus / tüzelőanyag-altípus / tüzelőanyag-ellátás

6.2.8.3.

A motorral kompatibilis egyéb tüzelőanyagok jegyzéke (21):

6.3.2.1.2.

A gyártó által megadott névleges hasznos teljesítmény: … kW

6.3.2.2.2.

Legnagyobb hasznos teljesítmény: … kW

6.3.6.4.

A motor teljes lökettérfogata: … cm3”;

c)

a „Sebességváltó” címsor alatt a 11.2.8. bejegyzés helyébe a következő lép:

„11.2.8.

Az áttételi arányt megváltoztató rendszer típusa: Mechanikus (sebességváltó) / dupla tengelykapcsoló (sebességváltó) / félautomata (sebességváltó) / automata (sebességváltó) / fokozatmentes erőátvitel / hidrosztatikus / nem alkalmazható / egyéb (1) (ez utóbbi esetben adja meg: …)”;

d)

a „Fékezés” címsor alatti bejegyzések a következőképpen módosulnak:

i.

a 43.5.1. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„43.5.1.

Fékerőátviteli rendszer: mechanikus / pneumatikus / hidraulikus / hidrosztatikus / rásegítés nélküli / rásegítéses / teljes fékerőátvitel (1)”;

ii.

a 43.5.3. bejegyzést el kell hagyni;

e)

„A (kültéri) zajszintvizsgálat eredményei” címsor alatti szövegben az „(EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletének megfelelően mérve” szövegrész helyébe „A legutóbb az (EU) …/… felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (1) (28) módosított (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletének megfelelően mérve” szöveg lép;

f)

„A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei (romlási tényezővel együtt)” címsor alatti szöveg a következőképpen módosul:

i.

az első és a második franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

a legutóbb az (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (1) (28) módosított C(2018)721 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [Új REPPR]: igen/nem (1); vagy

a legutóbb az (EU) …/… (felhatalmazáson alapuló bizottsági) (1) (európai parlamenti és tanácsi) (1) (29) rendelettel módosított (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet: igen/nem (1); vagy”;

ii.

az utolsó franciabekezdést el kell hagyni;

iii.

A táblázat helyébe a következő szöveg lép:

„Kibocsátások

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Vizsgálat

Ciklus (1)

NRSC (2)/ ESC / WHSC (1)

 

 

 

 

 

 

 

NR tranziens vizsgálat (3) / ETC / WHTC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 eredménye (4):

 

Magyarázó megjegyzések:

A nehézgépjárművekre vonatkozó vizsgálati ciklusokban vizsgált motorok esetében az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően adja meg a végleges vizsgálati eredményeket (a romlási tényezővel együtt) és az ESC/WHSC vagy ETC/WHTC vizsgálat szén-dioxidra vonatkozó eredményeit.

A nem közúti vizsgálati ciklusokban vizsgált motorok esetében az alábbi magyarázó megjegyzéseknek megfelelően adja meg az (EU) 2017/656 bizottsági végrehajtási rendelet VI. mellékletének 1. függelékében a nem közúti motorokra vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvre vonatkozó információkat:

g)

a „Megjegyzések (32)” címsor helyébe a következő szöveg lép:

„Megjegyzések:”.

2.

A 2. szakaszban a 2. minta a következőképpen módosul:

a)

a „Fékezés” címsor alá tartozó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

„43.4.6.

Elektronikus fékrendszer: igen/nem/választható (1)

43.7.1.

A vontatott jármű fékberendezésének vezérlési technológiája: hidraulikus / pneumatikus / elektromos / ráfutófék / nincs (1)

43.7.4.

A csatlakozás típusa: kétvezetékes / nincs (1)

43.7.5.

Elektromos vezérlővezetékek: igen/nem (1)

43.7.6.

Az ISO 7638:2003 szabványnak megfelelő csatlakozó jelenléte (33p): igen/nem (1)”.

b)

a „Megjegyzések (32)” címsor helyébe a következő szöveg lép:

„Megjegyzések:”.

3.

Az 1. függelékre vonatkozó magyarázó megjegyzések a következőképpen módosulnak:

a)

a szöveg a következő (12) magyarázó megjegyzéssel egészül ki:

„(12)

Adja meg a motor kategóriáját és alkategóriáját az (EU) 2016/1628 rendelet 4. cikke és I. melléklete alapján”;

b)

a (20) és (21) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(20)

A tüzelőanyag típusát az alábbi kódokkal kell jelölni:

B5

:

dízel (nem közúti használatú gázolaj)

E85

:

etanol

ED95

:

etanol erre kialakított kompressziós gyújtású motorokhoz;

E10

:

benzin

NG

:

földgáz/biometán:

LPG

:

cseppfolyósított szénhidrogéngáz

O (…)

:

egyéb (pontosítsa)

A tüzelőanyag altípusa az alábbi kódok szerint (csak földgáz/biometán esetében):

U

:

univerzális tüzelőanyag – magas fűtőértékű tüzelőanyag (H-gáz) és alacsony fűtőértékű tüzelőanyag (L-gáz)

RH

:

korlátozott tüzelőanyag – magas fűtőértékű tüzelőanyag (H-gáz)

RL

:

korlátozott tüzelőanyag – alacsony fűtőértékű tüzelőanyag (L-gáz)

LNG

:

tüzelőanyag-specifikus

A tüzelőanyag-ellátást az alábbi kódokkal kell jelölni:

L

:

csak folyékony tüzelőanyag

G

:

csak gáz-halmazállapotú tüzelőanyag

D1A

:

kétfajta tüzelőanyag, 1A. típus

D1B

:

kétfajta tüzelőanyag, 1B. típus

D2A

:

kétfajta tüzelőanyag, 2A. típus

D2B

:

kétfajta tüzelőanyag, 2B. típus

D3B

:

kétfajta tüzelőanyag, 3B. típus

(21)

A gyártó által az (EU) 2017/654 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 1. pontjával összhangban megadottak szerint (hivatkozással valamely elismert szabványra vagy specifikációra)”;

c)

a (22) magyarázó megjegyzést el kell hagyni;

d)

a szöveg a következő (24) magyarázó megjegyzéssel egészül ki:

„(22)

A hengerek elrendezését az alábbi kódokkal kell jelölni:

LI

:

soros

V

:

V-elrendezés

O

:

boxer;

S

:

egyhengeres

R

:

radiális

O (…)

:

egyéb (részletezze)”;

e)

a (29) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(29)

Csak a legutolsó módosítást adja meg.”;

f)

a (31) magyarázó megjegyzést el kell hagyni;

g)

a (32) magyarázó megjegyzést el kell hagyni;

h)

a szöveg a következő (37) magyarázó megjegyzéssel egészül ki:

„(37)

Adja meg az (EU) 2017/656 bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete B. részének 4. pontjával összhangban a motortípust, illetve egy motorcsaládba tartozó motortípusok esetében a Család-Típust (CST).”

(1)  Az NRSC ciklus esetében a 9.1. pontban (4. táblázat) feltüntetett ciklus, tranziens vizsgálati ciklus esetében a 10.1. pontban (8. táblázat) feltüntetett ciklus.

(2)  Másolja le a 6. táblázatból a »Végső vizsgálati eredmény romlási tényezővel« sorban szereplő eredményeket.

(3)  Másolja le a 9. táblázatból vagy adott esetben a 10. táblázatból a »Végső vizsgálati eredmény romlási tényezővel« sorban szereplő eredményeket.

(4)  Olyan motortípus vagy motorcsalád esetében, amelyet NRTC és nem közúti átmeneti állapotú (tranziens) ciklussal is vizsgálnak, az NRTC ciklus 10.3.4. pontban feltüntetett melegindításos CO2-kibocsátási vagy az NRTC-LSI ciklus 10.4.4. pontban feltüntetett CO2-kibocsátási értékeit kell megadni. Olyan motor esetében, amelyet csak NRSC ciklussal vizsgálnak, az adott ciklusra vonatkozó, a 9.3.3. pontban feltüntetett CO2-kibocsátási értékeket kell megadni.”;


IV. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 4.2.1.7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.2.1.7.

a C kategóriájú járművek esetében ezenkívül hernyótalpkészletenként a műszakilag megengedett legnagyobb tömeg, valamint ugyanabban a sorban a talajra kifejtett átlagos érintkezési nyomás; ezeket az információkat a 4.2.1.6. pontban előírtakkal együtt, elölről hátrafelé haladva a következő módon kell megadni: »S-1: … kg P: … kPa«»S-2: … kg P: … kPa«»S-…: … kg P: … kPa«. Minden bejegyzést egy vagy több szóközzel kell elválasztani;”.

2.

A szöveg a következő 2.1.1.10. ponttal egészül ki:

„2.1.1.10.

Az (EU) 2016/1628 rendelet 3. cikkének 32. pontja értelmében átmeneti motorokkal felszerelt járművek esetében a jármű gyártási dátuma a következő formátumban: »MM/YYYY«. Ehelyett a jármű gyártási dátumát egy külön további, jogszabályban előírt táblán is fel lehet tüntetni, amelyen szerepel a jármű-azonosító szám is.”

3.

A szöveg a következő 5.4. ponttal egészül ki:

„5.4.   A motorok jelölésére vonatkozó egyedi követelmények

Az 5.2. pont sérelme nélkül, a motorok jogszabályban előírt jelölésének meg kell felelnie az (EU) 2017/656 végrehajtási rendelet III. mellékletében foglalt rendelkezéseknek, az alábbi kivételekkel:

a)

a 167/2013/EU rendelet szerinti típusjóváhagyással rendelkező motorok esetében az (EU) 2017/656 végrehajtási rendelet V. mellékletében meghatározott EU-típusjóváhagyási szám helyett a VI. melléklet 6-1. táblázatában meghatározott EU-típusjóváhagyási számot kell feltüntetni;

b)

a 2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*1) szerinti típusjóváhagyással rendelkező cseremotorok esetében a 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*2) alapján kiadott EK-típusjóváhagyási szám helyett a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*3) II. melléklete C fejezetének 1. függelékében meghatározott EK-típusjóváhagyási számot kell feltüntetni.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/25/EK irányelve (2000. május 22.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 173. szám, 2000.7.12., 1. o.)."

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/37/EK irányelve (2003. május 26.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2003.7.9., 1. o.)."

(*3)  Az Európai Parlament és a Tanács 97/68/EK irányelve (1997. december 16.) a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 59., 1998.2.27., 1. o.).”"V. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. függelékben a 2. függelékre vonatkozó magyarázó megjegyzésekben a (10) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(10)

Csak a 167/2013/EU rendelet I. mellékletében említett azon jóváhagyási tárgyköröket sorolja fel, amelyek az (EU) 2016/1628 rendelet vagy a 167/2013/EU rendelet 49. cikkében említett ENSZ EGB-előírások szerint kaptak jóváhagyást (ENSZ EGB szerinti jóváhagyás), vagy amelyek jóváhagyásai a 167/2013/EU rendeletnek és az az alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusoknak megfelelően kidolgozott vizsgálati jegyzőkönyvek alternatívájaként a szabványosított OECD-kódexek alapján elkészített teljes vizsgálati jegyzőkönyveken alapulnak.”

2.

A 3. függelékben azon jogi aktusok jegyzékében, amelyeknek a jármű megfelel, a 75., 76. és 77. sor helyébe a következő szöveg lép:

„75

Mezőgazdasági és erdészeti járműtípusok motortípusának vagy motorcsaládjának alkatrészként/önálló műszaki egységként a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében történő EU-típusjóváhagyása

az (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. melléklete

 

 

76

Adott motortípussal vagy motorcsaláddal rendelkező mezőgazdasági és erdészeti járműtípusok szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében történő EU-típusjóváhagyása

az (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. melléklete

 

 

77

Kültéri zajkibocsátás

az (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. melléklete”

 

 

3.

a 4. függelék a következőképpen módosul:

a)

az I. szakasz 2.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (11): …”.

b)

A 4. függelékhez kapcsolódó magyarázó megjegyzések a következő (11) magyarázó megjegyzéssel egészülnek ki:

„(11)

Adja meg az (EU) 2017/656 bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete B. részének 4. pontjával összhangban a motortípust, illetve egy motorcsaládba tartozó motortípusok esetében a Család-Típust (CST).”

4.

A 5. függelék a következőképpen módosul:

a)

az I. szakasz 2.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

Típus (7): …”;

b)

A 5. függelékhez kapcsolódó magyarázó megjegyzések a következő (7) magyarázó megjegyzéssel egészülnek ki:

„(7)

Adja meg az (EU) 2017/656 bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete B. részének 4. pontjával összhangban a motortípust, illetve egy motorcsaládba tartozó motortípusok esetében a Család-Típust (CST).”

VI. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet VI. melléklete a következőképpen módosul:

5.

A 2.2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.3.

Rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetében a 167/2013/EU rendeletet kiegészítő, kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet számát kell megadni: »2015/208«, »2015/68«, »1322/2014«, »2015/96« vagy »2018/985« .”

6.

A 4. pontban található 6-1. táblázat a következőképpen módosul:

a)

az I. jegyzék helyébe a következő szöveg lép:

I. JEGYZÉK – A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények

Rendszer vagy alkatrész/önálló műszaki egység (ÖME)

A felhatalmazáson alapuló (EU) bizottsági rendelet száma

Alfanumerikus karakter

Rendszer: motor/motorcsalád beépítése

2015/96

A

Rendszer: V. szakasz szerinti motor/motorcsalád beépítése

2018/985

A1

Rendszer: kültéri zajszint

2015/96 vagy 2018/985

B

Alkatrész/ÖME: motor/motorcsalád

2015/96

C

Alkatrész/ÖME: V. szakasz szerinti motor/motorcsalád

2018/985

C1”

b)

a II. jegyzék hetedik sorának helyébe a következő szöveg lép:

„Alkatrész/ÖME: elektromos/elektronikus részegységek elektromágneses összeférhetősége

2015/208

J”.


VII. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet VII. mellékletének 1. függeléke a következőképpen módosul:

1.

Az 1. pontban az „(EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletének megfelelően mérve” szövegrész helyébe „A legutóbb a(z) (EU) …/… felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (1) (3) módosított az (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletének megfelelően mérve” szöveg lép.

2.

az 2. pont a következőképpen módosul:

a)

az első és a második franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

a legutóbb az (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (1) (3) módosított C(2018)721 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [Új REPPR]: igen/nem (1); vagy

a legutóbb az (EU) …/… (felhatalmazáson alapuló bizottsági) (1) (európai parlamenti és tanácsi) (1) (4) rendelettel módosított (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet: igen/nem (1); vagy”;

b)

az utolsó franciabekezdést el kell hagyni.

3.

A 2.1. és 2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.1.

NRSC (2): … / ESC / WHSC (1) végleges vizsgálati eredmények (romlási tényezővel együtt) (6):

Változat/kivitel

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh

2.2.

Nem közúti átmeneti állapotú (tranziens) ciklusok (7): … / ETC / WHTC (1) végleges vizsgálati eredmények (romlási tényezővel együtt) (8):

Változat/kivitel

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh”.

4.

A szöveg a következő 2.3. ponttal egészül ki:

„2.3.   CO2 (9)

Változat/kivitel

CO2

…”.

5.

Az 1. függelékre vonatkozó magyarázó megjegyzések a következőképpen módosulnak:

a)

a (2) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)

A nem közúti állandósult állapotú ciklus szerint vizsgált motorral felszerelt járművek esetében adja meg a vizsgálati ciklust a vizsgálati jegyzőkönyvnek az (EU) 2017/656 végrehajtási rendelet VI. mellékletének 1. függelékében meghatározott egységes formátuma mintájának 9.1. pontja (4. táblázat) szerint.”;

b)

a (4) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)

Csak a legutolsó módosítást adja meg.”;

c)

a (6) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)

Minden motortípushoz, amellyel az egyes változatok/verziók fel vannak szerelve, adja meg a következőket:

a)

a nem közúti állandósult állapotú ciklus szerint vizsgált motorok esetében másolja le a vizsgálati ciklust a vizsgálati jegyzőkönyvnek az (EU) 2017/656 végrehajtási rendelet VI. mellékletének 1. függelékében meghatározott egységes formátuma mintájának 6. táblázatából a »Végső vizsgálati eredmény romlási tényezővel« sorban szereplő eredményeket;

b)

a nehézgépjárművekre vonatkozó vizsgálati ciklusokban vizsgált motorok esetében az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően adja meg az ESC/WHSC vizsgálat végleges vizsgálati eredményeit (a romlási tényezővel együtt).”;

d)

a szöveg a következő (7)–(9) magyarázó megjegyzéssel egészül ki:

„(7)

A nem közúti tranziens mérési ciklus szerint vizsgált motorral felszerelt járművek esetében adja meg a vizsgálati ciklust a vizsgálati jegyzőkönyvnek az (EU) 2017/656 végrehajtási rendelet VI. mellékletének 1. függelékében meghatározott egységes formátuma mintájának 10.1. pontja (8. táblázat) szerint.

(8)

Minden motortípushoz, amellyel az egyes változatok/verziók fel vannak szerelve, adja meg a következőket:

a)

a nem közúti tranziens mérési ciklus szerint vizsgált motorok esetében másolja le a vizsgálati ciklust a vizsgálati jegyzőkönyvnek az (EU) 2017/656 végrehajtási rendelet VI. mellékletének 1. függelékében meghatározott egységes formátuma mintájának 9., vagy adott esetben 10. táblázatából a »Végső vizsgálati eredmény romlási tényezővel« sorban szereplő eredményeket.

b)

a nehézgépjárművekre vonatkozó vizsgálati ciklusokban vizsgált motorok esetében az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően adja meg az ETC/WTSC vizsgálat végleges vizsgálati eredményeit (a romlási tényezővel együtt).

(9)

Minden motortípushoz, amellyel az egyes változatok/verziók fel vannak szerelve, adja meg a következőket:

a)

olyan motortípus vagy motorcsalád esetében, amelyet NRTC és nem közúti átmeneti állapotú (tranziens) ciklussal is vizsgálnak, másolja le a vizsgálati ciklust a vizsgálati jegyzőkönyvnek az (EU) 2017/656 végrehajtási rendelet VI. mellékletének 1. függelékében meghatározott egységes formátuma mintájából – az adott esettől függően – a következő eredményeket: az NRTC ciklus 10.3.4. pontban feltüntetett melegindításos CO2-kibocsátási értékei; az NRTC-LSI ciklus 10.4.4. pontban feltüntetett CO2-kibocsátási értékei; illetve olyan motor esetében, amelyet csak NRSC ciklussal vizsgálnak, az adott ciklusra vonatkozó, a 9.3.3. pontban feltüntetett CO2-kibocsátási értékeket kell megadni.

b)

a nehézgépjárművekre vonatkozó vizsgálati ciklusokban vizsgált motorok esetében az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően adja meg az ESC/WHSC vagy ETC/WHTC vizsgálat szén-dioxidra vonatkozó eredményeit.”


VIII. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

az 3.2. pont a következőképpen módosul:

a)

az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 2003/37/EK irányelv, az (EU) 2016/1628 rendelet, az 595/2009/EK rendelet, a 2007/46/EK irányelv szerint, illetve a 167/2013/EU rendelet XIII. fejezetében vagy az annak alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusokban említett nemzetközi előírások szerint kiadott vizsgálati jegyzőkönyveket az alábbi alkatrészek és önálló műszaki egységek 167/2013/EU rendelet szerinti típusjóváhagyásának céljára a 8-1. táblázatban megadott feltétekkel el kell fogadni:”;

b)

a 8-1. táblázat első és második sora helyébe a következő szöveg lép:

„Alkatrész/ÖME: motor/motorcsalád

a legutóbb a 2014/43/EU bizottsági irányelvvel módosított 2000/25/EK irányelv alapján kiadott vizsgálati jegyzőkönyv;

az (EU) 2016/1628 rendelet alapján kiadott vizsgálati jegyzőkönyv; valamint

az 595/2009/EK rendelet alapján kiadott vizsgálati jegyzőkönyv

Alkatrész/ÖME: elektromos/elektronikus részegységek elektromágneses összeférhetősége

a 2009/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*1) alapján kiadott vizsgálati jegyzőkönyv, amennyiben a vizsgálati berendezéseket korszerűsítették az alábbiak tekintetében:

a járművekből kisugárzott széles és keskeny sávú elektromágneses kibocsátások

az elektronikus részegységekből kisugárzott széles és keskeny sávú elektromágneses kibocsátások

A mérőberendezéseknek és a vizsgálati helyszínnek meg kell felelniük a Nemzetközi Rádiózavar Különbizottság (CISPR) 16–1. kiadványában meghatározott feltételeknek:

a járművekből kisugárzott széles és keskeny sávú elektromágneses kibocsátások

az antennák kalibrálása a CISPR 12. kiadványa 6. kiadásának C. mellékletében leírt módszer szerint történhet, továbbá

a 04. módosítássorozattal módosított, valamint a 4. felülvizsgálat 1. helyesbítését és a 04. módosítássorozat 1. kiegészítését tartalmazó 10. számú ENSZ EGB-előírás (HL L 254., 2012.9.20., 1. o.) alapján kiadott vizsgálati jegyzőkönyv

2.

A szöveg a következő 3.5. ponttal egészül ki:

„3.5.   Motorokra vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyv

A motorokra vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyveket az (EU) 2017/656 végrehajtási rendelet VI. mellékletben meghatározott egységes formátum szerint kell összeállítani.”


(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/64/EK irányelve (2009. július 13.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok által előidézett rádiózavarok megszüntetéséről (elektromágneses összeférhetőség) (HL L 216., 2009.8.20., 1. o.).”


Top