EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1675

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (EØS-relevant tekst)

C/2016/4180

EUT L 254 af 20.9.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj

20.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1675

af 14. juli 2016

til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen skal sikre effektive beskyttelsesmekanismer for hele det indre marked med henblik på at øge retssikkerheden for økonomiske aktører og berørte parter generelt i deres relationer med tredjelandsjurisdiktioner. De finansielle markeders integritet og et velfungerende indre marked som helhed trues i alvorlig grad af jurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De jurisdiktioner, hvis retlige og institutionelle rammer med dårlige standarder for kontrol af pengestrømme er mangelfulde, truer i væsentlig grad Unionens finansielle system.

(2)

Samtlige forpligtede enheder i Unionen, der er omfattet af direktiv (EU) 2015/849, bør anvende skærpede kundekendskabsprocedurer i forbindelse med fysiske personer eller juridiske enheder, der er etableret i højrisikotredjelande, således at det sikres, at markedsdeltagere i hele Union er underlagt ensartede krav.

(3)

Ved artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849 fastlægges de kriterier, som Kommissionen skal basere sin vurdering på, og Kommissionen tillægges beføjelse til at identificere højrisikotredjelande under hensyntagen til disse kriterier.

(4)

Identificeringen af højrisikotredjelande skal baseres på en klar og objektiv vurdering, som har fokus på en jurisdiktions overholdelse af de i direktiv (EU) 2015/849 fastsatte kriterier vedrørende dens retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, dens kompetente myndigheders beføjelser og procedurer med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og effektiviteten af ordningen for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme med hensyn til at tackle risiciene for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i tredjelandet.

(5)

Samtlige resultater, som danner grundlag for Kommissionens afgørelse om at opføre en jurisdiktion på listen over højrisikotredjelande, bør dokumenteres ved pålidelige, verificerbare og opdaterede oplysninger.

(6)

Det er vigtigt, at Kommissionen fuldt ud anerkender det relevante arbejde, der allerede er udført på internationalt plan med hensyn til identificeringen af højrisikotredjelande, navnlig det arbejde, der er udført af Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF). For at sikre det globale finansielle systems integritet er det yderst vigtigt, at listen over tredjelande, der fastlægges på EU-plan, om nødvendigt nøje afstemmes med de lister, der er vedtaget på internationalt plan. Ved hjælp af en samlet strategi på internationalt plan bidrager Unionen til styrkelsen af den finansielle integritet i hele verden og til en bedre beskyttelse af det internationale finansielle system mod højrisikolande. Formålet med en sådan samlet strategi er at sikre ensartede vilkår for forpligtede enheder samt at forhindre forstyrrelser i det internationale finansielle system.

(7)

Kommissionen tog i overensstemmelse med kriterierne i direktiv (EU) 2015/849 hensyn til samtlige tilgængelige ekspertvurderinger af faktorer, som medvirker til at gøre et land eller en jurisdiktion særlig sårbar over hvidvask af penge, finansiering af terrorisme eller andre ulovlige finansielle aktiviteter. Hvor det var hensigtsmæssigt, tog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849 navnlig hensyn til FATF's seneste offentlige erklæring, dokumenter (Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process) og rapporter om tilsyn med det internationale samarbejde og den gensidige evalueringsrapport, som FATF og FATF-lignende regionale organer havde udarbejdet med hensyn til de risici, som individuelle tredjelande udgør.

(8)

I betragtning af det internationale finansielle systems høje integrationsniveau, markedsoperatørernes tætte indbyrdes forbindelse, de mange grænseoverskridende transaktioner til/fra EU samt graden af markedsåbning vurderes det derfor, at enhver trussel over for det internationale finansielle system også udgør en trussel over for EU's finansielle system.

(9)

I overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger har Kommissionen på grundlag af sin analyse konkluderet, at Afghanistan, Bosnien-Hercegovina, Guyana, Irak, Den Demokratiske Folkerepublik Laos, Syrien, Uganda, Vanuatu og Yemen bør betragtes som tredjelandsjurisdiktioner med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system. Disse lande har på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler og har sammen med FATF udarbejdet en handlingsplan, som vil gøre det muligt for dem at opfylde de i direktiv (EU) 2015/849 fastsatte krav.

(10)

I overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger har Kommissionen på grundlag af sin analyse ligeledes konkluderet, at Iran bør betragtes som en tredjelandsjurisdiktion med strategiske mangler i dets ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system. Dette land, der er identificeret ved FATF's offentlige erklæring, har på højt politisk plan forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler og har besluttet at anmode om teknisk bistand for at gennemføre FATF's handlingsplan, som vil gøre det muligt for landet at opfylde de i direktiv (EU) 2015/849 fastsatte krav.

(11)

I overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger har Kommissionen på grundlag af sin analyse ligeledes konkluderet, at Den Demokratiske Folkerepublik Korea bør betragtes som en tredjelandsjurisdiktion med strategiske mangler i dets ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system. Dette land, der er identificeret ved FATF's offentlige erklæring, udgør vedvarende og betydelige risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og har gentagne gange undladt at afhjælpe de identificerede mangler.

(12)

Det er helt nødvendigt, at Kommissionen opfordrer de tredjelandsjurisdiktioner, der er identificeret som højrisikable, til at samarbejde fuldt ud med Kommissionen og internationale organer, for at de kan enes om og effektivt gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

(13)

Det er yderst vigtigt, at Kommissionen hele tiden overvåger udviklingen i vurderingen af de retlige og institutionelle rammer i tredjelandene, de kompetente myndighederes beføjelser og procedurer samt effektiviteten af deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, for at listen over højrisikotredjelande med strategiske mangler holdes opdateret —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listen over tredjelandsjurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system (»højrisikotredjelande«), er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.


BILAG

Højrisikotredjelande

I.   Højrisikotredjelande, som på højt politisk plan skriftligt har forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler, og som har udarbejdet en handlingsplan sammen med FATF.

Nr.

Højrisikotredjeland

1

Afghanistan

2

Bosnien-Hercegovina

3

Guyana

4

Irak

5

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

6

Syrien

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Yemen

II.   Højrisikotredjelande, som på højt politisk plan har forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler samt besluttet at anmode om teknisk bistand for at gennemføre FATF's handlingsplan, og som er identificeret ved FATF's offentlige erklæring.

Nr.

Højrisikotredjeland

1

Iran

III.   Højrisikotredjelande, som udgør vedvarende og betydelige risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme efter gentagne gange at have undladt at afhjælpe de identificerede mangler, og som er identificeret ved FATF's offentlige erklæring.

Nr.

Højrisikotredjeland

1

Den Demokratiske Folkerepublik Korea


Top