EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1675

2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/4180

OJ L 254, 20.9.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj

20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1675

2016 m. liepos 14 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (1), ir ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sąjunga privalo užtikrinti veiksmingus visos vidaus rinkos apsaugos mechanizmus siekiant padidinti ekonominės veiklos vykdytojų ir suinteresuotųjų subjektų apskritai santykių su trečiųjų valstybių jurisdikcijomis teisinį tikrumą. Finansų rinkų vientisumui ir tinkamam vidaus rinkos veikimui apskritai didelę grėsmę kelia jurisdikcijos, kurių nacionalinės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos turi strateginių trūkumų. Šių jurisdikcijų trūkumų turinčios teisinės ir institucinės struktūros, kuriose nustatyti prasti pinigų srautų kontrolės standartai, kelia didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai;

(2)

visi Sąjungos įpareigotieji subjektai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 savo santykiuose su fiziniais ar juridiniais asmenimis, įsisteigusiais didelės rizikos trečiosiose valstybėse, turėtų taikyti sustiprinto deramo tikrinimo priemones, tokiu būdu užtikrindami, kad rinkos dalyviams visoje Sąjungoje būtų taikomi lygiaverčiai standartai;

(3)

Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje nustatyti kriterijai, kuriais turi būti grindžiamas Komisijos vertinimas, ir juo Komisijai suteikiami įgaliojimai nustatyti didelės rizikos trečiąsias valstybes atsižvelgiant į tuos kriterijus;

(4)

didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymas turi būti grindžiamas aiškiu ir objektyviu vertinimu, kurį atliekant daugiausia dėmesio skiriama tam, ar jurisdikcija laikosi Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytų kriterijų dėl savo teisinės ir institucinės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos, jos kompetentingų institucijų įgaliojimų ir procedūrų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje, ir kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos veiksmingumo sprendžiant pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizikos trečiojoje valstybėje problemą;

(5)

visos išvados, kuriomis turi būti grindžiamas Komisijos sprendimas įtraukti jurisdikciją į didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą, turėtų būti pagrįstos patikima, patikrinama ir naujausia informacija;

(6)

labai svarbu, kad Komisija visapusiškai pripažintų tarptautiniu lygiu jau atliktą darbą nustatant didelės rizikos trečiąsias valstybes, visų pirma Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) atliktą darbą. Siekiant užtikrinti pasaulinės finansų sistemos vientisumą, labai svarbu, kad Sąjungos lygiu nustatytas trečiųjų valstybių sąrašas būtų, kai tinkama, atidžiai suderintas su sąrašais, dėl kurių susitarta tarptautiniu lygiu. Skatindama taikyti visuotinį požiūrį tarptautiniu lygiu, Sąjunga padeda stiprinti finansinį vientisumą visame pasaulyje ir geriau apsaugoti tarptautinę finansų sistemą nuo didelės rizikos valstybių. Tokiu visuotiniu požiūriu siekiama įpareigotiesiems subjektas užtikrinti lygiavertes sąlygas ir išvengti bet kokio trikdomojo poveikio tarptautinei finansų sistemai;

(7)

atsižvelgdama į Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytus kriterijus, Komisija atsižvelgė į visus turimus ekspertinius veiksnių, dėl kurių valstybė ar jurisdikcija tampa itin pažeidžiama pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kitos neteisėtos finansinės veiklos atžvilgiu, vertinimus. Visų pirma, Komisija, kai tinkama, atsižvelgė į naujausią FATF Viešą pareiškimą, FATF dokumentus (Visuotinių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu standartų laikymosi gerinimas: vykdomas procesas), FATF ataskaitas dėl Tarptautinio bendradarbiavimo priežiūros ir tarpusavio vertinimo, kurį atliko FATF ir FATF pobūdžio regioninės organizacijos dėl atskirų trečiųjų valstybių keliamos rizikos pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 4 dalį, ataskaitas;

(8)

atsižvelgdama į aukštą tarptautinės finansų sistemos integracijos lygį, glaudų rinkos dalyvių ryšį, didelį tarpvalstybinių sandorių, vykdomų į / iš ES, kiekį, taip pat į rinkos atvėrimo laipsnį, ji mano, kad bet kokia kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu grėsmė, keliama tarptautinei finansų sistemai taip pat yra grėsmė ir ES finansų sistemai;

(9)

remiantis naujausia aktualia informacija Komisijos atliktos analizės išvada yra ta, kad Afganistanas, Bosija ir Hercegovina, Gajana, Irakas, Laoso Liaudies Demokratinė Respublika, Sirija, Uganda, Vanuatu ir Jemenas turėtų būti laikomi trečiųjų valstybių jurisdikcijomis, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose yra strateginių trūkumų, kurie kelia grėsmę Sąjungos finansų sistemai. Šios valstybės pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą, kuris padėtų įvykdyti Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytus reikalavimus;

(10)

remiantis naujausia aktualia informacija Komisijos atliktos analizės išvada taip pat yra ta, kad Iranas turėtų būti laikoma trečiosios valstybės jurisdikcija, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režime yra strateginių trūkumų, kurie kelia grėsmę Sąjungos finansų sistemai. Ši valstybės, nustatyta FATF viešame pareiškime, pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir nusprendė prašyti techninės pagalbos vykdant FATF veiksmų planą, kuris padėtų įvykdyti Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytus reikalavimus.

(11)

remiantis naujausia aktualia informacija Komisijos atliktos analizės išvada taip pat yra ta, kad Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika turėtų būti laikoma trečiosios valstybės jurisdikcija, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režime yra strateginių trūkumų, kurie kelia grėsmę Sąjungos finansų sistemai. Ši valstybė, nustatyta FATF viešame pareiškime, kelia nuolatinę ir didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir ji pakartotinai nesiėmė priemonių, kad pašalintų nustatytus trūkumus;

(12)

labai svarbu, kad Komisija paragintų trečiųjų valstybių jurisdikcijas, kurios yra nustatytos kaip didelės rizikos jurisdikcijos, visapusiškai bendradarbiauti su Komisija ir tarptautinėmis organizacijomis siekiant susitarti dėl priemonių, kuriomis būtų pašalinti jų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimų strateginiais trūkumai, ir veiksmingai jas taikyti;

(13)

itin svarbu, kad Komisija nuolat stebėtų trečiųjų valstybių teisinių ir institucinių sistemų, kompetentingų institucijų įgaliojimų ir procedūrų, ir jų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimų vertinimo pokyčius, siekiant atnaujinti didelės rizikos trečiųjų šalių, turinčių strateginių trūkumų, sąrašą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Trečiųjų šalių, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose yra strateginių trūkumų, kurie kelia didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai („didelės rizikos trečiosios valstybės“), sąrašas pateiktas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 141, 2015 6 5, p. 73.


PRIEDAS

Didelės rizikos trečiosios valstybės

I.   Didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą.

Nr.

Didelės rizikos trečioji valstybė

1.

Afganistanas

2.

Bosnija ir Hercegovina

3.

Gajana

4.

Irakas

5.

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

6.

Sirija

7.

Uganda

8.

Vanuatu

9.

Jemenas

II.   FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir nusprendė prašyti techninės pagalbos vykdant FATF veiksmų planą

Nr.

Didelės rizikos trečioji valstybė

1.

Iranas

III.   FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios kelia nuolatinę ir didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir kurios pakartotinai nesiėmė priemonių, kad pašalintų nustatytus trūkumus.

Nr.

Didelės rizikos trečioji valstybė

1.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)


Top