Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1675

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/4180

OJ L 254, 20.9.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj

20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1675,

14. juuli 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, (1) ja eelkõige selle artikli 9 lõiget 2

ning arvestades järgmist:

(1)

Suurema õiguskindluse andmiseks ettevõtjatele ja üldisemalt sidusrühmadele nende suhetes kolmandate riikidega peab liit tagama tõhusad kaitsemehhanismid kogu siseturul. Finantsturgude terviklust ja siseturu kui terviku nõuetekohast toimimist ohustavad tugevasti need riigid, kelle riiklikes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikes on strateegilised puudused. Puudulike õigus- ja institutsiooniliste raamistikega riigid, kus kohaldatakse rahavoogude kontrollimiseks madalatasemelisi norme, kujutavad liidu finantssüsteemile märkimisväärset ohtu.

(2)

Kõik liidu kohustatud isikud direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses peaksid rakendama oma suhetes suure riskiga kolmandate riikide füüsiliste ja juriidiliste isikutega tugevdatud hoolsusmeetmeid, tagades sellega turuosalistele kogu liidus samaväärsed nõudmised.

(3)

Direktiivi (EL) 2015/849 artiklis 9 on sätestatud kriteeriumid, millel komisjoni hindamine peab põhinema ja mis võimaldavad komisjonil neid arvesse võttes teha kindlaks suure riskiga kolmandad riigid.

(4)

Suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemise aluseks peab olema selge ja objektiivne hindamine, mis keskendub sellele, kas riik täidab direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud nõudeid asjaomase riigi õiguslikule ja institutsioonilisele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikule, tema pädevate ametiasutuste volitustele ja menetlustele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tõhususele kolmanda riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise ohu kõrvaldamisel.

(5)

Kõik puudused, millel põhineb komisjoni otsus lisada riik suure riskiga kolmandate riikide loetelu, peaksid olema kindla, kontrollitava ja ajakohase teabe alusel dokumenteeritud.

(6)

On oluline, et komisjon võtaks täiel määral arvesse tööd, mis on rahvusvahelisel tasandil suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemiseks juba ära tehtud, eelkõige rahapesuvastase töökonna (edaspidi „FATF“) poolt. Üleilmse finantssüsteemi tervikluse tagamiseks on äärmiselt oluline, et liidu tasandil sätestatud kolmandate riikide loetelu ühtlustataks vajadust mööda rahvusvaheliselt kokkulepitud loeteludega. Edendades globaalset lähenemisviisi rahvusvahelisel tasandil, aitab liit tugevdada üleilmset finantsilist terviklust ja paremini kaitsta rahvusvahelist finantssüsteemi suure riskiga riikide eest. Selline globaalne lähenemisviis aitab saavutada samaväärseid tingimusi kohustatud isikutele ja vältida kahjustavat mõju rahvusvahelisele finantssüsteemile.

(7)

Kooskõlas direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud kriteeriumidega võttis komisjon arvesse kõiki kättesaadavaid ekspertide hinnanguid tegurite kohta, mis muudavad riigi või kohtualluvuse eriti tundlikuks rahapesule, terrorismi rahastamisele ja muule ebaseaduslikule finantstegevusele. Eelkõige võttis komisjon asjakohasel viisil arvesse FATFi uusimat avalikku avaldust, FATFi dokumente (rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste eeskirjade üleilmse täitmise tõhustamine: pidev töö), FATFi rahvusvahelise koostöö järelevalve aruandeid ning FATFi ja FATFi laadsete piirkondlike organite läbiviidud vastastikuste hindamiste aruannet seoses üksikutest kolmandatest riikidest lähtuva ohuga, vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikele 4.

(8)

Võttes arvesse rahvusvahelise finantssüsteemi kõrget integratsioonitaset, tihedat sidet turuosalistega, ELi ja sellest välja suunatud piiriüleste tehingute suurt mahtu ning turu avatuse määra, ollakse seisukohal, et iga rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud oht rahvusvahelisele finantssüsteemile on ohuks ka ELi finantssüsteemile.

(9)

Komisjoni analüüsi käigus tehti värskeima asjaomase teabe alusel kindlaks, et Afganistan, Bosnia ja Hertsegoviina, Guyana, Iraak, Laose RDV, Süüria, Uganda, Vanuatu ja Jeemen tuleks lugeda sellisteks kolmandateks riikideks, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilised puudused, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile. Need riigid on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse tegeleda tuvastatud puudustega ja on töötanud koos FATFiga välja tegevuskava, mis võimaldaks täita direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud nõuded.

(10)

Komisjoni analüüsi käigus tehti värskeima asjaomase teabe alusel kindlaks, et ka Iraan tuleks lugeda selliseks kolmandaks riigiks, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilised puudused, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile. See FATFi avalikus avalduses nimetatud riik on võtnud kõrgetasemelise poliitilise kohustuse tegeleda tuvastatud puudustega ja otsustanud paluda tehnilist abi FATFi tegevuskava rakendamisel, mis võimaldaks täita direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud nõuded.

(11)

Komisjoni analüüsi käigus tehti värskeima asjaomase teabe alusel kindlaks, et ka Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV) tuleks lugeda selliseks kolmandaks riigiks, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilised puudused, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile. Sellest FATFi avalikus avalduses nimetatud riigist lähtub pidev ja märkimisväärne rahapesu ja terrorismi rahastamise oht, sest ta on jätnud tuvastatud puudused korduvalt tähelepanuta.

(12)

On oluline, et komisjon saadaks neile kolmandatele riikidele, kelle puhul on tehtud kindlaks suur risk, üleskutse teha igakülgset koostööd komisjoni ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et leppida kokku meetmed nende riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra strateegiliste puuduste kõrvaldamiseks ning neid tulemuslikult rakendada.

(13)

Äärmiselt oluline on, et komisjon seiraks pidevalt arenguid kolmandate riikide õigus- ja institutsiooniliste raamistike, pädevate ametiasutuste volituste ja menetluste ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tõhususe hindamisel, et ajakohastada nende suure riskiga kolmandate riikide loetelu, kus esineb strateegilisi puudusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nende kolmandate riikide loetelu, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilised puudused, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile („suure riskiga kolmandad riigid“), on esitatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 14. juuli 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 141, 5.6.2015, lk 73.


LISA

Suure riskiga kolmandad riigid

I.   Suure riskiga kolmandad riigid, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja töötanud koos FATFiga välja tegevuskava.

Nr.

Suure riskiga kolmas riik

1

Afganistan

2

Bosnia ja Hertsegoviina

3

Guyana

4

Iraak

5

Laose RDV

6

Süüria

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Jeemen

II.   Suure riskiga kolmandad riigid, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja on otsustanud paluda tehnilist abi FATFi tegevuskava rakendamiseks, ning kes on märgitud FATFi avalikus avalduses.

Nr.

Suure riskiga kolmas riik

1

Iraan

III.   Suure riskiga kolmandad riigid, kellest lähtub pidev ja märkimisväärne rahapesu ja terrorismi rahastamise oht, sest nad on jätnud tuvastatud puudused korduvalt tähelepanuta, ning kes on märgitud FATFi avalikus avalduses.

Nr.

Suure riskiga kolmas riik

1

Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV)


Top