EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1931

Kommissionens forordning (EF) nr. 1931/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 129. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

EUT L 285 af 1.11.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1931/oj

32003R1931

Kommissionens forordning (EF) nr. 1931/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 129. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

EU-Tidende nr. L 285 af 01/11/2003 s. 0014 - 0015


Kommissionens forordning (EF) nr. 1931/2003

af 31. oktober 2003

om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 129. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1787/2003(2), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 635/2000(4), sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

(2) Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 129. særlige licitation i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes mindstesalgspriserne for interventionssmør samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.

Hvad angår salget af koncentreret interventionssmør skal licitationen være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. november 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.

(2) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.

(3) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3.

(4) EFT L 76 af 25.3.2000, s. 9.

BILAG

til Kommissionens forordning af 31. oktober 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 129. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

>TABELPOSITION>

Top