EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:285:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 285, 01 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 285
46 årgången
1 november 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1924/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1925/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1926/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1927/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av exportbidragen för malt 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1928/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1929/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1930/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1931/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 129:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1932/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 129:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1933/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 301:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1934/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 48:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1935/2003 av den 31 oktober 2003 om ändring av förordning (EG) nr 571/97 om tillämpningsföreskrifter vad avser griskött för den ordning som fastställs i interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Republiken Slovenien, å andra sidan 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1936/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1937/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1938/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1939/2003 av den 31 oktober 2003 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 1940/2003 av den 30 oktober 2003 om upphörande av fiske efter atlantisk soldatfisk med fartyg under fransk flagg 32
*Kommissionens direktiv 2003/100/EG av den 31 oktober 2003 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder (1) 33

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/779/EC
*Kommissionens beslut av den 31 oktober 2003 om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar [delgivet med nr K(2003) 3988] (1) 38
Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens
2003/780/EC, EURATOM
*Beslut fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 23 oktober 2003 om utnämning av en domare vid Europeiska gemenskapernas domstol 42
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/781/CFSP
*Rådets beslut 2003/781/GUSP av den 29 september 2003 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Polen om deltagande av Republiken Polen i den EU-ledda styrkan i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 43
Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Polen om deltagande av polska väpnade styrkor i den EU-ledda styrkan i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 44
Avtal mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om status för den EU-ledda styrkan i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 47

Rättelser
*Rättelse till kommissionens beslut 2003/754/EG av den 26 juni 2002 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet - Ärende COMP/M.2650 - Haniel/Cementbouw/JV (CVK) (EUT L 282 av den 30.10.2003) 52
*Rättelse till kommissionens beslut 2003/755/EG av den 17 februari 2003 om den stödordning som Belgien har genomfört till förmån för samordningscenter som är etablerade i Belgien (EUT L 282 av den 30.10.2003) 52
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top