EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0007

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/7/EF af 18. februar 2002 om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet

OJ L 67, 9.3.2002, p. 47–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 208 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 208 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 46 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/7/oj

32002L0007

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/7/EF af 18. februar 2002 om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 067 af 09/03/2002 s. 0047 - 0049


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/7/EF

af 18. februar 2002

om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 96/53/EF(5) fastsatte inden for rammerne af den fælles transportpolitik harmoniserede største tilladte køretøjsdimensioner for vejkøretøjer til godstransport.

(2) Det er nødvendigt at harmonisere største tilladte køretøjsdimensioner for vejkøretøjer til personbefordring. Forskellene mellem de i medlemsstaterne gældende normer for dimensioner for vejkøretøjer til personbefordring vil kunne skade konkurrencevilkårene og lægge hindringer i vejen for transport mellem medlemsstaterne.

(3) Harmonisering af de største tilladte køretøjsdimensioner for vejkøretøjer til personbefordring kan ikke i tilstrækkelig grad gennemføres af medlemsstaterne og kan derfor på grund af omfanget og de tilsigtede virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det tilsigtede mål.

(4) Med henblik på gennemførelsen af det indre marked bør direktiv 96/53/EF have sit anvendelsesområde udvidet til at gælde for national transport, i det omfang dette direktiv omhandler forhold, der har en væsentlig indvirkning på konkurrencevilkårene inden for transportsektoren, herunder navnlig største tilladte længde og største tilladte bredde for køretøjer til personbefordring.

(5) Harmoniserede regler om største vægt og dimensioner for køretøjer bør forblive stabile på lang sigt. Ændringerne i dette direktiv danner således ikke præcedens for størst tilladte vægt og dimensioner for busser og andre klasser af motorkøretøjer.

(6) Af hensyn til trafiksikkerheden bør busser opfylde kravene til deres manøvreevne.

(7) Portugal og Det Forenede Kongerige bør af trafiksikkerhedsmæssige hensyn, som hænger sammen med landets infrastrukturforhold, have tilladelse til i en overgangsperiode at nægte anvendelse på deres område af busser, som ikke opfylder visse kriterier for manøvreevne.

(8) Busser, der er indregistreret eller taget i brug inden datoen for gennemførelsen af dette direktiv, og som på grund af forskelle i de nationale bestemmelser eller målemetoder ikke er i overensstemmelse med dimensionerne i direktivet, bør i en overgangsperiode fortsat kunne anvendes til transport i den medlemsstat, hvor de er registreret eller taget i brug.

(9) Direktiv 96/53/EF bør ændres i overensstemmelse med det ovenfor anførte -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 96/53/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1:

a) stk. 1, litra a), affattes således: "a) dimensioner for motorkøretøjer i klasse M2 og M3 og påhængskøretøjer hertil i klasse O samt motorkøretøjer i klasse N2 og N3 og påhængskøretøjer hertil i klasse 03 og 04 som defineret i bilag II til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil(6)."

b) følgende stykke indsættes: "3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på ledbusser med mere end en ledsektion"

2) Artikel 3, stk. 1, andet led, affattes således: "- af transportkøretøjer i national trafik, der er registreret eller taget i brug i en anden medlemsstat, på grund af dimensionerne."

3) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 og 2 affattes således: "1. Medlemsstaterne tillader ikke normal brug af:

a) køretøjer og vogntog til national godstransport på deres område, hvis de overskrider grænserne i bilag I, punkt 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 og 4.4

b) køretøjer til national personbefordring på deres område, hvis de overskrider grænserne i bilag I, punkt 1.1, 1.2, 1.4a, 1.5 og 1.5a.

2. Medlemsstaterne kan imidlertid tillade brug af:

a) køretøjer og vogntog til national godstransport på deres område, selv om de overskrider grænserne i bilag I, punkt 1.3, 2, 3, 4.1 og 4.3

b) køretøjer til national personbefordring på deres område, selv om de overskrider grænserne i bilag I, punkt 1.3, 2, 3, 4.1 og 4.3."

b) I stk. 4 foretages følgende ændringer:

i) i første afsnit ændres "køretøjer eller vogntog til godstransport, som ..." til "køretøjer eller vogntog til transport, som ..."

ii) (vedrører ikke den danske tekst)

c) Som stk. 7 indsættes: "7. Medlemsstaterne kan tillade brug på den pågældende medlemsstats område af busser med større dimensioner end de i bilag I, punkt 1.1, 1.2, 1.5 og 1.5a anførte, som er registreret eller taget i brug inden dette direktivs gennemførelse, indtil den 31. december 2020."

4) Artikel 7 affattes således: "Artikel 7

Dette direktiv er ikke til hinder for anvendelse af de bestemmelser, der i hver medlemsstat gælder for kørsel på vej, og som tillader en begrænsning af køretøjers vægt og/eller dimensioner på visse veje eller vejanlæg, uanset i hvilken stat disse køretøjer er indregistreret eller taget i brug.

Der kan blandt andet indføres lokale restriktioner vedrørende størst tilladte vægt og/eller dimensioner for køretøjer, der må anvendes i bestemte områder eller på bestemte veje, hvor infrastrukturen ikke er egnet til lange og tunge køretøjer, f.eks. bycentre, små landsbyer eller naturområder af særlig interesse."

5) Følgende indsættes som artikel 8a: "Artikel 8a

For så vidt angår de i bilag I, punkt 1.1, omhandlede busser kan Portugal og Det Forenede Kongerige nægte eller forbyde anvendelse af disse på deres område indtil den 9. marts 2005 medmindre de opfylder følgende kriterier for manøvreevne:

- Når bussen holder stille og de styrende hjul er rettet således ind, at køretøjets forreste yderste punkt ville beskrive en cirkel med en radius på 12,50 m, hvis køretøjet bevægede sig, etableres der ved at markere en linje på jorden et lodret plan, der som tangent berører den side af køretøjet, som vender udad fra cirklen. Hvis der er tale om en ledbus, skal de to stive dele bringes på linje med planet.

- Når køretøjet bevæger sig fremad til en af siderne i en cirkel med en radius på 12,50 m, må ingen del bevæge sig uden for det vertikale plan med mere end 0,80 m, hvis der er tale om en stiv bus på op til 12 m længde, eller med mere end 1,20 m, hvis der er tale om en stiv bus på over 12 m længde eller en ledbus."

6) Følgende artikel indsættes: "Artikel 10a

For så vidt angår bilag I, punkt 1.5a forelægger Kommissionen senest den 9. marts 2005 en rapport om, hvorvidt det kan lade sig gøre at reducere den værdi på 0,60 m, der er nævnt i andet afsnit i det omhandlede punkt, for at forbedre sikkerhedsvilkårene i forbindelse med lange bussers manøvredygtighed. Rapporten ledsages i givet fald af et forslag til ændring af dette direktiv i overensstemmelse hermed."

7) I bilag I foretages følgende ændringer:

a) Punkt 1.1 affattes således: "1.1. Største længde

>TABELPOSITION>"

b) Følgende punkt indsættes: "1.4a Hvis aftageligt udstyr som f.eks. skibokse monteres på en bus, må bussens længde inklusive udstyret ikke overstige den største tilladte længde i punkt 1.1."

c) Følgende punkt indsættes: "1.5a Andre krav til busser:

Når køretøjet holder stille, etableres der ved at markere en linje på jorden et lodret plan, der som tangent berører den side af køretøjet, som vender udad fra cirklen. Hvis der er tale om en ledbus, skal de to stive dele rettes ind efter planet.

Når køretøjet fra en tilkørsel i lige linje kører ind i den cirkel, der er omtalt i punkt 1.5, må ingen del bevæge sig uden for det vertikale plan med mere end 0,60 m."

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 9. marts 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2002.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

J. Piqué i Camps

Formand

(1) EFT C 274 E af 26.9.2000, s. 32.

(2) EFT C 123 af 25.4.2001, s. 76.

(3) EFT C 144 af 16.5.2001, s. 15.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 3.10.2000 (EFT C 178 af 22.6.2001, s. 60), Rådets fælles holdning af 27.9.2001 (EFT C 360 af 15.12.2001, s. 7) og Europa-Parlamentets afgørelse af 17.1.2002.

(5) EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59.

(6) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/40/EF (EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9).

Top