07/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

46


32002L0007


L 067/47

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2002/7/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 18. veljače 2002.

o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 71.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom predviđenim člankom 251. Ugovora (4),

budući da:

(1)

U okviru zajedničke prometne politike, Direktivom 96/53/EZ (5) su utvrđene usklađene najveće dopuštene dimenzije vozila za prometovanje cestovnih vozila za prijevoz roba.

(2)

Postoji potreba za usklađenim najvećim dopuštenim dimenzijama vozila za prometovanje cestovnih vozila za prijevoz putnika. Razlike između standarda koji su na snazi u državama članicama u vezi s dimenzijama cestovnih vozila za prijevoz putnika mogu imati negativan učinak na uvjete tržišnoga natjecanja te predstavljati prepreku u prometu među državama članicama.

(3)

Budući da države članice ne mogu dostatno ostvariti cilj usklađivanja najvećih dopuštenih dimenzija cestovnih vozila za prijevoz putnika, nego se, prema tome, navedeni cilj zbog opsega ili učinaka predloženih mjera može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti predviđenim člankom 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno navedenim člankom, ova Direktiva ne prelazi okvire onoga što je potrebno za postizanje tog cilja.

(4)

Pri provedbi unutarnjeg tržišta područje primjene Direktive 96/53/EZ treba proširiti na nacionalni prijevoz ako se ona odnosi na značajke koje u znatnoj mjeri utječu na uvjete tržišnog natjecanja u području prijevoza, a posebno na vrijednosti koje se odnose na najveću dopuštenu duljinu i širinu vozila namijenjenih za prijevoz putnika.

(5)

Usklađena pravila o najvećim masama i dimenzijama vozila trebaju dugoročno ostati stabilna. Stoga izmjene predviđene ovom Direktivom ne trebaju predstavljati presedan po pitanju najvećih dopuštenih masa i dimenzija autobusa i drugih kategorija motornih vozila.

(6)

Zbog sigurnosti na cestama autobusi trebaju ispunjavati kriterije radnih značajki koji se odnose na njihovu sposobnost manevriranja.

(7)

Zbog sigurnosti na cestama povezano i sa stanjem njihove infrastrukture, Portugalu i Ujedinjena Kraljevina trebaju tijekom prijelaznoga razdoblja biti ovlašteni da na svom državnom području odbiju korištenje autobusa koji ne ispunjavaju određene sigurnosne kriterije po pitanju sposobnosti manevriranja.

(8)

Autobusima koji su registrirani ili stavljeni u promet prije datuma provedbe ove Direktive i koji, zbog različitih nacionalnih odredbi i metoda mjerenja koje su se primjenjivale ranije, nisu u skladu sa svojstvima dimenzija utvrđenim ovom Direktivom, trebalo bi tijekom prijelaznog razdoblja biti dozvoljeno da nastave pružati usluge prijevoza unutar država članica u kojima je vozilo registrirano ili stavljeno u promet.

(9)

Direktivu 96/53/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 96/53/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1.:

(a)

stavak 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

dimenzije motornih vozila kategorija M2 i M3 i njihove prikolice kategorije 0 te motorna vozila kategorija N2 i N3 i njihove prikolice kategorije 03 i 04, definirane Prilogom II. Direktivi Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (6);

(6)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2000/40/EZ (SL L 203, 10.8.2000., str. 9.)”;"

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na zglobne autobuse koji se sastoje od više od jednoga zglobnog dijela.”

2.

U članku 3. stavku 1. druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

u nacionalnom prijevozu, vozila koja su registrirana ili stavljena u promet u bilo kojoj drugoj državi članici zbog razloga koji se odnose na njihove dimenzije;”.

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Države članice ne odobravaju normalno prometovanje na svom državnom području:

(a)

vozila ili skupova vozila za nacionalni prijevoz roba koji nisu u skladu sa svojstvima utvrđenim točkama 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 4.2. i 4.4. Priloga I.;

(b)

vozila za nacionalni prijevoz putnika koja nisu u skladu sa svojstvima utvrđenim točkama 1.1., 1.2., 1.4.a, 1.5. i 1.5.a Priloga I.

2.   Države članice mogu, međutim, odobriti prometovanje na svom državnom području:

(a)

vozila ili skupova vozila za nacionalni prijevoz roba koji nisu u skladu sa svojstvima utvrđenim točkama 1.3., 2., 3., 4.1. i 4.3. Priloga I.;

(b)

vozila za nacionalni prijevoz putnika koja nisu u skladu sa svojstvima utvrđenim točkama 1.3., 2., 3., 4.1. i 4.3. Priloga I.”;

(b)

stavak 4. mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom podstavku „vozila ili skupovi vozila za prijevoz roba koja …” zamjenjuju se sljedećim „vozila ili skupovi vozila za prijevoz koja …”;

ii.

u trećem podstavku „na svom državnom području, u vezi s aktivnostima nacionalnoga prijevoza roba, prometovanje vozila …” zamjenjuju se sljedećim „na svom državnom području, u vezi s aktivnostima nacionalnog prijevoza, prometovanje vozila …”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„7.   Do 31. prosinca 2020. države članice mogu odobriti prometovanje na svom državnom području autobusima koji su registrirani ili stavljeni u promet prije provedbe ove Direktive, a čije dimenzije premašuju dimenzije utvrđene točkama 1.1., 1.2., 1.5. i 1.5.a Priloga I.”

4.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Ova Direktiva ne isključuje primjenu odredbi o cestovnom prometu koje su na snazi u svakoj od država članica koje dopuštaju ograničenje mase i/ili dimenzija na određenim cestama ili građevinskim objektima, bez obzira na državu registracije takvih vozila ili državu u kojoj su takva vozila stavljena u promet.

Ovo uključuje mogućnost nametanja lokalnih ograničenja na najveće dopuštene dimenzije i/ili masu vozila koja se mogu koristiti na posebnim područjima ili posebnim cestama na kojima infrastruktura nije pogodna za dugačka i teška vozila, kao što su središta grada, mala sela ili prirodna područja koja su od posebnog značaja.”

5.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 8.a

Portugal i Ujedinjena Kraljevina do 9. ožujka 2005. mogu odbiti ili zabraniti uporabu autobusa navedenih u točki 1.1. Priloga I. na svom državnom području, osim ako navedeni autobusi ne zadovoljavaju sljedeće kriterije u vezi sa sposobnošću manevriranja:

kada je autobus u mirovanju, a upravljani kotači usmjereni tako da, kada bi se vozilo pomaklo, njegova najudaljenija prednja točka napravila bi krug s radijusom od 12,50 m, mora doći do uspostavljanja okomite ravnine koja je tangencijalna sa stranom vozila okrenutom prema van u odnosu na krug, pri čemu na tlu nastaje linija. Kod zglobnih autobusa dva kruta dijela moraju biti poravnata s ravninom,

kada se autobus kreće prema naprijed na bilo kojoj strani kruga s radijusom od 12,50 m, ni jedan njegov dio ne smije izaći izvan okomite ravnine za više od 0,80 m ako je riječ o standardnom autobusu bez zgloba do 12 m duljine ili za više od 1,20 m ako je riječ o standardnom autobusu bez zgloba čija duljina prelazi 12 m ili o zglobnom autobusu.”

6.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 10.a

S obzirom na Prilog I. točku 1.5.a Komisija najkasnije do 9. ožujka 2005. podnosi izvješće o mogućnosti smanjenja vrijednosti od 0,60 m navedene u drugom podstavku ove točke radi poboljšanja sigurnosnih uvjeta koji se odnose na sposobnost manevriranja dugim autobusima. Ako je to potrebno, izvješću se dodaje zakonski prijedlog za izmjenu ove Direktive na odgovarajući način.”

7.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.1.

najveća duljina:

— motorno vozilo osim autobusa 12,00 m

12,00 m

— prikolica

12,00 m

— zglobno vozilo

16,50 m

— cestovni vlak

18,75 m

— zglobni autobus

18,75 m

— autobus s dvije osovine

13,50 m

— autobus s više od dvije osovine

15,00 m

— autobus + prikolica

18,75 m”;

(b)

umeće se sljedeća točka:

„1.4.a

Ako se na autobus pričvrste dijelovi koje je moguće ukloniti, npr. krovna kutija za skije, njegova duljina, uključujući i dodatke, ne smije prelaziti najveću duljinu utvrđenu točkom 1.1.”;

(c)

umeće se sljedeća točka:

„1.5.a   Dodatni zahtjevi u pogledu autobusa

Kada je vozilo u mirovanju, mora doći do uspostavljanja okomite ravnine koja je tangencijalna sa stranom vozila okrenutom prema van u odnosu na krug, pri čemu na tlu nastaje linija. Kod zglobnih autobusa dva kruta dijela moraju biti poravnata s ravninom.

Kada se vozilo kreće pravocrtno u kružno područje opisano točkom 1.5., ni jedan njegov dio ne smije izlaziti van okomite ravnine za više od 0,60 m.”

Članak 2.

1.   Države članice donose potrebne zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 9. ožujka 2004. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. veljače 2002.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  SL C 274 E, 26.9.2000., str. 32.

(2)  SL C 123, 25.4.2001., str. 76.

(3)  SL C 144, 16.5.2001., str. 15.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 3. listopada 2000. (SL C 178, 22.6.2001., str. 60.), Zajedničko stajalište Vijeća od 27. rujna 2001. (SL C 360, 15.12.2001., str. 7.) i Odluka Europskog parlamenta od 17. siječnja 2002.

(5)  SL L 235, 17.9.1996., str. 59.