EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0007

2002 m. vasario 18 d., Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/7/EB iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/53/EB, nustatančią tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę

OJ L 67, 9.3.2002, p. 47–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 208 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 208 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 46 - 48

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/7/oj

32002L0007Oficialusis leidinys L 067 , 09/03/2002 p. 0047 - 0049


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/7/EB

2002 m. vasario 18 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/53/EB, nustatančią tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje numatytos tvarkos [4],

kadangi:

(1) Direktyvoje 96/53/EB [5] pagal bendrą transporto politiką krovinius vežančioms transporto priemonėms yra nustatyti suderinti maksimalūs transporto priemonių matmenys.

(2) Reikia suderinti maksimalius keleivius vežančioms transporto priemonėms leidžiamus transporto priemonių matmenis. Valstybėse narėse keleivinėms kelių transporto priemonėms nustatytų galiojančių reikalavimų skirtumai galėtų turėti neigiamos įtakos konkurencijos sąlygoms ir vežimui tarp valstybių narių sudaryti kliūtis.

(3) Kadangi valstybės narės negali tinkamai įgyvendinti su keleivius vežančių kelių transporto priemonių maksimalių leidžiamų tų transporto priemonių matmenų derinimu susijusių tikslų, ir todėl dėl siūlomų veiksmų masto ar veiksmingumo jie gali būti geriau įgyvendinti Bendrijoje, Bendrija gali priimti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje pateiktą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje pateiktą proporcingumo principą ši direktyva nenumato nieko, kas nėra būtina siekiant šių tikslų.

(4) Įgyvendinant Direktyvą 96/53/EB vidaus rinkoje, jos taikymo sritis turėtų apimti ir nacionalinį vežimą, kadangi ji yra susijusi su tokiomis charakteristikomis, kurios transporto sektoriuje turi didelės įtakos konkurencijos sąlygoms, ypač su keleivius vežančioms transporto priemonėms nustatytu maksimaliu leidžiamu ilgiu ir pločiu susijusioms vertėms.

(5) Suderintos taisyklės dėl transporto priemonėms nustatytų maksimalios masės ir matmenų, turėtų išlikti pastovios ilgą laiką. Vadinasi, šioje direktyvoje nustatyti pakeitimai neturėtų sudaryti precedento dėl autobusams ir kitų kategorijų motorinėms transporto priemonėms nustatytos maksimalios leidžiamos masės ir matmenų.

(6) Siekiant saugesnio eismo keliuose, autobusai turėtų atitikti su jų manevringumu susijusius eksploatacijos kriterijus.

(7) Siekiant saugesnio eismo keliuose, kuris yra susijęs su Portugalijos ir Jungtinės Karalystės infrastruktūra, toms valstybėms turėtų būti leista pereinamuoju laikotarpiu atsisakyti savo teritorijoje naudoti tam tikrų manevringumo kriterijų neatitinkančius autobusus.

(8) Autobusams, kurie buvo užregistruoti ir pradėti naudoti prieš įgyvendinant šią direktyvą ir neatitinka šioje direktyvoje nustatytų matmenų, dėl anksčiau buvusių nacionalinių nuostatų ar matavimų metodų skirtumų turėtų būti leista pereinamuoju laikotarpiu toliau teikti transporto paslaugas toje valstybėje narėje, kurioje ta transporto priemonė buvo užregistruota arba pradėta naudoti.

(9) Todėl Direktyva 96/53/EB yra iš dalies keičiama,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 96/53/EB iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnyje:

a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

"a) M2 ir M3 kategorijos motorinių transporto priemonių ir jų 0 kategorijos priekabų bei N2 ir N3 kategorijos motorinių transporto priemonių ir jų 03 ir 04 kategorijos priekabų matmenų atžvilgiu, pagal 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo [6] II priedą";

b) papildomas tokia dalimi:

"3. Ši direktyva netaikoma sujungtiems autobusams, kuriuos sudaro daugiau nei viena jungiama dalis."

2. 3 straipsnio 1 dalies antra įtrauka pakeičiama taip:

"— vidaus vežimo sąlygomis pripažinti netinkamomis arba uždrausti savo teritorijoje naudoti bet kurioje kitoje valstybėje narėje registruotas arba pradėtas eksploatuoti transporto priemones, dėl su jų matmenimis susijusių priežasčių"

3. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

"1. Valstybės narės neišduoda leidimo savo teritorijoje įprastai naudoti:

a) nacionaliniam krovinių vežimui skirtas transporto priemones arba tam skirtus transporto priemonių junginius, kurie neatitinka I priedo 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 ir 4.4 punktuose nurodytų charakteristikų;

b) nacionaliniam keleivių vežimui skirtas transporto priemones, kurios neatitinka I priedo 1.1, 1.2, 1.4a, 1.5 ir 1.5a punktuose nurodytų charakteristikų.

2. Nepaisydamos to, valstybės narės gali leisti savo teritorijoje naudoti:

a) nacionaliniam krovinių vežimui skirtas transporto priemones arba tam skirtus transporto priemonių junginius, kurie neatitinka I priedo 1.3, 2, 3, 4.1 ir 4.3 punktuose nurodytų charakteristikų;

b) nacionaliniam keleivių vežimui skirtas transporto priemones, kurios neatitinka I priedo 1.3, 2, 3, 4.1 ir 4.3 punktuose nurodytų charakteristikų.";

b) 4 dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirmoje pastraipoje vartojami terminai "transporto priemonėms arba transporto priemonių junginiams, naudojamiems prekių vežimui" pakeičiami "transporto priemonėms arba transporto priemonių junginiams";

ii) trečioje pastraipoje vartojami terminai "transporto priemonių arba jų junginių judėjimą vidaus prekių vežimo sąlygomis jos teritorijoje" pakeičiami "transporto priemonių arba jų junginių judėjimą vidaus vežimo sąlygomis jos teritorijoje";

c) pridedama tokia dalis:

"7. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali išduoti leidimus jų teritorijoje naudoti autobusus, kurie buvo registruoti arba naudojami iki šios direktyvos įsigaliojimo, tačiau jų matmenys viršijo I priedo 1.1, 1.2, 1.5 ir 1.5a punktuose nustatytus matmenis."

4. 7 straipsnio tekstas pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

Ši direktyva neturi trukdyti kelių eismo nuostatų taikymui kiekvienoje valstybėje narėje, leidžiančioje tam tikruose keliuose ar tam tikruose inžineriniuose statiniuose apriboti transporto priemonių masę ir (arba) matmenis, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje šios transporto priemonės registruotos ar kurioje valstybėje narėje jos yra naudojamos.

Tai apima ir galimybę taikyti vietinius apribojimus dėl transporto priemonėms taikomų maksimalių leidžiamų matmenų ir (arba) masės, kurie gali būti taikomi tiksliai apibrėžtose srityse arba tiksliai apibrėžtuose keliuose, kurių infrastruktūra nepritaikyta ilgoms ir sunkioms transporto priemonėms, t. y. miestų centrai, maži kaimeliai arba gamtiniu požiūriu ypatingos vietos."

5. Įterpiamas šis straipsnis:

"8a straipsnis

Portugalija ir Jungtinė Karalystė gali atsisakyti arba uždrausti jų teritorijoje iki 2005 m. kovo 9 d. naudoti I priedo 1.1 punkte nurodytus autobusus, jeigu jie neatitinka šių manevringumo kriterijų:

- jeigu autobusas nejuda ir jo vairuojamieji ratai yra nukreipiami taip, kad pajudėjus transporto priemonei jos tolimiausias išorinis taškas gali nubrėžti 12,50 m. spindulio apskritimą, apskritimo išorėje esanti transporto priemonės vertikali liečiamoji plokštuma nustatoma ant žemės brėžiant liniją. Jeigu tai sujungtas autobusas, jo nejudančios dalys turi būti išdėstytos išilgai tai plokštumai,

- jeigu autobusas juda į abi puses 12,50 m spindulio apskritimu, nė viena jo dalis negali už vertikaliosios plokštumos išsikišti daugiau nei 0,80 m, jeigu tai paprastas autobusas - iki 12 m ilgio arba daugiau nei 1,20 m, jei tai ilgesnis nei 12 m paprastas autobusas arba sujungtas autobusas."

6. Įterpiamas šis straipsnis:

"10a straipsnis

Atsižvelgdama į I priedo 1.5a punktą, Komisija ne vėliau kaip 2005 m. kovo 9 d pateikia pranešimą dėl galimybės sumažinti šios dalies antroje pastraipoje nurodytą 0,60 m vertę, kad būtų galima pagerinti ilgų autobusų manevringumui taikomus saugos reikalavimus. Prireikus prie ataskaitos pridedamas įstatymas, siūlantis atitinkamai pakeisti šią direktyvą.";

7. I priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 1.1 punktas pakeičiamas taip:

"1.1 maksimalus ilgis:

— motorinės transporto priemonės, išskyrus 12,00 m autobusus | 12,00 m |

— priekaba | 12,00 m |

— sujungta transporto priemonė | 16,50 m |

— autotraukinys | 18,75 m |

— sujungtas autobusas | 18,75 m |

— dviejų tiltų autobusas | 13,50 m |

— autobusai su daugiau nei dviem tiltais | 15,00 m |

— autobusas su priekaba | 18,75 m" |

b) įterpiamas toks punktas:

"1.4a. Jeigu ant autobuso yra pritvirtinami nuimami įtaisai, pvz., slidžių dėžės, jų ilgis, įskaitant įtaisus, neturi viršyti 1.1 punkte nustatyto maksimalaus ilgio";

c) įterpiamas toks punktas:

"1.5a. Autobusams taikomi papildomi reikalavimai

Stacionarių transporto priemonių apskritimo išorėje esanti transporto priemonės vertikali liečiamoji plokštuma yra nustatoma ant žemės brėžiant liniją. Jeigu tai sujungtas autobusas, dvi jo nejudančios dalys turi būti išdėstytos išilgai tai plokštumai.

Jeigu transporto priemonė iš tiesiosios linijos juda į 1.5 punkte apibūdintą apskritimo zoną, ji iš šios vertikalios plokštumos ribų negali išsikišti daugiau nei 0,60 m."

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2004 m. kovo 9 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. vasario 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Piqué i Camps

[1] OL C 274 E, 2000 9 26, p. 32.

[2] OL C 123, 2001 4 25, p. 76.

[3] OL C 144, 2001 5 16, p. 15.

[4] 2000 m. spalio 3 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 178, 2001 6 22, p. 60), 2001 m. rugsėjo 27 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 360, 2001 12 15, p. 7) ir 2002 m. sausio 17 d. Europos Parlamento sprendimas.

[5] OL L 253, 1996 9 17, p. 59.

[6] OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/40/EB (OL L 203, 2000 8 10, p. 9).

--------------------------------------------------

Top