EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:067:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 67, 09 mars 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 67
45 årgången
9 mars 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 431/2002 av den 8 mars 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 432/2002 av den 8 mars 2002 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 3
Kommissionens förordning (EG) nr 433/2002 av den 8 mars 2002 om ändring av förordning (EG) nr 713/2001 om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr 690/2001 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 434/2002 av den 8 mars 2002 om ändring av förordning (EG) nr 94/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden 6
Kommissionens förordning (EG) nr 435/2002 av den 8 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 7
Kommissionens förordning (EG) nr 436/2002 av den 8 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 8
Kommissionens förordning (EG) nr 437/2002 av den 8 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 9
Kommissionens förordning (EG) nr 438/2002 av den 8 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 10
Kommissionens förordning (EG) nr 439/2002 av den 8 mars 2002 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 11
Kommissionens förordning (EG) nr 440/2002 av den 8 mars 2002 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 12
Kommissionens förordning (EG) nr 441/2002 av den 8 mars 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 13
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG av den 12 februari 2002 om ozon i luften 14
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG av den 18 februari 2002 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (1) 31
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/7/EG av den 18 februari 2002 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen 47

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/200/EC
*Kommissionens beslut av den 3 juli 2001 om det statliga stöd som Spanien har beviljat och avser att bevilja för omstruktureringen av Babcock Wilcox España SA [delgivet med nr K(2001) 1780] (1) 50
2002/201/EC
*Kommissionens rekommendation av den 4 mars 2002 om reduktion av dioxiner, furaner och PCB i foder och livsmedel [delgivet med nr K(2002) 836] (1) 69
Europeiska centralbanken
2002/202/EC
*Europeiska Centralbankens riktlinje av den 27 februari 2002 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2002/1) 74

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 430/2001 av den 7 mars 2002 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1558/2001 (EGT L 66 av den 8.3.2002) 77
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top