EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1355

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2013 af 17. december 2013 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse EØS-relevant tekst

OJ L 341, 18.12.2013, p. 35–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1355/oj

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1355/2013

af 17. december 2013

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om den mere intensive offentlige kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i nævnte forordnings bilag I (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

Det fastsættes i artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009, at listen skal revideres regelmæssigt og mindst hvert kvartal, hvor der som minimum anvendes de informationskilder, der er anført i den nævnte artikel.

(3)

Forekomsten og relevansen af fødevarehændelser, der meddeles gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, resultaterne af kontrolbesøg i tredjelande, der gennemføres af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne hvert kvartal forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, viser, at listen bør ændres.

(4)

Navnlig bør listen ændres på den måde, at oplysninger om varer, for hvilke informationskilderne viser en generelt tilfredsstillende grad af opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke det derfor ikke længere er nødvendigt med en mere intensiv offentlig kontrol, udgår af listen. Oplysningerne på listen vedrørende hasselnødder fra Aserbajdsjan, muskatblomme, ingefær og gurkemeje fra Indien, muskatblomme fra Indonesien og kål fra Thailand bør derfor udgå.

(5)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).


BILAG

»BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Risiko

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Tørrede druer

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoksin A

50

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

 

 

 

Jordbær (frosne)

0811 10

 

Kina (CN)

Norovirus og hepatitis A

5

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea (anden spiselig Brassica, »kailankål«) (2)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (3)

20

(Fødevarer — ferske eller kølede)

 

 

 

 

 

Tørrede nudler

ex 1902 11 00;

ex 1902 19 10;

ex 1902 19 90;

ex 1902 20 10;

ex 1902 20 30;

ex 1902 20 91;

ex 1902 20 99;

ex 1902 30 10;

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Kina (CN)

Aluminium

10

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Pompelmus

ex 0805 40 00

31; 39

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (4)

20

(Fødevarer — friske)

 

 

 

 

 

Te, også aromatiseret

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (5)

10

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Auberginer

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (6)

10

Karela (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

 

 

 

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (6)

20

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Appelsiner (friske eller tørrede)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egypten (EG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (7)

10

Jordbær

0810 10 00

 

(Fødevarer — friske)

 

 

 

 

 

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egypten (EG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (8)

10

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

 

Indien (IN)

Aflatoxiner

10

Capsicum annuum,

knust eller formalet

ex 0904 22 00

10

Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Karry (chiliprodukter)

0910 91 05

 

Muskatnød

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 

 

 

 

Muskatnød

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoksiner

20

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 

 

 

 

Ærter med bælg

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (9)

10

Bønner med bælg

ex 0708 20 00

40

(Fødevarer — ferske eller kølede)

 

 

 

 

 

Mynte

ex 1211 90 86

30

Marokko (MA)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (10)

10

(Fødevarer — friske urter)

 

 

 

 

 

Tørrede bønner

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncen-tration (11)

50

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (12)

10

(Fødevarer — friske)

 

 

 

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Salmonella (13)

10

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

(Fødevarer — friske urter)

 

 

 

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (14)

10

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

(Fødevarer — friske urter)

 

 

 

 

 

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (14)

20

Auberginer

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

 

 

 

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (15)

10

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

 

 

 

Tørrede druer

0806 20

 

Usbekistan (UZ)

Ochratoksin

50

(Fødevarer)

 

 

 

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (16)

20

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

Persille

ex 0709 99 90

40

(Fødevarer — friske urter)

 

 

 

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (16)

20

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske)

 

 

 

 

 


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Arter af Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kendt som »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »Chinese bare Jielan«.

(3)  Herunder især rester af: chlorfenapyr, fipronil (summen af fipronil + sulfonmetabolit (MB46136), udtrykt som fipronil), carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), acetamiprid, dimethomorph og propiconazol.

(4)  Herunder især rester af: triazofos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), parathion-methyl (summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl, udtrykt som parathion-methyl), fenthoat, methidathion.

(5)  Herunder især rester af: buprofezin; imidacloprid; fenvalerat og esfenvalerat (summen af RS- og SR-isomerer); profenofos; trifluralin; triazophos; triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)).

(6)  Herunder især rester af: amitraz, (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), chlorfenapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (summen af p,p′ og o,p′-isomerer), dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), endosulfan (summen af alpha- og beta-isomerer og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan), fenamidon, imidacloprid, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), methamidophos, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), monocrotophos, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol, thiacloprid.

(7)  Herunder især rester af: carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), cyfluthrin (cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer), cyprodinil, diazinon, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), ethion, fenitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrin, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), oxamyl, phenthoat, thiophanat-methyl.

(8)  Herunder især rester af: carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran, udtrykt som carbofuran), chlorpyrifos, cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)), cyproconazol, dicofol (summen af p,p′- og o,p′-isomerer), difenoconazol, dinotefuran, ethion, flusilazol, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), profenofos, propiconazol, thiophanat-methyl og triforin.

(9)  Herunder især rester af: dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), chlorpyrifos, acephat, methamidophos, methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb udtrykt som methomyl), diafenthiuron, indoxacarb som summen af S- og R-isomerer.

(10)  Herunder især rester af: chlorpyriphos, cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)), dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), endosulfan (summen af alpha- og beta-isomerer og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan), hexaconazol, parathion-methyl (summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl, udtrykt som parathion-methyl), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), flutriafol, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), flubendiamid, myclobutanil, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion).

(11)  Herunder især rester af dichlorvos.

(12)  Herunder især rester af: carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran, udtrykt som carbofuran), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), triazophos, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), profenofos, prothiophos, ethion, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), triforin, procymidon, formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid).

(13)  Referencemetode EN/ISO 6579 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

(14)  Herunder især rester af: acephat, carbaryl, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran, udtrykt som carbofuran), chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), ethion, malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, herunder andre blandinger af isomerer, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer)), methamidophos, methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), monocrotophos, prophenofos, prothiofos, quinalphos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforin.

(15)  Herunder især rester af: methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), oxamyl, carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), clofentezin, diafenthiuron, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid), malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion), procymidon, tetradifon, thiophanat-methyl.

(16)  Herunder især rester af: carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran, udtrykt som carbofuran), carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim), chlorpyrifos, profenofos, permethrin (summen af isomerer), hexaconazol, difenoconazol, propiconazol, fipronil (summen af fipronil + sulfonmetabolit (MB46136), udtrykt som fipronil), propargit, flusilazol, phenthoat, cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)), methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl), quinalphos, pencycuron, methidathion, dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat), fenbuconazol.«


Top