EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0543

Kommissionens forordning (EU) nr. 543/2013 af 14. juni 2013 om indsendelse og offentliggørelse af data på elektricitetsmarkederne og om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 EØS-relevant tekst

OJ L 163, 15.6.2013, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 274 - 285

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/543/oj

15.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 543/2013

af 14. juni 2013

om indsendelse og offentliggørelse af data på elektricitetsmarkederne og om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 (1), særlig artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 714/2009, særlig artikel 15 samt punkt 5 i de retningslinjer for administration og fordeling af ledig overførselskapacitet på samkøringslinjerne mellem nationale systemer, der er indeholdt i forordningens bilag I, kræves det af transmissionssystemoperatørerne (TSO'erne), at de offentliggør data om nettilgængelighed, kapaciteter for grænseoverskridende samkøringslinjer samt produktion, belastning og netafbrydelser.

(2)

I artikel 4, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (2) erkendes det, at offentliggørelse af intern viden i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 714/2009 eller retningslinjer vedtaget i henhold til den udgør samtidig, fuldstændig og effektiv offentliggørelse.

(3)

Tilgængeligheden af sådanne data er afgørende for markedsdeltagernes mulighed for at træffe effektive beslutninger vedrørende produktion, forbrug og handel. Den øgede markedsintegration og den hurtige udvikling af fluktuerende vedvarende energikilder, såsom vind- og solenergi, kræver offentliggørelse af fuldstændige, rettidige og letforståelige oplysninger af høj kvalitet vedrørende fundamentale data om udbud og efterspørgsel.

(4)

Rettidig tilgængelighed af fuldstændige sæt af fundamentale data vil ligeledes øge energiforsyningssikkerheden. Således kan markedsdeltagerne sikre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel, hvilket vil mindske risikoen for blackout. TSO'erne skulle dermed få bedre mulighed for at styre deres net og drive dem under mere forudsigelige og sikre forhold.

(5)

De nuværende foranstaltninger til fremme af gennemsigtighed opfylder ikke helt disse kriterier. Endvidere fordeles de relevante markedsoplysninger uensartet blandt markedsdeltagerne, hvor store etablerede aktører har eksklusiv adgang til oplysninger vedrørende deres egne aktiver, hvilket stiller nye markedsdeltagere og deltagere uden egne aktiver i en ugunstig situation.

(6)

Markedsdeltagerne bør have adgang til rettidige oplysninger om det forventede forbrug. Disse oplysninger bør ajourføres regelmæssigt og dække forskellige tidsrammer. Den faktiske opgørelse af det forventede forbrug skal også gøres tilgængelig kort tid efter den faktiske tid.

(7)

Planlagte og ikke planlagte afbrydelser af elproduktionsenheder og -forbrugsenheder er blandt de vigtigste og mest relevante oplysninger vedrørende udbud og efterspørgsel for markedsdeltagerne. Markedsdeltagere og TSO'er har behov for adgang til detaljerede oplysninger om, hvor, hvornår og hvorfor enheder ikke er eller ikke vil være tilgængelige for produktion eller forbrug, samt hvornår disse enheder forventes at være tilbage i drift igen. Dette vil også give TSO'erne mulighed for bedre at kunne omfordele reservekapacitet og dermed reducere risikoen for blackout.

(8)

Markedsdeltagerne og TSO'erne bør ligeledes modtage oplysninger om den samlede installerede produktionskapacitet, prognoser for samlet planlagt produktion, herunder separate prognoser for fluktuerende produktion, og data på produktionsenhedsniveau for den faktiske produktion på større produktionsanlæg.

(9)

For at kunne flytte strøm fra de steder, hvor den er tilgængelig, til de steder, hvor der er størst behov for den, samt for at kunne justere porteføljer i overensstemmelse hermed, bør markedet have adgang til oplysninger om planlagte og ikke planlagte afbrydelser af eksisterende grænseoverskridende transmissionsinfrastrukturer og planer om infrastrukturudviklinger. TSO'erne bør ligeledes offentliggøre og løbende ajourføre data vedrørende planlagt og tilbudt grænseoverskridende overførselskapacitet for forskellige tidsperioder samt oplysninger vedrørende fordeling og anvendelse af kapacitet.

(10)

Den hurtige opførelse af anlæg for fluktuerende energiproduktion i stor afstand fra forbrugscentrene har medført stadig flere kapacitetsbegrænsninger for transmissionsinfrastrukturen i store dele af Europa. TSO'erne har med henblik på at afhjælpe disse kapacitetsbegrænsninger i stigende grad grebet ind i markedsoperationer og bedt markedsdeltagerne om at ændre deres produktions- eller handelsforpligtelser. For at give markedet en bedre forståelse af, hvor og hvorfor der er opstået et behov for foranstaltninger til håndtering af kapacitetsbegrænsninger, bør TSO'erne offentliggøre rettidige, detaljerede og velbegrundede oplysninger om deres handlinger.

(11)

Producenter, leverandører og forhandlere kan selv efter nøje planlægning få problemer med manglende balance og blive underlagt TSO'ernes ordning for balancering og afregning. For at kunne afhjælpe risici for manglende balance optimalt bør markedsdeltagerne have adgang til præcise, tydelige og rettidige oplysninger om balancering af markederne. TSO'erne bør offentliggøre sådanne oplysninger i et format, der gør det muligt at sammenligne disse oplysninger på tværs af grænserne, herunder oplysninger om, hvilke reserver de har indgået kontrakt om, hvilken pris de har betalt, og hvilke mængder der er aktiveret til balanceringsformål.

(12)

TSO'erne er ofte den primære kilde til relevante fundamentale data. De er også vant til at indsamle og vurdere store mængder information med henblik på systemdriften. For at skabe overblik over alle relevante oplysninger i hele EU bør TSO'erne forestå indsamling, verificering og behandling af data, og det europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet (»ENTSO for elektricitet«) bør stille disse data til rådighed for offentligheden via en central gennemsigtighedsplatform. For at udnytte eksisterende kilder for gennemsigtighed bedst muligt bør ENTSO for elektricitet kunne modtage oplysninger til offentliggørelse fra tredjepart, såsom elektricitetsbørser og gennemsigtighedsplatforme.

(13)

Bilag I til forordning (EF) nr. 714/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Denne forordning vedtages med udgangspunkt i forordning (EF) nr. 714/2009, som den supplerer og udgør en integrerende del af. Henvisninger i andre retsakter til forordning (EF) nr. 714/2009 betragtes derfor også som henvisninger til nærværende forordning.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

I denne forordning fastsættes der mindstekrav til det fælles datasæt vedrørende produktion, transport og forbrug af elektricitet, der skal stilles til rådighed for markedsdeltagerne. Forordningen stiller ligeledes krav om central indsamling og offentliggørelse af disse data.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning finder definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 714/2009 anvendelse. Desuden anvendes følgende definitioner:

1)   »balanceringsreserver«: alle ressourcer, hvis de er indkøbt ex ante eller i realtid eller i overensstemmelse med lovmæssige forpligtelser, som en TSO har stillet til rådighed til balanceringsformål

2)   »tidsenhed for balance«: den tidsperiode, som prisen for balanceringsreserver baseres på

3)   »budområde«: det største geografiske område, hvor markedsdeltagerne kan udveksle energi uden kapacitetsfordeling

4)   »kapacitetsfordeling«: fordeling af kapacitet på tværs af budområder

5)   »forbrugsenhed«: en ressource, der modtager elektrisk energi til eget brug, med undtagelse af TSO'er og distributionssystemoperatører (»DSO'er«)

6)   »systemområde«: en sammenhængende del af et internt forbundet system, der betjenes af en enkelt systemoperatør, og som omfatter eventuelt tilsluttede fysiske forbrugsenheder og/eller produktionsenheder

7)   »koordineret nettotransmissionskapacitet«: en kapacitetsberegningsmetode baseret på princippet om ex ante-vurdering og -definition af en maksimal energiudveksling mellem tilstødende budområder

8)   »kritisk netelement«: et netelement, der enten ligger i et budområde eller mellem budområder, og som medregnes i kapacitetsberegningsprocessen og dermed begrænser mængden af elektricitet, der kan udveksles

9)   »balancering på tværs af systemområder«: en balanceringsordning, hvor en TSO kan modtage bud på aktivering fra andre TSO'ers områder. Dette inkluderer ikke belastningsomfordeling eller levering af energi til nødsituationer

10)   »overførselskapacitet«: det omfang, hvori det internt forbundne system er i stand til at overføre energi mellem budområder

11)   »valuta«: den anvendte valuta er euro, hvis mindst en del af det eller de pågældende budområder er en del af et land, der har euroen som lovligt betalingsmiddel. I alle andre tilfælde anvendes den lokale valuta

12)   »skæringstidspunkt«: det tidspunkt, hvor TSO'erne skal bekræfte alle matchede nomineringer til markedet. Skæringstidspunktet vedrører ikke blot markeder, der cleares en eller flere gange dagligt, men også de forskellige markeder, der dækker balancejusteringer og reservefordeling

13)   »modkøb«: udveksling på tværs af budområder, der igangsættes af systemoperatører mellem to budområder for at afhjælpe fysisk kapacitetsbegrænsning

14)   »dataudbyder«: den enhed, der sender data til den centrale gennemsigtighedsplatform for information

15)   »eksplicit fordeling«: fordeling af kapacitet alene på tværs af budområderne uden energioverførsel

16)   »strømbaserede parametre«: de ledige marginer på kritiske netelementer med tilhørende distributionsfaktorer for strømoverførsel

17)   »produktionsenhed«: en enkelt elektricitetsgenerator, der hører til et produktionsanlæg

18)   »implicit fordeling«: en metode til håndtering af kapacitetsbegrænsning, hvor energien opnås på samme tidspunkt som overførselskapaciteten

19)   »tidsenhed for markedet«: den periode, som markedsprisen baseres på, eller den kortest mulige fælles tidsperiode for to budområder, hvis deres tidsenheder for markedet afviger fra hinanden

20)   »tilbudt kapacitet«: den tilbudte overførselskapacitet fra transmissionskapacitetstildeleren til markedet

21)   »planlagt«: en hændelse, der er kendt på forhånd af den primære dataejer

22)   »distributionsfaktor for strømoverførsel«: en repræsentation af den fysiske strøm på et kritisk netelement, der fremkaldes ved hjælp af variationen af et budområdes nettoposition

23)   »primær dataejer«: den enhed, der er ophav til dataene

24)   »produktionsanlæg«: et anlæg til produktion af elektricitet, der udgøres af en enkelt produktionsenhed eller af en samling af produktionsenheder

25)   »profil«: en geografisk afgrænsning mellem et budområde og flere tilstødende budområder

26)   »belastningsomfordeling«: en foranstaltning, der aktiveres af en eller flere systemoperatører ved at ændre produktions- og/eller forbrugsmønstret med henblik på at ændre de fysiske strømme i transmissionssystemet og afhjælpe en fysisk kapacitetsbegrænsning

27)   »samlet belastning« inklusive tab uden strøm til energilagring: en belastning svarende til produktionen og eventuel import, fratrukket eventuel eksport og strøm til energilagring

28)   »transmissionskapacitetstildeler«: den enhed, der med beføjelse fra TSO'er håndterer fordelingen af overførselskapaciteter

29)   »vertikal belastning«: den samlede mængde elektricitet, der strømmer ud af transmissionsnettet til distributionsnettene, til direkte tilsluttede slutbrugere eller til den forbrugende del af produktionsprocessen

30)   »prognosemargin for kommende år«: forskellen mellem den årlige prognose for ledig produktionskapacitet og den årlige prognose for den maksimale samlede belastning under hensyntagen til prognosen for samlet produktionskapacitet, prognosen for ledig produktion og prognosen for reserver, der er indgået kontrakt om til systemtjenester

31)   »tid«: lokal tid i Bruxelles.

Artikel 3

Etablering af en central gennemsigtighedsplatform for information

1.   Der etableres en central gennemsigtighedsplatform for information, der skal være både effektiv og omkostningsbesparende, og som opererer inden for det europæiske net af transmissionsoperatører for elektricitet (»ENTSO for elektricitet«). ENTSO for elektricitet offentliggør alle data, som TSO'erne i henhold til denne forordning er forpligtet til at indsende til ENTSO for elektricitet, på den centrale gennemsigtighedsplatform for information.

Den centrale gennemsigtighedsplatform for information stilles gratis til rådighed for offentligheden via internettet og skal som minimum være tilgængelig på engelsk.

De pågældende data skal være ajourførte og lettilgængelige, kunne downloades og være tilgængelige i minimum fem år. Ajourføringer af data skal tidsstemples, arkiveres og være offentligt tilgængelige.

2.   ENTSO for elektricitet indsender et udkast til driften af den centrale gennemsigtighedsplatform for information og de relaterede omkostninger til Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (»agenturet«) senest fire måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Agenturet meddeler sin holdning senest tre måneder fra datoen for indsendelse af udkastet.

3.   ENTSO for elektricitet sikrer, at den centrale gennemsigtighedsplatform for information er driftsklar senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 4

Indsendelse og offentliggørelse af data

1.   De primære dataejere indsender data til TSO'er i overensstemmelse med artikel 6-17. De skal sikre, at de data, de indsender til TSO'erne eller, hvis det er bestemt i stk. 2, til dataudbyderne, er fuldstændige, lever op til den påkrævede kvalitet og er indsendt på en sådan måde, at TSO'erne eller dataudbyderne kan behandle og levere dataene til ENTSO for elektricitet så betids, at ENTSO for elektricitet kan opfylde sine forpligtelser med hensyn til tidsfrister for offentliggørelse af oplysninger i denne forordning.

TSO'erne og, hvis relevant, dataudbyderne behandler de modtagne data og indsender dem rettidigt til ENTSO for elektricitet med henblik på offentliggørelse.

2.   De primære dataejere kan overholde deres forpligtelser i henhold til stk. 1 ved at indsende data direkte til den centrale gennemsigtighedsplatform for information, forudsat at de anvender en tredjepart, der fungerer som dataudbyder på deres vegne. Denne måde at indsende data på kræver forudgående samtykke fra den TSO, i hvis systemområde den primære ejer befinder sig. I forbindelse med dette samtykke vurderer den pågældende TSO, hvorvidt dataudbyderen lever op til kravene i artikel 5, stk. 1, litra b) og c).

3.   TSO'erne betragtes som de primære dataejere ved anvendelsen af artikel 6-17, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

4.   Hvis et budområde består af flere systemområder i forskellige medlemsstater, skal ENTSO for elektricitet offentliggøre de i stk. 1 omtalte data separat for de pågældende medlemsstater.

5.   Uden at de forpligtelser, der påhviler TSO'erne og ENTSO for elektricitet ifølge stk. 1 og artikel 3, berøres, kan data ligeledes offentliggøres på TSO'ernes eller andre parters websteder.

6.   De nationale myndigheder sørger for, at de primære dataejere, TSO'erne og dataudbyderne overholder deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

Artikel 5

Procedurehåndbog

ENTSO for elektricitet udarbejder en håndbog med følgende:

a)

detaljer og format for indsendelse af data i henhold til artikel 4, stk. 1

b)

standardiserede metoder og formater for datakommunikation og -udveksling mellem primære dataejere, TSO'er og dataudbydere og ENTSO for elektricitet

c)

tekniske og driftsmæssige kriterier, som dataudbydere skal opfylde for at kunne indsende data til den centrale gennemsigtighedsplatform for information

d)

passende klassificering af produktionstyper i henhold til artikel 14, stk. 1, artikel 15, stk. 1, og artikel 16, stk. 1.

ENTSO for elektricitet udarbejder denne håndbog efter åben og gennemsigtig høring af interessenter.

ENTSO for elektricitet sørger for, at håndbogen gøres offentligt tilgængelig.

ENTSO for elektricitet ajourfører om nødvendigt håndbogen. Før offentliggørelse eller ajourføring af håndbogen forelægger ENTSO for elektricitet et udkast for agenturet til udtalelse, og agenturet afgiver sin udtalelse inden for en frist på to måneder. Udkastet til første udgave forelægges for agenturet senest fire måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 6

Information om samlet belastning

1.   TSO'erne beregner for deres systemområder følgende data om hvert budområde og indsender dem til ENTSO for elektricitet:

a)

den samlede belastning pr. tidsenhed for markedet

b)

en prognose for den kommende dag for den samlede belastning pr. tidsenhed for markedet

c)

en prognose for den kommende uge for den samlede belastning hver dag i den følgende uge, der for hver dag omfatter en maksimums- og en minimumsbelastningsværdi

d)

en prognose for den kommende måned for den samlede belastning hver uge i den følgende måned, der for hver uge omfatter en maksimums- og en minimumsbelastningsværdi

e)

en prognose for det kommende år for den samlede belastning for hver uge i det følgende år, der for hver uge omfatter en maksimum- og en minimumbelastningsværdi.

2.   Oplysningerne i stk. 1,

a)

litra a), offentliggøres senest en time efter driftsperioden

b)

litra b), offentliggøres senest to timer før, der lukkes for bud på day-ahead-markedet i budområdet, og ajourføres, hvis der opstår væsentlige ændringer

c)

litra c), offentliggøres senest hver fredag senest to timer før, der lukkes for bud på day-ahead-markedet i budområdet, og ajourføres, hvis der opstår væsentlige ændringer

d)

litra d), offentliggøres senest en uge før leveringsmåneden og ajourføres, hvis der opstår væsentlige ændringer

e)

litra e), offentliggøres senest den 15. i måneden før det år, som de pågældende data omhandler.

3.   Produktionsenhederne inden for en TSO's systemområde leverer alle relevante oplysninger, der er nødvendige for beregning af dataene i stk. 1, litra a), til den pågældende TSO.

Produktionsenhederne anses for de primære ejere af de relevante oplysninger, som de leverer.

4.   Distributionssystemoperatørerne (»DSO'erne«) inden for en TSO's systemområde leverer alle relevante oplysninger, der er nødvendige for beregning af dataene i stk. 1, litra b)-e), til den pågældende TSO.

DSO'erne anses for de primære ejere af de relevante oplysninger, som de leverer.

Artikel 7

Oplysninger om manglende tilgængelighed af forbrugsenheder

1.   TSO'erne leverer for deres systemområder følgende oplysninger til ENTSO for elektricitet:

a)

planlagt manglende tilgængelighed af en forbrugsenhed på 100 MW eller mere, herunder ændringer heraf på 100 MW eller mere, som varer mere end en tidsenhed for markedet, med angivelse af følgende:

budområde

ledig kapacitet pr. tidsenhed for markedet under hændelsen

årsag til den manglende tilgængelighed

forventet start- og slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i tilgængelighed

b)

ændringer i faktisk tilgængelighed af en forbrugsenhed med en nominel effekt på 100 MW eller mere, med angivelse af følgende:

budområde

ledig kapacitet pr. tidsenhed for markedet under hændelsen

årsag til den manglende tilgængelighed

startdato og forventet slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i tilgængelighed.

2.   Oplysningerne i stk. 1, litra a), offentliggøres i aggregeret form pr. budområde med angivelse af summen af manglende tilgængelig forbrugskapacitet pr. tidsenhed for markedet for en given periode så hurtigt som muligt og senest en time efter, at beslutningen om den planlagte manglende tilgængelighed er truffet.

Oplysningerne i stk. 1, litra b), offentliggøres i aggregeret form pr. budområde med angivelse af summen af manglende tilgængelig forbrugskapacitet pr. tidsenhed for markedet for en given periode så hurtigt som muligt og senest en time efter ændringen af den faktiske tilgængelighed.

3.   Forbrugsenhederne i en TSO's systemområde beregner dataene i stk. 1 og forelægger dem for den pågældende TSO.

Forbrugsenhederne anses for de primære ejere af de data, som de forelægger.

Artikel 8

Prognosemargin for det kommende år

1.   TSO'erne beregner for deres systemområder en prognosemargin for hvert budområde for det kommende år evalueret ved hjælp af den lokale tidsenhed for markedet og indsender den til ENTSO for elektricitet.

Oplysningerne offentliggøres en uge før den årlige kapacitetsfordeling, dog senest den 15. i måneden før det år, som dataene omhandler.

2.   Produktionsenhederne og DSO'erne inden for en TSO's systemområde leverer alle relevante oplysninger, der er nødvendige for beregning af dataene i stk. 1, til den pågældende TSO.

Produktionsenhederne og DSO'erne anses for de primære ejere af de data, som de leverer.

Artikel 9

Transmissionsinfrastruktur

TSO'erne fastsætter og indsender oplysninger om fremtidige ændringer i netelementer og samkøringsprojekter, herunder udvidelser og nedlæggelser, i deres transmissionsnet inden for de næste tre år til ENTSO for elektricitet. Disse oplysninger angives kun for foranstaltninger, der forventes at have en virkning på mindst 100 MW på overførselskapaciteten mellem budområder eller på profiler, som varer mindst en tidsenhed for markedet. Oplysningerne skal omfatte:

a)

identifikation af de pågældende aktiver

b)

beliggenhed

c)

type af aktiv

d)

virkningen af sammenkoblingskapacitet pr. retning mellem budområderne

e)

den forventede afslutningsdato.

Oplysningerne offentliggøres en uge før den årlige kapacitetsfordeling, dog senest den 15. i måneden før det år, som fordelingen omhandler. Disse oplysninger ajourføres med relevante ændringer før slutningen af marts, slutningen af juni og slutningen af september i det år, som den pågældende fordeling omhandler.

Artikel 10

Oplysninger om manglende tilgængelighed af transmissionsinfrastruktur

1.   For deres systemområder beregner og indsender TSO'erne følgende til ENTSO for elektricitet:

a)

planlagt manglende tilgængelighed, herunder ændringer i den planlagte manglende tilgængelighed af sammenkoblinger og i transmissionsnettet, som reducerer overførselskapaciteten mellem budområderne med 100 MW eller mere i mindst en tidsenhed for markedet, med angivelse af følgende:

identifikation af de pågældende aktiver

beliggenhed

type af aktiv

den forventede indvirkning på overførselskapaciteten pr. retning mellem budområderne

årsager til den manglende tilgængelighed

forventet start- og slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i tilgængelighed

b)

ændringer i den faktiske tilgængelighed af sammenkoblinger og i transmissionsnettet, som reducerer overførelseskapaciteten mellem budområder med 100 MW eller mere i mindst en tidsenhed for markedet, med angivelse af følgende:

identifikation af de pågældende aktiver

beliggenhed

type af aktiv

den forventede indvirkning på overførselskapaciteten pr. retning mellem budområderne

årsager til den manglende tilgængelighed

startdato og forventet slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i tilgængeligheden

c)

ændringer i den faktiske tilgængelighed af offshore-netinfrastrukturer, som reducerer den tilførte vindkrafteffekt med 100 MW eller mere i mindst en tidsenhed for markedet, med angivelse af følgende:

identifikation af de pågældende aktiver

beliggenhed

type af aktiv

den installerede vindkraftproduktionskapacitet (MW), der er forbundet til aktivet

den tilførte vindkrafteffekt (MW) på tidspunktet for ændringen i tilgængeligheden

årsager til den manglende tilgængelighed

startdato og forventet slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i tilgængeligheden.

2.   Oplysningerne i stk. 1, litra a), offentliggøres så hurtigt som muligt og senest en time efter, at beslutningen om den planlagte manglende tilgængelighed er truffet.

3.   Oplysningerne i stk. 1, litra b) og c), offentliggøres så hurtigt som muligt og senest en time efter ændringen af den faktiske tilgængelighed.

4.   For så vidt angår oplysningerne i stk. 1, litra a) og b), kan TSO'erne vælge ikke at identificere det pågældende aktiv og dets beliggenhed, hvis dette er klassificeret som følsomme oplysninger vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur i deres medlemsstater i henhold til artikel 2, litra d), i Rådets direktiv 2008/114/EF (3). Dette indskrænker ikke deres øvrige forpligtelser i henhold til stk. 1.

Artikel 11

Oplysninger vedrørende vurdering og udbud af overførselskapaciteter

1.   TSO'erne eller, hvis relevant, transmissionskapacitetstildelerne beregner for deres systemområder følgende oplysninger og indsender dem til ENTSO for elektricitet i god tid før fordelingsprocessen:

a)

den forventede og udbudte kapacitet (MW) pr. retning mellem budområder, når der anvendes koordineret NTC-baseret kapacitetsfordeling, eller

b)

de relevante strømbaserede parametre i forbindelse med strømbaseret kapacitetsfordeling.

TSO'erne eller, hvis relevant, transmissionskapacitetstildelerne anses for de primære ejere af de oplysninger, som de beregner og leverer.

2.   Oplysningerne i stk. 1, litra a), offentliggøres som angivet i bilaget.

3.   Hvad angår jævnstrømsforbindelser, indsender TSO'erne ajourførte oplysninger om eventuelle begrænsninger for brugen af ledig grænseoverskridende kapacitet, herunder restriktioner som følge af anvendelse af ramping eller begrænsninger i intradagoverførslen, til ENTSO for elektricitet senest en time efter, at oplysningerne er blevet kendt.

Jævnstrømsforbindelsesoperatørerne anses for at være de primære ejere af de ajourførte oplysninger, som de leverer.

4.   TSO'erne eller, hvis relevant, transmissionskapacitetstildelerne indsender en årsrapport til ENTSO for elektricitet med angivelse af følgende:

a)

de vigtigste kritiske netelementer, der begrænser den udbudte kapacitet

b)

det eller de systemområder, som de kritiske netelementer tilhører

c)

i hvor høj grad en afhjælpning af de kritiske netelementer vil øge den udbudte kapacitet

d)

alle mulige foranstaltninger, der kan implementeres for at øge den udbudte kapacitet samt de skønnede omkostninger i forbindelse hermed.

Når rapporten udarbejdes, kan TSO'erne vælge ikke at identificere det pågældende aktiv og dets beliggenhed, hvis dette er klassificeret som følsomme oplysninger vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur i deres medlemsstater i henhold til artikel 2, litra d), i direktiv 2008/114/EF.

TSO'erne eller, hvis relevant, transmissionskapacitetstildelerne anses for de primære ejere af den rapport, som de indsender.

Artikel 12

Oplysninger vedrørende brug af overførselskapaciteter

1.   TSO'erne beregner for deres systemområder følgende oplysninger og indsender dem til ENTSO for elektricitet:

a)

for så vidt angår eksplicitte fordelinger, for hver tidsenhed for markedet og pr. retning mellem budområder

den krævede kapacitet (MW) på markedet

kapacitet (MW) fordelt til markedet

kapacitetens pris (valuta/MW)

auktionsindtægter (i valuta) pr. grænse mellem budområder

b)

for hver tidsenhed for markedet og pr. retning mellem budområder, den samlede nominerede kapacitet

c)

før hver kapacitetsfordeling, den samlede kapacitet, der allerede er fordelt ved tidligere fordelingsprocedurer, for hver tidsenhed for markedet og pr. retning

d)

for hver tidsenhed for markedet, day-ahead-prisen i hvert budområde (valuta/MWh)

e)

for så vidt angår implicitte fordelinger, for hver tidsenhed for markedet nettopositionerne for hvert budområde (MW) og indtægterne fra kapacitetsbegrænsninger (i valuta) pr. grænse mellem budområder

f)

planlagte kommercielle udvekslinger for den kommende dag i aggregeret form mellem budområder pr. retning og tidsenhed for markedet

g)

fysiske strømme mellem budområder pr. tidsenhed for markedet

h)

overførselskapaciteter fordelt mellem budområder i medlemsstaterne og tredjelande pr. retning, pr. fordelt produkt og periode.

2.   Oplysningerne i stk. 1,

a)

litra a) og e), offentliggøres senest en time efter hver kapacitetsfordeling

b)

litra b), offentliggøres senest en time efter hver nomineringsrunde

c)

litra c), offentliggøres senest, når fristen for offentliggørelsen af tallene for udbudt kapacitet udløber, jf. bilaget

d)

litra d), offentliggøres senest en time efter, at markedet er lukket for bud

e)

litra f), offentliggøres hver dag senest en time efter det sidste skæringstidspunkt og ajourføres, hvis relevant, senest to timer efter hver nomineringsproces på intradagmarkedet

f)

litra g), offentliggøres for hver tidsenhed for markedet så nær realtid som muligt, dog senest en time efter driftsperioden

g)

litra h), offentliggøres senest en time efter fordelingen.

3.   Transmissionskapacitetstildelerne eller, hvis relevant, elektricitetsbørserne leverer alle relevante oplysninger, som er nødvendige for beregning af dataene i stk. 1, til TSO'erne.

Transmissionskapacitetstildelerne anses for de primære ejere af de oplysninger, som de leverer.

Elektricitetsbørserne anses for de primære ejere af de oplysninger, som de leverer.

Artikel 13

Oplysninger vedrørende foranstaltninger til håndtering af kapacitetsbegrænsninger

1.   TSO'erne leverer for deres systemområder følgende oplysninger til ENTSO for elektricitet:

a)

oplysninger vedrørende belastningsomfordeling pr. tidsenhed for markedet med angivelse af følgende:

den gennemførte foranstaltning (dvs. produktionsøgning eller -reduktion, belastningsøgning eller -reduktion)

identifikation, beliggenhed og type af de netelementer, der berøres af denne foranstaltning

årsagen til foranstaltningen

kapacitetsvirkningen af den trufne foranstaltning (MW)

b)

oplysninger vedrørende modkøb pr. tidsenhed for markedet med angivelse af følgende:

trufne foranstaltninger (dvs. stigning eller fald i udveksling mellem områder)

de berørte budområder

årsagen til foranstaltningen

ændringer i udveksling mellem områder (MW)

c)

de månedlige omkostninger i forbindelse med foranstaltningerne i litra a) og b) samt andre afhjælpende foranstaltninger.

2.   Oplysningerne i stk. 1,

a)

litra a) og b), offentliggøres så hurtigt som muligt og senest en time efter driftsperioden, undtagen årsagerne, som offentliggøres så hurtigt som muligt, dog senest dagen efter driftsperioden

b)

litra c), offentliggøres senest en måned efter slutningen af den pågældende måned.

Artikel 14

Udarbejdelse af prognoser

1.   TSO'erne beregner for deres systemområder følgende oplysninger og indsender dem til ENTSO for elektricitet:

a)

den samlede mængde installeret produktionskapacitet (MW) for alle eksisterende produktionsanlæg på mindst 1 MW installeret produktionskapacitet, opdelt på produktionstype

b)

oplysninger om produktionsanlæg (eksisterende og planlagte) med en installeret produktionskapacitet på mindst 100 MW. Oplysningerne skal indeholde:

anlæggets navn

den installerede produktionskapacitet (MW)

beliggenhed

tilslutningsspænding

budområde

produktionstype

c)

et skøn over den samlede planlagte produktion (MW) pr. budområde, for hver tidsenhed for markedet for den følgende dag

d)

en prognose over den planlagte produktion af sol- og vindeenergi (MW) pr. budområde, for hver tidsenhed for markedet for den følgende dag.

2.   Oplysningerne i stk. 1,

a)

litra a), offentliggøres årligt senest en uge før årets afslutning

b)

litra b), offentliggøres årligt for de tre følgende år, senest en uge før begyndelsen på det år, som de pågældende data omhandler

c)

litra c), offentliggøres senest kl. 18.00, Bruxelles-tid, dagen før, den faktiske levering finder sted

d)

litra d), offentliggøres senest kl. 18.00, Bruxelles-tid, dagen før, den faktiske levering finder sted. Oplysningerne ajourføres løbende og offentliggøres, mens intradaghandelen foregår, idet mindst en ajourføring offentliggøres kl. 8.00, Bruxelles-tid, på dagen for den faktiske levering. Oplysningerne gøres kun tilgængelige for alle budområder i medlemsstater med en årlig vind- og solenergiproduktion på mere end 1 % eller for budområder med en årlig vind- og solenergiproduktion på mere end 5 %.

3.   Produktionsanlæg inden for en TSO's systemområde leverer alle relevante oplysninger, som er nødvendige for beregning af dataene i stk. 1, til den pågældende TSO.

Produktionsanlæggene anses for de primære ejere af de relevante oplysninger, som de leverer.

Artikel 15

Oplysninger vedrørende manglende tilgængelighed af produktionsenheder og -anlæg

1.   TSO'erne leverer for deres systemområder følgende oplysninger til ENTSO for elektricitet:

a)

planlagt manglende tilgængelighed på 100 MW eller mere for en produktionsenhed, herunder ændringer på 100 MW eller mere heraf, når den forventes at have en varighed af mindst en tidsenhed for markedet, op til tre år i forvejen med angivelse af følgende:

navnet på produktionsanlægget

navnet på produktionsenheden

beliggenhed

budområde

installeret produktionskapacitet (MW)

produktionstype

ledig kapacitet under hændelsen

årsag til den manglende tilgængelighed

startdato og forventet slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i tilgængeligheden

b)

ændringer på 100 MW eller mere af den faktiske tilgængelighed for en produktionsenhed, når den forventes at have en varighed af mindst en tidsenhed for markedet, med angivelse af følgende:

navnet på produktionsanlægget

navnet på produktionsenheden

beliggenhed

budområde

installeret produktionskapacitet (MW)

produktionstype

ledig kapacitet under hændelsen

årsag til den manglende tilgængelighed samt

startdato og forventet slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i tilgængelighed

c)

planlagt manglende tilgængelighed på 200 MW eller mere for et produktionsanlæg, herunder ændringer på 100 MW eller mere af samme produktionsanlægs planlagte manglende tilgængelighed, når den ikke er annonceret ifølge litra a) og forventes at have en varighed af mindst en tidsenhed for markedet, op til tre år i forvejen med angivelse af følgende:

navnet på produktionsanlægget

beliggenhed

budområde

installeret produktionskapacitet (MW)

produktionstype

ledig kapacitet under hændelsen

årsag til den manglende tilgængelighed

startdato og forventet slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i tilgængeligheden

d)

ændringer på 100 MW eller mere af den faktiske tilgængelighed for et produktionsanlæg med en installeret produktionskapacitet på 200 MW eller mere, når den ikke er annonceret ifølge litra b) og forventes at have en varighed af mindst en tidsenhed for markedet, med angivelse af følgende:

navnet på produktionsanlægget

beliggenhed

budområde

installeret produktionskapacitet (MW)

produktionstype

ledig kapacitet under hændelsen

årsag til den manglende tilgængelighed samt

startdato og forventet slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i tilgængelighed.

2.   Oplysningerne i stk. 1, litra a) og c), offentliggøres så hurtigt som muligt og senest en time efter, at beslutningen om den planlagte manglende tilgængelighed er truffet.

Oplysningerne i stk. 1, litra b) og d), offentliggøres så hurtigt som muligt og senest en time efter ændringen i den faktiske tilgængelighed.

3.   Produktionsenhederne inden for en TSO's systemområde leverer dataene i stk. 1 til den pågældende TSO.

Produktionsenhederne anses for de primære ejere af de data, som de leverer.

Artikel 16

Faktisk produktion

1.   TSO'erne beregner for deres systemområder følgende oplysninger og indsender dem til ENTSO for elektricitet:

a)

faktisk produceret effekt (MW) pr. tidsenhed for markedet og pr. produktionsenhed på 100 MW installeret produktionskapacitet eller mere

b)

aggregeret produceret effekt pr. tidsenhed for markedet og pr. produktionstype

c)

faktisk eller skønnet vind- og solenergiproduktion (MW) i hvert budområde pr. tidsenhed for markedet

d)

aggregeret ugentlig gennemsnitlig påfyldningshastighed for alle vandreservoirer og vandlagringsanlæg (MWh) pr. budområde, herunder tallet for samme uge året før.

2.   Oplysningerne i stk. 1,

a)

litra a), offentliggøres fem dage efter driftsperioden

b)

litra b), offentliggøres senest en time efter driftsperioden

c)

litra c), offentliggøres senest en time efter driftsperioden og ajourføres på baggrund af målte værdier, så snart disse er tilgængelige. Oplysningerne gøres kun tilgængelige for alle budområder i medlemsstater med en årlig vind- og solenergiproduktion på mere end 1 % eller for budområder med en årlig vind- og solenergiproduktion på mere end 5 %

d)

litra d), offentliggøres på den tredje arbejdsdag efter den uge, som de pågældende oplysninger omhandler. Oplysningerne gøres kun tilgængelige for alle budområder i medlemsstater med en årlig produktion af denne type på mere end 10 % eller for budområder med en årlig produktion af denne type på mere end 30 %.

3.   Produktionsenheder og -anlæg inden for en TSO's systemområde leverer alle relevante oplysninger, der er nødvendige for beregning af dataene i stk. 1, til den pågældende TSO.

Produktionsenhederne og -anlæggene anses for de primære ejere af de oplysninger, som de hver især leverer.

Artikel 17

Balancering

1.   TSO'erne eller, hvis relevant, balanceringsmarkedsoperatørerne beregner for deres systemområder følgende oplysninger og indsender dem til ENTSO for elektricitet:

a)

regler for balancering, herunder:

processer for indkøb af forskellige typer af balanceringsreserver og balanceringsenergi

metode for betaling for både tilvejebringelse af reserver og aktiveret energi til balancering

metode for beregning af gebyrer for ubalancer

hvis relevant, en beskrivelse af, hvordan grænseoverskridende balancering mellem to eller flere systemområder udføres, samt krav til producenter og forbrugsenheder for at deltage

b)

mængden af balanceringsreserver i henhold til kontrakt (MW) med TSO med angivelse af følgende:

kilden til reserven (produktion eller forbrug)

typen af reserve (f.eks. frekvensbegrænsningsreserver, frekvensgendannelsesreserver, udskiftningsreserver)

tidsperioden, hvor reserverne er bestilt til (f.eks. time, dag, uge, måned, år mv.)

c)

priser betalt af TSO pr. type af indkøbt balanceringsreserve og pr. indkøbsperiode (valuta/MW/periode)

d)

accepterede aggregerede tilbud pr. tidsenhed for balancering, separat for hver type balanceringsreserve

e)

mængden af aktiveret balanceringsenergi (MW) pr. tidsenhed for balancering og pr. type reserve

f)

priser betalt af TSO'en for aktiveret balanceringsenergi pr. tidsenhed for balancering og pr. type reserve; der indsendes separate prisoplysninger for op- og nedregulering

g)

priser for ubalance pr. tidsenhed for balancering

h)

samlet ubalancemængde pr. tidsenhed for balancering

i)

månedlig finansiel balance for systemområdet med angivelse af følgende:

omkostninger for TSO'en til erhvervelse af reserver og aktivering af balanceenergi

nettoindtægter for TSO'en fra afregning af ubalancekonti med de for balancering ansvarlige parter

j)

hvis relevant, oplysninger vedrørende balancering på tværs af systemområder pr. tidsenhed for balancering med angivelse af følgende:

mængder af udvekslede bud og tilbud pr. tidsenhed for indkøb

maksimums- og minimumspriser for udvekslede bud og tilbud pr. tidsenhed for indkøb

mængde af balanceringsenergi aktiveret i de pågældende systemområder.

Balanceringsmarkedsoperatørerne anses for de primære ejere af de oplysninger, som de leverer.

2.   Oplysningerne i stk. 1,

a)

litra b), offentliggøres så hurtigt som muligt og senest to timer før, den næste indkøbsproces finder sted

b)

litra c), offentliggøres så hurtigt som muligt og senest en time efter, at indkøbsprocessen afsluttes

c)

litra d), offentliggøres så hurtigt som muligt og senest en time efter driftsperioden

d)

litra e), offentliggøres så hurtigt som muligt og senest 30 minutter efter driftsperioden. Hvis der offentliggøres foreløbige data, skal tallene ajourføres, når dataene foreligger

e)

litra f), offentliggøres så hurtigt som muligt og senest en time efter driftsperioden

f)

litra g), offentliggøres så hurtigt som muligt

g)

litra h), offentliggøres så hurtigt som muligt og senest 30 minutter efter driftsperioden. Hvis der offentliggøres foreløbige data, skal tallene ajourføres, når dataene foreligger

h)

litra i), offentliggøres senest tre måneder efter driftsmåneden. Hvis der er tale om foreløbig afregning, ajourføres tallene efter den endelig afregning

i)

litra j), offentliggøres senest en time efter driftsperioden.

Artikel 18

Erstatningsansvar

Erstatningsansvaret for den primære dataejer, dataudbyderen og ENTSO for elektricitet i henhold til denne forordning er begrænset til tilfælde af grov uagtsomhed og/eller forsætlighed. Under ingen omstændigheder er de erstatningspligtige over for personer, der anvender disse data, for tab af profit, tab af omsætning eller andre indirekte ulykkeshændelser, særlige hændelser eller eventuelle skader som følge af vedkommendes manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til denne forordning.

Artikel 19

Ændring af forordning (EF) nr. 714/2009

Punkt 5.5-5.9 i bilag I til forordning (EF) nr. 714/2009 udgår med virkning fra den 5. januar 2015.

Artikel 20

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4, stk. 1, finder anvendelse 18 måneder efter, at denne forordning er trådt i kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 15.

(2)  EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1.

(3)  EUT L 345 af 23.12.2008, s. 75.


BILAG

Offentliggørelse af de i artikel 11, stk. 2, nævnte oplysninger

Kapacitetsfordelingsperiode

Forventet overførselskapacitet til offentliggørelse

Udbudt kapacitet til offentliggørelse

Hvert år

En uge før den årlige fordelingsproces, men senest den 15. december, for alle måneder i det følgende år.

En uge før den årlige fordelingsproces, men senest den 15. december.

Hver måned

To arbejdsdage før den månedlige fordelingsproces for alle dage i den følgende måned

To arbejdsdage før den månedlige fordelingsproces.

Hver uge

Hver fredag for alle dage i den følgende uge

En dag før den ugentlige fordelingsproces

Kommende dag

 

En time før spotmarkedet lukkes for bud, for hver tidsenhed for markedet.

En eller flere gange daglig

 

En time før den første fordeling en eller flere gange daglig og derefter i realtid for hver tidsenhed for markedet


Top