EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0543

Komission asetus (EU) N:o 543/2013, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013 , tietojen antamisesta ja julkaisemisesta sähkömarkkinoilla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 liitteen I muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 163, 15.6.2013, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/543/oj

15.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 543/2013,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013,

tietojen antamisesta ja julkaisemisesta sähkömarkkinoilla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 714/2009 ja erityisesti sen 15 artiklassa sekä saman asetuksen liitteessä I vahvistettujen, käytettävissä olevan kansallisten verkkojen välisten yhteenliitäntöjen siirtokapasiteetin hallintaa ja jakamista koskevien suuntaviivojen 5 kohdassa säädetään vaatimuksista, joiden mukaan siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava verkkojen saatavuutta, rajayhdysjohtojen kapasiteettia ja tuotannon, kuormituksen ja verkkojen katkoksia koskevia tietoja.

(2)

Energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta 25 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 (2) 4 artiklan 4 kohdassa vahvistetaan, että sisäpiiritiedon julkistaminen asetuksen (EY) N:o 714/2009 tai sen nojalla annettujen suuntaviivojen mukaisesti on samanaikaisesti tapahtuva, täydellinen ja tehokas julkistaminen.

(3)

Tällaisten tietojen saatavuus on välttämätöntä, jotta markkinatoimijat voivat tehdä tehokkaita tuotanto-, kulutus- ja kaupankäyntipäätöksiä. Markkinoiden tiiviimpi yhdentyminen ja epäsäännöllisten uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, nopea kehitys vaativat täydellistä, oikea-aikaisesti saatavilla olevaa, korkealaatuista ja helposti tulkittavaa tietoa tarjonnan ja kysynnän perustekijöistä.

(4)

Perustekijöitä koskevan täydellisen tiedon oikea-aikainen saatavuus todennäköisesti parantaa myös energian toimitusvarmuutta. Se tekee markkinatoimijoille mahdolliseksi sovittaa tarjonnan ja kysynnän täsmällisesti ja vähentää jakelukatkosten riskiä. Tämän seurauksena siirtoverkonhaltijoiden pitäisi pystyä valvomaan verkkojaan paremmin ja käyttämään niitä nykyistä ennustettavammissa ja turvatummissa olosuhteissa.

(5)

Avoimuutta koskevat nykyiset toimenpiteet eivät täytä näitä kriteerejä kokonaan. Lisäksi asiaankuuluva markkinatieto jakautuu epätasaisesti markkinatoimijoiden kesken: suurilla perinteisillä toimijoilla on yksinoikeus niiden omaan kapasiteettiin liittyvään tietoon, mikä asettaa uudet markkinatoimijat ja ilman omaa kapasiteettia toimivat markkinatoimijat epäsuotuisaan asemaan.

(6)

Markkinatoimijoille olisi annettava oikea-aikaista tietoa odotetusta kulutuksesta. Tätä tietoa olisi ajantasaistettava säännöllisesti ja annettava erilaisilta ajanjaksoilta. Tiedot odotetun kulutuksen todellisesta toteutumasta olisi myös asetettava saataville lähes reaaliajassa.

(7)

Suunniteltuja ja ennakoimattomia sähköntuotanto- ja kulutusyksiköiden epäkäytettävyyksiä koskeva tieto on markkinatoimijoiden näkökulmasta yksi tärkeimmistä tarjonnan ja kysynnän kannalta merkityksellisistä tiedoista. Markkinatoimijoille ja siirtoverkonhaltijoille on annettava yksityiskohtaista tietoa siitä, missä, koska ja miksi yksiköt eivät ole tai tule olemaan käytettävissä sähköntuotantoon tai -kulutukseen ja koska niiden oletetaan palautuvan käyttöön. Tällä autettaisiin todennäköisesti myös siirtoverkonhaltijoita kohdentamaan varakapasiteettia paremmin ja siten pienentämään katkosten todennäköisyyttä.

(8)

Markkinatoimijoiden ja siirtoverkonhaltijoiden olisi saatava myös yksityiskohtaista tietoa toiminnassa olevasta tuotannon kokonaiskapasiteetista, arviot suunnitellusta kokonaistuotannosta (myös epäsäännöllisestä tuotannosta erikseen) ja yksikkötason tietoa toteutuvasta tuotannosta suuremmissa tuotantolaitoksissa.

(9)

Jotta sähköä voitaisiin siirtää sieltä, missä sitä on, sinne, missä sitä eniten tarvitaan, ja jotta tarjontayhdistelmiä voitaisiin sopeuttaa sen mukaisesti, markkinoille olisi annettava tietoa olemassa olevan rajat ylittävän infrastruktuurin suunnitelluista ja ennakoimattomista epäkäytettävyyksistä ja infrastruktuurin kehityssuunnitelmista. Siirtoverkonhaltijoiden olisi annettava ja säännöllisesti ajantasaistettava tietoja myös suunnitellusta ja tarjotusta rajat ylittävästä siirtokapasiteetista eri aikajänteillä sekä kapasiteetin kohdentamiseen ja käyttöön liittyviä tietoja.

(10)

Kaukana kulutuskeskuksista sijaitsevien epäsäännöllisten tuotantolähteiden nopean käyttöönoton seurauksena siirtoinfrastruktuuri on ylikuormittunut yhä enemmän laajoissa osissa Eurooppaa. Ylikuormittumisen helpottamiseksi siirtoverkonhaltijat ovat yhä enemmän puuttuneet markkinatoimintaan kehottamalla markkinatoimijoita muuttamaan tuotanto- tai kaupankäyntisitoumuksiaan. Jotta markkinoilla ymmärrettäisiin, missä ja miksi ylikuormittumisen hallintatoimenpiteisiin on täytynyt ryhtyä, siirtoverkonhaltijoiden on annettava toimistaan oikea-aikaista, yksityiskohtaista ja perusteltua tietoa.

(11)

Vaikka tuottajat, toimittajat ja välittäjät suunnittelisivat toimensa huolellisesti, ne saattavat päätyä epätasapainotilanteeseen ja siirtoverkonhaltijoiden tasapainotus- ja taseselvitysjärjestelmätoimien kohteeksi. Jotta markkinatoimijat voisivat lieventää epätasapainoriskiä optimaalisella tavalla, ne tarvitsevat täsmällistä, selkeää ja oikea-aikaista tietoa tasapainotusmarkkinoista. Siirtoverkonhaltijoiden olisi annettava tällaiset tiedot rajojen yli vertailukelpoisessa muodossa, ja niihin olisi sisällyttävä yksityiskohtaisia tietoja niiden sopimusperusteisesta varakapasiteetista, maksetuista hinnoista ja tasapainotustarkoituksiin aktivoiduista määristä.

(12)

Siirtoverkonhaltijat ovat usein asiaankuuluvan perustiedon ensisijainen lähde. Ne ovat myös tottuneet keräämään ja arvioimaan suuria tietomääriä järjestelmiensä toimintaa varten. Jotta saataisiin kokonaiskuva asiaankuuluvasta tiedosta koko unionissa, siirtoverkonhaltijoiden olisi helpotettava tiedon keruuta, todentamista ja käsittelyä ja sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Sähkö-ENTSO’, olisi saatettava tiedot yleisön saataville keskitetyn tiedotuskanavan kautta. Olemassa olevien tietolähteiden hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla Sähkö-ENTSOn olisi voitava saada tietoa julkaisemista varten kolmansien osapuolten, kuten sähköpörssien ja eri tiedotuskanavien, kautta.

(13)

Tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 714/2009 liitettä I olisi muutettava.

(14)

Tämä asetus on annettu käyttäen perustana asetusta (EY) N:o 714/2009, jota se täydentää ja jonka kiinteän osan se muodostaa. Muissa säädöksissä asetukseen (EY) N:o 714/2009 tehtyjen viittausten on katsottava olevan viittauksia myös tähän asetukseen.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 714/2009 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään yhteisestä vähimmäistietoaineistosta, joka koskee sähkön tuotantoa, siirtoa ja kulutusta ja joka asetetaan markkinatoimijoiden saataville. Siinä säädetään myös kyseisten tietojen keskitetystä keruusta ja julkaisemisesta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 714/2009 2 artiklan määritelmiä. Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1.

’tasapainotusresurssilla’ kaikkia etukäteen tai reaaliaikaisesti taikka oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti hankittuja resursseja, jotka ovat siirtoverkonhaltijan käytettävissä tasapainotustarkoituksiin;

2.

’tasapainotusjaksolla’ ajanjaksoa, jolle tasapainotusresurssin hinta on vahvistettu;

3.

’tarjousalueella’ suurinta maantieteellistä aluetta, jonka sisällä markkinatoimijat voivat harjoittaa sähkökauppaa ilman kapasiteetinjakotoimia;

4.

’kapasiteetin jakamisella’ alueiden välisen kapasiteetin kohdentamista;

5.

’kulutusyksiköllä’ resurssia, joka vastaanottaa sähköenergiaa omaan käyttöönsä, pois luettuina siirtoverkonhaltijat ja jakeluverkonhaltijat;

6.

’vastuualueella’ yhteenliitetyn järjestelmän yhtenäistä osaa, jota ylläpitää yksittäinen verkonhaltija ja johon sisältyvät liitetyt fyysiset kuormat ja/tai mahdolliset tuotantoyksiköt;

7.

’koordinoidulla nettosiirtokapasiteetilla’ kapasiteetin laskentamenetelmää, joka perustuu periaatteelle, jonka mukaan vierekkäisten tarjousalueiden välinen suurin mahdollinen sähkökaupan määrä arvioidaan ja määritellään etukäteen;

8.

’kriittisellä verkkoelementillä’ joko tarjousalueella tai tarjousalueiden välillä sijaitsevaa verkkoelementtiä, joka on otettu huomioon kapasiteetin laskentaprosessissa ja joka rajoittaa vaihdettavissa olevaa sähkömäärää;

9.

’vastuualueiden välisellä tasapainottamisella’ tasapainotusjärjestelmää, jossa siirtoverkonhaltija voi vastaanottaa aktivointitarjouksia toisten siirtoverkonhaltijoiden alueilta. Se ei sisällä ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyä eikä hätäenergiatoimituksia;

10.

’alueiden välisellä kapasiteetilla’ yhteenliitetyn järjestelmän valmiutta toteuttaa energian siirtoja tarjousalueiden välillä;

11.

’valuutalla’ euroa, jos vähintään yksi osa kyseessä olevista tarjousalueista sijaitsee maassa, jossa euro on laillinen maksuväline. Muissa tapauksissa valuuttana on paikallinen valuutta;

12.

’takarajalla’ ajankohtaa, jolloin siirtoverkonhaltijoiden on vahvistettava kaikki yhteensovitetut varaukset markkinoille. Takaraja ei liity ainoastaan päivittäisiin ja päivänsisäisiin markkinoihin, vaan myös niihin eri markkinoihin, jotka kattavat epätasapainosopeutukset ja varavoiman kohdentamisen;

13.

’vastakaupankäynnillä’ alueiden välistä kauppaa, jonka verkonhaltijat ovat käynnistäneet kahden tarjousalueen välillä fyysisen ylikuormituksen helpottamiseksi;

14.

’tietojen antajalla’ yksikköä, joka lähettää tiedot keskitettyyn tiedotusjärjestelmään;

15.

’eksplisiittisellä jakamisella’ ainoastaan alueiden välisen kapasiteetin jakamista ilman energian siirtoa;

16.

’tehonvirtausperusteisilla parametreilla’ kriittisten verkkoelementtien käytettävissä olevia kapasiteettimarginaaleja ja niihin liittyviä tehonjakautumiskertoimia;

17.

’generaattoriyksiköllä’ tuotantoyksikköön sisältyvää yksittäistä sähkögeneraattoria;

18.

’implisiittisellä jakamisella’ ylikuormituksen hallintamenetelmää, jossa energia saadaan samanaikaisesti alueiden välisen kapasiteetin kanssa;

19.

’markkina-aikayksiköllä’ ajanjaksoa, jolle hinta on vahvistettu, tai lyhintä mahdollista kahden tarjousalueen yhteistä ajanjaksoa, jos niiden markkina-aikayksiköt eivät ole samat;

20.

’tarjotulla kapasiteetilla’ alueiden välisen kapasiteetin jakajan markkinoille tarjoamaa siirtokapasiteettia;

21.

’suunnitellulla’ tapahtumaa, joka on ennalta tietojen ensisijaisen omistajan tiedossa;

22.

’tehonjakautumiskertoimella’ sen fyysisen virtauksen kuvausta, jonka tarjousalueen nettotilanteen vaihtelu aiheuttaa kriittisessä verkkoelementissä;

23.

’tietojen ensisijaisella omistajalla’ tahoa, joka luo tiedot;

24.

’tuotantoyksiköllä’ sähköntuotantolaitosta, joka koostuu yhdestä generaattoriyksiköstä tai useampien generaattoriyksikköjen yhdistelmästä;

25.

’profiililla’ tarjousalueen ja sen viereisten tarjousalueiden välistä maantieteellistä rajaa;

26.

’ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyllä’ toimenpidettä, jonka aktivoi yksi tai useampi verkonhaltija säätämällä tuotanto- ja/tai kuormitusjärjestelyjä muuttaakseen fyysisiä virtauksia siirtoverkossa ja vähentääkseen fyysistä ylikuormitusta;

27.

’kokonaiskuormituksella’, johon sisältyvät häviöt ilman energian varastointiin käytettyä sähköä, kuormitusta, joka on yhtä suuri kuin tuotanto ja tuonti vähennettynä viennillä ja energian varastointiin käytetyllä sähköllä;

28.

’siirtokapasiteetin jakajalla’ tahoa, jonka siirtoverkonhaltijat ovat valtuuttaneet hallinnoimaan alueiden välisen kapasiteetin jakamista;

29.

’vertikaalisella kuormituksella’ siirtoverkosta jakeluverkkoihin, suoraan liitetyille loppuasiakkaille tai tuotannon edellyttämään kulutukseen virtaavan sähkön kokonaismäärää;

30.

’vuosiennustemarginaalilla’ eroa saatavilla olevan tuotantokapasiteetin vuosiennusteen ja kokonaiskuormituksen enimmäismäärän vuosiennusteen välillä ottaen huomioon kokonaistuotantokapasiteettiennuste, tuotannon saatavuusennuste ja järjestelmäpalveluihin varatun varavoiman ennuste;

31.

’ajalla’ Brysselin paikallista aikaa.

3 artikla

Keskitetyn tiedotusjärjestelmän perustaminen

1.   Perustetaan sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Sähkö-ENTSO’, puitteissa tuloksellisesti ja kustannustehokkaasti hallinnoitava keskitetty tiedotusjärjestelmä. Sähkö-ENTSO julkaisee keskitetyssä tiedotusjärjestelmässä kaikki tiedot, jotka siirtoverkonhaltijoiden on tämän asetuksen mukaisesti sille toimitettava.

Keskitetty tiedotusjärjestelmä on avoimesti ja veloituksetta kaikkien saatavilla internetissä ja sitä ylläpidetään ainakin englanninkielisenä.

Tietojen on oltava ajantasaisia, helposti saatavilla olevassa muodossa, ladattavissa omalle tietokoneelle ja käytettävissä vähintään 5 vuoden ajan. Päivitykset on aikaleimattava, arkistoitava ja asetettava yleisesti saataville.

2.   Sähkö-ENTSOn on toimitettava keskitetyn tiedotusjärjestelmän toimintaa ja kustannuksia koskeva ehdotus energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle, jäljempänä ’virasto’, neljän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Viraston on annettava lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa ehdotuksen jättämisestä.

3.   Sähkö-ENTSOn on varmistettava, että keskitetty tiedotusjärjestelmä on toiminnassa 18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

4 artikla

Tietojen toimittaminen ja julkaiseminen

1.   Tietojen ensisijaisten omistajien on toimitettava tiedot siirtoverkonhaltijoille 6–17 artiklan mukaisesti. Niiden on varmistettava, että niiden siirtoverkonhaltijoille tai 2 kohdan mukaisesti tiedon antajille toimittamat tiedot ovat täydellisiä ja vaaditun laatuisia ja toimitettu tavalla, joka tekee siirtoverkonhaltijoille tai tiedon antajille mahdolliseksi käsitellä tiedot ja toimittaa ne Sähkö-ENTSOlle riittävän ajoissa, jotta Sähkö-ENTSO voi täyttää tässä asetuksessa säädetyt tietojen julkistamisen ajoitusta koskevat velvoitteensa.

Siirtoverkonhaltijoiden tai soveltuvin osin tiedon antajien on käsiteltävä vastaanottamansa tiedot ja toimitettava ne Sähkö-ENTSOlle hyvissä ajoin julkaisemista varten.

2.   Tietojen ensisijaiset omistajat voivat täyttää 1 kohdan mukaisen velvoitteensa toimittamalla tiedot suoraan keskitettyyn tietojärjestelmään, jos ne käyttävät kolmatta osapuolta puolestaan toimivana tietojen antajana. Tämä tietojen toimittamistapa edellyttää sen siirtoverkonhaltijan ennakkohyväksyntää, jonka vastuualueella ensisijainen omistaja sijaitsee. Suostumustaan antaessaan siirtoverkonhaltijan on arvioitava, täyttääkö tietojen antaja 5 artiklan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut vaatimukset.

3.   Siirtoverkonhaltijoita pidetään 6–17 artiklan soveltamiseksi tiedon ensisijaisina omistajina, ellei toisin mainita.

4.   Jos tarjousalue koostuu useista eri jäsenvaltioissa sijaitsevista vastuualueista, Sähkö-ENTSOn on julkaistava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kyseisistä jäsenvaltioista.

5.   Sanotun rajoittamatta 1 kohdassa ja 3 artiklassa säädettyjä siirtoverkonhaltijoiden ja Sähkö-ENTSOn velvollisuuksia, tiedot voidaan julkaista myös siirtoverkonhaltijoiden tai muiden tahojen verkkosivustoilla.

6.   Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että tietojen ensisijaiset omistajat, siirtoverkonhaltijat ja tietojen antajat täyttävät niille tässä asetuksessa säädetyt velvollisuudet.

5 artikla

Menettelykäsikirja

1. Sähkö-ENTSOn on laadittava käsikirja, jossa esitetään seuraavat seikat:

a)

4 artiklan 1 kohdassa säädettyyn tietojen toimittamiseen liittyvät yksityiskohdat ja esitysmuodot;

b)

tietojen ensisijaisten omistajien, siirtoverkonhaltijoiden, tietojen antajien ja Sähkö-ENTSOn välisessä tiedonsiirrossa ja tietojenvaihdossa käytettävät standardoidut menetelmät ja esitysmuodot;

c)

tekniset ja toimintakriteerit, jotka tietojen antajien on täytettävä toimittaessaan tietoja keskitettyyn tiedotusjärjestelmään;

d)

14 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa ja 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotantotyyppien asianmukainen luokitus.

Sähkö-ENTSOn on laadittava käsikirja sidosryhmien avoimen ja läpinäkyvän kuulemisen jälkeen.

Sähkö-ENTSOn on asetettava käsikirja julkisesti saataville.

Sähkö-ENTSOn on päivitettävä käsikirjaa tarvittaessa. Ennen käsikirjan julkaisemista tai päivittämistä Sähkö-ENTSOn on toimitettava luonnos virastolle lausuntoa varten; viraston on annettava lausunto kahden kuukauden kuluessa. Ensimmäisen painoksen luonnos on toimitettava virastolle neljän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

6 artikla

Kokonaiskuormitusta koskevat tiedot

1.   Siirtoverkonhaltijoiden on laskettava ja toimitettava Sähkö-ENTSOlle vastuualueeltaan kustakin tarjousalueesta seuraavat tiedot:

a)

kokonaiskuormitus markkina-aikayksikköä kohti;

b)

seuraavan päivän ennuste kokonaiskuormituksesta markkina-aikayksikköä kohti;

c)

seuraavan viikon ennuste kokonaiskuormituksesta kullekin seuraavan viikon päivälle sisältäen kullekin päivälle enimmäis- ja vähimmäiskuormitusarvon;

d)

seuraavan kuukauden ennuste kokonaiskuormituksesta kullekin seuraavan kuukauden viikolle sisältäen kullekin viikolle enimmäis- ja vähimmäiskuormitusarvon;

e)

seuraavan vuoden ennuste kokonaiskuormituksesta kullekin seuraavan vuoden viikolle sisältäen kullekin viikolle enimmäis- ja vähimmäiskuormitusarvon.

2.   Tiedot, joita tarkoitetaan

a)

1 kohdan a alakohdassa, on julkaistava tunnin kuluessa käyttöjakson päättymisestä;

b)

1 kohdan b alakohdassa, on julkaistava viimeistään kahta tuntia ennen seuraavan päivän markkinoiden kaupankäynnin sulkeutumista tarjousalueella ja päivitettävä, kun niihin tulee merkittäviä muutoksia;

c)

1 kohdan c alakohdassa, on julkaistava joka perjantai viimeistään kahta tuntia ennen seuraavan päivän markkinoiden kaupankäynnin sulkeutumista tarjousalueella ja päivitettävä, kun niihin tulee merkittäviä muutoksia;

d)

1 kohdan d alakohdassa, on julkaistava viimeistään viikkoa ennen toimituskuukautta ja päivitettävä, kun niihin tulee merkittäviä muutoksia;

e)

1 kohdan e alakohdassa, on julkaistava viimeistään sitä vuotta, jota tiedot koskevat, edeltävän kuukauden 15:ntenä kalenteripäivänä.

3.   Siirtoverkonhaltijan vastuualueella sijaitsevien generaattoriyksiköiden on toimitettava kyseiselle siirtoverkonhaltijalle kaikki informaatio, jota tarvitaan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen laskemiseen.

Generaattoriyksiköt katsotaan niiden antaman asiaan kuuluvan informaation ensisijaisiksi omistajiksi.

4.   Siirtoverkonhaltijan vastuualueella sijaitsevien jakeluverkonhaltijoiden on toimitettava kyseiselle siirtoverkonhaltijalle kaikki informaatio, jota tarvitaan 1 kohdan b–e alakohdassa tarkoitettujen tietojen laskemiseen.

Jakeluverkonhaltijat katsotaan niiden antaman asiaan kuuluvan informaation ensisijaisiksi omistajiksi.

7 artikla

Kulutusyksiköiden epäkäytettävyyttä koskevat tiedot

1.   Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava Sähkö-ENTSOlle vastuualueeltaan seuraavat tiedot:

a)

kulutusyksikön vähintään 100 MW:n suunnitellut epäkäytettävyydet, mukaan luettuina vähintään 100 MW:n muutokset kulutusyksiköiden suunniteltuihin epäkäytettävyyksiin, jotka kestävät vähintään yhden markkina-aikayksikön ajan sisältäen seuraavat tiedot:

tarjousalue,

tapahtuman aikana käytettävissä oleva kapasiteetti markkina-aikayksikköä kohti,

epäkäytettävyyden syy,

käytettävyyden muutoksen arvioitu alkamis- ja päättymisajankohta (päivä, tunti),

b)

muutokset nimellisteholtaan vähintään 100 MW:n kulutusyksikön käytettävyydessä sisältäen seuraavat tiedot:

tarjousalue,

tapahtuman aikana käytettävissä oleva kapasiteetti markkina-aikayksikköä kohti,

epäkäytettävyyden syy,

käytettävyyden muutoksen alkamisajankohta ja arvioitu päättymisajankohta (päivä, tunti).

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädetyt tiedot on julkaistava kootussa muodossa tarjousalueittain ilmoittaen epäkäytettävyyden kohteena oleva kulutuskapasiteetti markkina-aikayksikköä kohti tiettynä ajanjaksona mahdollisimman pian ja viimeistään tunnin kuluessa suunniteltua epäkäytettävyyttä koskevasta päätöksestä.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa säädetyt tiedot on julkaistava kootussa muodossa tarjousalueittain ilmoittaen epäkäytettävyyden kohteena oleva kulutuskapasiteetti markkina-aikayksikköä kohti tiettynä ajanjaksona mahdollisimman pian ja viimeistään tunnin kuluessa muutoksesta todellisessa käytettävyydessä.

3.   Siirtoverkonhaltijan vastuualueella sijaitsevien kulutusyksiköiden on laskettava ja toimitettava 1 kohdassa säädetyt tiedot kyseiselle siirtoverkonhaltijalle.

Kulutusyksiköt katsotaan toimittamiensa tietojen ensisijaisiksi omistajiksi.

8 artikla

Vuosiennustemarginaali

1.   Siirtoverkonhaltijan on vastuualueellaan laskettava ja toimitettava Sähkö-ENTSOlle kustakin tarjousalueesta seuraavan vuoden ennustemarginaali, joka on arvioitu paikallisen markkina-aikayksikön tasolla.

Tieto on julkaistava viikkoa ennen vuotuista kapasiteetin jakamista, mutta viimeistään sitä vuotta, jota tiedot koskevat, edeltävän kuukauden 15:ntenä kalenteripäivänä.

2.   Siirtoverkonhaltijan vastuualueella sijaitsevien generaattoriyksiköiden ja jakeluverkonhaltijoiden on toimitettava kyseiselle siirtoverkonhaltijalle kaikki informaatio, jota tarvitaan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen laskemiseen.

Generaattoriyksiköt ja jakeluverkonhaltijat katsotaan toimittamiensa tietojen ensisijaisiksi omistajiksi.

9 artikla

Siirtoinfrastruktuuri

1. Siirtoverkonhaltijoiden on laadittava ja toimitettava Sähkö-ENTSOlle tiedot verkkoelementtien tulevista muutoksista ja yhteenliitäntähankkeista, mukaan luettuina seuraaville kolmelle vuodelle kaavaillut siirtoverkon laajennukset ja käytöstäpoistot. Tämä tieto on annettava ainoastaan sellaisista toimenpiteistä, joilla odotetaan olevan vähintään 100 MW:n vaikutus alueiden väliseen kapasiteettiin tarjousalueiden välillä tai profiileihin vähintään yhden markkina-aikayksikön aikana. Tiedoissa on ilmoitettava seuraavat seikat:

a)

kohteen yksilöinti,

b)

sijainti,

c)

kohteen tyyppi,

d)

vaikutus yhteenliitäntäkapasiteettiin kummassakin suunnassa tarjousalueiden välillä,

e)

arvioitu valmistumisajankohta.

Tieto on julkaistava viikkoa ennen vuotuista kapasiteetin jakamista, mutta viimeistään sitä vuotta, jota jakaminen koskee, edeltävän kuukauden 15:ntenä kalenteripäivänä. Tietoa on päivitettävä merkityksellisten muutosten osalta sen vuoden, jota jakaminen koskee, maaliskuun loppuun mennessä, kesäkuun loppuun mennessä ja syyskuun loppuun mennessä.

10 artikla

Siirtoinfrastruktuurin epäkäytettävyyttä koskevat tiedot

1.   Siirtoverkonhaltijoiden on laskettava ja toimitettava Sähkö-ENTSOlle vastuualueeltaan seuraavat tiedot:

a)

suunnitellut epäkäytettävyydet, mukaan luettuina yhteenliitäntöjen ja siirtoverkoston suunniteltujen epäkäytettävyyksien muutokset, jotka pienentävät tarjousalueiden välistä kapasiteettia vähintään 100 MW ainakin yhden markkina-aikayksikön aikana sisältäen seuraavat tiedot:

kohteen yksilöinti,

sijainti,

kohteen tyyppi,

arvioitu vaikutus alueiden väliseen kapasiteettiin kummassakin suunnassa tarjousalueiden välillä,

epäkäytettävyyden syyt,

käytettävyyden muutoksen arvioitu alkamis- ja päättymisajankohta (päivä, tunti),

b)

yhteenliitäntöjen ja siirtoverkoston todellisen käytettävyyden muutokset, jotka pienentävät tarjousalueiden välistä kapasiteettia vähintään 100 MW ainakin yhden markkina-aikayksikön aikana sisältäen seuraavat tiedot:

kohteen yksilöinti,

sijainti,

kohteen tyyppi,

arvioitu vaikutus alueiden väliseen kapasiteettiin kummassakin suunnassa tarjousalueiden välillä,

epäkäytettävyyden syyt,

käytettävyyden muutoksen alkamisajankohta ja arvioitu päättymisajankohta (päivä, tunti).

c)

merikaapeliverkoston todellisen käytettävyyden muutokset, jotka pienentävät tuulivoimasyöttöä vähintään 100 MW ainakin yhden markkina-aikayksikön aikana sisältäen seuraavat tiedot:

kohteen yksilöinti,

sijainti,

kohteen tyyppi,

resurssiin liitetty tuulivoiman tuotantokapasiteetti (MW),

käytettävyyden muutosajankohtana syötetty tuulivoima (MW),

epäkäytettävyyden syyt,

käytettävyyden muutoksen alkamisajankohta ja arvioitu päättymisajankohta (päivä, tunti).

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädetyt tiedot on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään tunnin kuluessa suunniteltua epäkäytettävyyttä koskevasta päätöksestä.

3.   Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetyt tiedot on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään tunnin kuluessa muutoksesta todellisessa käytettävyydessä.

4.   Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyn tiedon osalta siirtoverkonhaltijat voivat päättää olla ilmoittamatta kyseisiä kohteita ja niiden sijaintia, jos nämä tiedot on luokiteltu neuvoston direktiivin 2008/114/EY (3) 2 artiklan d kohdan mukaisiksi arkaluonteisiksi kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen liittyviksi tiedoiksi kyseisissä jäsenvaltioissa. Tällä ei rajoiteta niille tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä muita velvollisuuksia.

11 artikla

Alueiden välisen kapasiteetin arviointiin ja tarjontaan liittyvät tiedot

1.   Siirtoverkonhaltijoiden ja tarvittaessa siirtokapasiteetin jakajien on laskettava ja toimitettava Sähkö-ENTSOlle vastuualueeltaan riittävän ajoissa ennen jakoprosessia seuraavat tiedot:

a)

ennustettu ja tarjottu kapasiteetti (MW) kummassakin suunnassa tarjousalueiden välillä, kun on kyse koordinoidusta nettosiirtokapasiteettipohjaisesta kapasiteetin jakamisesta; tai

b)

asiaan liittyvät tehonvirtausperusteiset parametrit, kun on kyse tehonvirtausperusteisesta kapasiteetin jakamisesta.

Jakeluverkonhaltijat tai tarvittaessa siirtokapasiteetin jakajat katsotaan niiden laskeman ja toimittaman informaation ensisijaisiksi omistajiksi.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädetyt tiedot on julkaistava liitteessä esitetyllä tavalla.

3.   Tasasähköyhteyksien osalta siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava tunnin kuluessa siitä, kun tiedot tunnetaan, Sähkö-ENTSOlle ajantasaiset tiedot saatavilla olevan rajat ylittävän kapasiteetin rajoituksista, kuten lisäys- ja supistusrajoituksista tai päivänsisäisistä siirtorajoituksista.

Tasasähköyhteyksien ylläpitäjät katsotaan niiden antaman ajantasaisen informaation ensisijaisiksi omistajiksi.

4.   Siirtoverkonhaltijoiden ja tarvittaessa siirtokapasiteetin jakajien on toimitettava Sähkö-ENTSOlle vuosiraportti, joka sisältää seuraavat tiedot:

a)

tarjottua kapasiteettia rajoittavat tärkeimmät kriittiset verkkoelementit;

b)

vastuualue tai vastuualueet, johon tai joihin kriittiset verkkoelementit kuuluvat;

c)

se, missä määrin kriittisten verkkoelementtien kuormituksen keventäminen lisäisi tarjottavaa kapasiteettia;

d)

kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla tarjottavaa kapasiteettia voitaisiin lisätä, sekä tällaisten toimenpiteiden arvioidut kustannukset.

Raporttia laatiessaan siirtoverkonhaltijat voivat päättää olla ilmoittamatta kyseisiä kohteita ja niiden sijaintia, jos nämä tiedot on luokiteltu direktiivin 2008/114/EY 2 artiklan d kohdan mukaisiksi arkaluonteisiksi kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen liittyviksi tiedoiksi kyseisissä jäsenvaltioissa.

Jakeluverkonhaltijat tai tarvittaessa siirtokapasiteetin jakajat katsotaan niiden toimittaman raportin ensisijaisiksi omistajiksi.

12 artikla

Alueiden välisen kapasiteetin käyttöön liittyvät tiedot

1.   Siirtoverkonhaltijoiden on laskettava ja toimitettava Sähkö-ENTSOlle vastuualueeltaan seuraavat tiedot:

a)

eksplisiittisen jakamisen tapauksessa kunkin markkina-aikayksikön osalta tarjousalueiden välillä molempiin suuntiin jaoteltuna

markkinoilla pyydetty kapasiteetti (MW),

markkinoille jaettu kapasiteetti (MW),

kapasiteetin hinta (valuutta/MW),

huutokauppatulot (valuuttana) kullakin tarjousalueiden välisellä rajalla;

b)

varattu kokonaiskapasiteetti kunkin markkina-aikayksikön osalta tarjousalueiden välillä molempiin suuntiin jaoteltuna;

c)

ennen kutakin kapasiteetin jakamista kokonaiskapasiteetti, joka on jo jaettu aiemmissa jakamismenettelyissä kunkin markkina-aikayksikön ja suunnan osalta;

d)

kunkin markkina-aikayksikön osalta seuraavan päivän hinnat kullakin tarjousalueella (valuutta/MWh);

e)

implisiittisen jakamisen tapauksessa kunkin markkina-aikayksikön osalta kunkin tarjousalueen nettotilanne (MW) ja ylikuormitustulot (valuuttana) kullakin tarjousalueiden välisellä rajalla;

f)

kooste suunnitellusta seuraavan päivän sähkökaupasta tarjousalueiden välillä kunkin markkina-aikayksikön ja suunnan osalta;

g)

tarjousalueiden väliset fyysiset virrat kunkin markkina-aikayksikön osalta;

h)

tarjousalueiden välillä jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa jaettu alueiden välinen kapasiteetti kunkin suunnan, jaetun tuotteen ja ajanjakson osalta.

2.   Tiedot, joista säädetään

a)

1 kohdan a ja e alakohdassa, on julkaistava tunnin kuluessa kustakin kapasiteetin jakamisesta;

b)

1 kohdan b alakohdassa, on julkaistava tunnin kuluessa kustakin varaamiskierroksesta;

c)

1 kohdan c alakohdassa, on julkaistava viimeistään silloin, kun tarjottua kapasiteettia koskevat luvut on julkaistava liitteen mukaisesti;

d)

1 kohdan d alakohdassa, on julkaistava tunnin kuluessa kaupankäynnin sulkeutumisesta;

e)

1 kohdan f alakohdassa, on julkaistava päivittäin tunnin kuluessa viimeisestä takarajasta ja tarvittaessa päivitettävä kahden tunnin kuluessa kustakin päivänsisäisestä varaamisprosessista;

f)

1 kohdan g alakohdassa, on julkaistava kustakin markkina-aikayksiköstä mahdollisimman reaaliaikaisesti, mutta viimeistään tunnin kuluessa käyttöjakson päättymisestä;

g)

1 kohdan h alakohdassa, on julkaistava tunnin kuluessa jakamisesta.

3.   Siirtokapasiteetin jakajien tai soveltuvin osin sähköpörssien on toimitettava siirtoverkonhaltijoille kaikki informaatio, jota tarvitaan 1 kohdassa säädettyjen tietojen laskemiseen.

Siirtokapasiteetin jakajat katsotaan niiden antaman informaation ensisijaisiksi omistajiksi.

Sähköpörssit katsotaan niiden antaman informaation ensisijaisiksi omistajiksi.

13 artikla

Ylikuormituksen hallintatoimenpiteitä koskevat tiedot

1.   Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava Sähkö-ENTSOlle vastuualueeltaan seuraavat tiedot:

a)

ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyyn liittyvät tiedot markkina-aikayksiköittäin sisältäen seuraavat tiedot:

toteutetut toimenpiteet (eli tuotannon lisääminen tai pienentäminen, kuormituksen lisääminen tai pienentäminen),

toimenpiteen kohteena olleiden verkkoelementtien yksilöinti, sijainti ja tyyppi,

toimenpiteiden syy,

kapasiteetti, johon toimenpide vaikuttaa (MW),

b)

vastakaupankäyntiin liittyvät tiedot markkina-aikayksiköittäin sisältäen seuraavat tiedot:

toteutetut toimenpiteet (eli alueiden välisen kaupan lisääminen tai vähentäminen),

kyseiset tarjousalueet,

toimenpiteiden syy,

muutos tarjousalueiden välisessä kaupassa (MW).

c)

edellä a ja b kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiettynä kuukautena aiheutuneet kustannukset.

2.   Tiedot, joista säädetään

a)

1 kohdan a ja b alakohdassa, on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään tunnin kuluessa käyttöjakson päättymisestä, lukuun ottamatta syistä, jotka on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään yhden vuorokauden kuluessa käyttöjakson päättymisestä.

b)

1 kohdan c alakohdassa, on julkaistava yhden kuukauden kuluessa kyseisen kuukauden päättymisestä.

14 artikla

Tuotantoennuste

1.   Siirtoverkonhaltijoiden on laskettava ja toimitettava Sähkö-ENTSOlle vastuualueeltaan seuraavat tiedot:

a)

yhteenlaskettu asennettu kokonaistuotantokapasiteetti (MW) kaikista olemassa olevista tuotantoyksiköistä, joiden asennettu tuotantokapasiteetti on vähintään 1 MW, tuotantotyypeittäin jaoteltuna;

b)

tiedot kaikista olemassa olevista ja suunnitelluista tuotantoyksiköistä, joiden asennettu tuotantokapasiteetti on vähintään 100 MW. Tietojen on sisällettävä:

yksikön nimi,

asennettu tuotantokapasiteetti (MW),

sijainti,

jänniteliityntätaso,

tarjousalue,

tuotantotyyppi;

c)

arvio suunnitellusta tuotannosta (MW) tarjousalueittain seuraavan päivän kunkin markkina-aikayksikön osalta;

d)

ennuste tuuli- ja aurinkovoiman tuotannosta (MW) tarjousalueittain seuraavan päivän kunkin markkina-aikayksikön osalta.

2.   Tiedot, joista säädetään

a)

1 kohdan a alakohdassa, on julkaistava vuosittain viimeistään viikkoa ennen vuoden loppua;

b)

1 kohdan b alakohdassa, on julkaistava vuosittain kolmesta seuraavasta vuodesta viimeistään viikkoa ennen sen ensimmäisen vuoden alkua, jota tiedot koskevat;

c)

1 kohdan c alakohdassa, on julkaistava varsinaista toimittamista edeltävänä päivänä viimeistään klo 18.00 Brysselin aikaa;

d)

1 kohdan d alakohdassa, on julkaistava varsinaista toimittamista edeltävänä päivänä viimeistään klo 18.00 Brysselin aikaa. Tiedot on pidettävä säännöllisesti ajan tasalla ja julkaistava päivänsisäisen kaupankäynnin aikana niin, että niistä julkaistaan vähintään yksi päivitys varsinaisena toimittamispäivänä klo 8.00 Brysselin aikaa. Tiedot on toimitettava kaikista tarjousalueista ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joissa tuuli- tai aurinkovoiman osuus vuotuisesta kokonaistuotannosta on yli 1 prosentti, tai tarjousalueista, joilla tuuli- tai aurinkovoiman osuus vuotuisesta kokonaistuotannosta on yli 5 prosenttia.

3.   Siirtoverkonhaltijan vastuualueella sijaitsevien tuotantoyksiköiden on toimitettava kyseiselle siirtoverkonhaltijalle kaikki informaatio, jota tarvitaan 1 kohdassa säädettyjen tietojen laskemiseen.

Tuotantoyksiköt katsotaan niiden antaman asiaan kuuluvan informaation ensisijaisiksi omistajiksi.

15 artikla

Generaattori- ja tuotantoyksiköiden epäkäytettävyyttä koskevat tiedot

1.   Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava Sähkö-ENTSOlle vastuualueeltaan seuraavat tiedot:

a)

generaattoriyksikön vähintään 100 MW:n suunnitellut epäkäytettävyydet, mukaan luettuina vähintään 100 MW:n muutokset kyseisen generaattoriyksikön suunniteltuihin epäkäytettävyyksiin, joiden odotetaan kestävän vähintään yhden markkina-aikayksikön ajan, kolmelle seuraavalle vuodelle, sisältäen seuraavat tiedot:

tuotantoyksikön nimi,

generaattoriyksikön nimi,

sijainti,

tarjousalue,

asennettu tuotantokapasiteetti (MW),

tuotantotyyppi,

tapahtuman aikana käytettävissä oleva kapasiteetti,

epäkäytettävyyden syy,

käytettävyyden muutoksen alkamisajankohta ja arvioitu päättymisajankohta (päivä, tunti).

b)

sellaiset vähintään 100 MW:n muutokset generaattoriyksikön todellisessa käytettävyydessä, joiden odotetaan kestävän vähintään yhden markkina-aikayksikön ajan, sisältäen seuraavat tiedot:

tuotantoyksikön nimi,

generaattoriyksikön nimi,

sijainti,

tarjousalue,

asennettu tuotantokapasiteetti (MW),

tuotantotyyppi,

tapahtuman aikana käytettävissä oleva kapasiteetti,

epäkäytettävyyden syy ja

käytettävyyden muutoksen alkamisajankohta ja arvioitu päättymisajankohta (päivä, tunti).

c)

tuotantoyksikön vähintään 200 MW:n suunnitellut epäkäytettävyydet, mukaan luettuina vähintään 100 MW:n muutokset kyseisen tuotantoyksikön suunniteltuihin epäkäytettävyyksiin, joiden odotetaan kestävän vähintään yhden markkina-aikayksikön ajan mutta joita ei ole julkaistu a alakohdan mukaisesti, kolmelle seuraavalle vuodelle, sisältäen seuraavat tiedot:

tuotantoyksikön nimi,

sijainti,

tarjousalue,

asennettu tuotantokapasiteetti (MW),

tuotantotyyppi,

tapahtuman aikana käytettävillä oleva kapasiteetti,

epäkäytettävyyden syy,

käytettävyyden muutoksen alkamisajankohta ja arvioitu päättymisajankohta (päivä, tunti).

d)

asennetulta tuotantokapasiteetiltaan vähintään 200 MW:n tuotantoyksiköiden todellisen käytettävyyden vähintään 100 MW:n muutokset, joiden odotetaan kestävän vähintään yhden markkina-aikayksikön ajan mutta joita ei ole julkaistu a alakohdan mukaisesti, kolmelle seuraavalle vuodelle, sisältäen seuraavat tiedot:

tuotantoyksikön nimi,

sijainti,

tarjousalue,

asennettu tuotantokapasiteetti (MW),

tuotantotyyppi,

tapahtuman aikana käytettävillä oleva kapasiteetti,

epäkäytettävyyden syy ja

käytettävyyden muutoksen alkamisajankohta ja arvioitu päättymisajankohta (päivä, tunti).

2.   Edellä 1 kohdan a ja c alakohdassa säädetyt tiedot on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään tunnin kuluessa suunniteltua epäkäytettävyyttä koskevasta päätöksestä.

Edellä 1 kohdan b ja d alakohdassa säädetyt tiedot on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään tunnin kuluessa muutoksesta todellisessa käytettävyydessä.

3.   Siirtoverkonhaltijan vastuualueella sijaitsevien generaattoriyksiköiden on toimitettava 1 kohdassa säädetyt tiedot kyseiselle siirtoverkonhaltijalle.

Generaattoriyksiköt katsotaan niiden antamien tietojen ensisijaisiksi omistajiksi.

16 artikla

Toteutunut tuotanto

1.   Siirtoverkonhaltijoiden on laskettava ja toimitettava Sähkö-ENTSOlle vastuualueeltaan seuraavat tiedot:

a)

toteutunut tuotanto (MW) markkina-aikayksiköittäin ja generaattoriyksiköittäin jaoteltuna tuotantokapasiteetiltaan vähintään 100 MW:n generaattoriyksiköistä;

b)

kokonaistuotanto markkina-aikayksiköittäin ja tuotantotyypeittäin;

c)

toteutunut tai arvioitu tuuli- ja aurinkovoimatuotanto (MW) kullakin tarjousalueella markkina-aikayksiköittäin;

d)

kaikkien vesiallas- ja vesivarastolaitosten yhteenlaskettu viikoittainen keskimääräinen täyttöaste (MWh) tarjousalueittain sekä edellisen vuoden saman viikon lukema.

2.   Tiedot, joista säädetään

a)

1 kohdan a alakohdassa, on julkaistava viiden päivän kuluessa käyttöjakson päättymisestä;

b)

1 kohdan b alakohdassa, on julkaistava tunnin kuluessa käyttöjakson päättymisestä;

c)

1 kohdan c alakohdassa, on julkaistava tunnin kuluessa käyttöjakson päättymisestä ja päivitettävä mitattujen arvojen mukaisiksi heti kun nämä tulevat saataville. Tiedot on toimitettava kaikista tarjousalueista ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joissa tuuli- tai aurinkovoiman osuus vuotuisesta kokonaistuotannosta on yli 1 prosentti, tai tarjousalueista, joilla tuuli- tai aurinkovoiman osuus vuotuisesta kokonaistuotannosta on yli 5 prosenttia;

d)

1 kohdan d alakohdassa, on julkaistava kolmantena työpäivänä sen viikon jälkeen, jota tiedot koskevat. Tiedot on toimitettava kaikista tarjousalueista ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joissa tämän tyyppisen tuotannon osuus vuotuisesta kokonaistuotannosta on yli 10 prosenttia, tai tarjousalueista, joilla tämän tyyppisen tuotannon osuus vuotuisesta kokonaistuotannosta on yli 30 prosenttia.

3.   Siirtoverkonhaltijan vastuualueella sijaitsevien generaattori- ja tuotantoyksiköiden on toimitettava kyseiselle siirtoverkonhaltijalle kaikki informaatio, jota tarvitaan 1 kohdassa säädettyjen tietojen laskemiseen.

Generaattori- ja tuotantoyksiköt katsotaan niiden antaman asiaan kuuluvan informaation ensisijaisiksi omistajiksi.

17 artikla

Tasapainottaminen

1.   Siirtoverkonhaltijoiden tai tarvittaessa tasapainotusmarkkinoiden, jos tällaiset markkinat ovat olemassa, ylläpitäjien on toimitettava Sähkö-ENTSOlle vastuualueeltaan seuraavat tiedot:

a)

tasapainottamisessa käytettävät säännöt sisältäen seuraavat tiedot:

eri tyyppisten tasapainottavien resurssien ja energian hankintaprosessit,

tasapainotusresurssien ja aktivoidun energian tarjonnasta maksettavien korvausten laskentamenetelmät,

tasapainopoikkeamien maksujen laskentamenetelmä,

tarvittaessa kuvaus siitä, miten kahden tai useamman vastuualueen välinen rajat ylittävä tasapainottaminen suoritetaan sekä tuottajien ja kuorman osallistumisehdot;

b)

siirtoverkonhaltijan sopimusperusteisten tasapainotusresurssien määrä (MW) sisältäen seuraavat tiedot:

resurssin lähde (tuotanto tai kuorma),

resurssin tyyppi (esim. taajuuden vakautusreservi, taajuuden palautusreservi, korvaava reservi),

resurssin sopimuskausi (esim. tunti, päivä, viikko, kuukausi, vuosi);

c)

siirtoverkonhaltijan maksamat hinnat resurssityypeittäin ja hankintakausittain (valuutta/MW/kausi);

d)

hyväksytyt yhteenlasketut tarjoukset tasapainotusjaksoittain erikseen kullekin resurssityypille;

e)

aktivoidun tasapainottavan energian määrä (MW) tasapainotusjaksoittain ja resurssityypeittäin;

f)

siirtoverkonhaltijan aktivoidusta tasapainottavasta energiasta maksamat hinnat tasapainotusjaksoittain ja resurssityypeittäin; hintatiedot on annettava erikseen ylös- ja alassäädöstä;

g)

tasapainopoikkeamien hinnat tasapainotusjaksoittain;

h)

tasapainopoikkeamien kokonaismäärä tasapainotusjaksoittain;

i)

vastuualueen kuukausittainen taloudellinen tase sisältäen seuraavat tiedot:

siirtoverkonhaltijalle resurssin hankinnasta ja tasapainottavan energian aktivoimisesta aiheutuneet kulut,

siirtoverkonhaltijan nettotulot, kun tilit tasapainopoikkeamille on tasautettu tasapainosta vastaavien tahojen kanssa;

j)

tarvittaessa tiedot vastuualueiden välisestä tasapainottamisesta tasapainotusjaksoittain sisältäen seuraavat tiedot:

osto- ja myyntitarjousten määrät hankinta-aikayksiköittäin,

osto- ja myyntitarjousten enimmäis- ja vähimmäishinnat hankinta-aikayksiköittäin,

kyseisillä vastuualueilla aktivoidun tasapainottavan energian määrä.

Tasapainotusmarkkinoiden ylläpitäjät katsotaan niiden antaman informaation ensisijaisiksi omistajiksi.

2.   Tiedot, joista säädetään

a)

1 kohdan b alakohdassa, on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään kahta tuntia ennen seuraavaa hankintaprosessia;

b)

1 kohdan c alakohdassa, on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään tunnin kuluessa hankintaprosessin päättymisestä;

c)

1 kohdan d alakohdassa, on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään tunnin kuluessa käyttöjakson päättymisestä;

d)

1 kohdan e alakohdassa, on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään 30 minuutin kuluessa käyttöjakson päättymisestä. Jos tiedot ovat alustavat, luvut on päivitettävä, kun lopulliset tiedot saadaan;

e)

1 kohdan f alakohdassa, on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään tunnin kuluessa käyttöjakson päättymisestä;

f)

1 kohdan g alakohdassa, on julkaistava mahdollisimman pian;

g)

1 kohdan h alakohdassa, on julkaistava mahdollisimman pian ja viimeistään 30 minuutin kuluessa käyttöjakson päättymisestä. Jos tiedot ovat alustavat, luvut on päivitettävä, kun lopulliset tiedot saadaan;

h)

1 kohdan i alakohdassa, on julkaistava kolmen kuukauden kuluessa käyttökuukauden päättymisestä. Jos tasautus on alustava, luvut on päivitettävä lopullisen tasautuksen valmistuttua;

i)

1 kohdan j alakohdassa, on julkaistava tunnin kuluessa käyttöjakson päättymisestä.

18 artikla

Vastuut

Tietojen ensisijaisen omistajan, tietojen antajan ja Sähkö-ENTSOn tähän asetukseen perustuvat vastuut rajoittuvat tapauksiin, joissa on kyse törkeästä huolimattomuudesta ja/tai tahallisesta väärinkäytöksestä. Ne eivät missään tapauksessa ole tietojen käyttäjälle korvausvastuussa menetetyistä tuotoista, menetetystä liiketoiminnasta tai minkäänlaisista muista välillisistä liitännäis-, erityis- tai seurannaisvahingoista, jotka ovat aiheutuneet niiden tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä.

19 artikla

Asetuksen (EY) N:o 714/2009 muuttaminen

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 714/2009 liitteestä I kohdat 5.5–5.9 5 päivänä tammikuuta 2015 lähtien.

20 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 4 artiklan 1 kohtaa aletaan soveltaa 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 211, 14.8.2009, s. 15.

(2)  EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1.

(3)  EUVL L 345, 23.12.2008, s. 75.


LIITE

Asetuksen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen julkaiseminen

Kapasiteetinjakamisjakso

Alueiden välinen kapasiteettiennuste julkaistava

Tarjottu kapasiteetti julkaistava

Vuosi

Viikkoa ennen vuotuista jakamisprosessia, mutta viimeistään 15. joulukuuta, kaikille seuraavan vuoden kuukausille.

Viikkoa ennen vuotuista jakamisprosessia, mutta viimeistään 15. joulukuuta.

Kuukausi

Kaksi työpäivää ennen kuukausittaista jakamisprosessia, kaikille seuraavan kuukauden päiville.

Kaksi työpäivää ennen kuukausittaista jakamisprosessia.

Viikko

Joka perjantai, kaikille seuraavan viikon päiville.

Viikoittaista jakamisprosessia edeltävänä päivänä.

Seuraava päivä

 

Tuntia ennen spot-markkinoiden sulkeutumista, kullekin markkina-aikayksikölle.

Päivänsisäinen

 

Tuntia ennen ensimmäistä päivänsisäistä jakamista ja sen jälkeen reaaliaikaisesti, kullekin markkina-aikayksikölle.


Top