Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0110

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 110/2012 af 9. februar 2012 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Sydafrika på listen over tredjelande og dele af tredjelande EØS-relevant tekst

OJ L 37, 10.2.2012, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 305 - 309

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/110/oj

10.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 37/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 110/2012

af 9. februar 2012

om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Sydafrika på listen over tredjelande og dele af tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (2), særlig artikel 23, stk. 1, og artikel 24, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (3) fastsættes der bestemmelser om import til samt transit og oplagring i Unionen af sendinger af kødprodukter og sendinger af behandlede maver, blærer og tarme som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (4).

(2)

Beslutning 2007/777/EF omfatter også lister over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til, transit gennem og oplagring af disse varer i Unionen er tilladt, modeller til folke- og dyresundhedscertifikater samt bestemmelser om de importerede produkters oprindelse og den behandling, de skal underkastes.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (5) fastsættes der krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger, specifikt patogenfrie æg, kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, herunder strudsefugle og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter. Ifølge nævnte forordning må de pågældende varer kun importeres til Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i del 1 i bilag I til samme forordning.

(4)

Forordning (EF) nr. 798/2008 fastsætter også, hvilke betingelser der skal opfyldes, for at et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI), og kravene vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat i den forbindelse for varer, der er bestemt til import til Unionen.

(5)

Sydafrika underrettede i april 2011 Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) på dets område. Som følge heraf blev beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 536/2011 (6), hvori der fastsættes bestemmelser om visse specifikke behandlinger af importen fra dette tredjeland af kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme fra opdrættede strudsefugle til konsum og af biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter, der består af eller indeholder kød af opdrættet fjervildt, strudsefugle og vildtlevende fuglevildt.

(6)

Desuden var det fra datoen for bekræftelse af udbruddet af HPAI, dvs. den 9. april 2011, ikke længere tilladt at importere avls- og brugsstrudsefugle og daggamle kyllinger, rugeæg og kød af strudsefugle til Unionen fra hele det område i Sydafrika, der er omfattet af forordning (EF) nr. 798/2008.

(7)

Efter ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) nr. 536/2011 forelagde Sydafrika Kommissionen oplysninger om de bekæmpelsesforanstaltninger, der blev truffet, og om udviklingen i den epidemiologiske situation med hensyn til udbruddet af HPAI. Den sygdomsbekæmpelse og -overvågning, som Sydafrika iværksatte, blev anset for tilstrækkelig til at sikre, at Sydafrika kunne begrænse spredningen af sygdommen og holde den inden for et afgrænset område.

(8)

Som følge heraf blev beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 991/2011 (7). Ved denne ændring blev det igen tilladt at importere kød af strudsefugle og visse kødprodukter til Unionen fra den del af Sydafrika, der ikke var underlagt dyresundhedsmæssige restriktioner (område ZA-2). Gennemførelsesforordning (EU) nr. 991/2011 trådte i kraft den 9. oktober 2011.

(9)

Efter disse to på hinanden følgende ændringer er område ZA-2 i Sydafrika nu opført i de forskellige dele af bilag II til beslutning 2007/777/EF som et område, hvorfra det er tilladt at importere sendinger af visse kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme til konsum og af biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter af fjerkræ, opdrættet fjervildt, herunder strudsefugle, og vildtlevende fuglevildt, som underkastes bestemte behandlinger, der er omhandlet i bilaget, til Unionen.

(10)

Desuden er område ZA-2 for øjeblikket opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et område, hvorfra det er tilladt at importere kød af strudsefugle til Unionen fra ikrafttrædelsesdatoen for gennemførelsesforordning (EU) nr. 991/2011.

(11)

Sydafrika underrettede den 13. oktober 2011 Kommissionen om mistanke om udbrud af HPAI i det område, der tidligere var anset for at være frit for denne sygdom. Sydafrika underrettede også Kommissionen om, at landet på baggrund af denne mistanke har forbudt afsendelse af sendinger af strudsekød og visse strudsekødsprodukter til Unionen.

(12)

Sydafrika underrettede den 14. november 2011 Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) om udbrud af HPAI uden for det sygdomsramte område, som Sydafrika havde afgrænset, og som blev anerkendt ved forordning (EU) nr. 991/2011. Det er derfor ikke længere muligt at betragte hele det pågældende tredjelands område som frit for HPAI.

(13)

I betragtning af den ugunstige udvikling i sygdomssituationen i Sydafrika og for at undgå misforståelser vedrørende varer, der er fremstillet, inden det nyeste udbrud af HPAI blev bekræftet, bør oplysningerne om Sydafrika i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres, således at det forbydes at importere kød af strudsefugle til Unionen, og således at datoen for bekræftelse af det første udbrud af HPAI den 9. april 2011 anføres som »slutdato« i kolonne 6A i nævnte del.

(14)

Derudover opfylder område ZA-2 i Sydafrika som følge af udbruddet af HPAI ikke længere de dyresundhedsmæssige betingelser for anvendelse af »behandling A« på varer, der består af eller indeholder kød af opdrættede strudsefugle eller behandlede maver, blærer og tarme fra strudsefugle til konsum, som nævnt i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF, og for anvendelse af »behandling E« på biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter, der består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættet fjervildt, strudsefugle og vildtlevende fuglevildt, som nævnt i del 3 i nævnte bilag. Disse behandlinger er ikke tilstrækkelige til at fjerne de dyresundhedsmæssige risici i forbindelse med disse varer. Oplysningerne om Sydafrika for så vidt angår område ZA-2 i del 1 til bilag II til beslutning 2007/777/EF og oplysningerne om Sydafrika i del 2 og 3 i nævnte bilag bør derfor ændres, således at der fastsættes bestemmelser om passende behandlinger.

(15)

Beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2007/777/EF ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(3)  EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(5)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.

(6)  EUT L 147 af 2.6.2011, s. 1.

(7)  EUT L 261 af 6.10.2011, s. 19.


BILAG I

I bilag II til beslutning 2007/777/EF foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 udgår »ZA-2« af oplysningerne om Sydafrika.

2)

Del 2 ændres således:

a)

oplysningerne om »ZA-0« under Sydafrika affattes således:

»ZA

Sydafrika (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX«

b)

oplysningerne om »ZA-2« udgår.

3)

I del 3 affattes oplysningerne vedrørende Sydafrika således:

»ZA

Sydafrika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Sydafrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX«


BILAG II

I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes oplysningerne vedrørende Sydafrika således:

»ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4«

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 


Top