EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0420

Kommissionens forordning (EU) nr. 420/2011 af 29. april 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler EØS-relevant tekst

OJ L 111, 30.4.2011, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 92 - 95

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/420/oj

30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 420/2011

af 29. april 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (2) er der fastsat grænseværdier for forurenende stoffer i en række fødevarer.

(2)

Under hensyntagen til de varierende fortolkninger af, hvilken del af krabber der skal analyseres til kontrol af, om grænseværdien for cadmium er overholdt, bør det præciseres, at den grænseværdi, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 for indholdet af cadmium i krebsdyr, gælder for muskelkød fra lemmer (ben og kløer) og bagkrop. For krabber og krabbelignende krebsdyr gælder grænseværdien kun for lemmer. Denne definition udelukker andre dele af krebsdyr såsom cephalothorax hos krabber og ikke-spiselige dele (hudpanser (skal) og hale). Cephalothorax omfatter fordøjelsesorganerne (hepatopancreas), som vides at indeholde høje koncentrationer af cadmium. Da det vil være helt almindeligt, at forbrugerne i visse medlemsstater regelmæssigt indtager dele af cephalothorax, vil forbrugervejledning i medlemsstatsregi med det formål at begrænse forbruget af disse dele kunne være hensigtsmæssigt som middel til at reducere eksponeringen for cadmium. Der er offentliggjort en baggrundsorientering (Information Note) om emnet på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere (3).

(3)

Af overensstemmelseshensyn bør de dele af krebsdyr, som grænseværdierne gælder for, ændres tilsvarende for andre forurenende stoffer (bly, kviksølv, dioxiner og PCB samt polycykliske aromatiske hydrocarboner).

(4)

Toskallede bløddyr såsom grønskalsmuslinger og østers kan akkumulere cadmium på samme måde som tang. Eftersom pulveriserede grønskalsmuslinger og østers lige som tørret tang sælges som kosttilskud, bør grænseværdien for indholdet af cadmium i tørrede toskallede bløddyr være identisk med den, der i dag gælder for tørret tang og produkter fremstillet af tang.

(5)

Bestemmelserne for bladkål bør bringes på linje med bestemmelserne for andre bladgrøntsager. Bladkål bør derfor ikke være omfattet af standardgrænseværdien for cadmium i »grøntsager og frugter« i punkt 3.2.15, men i stedet inkluderes i punkt 3.2.17.

(6)

Standardgrænseværdierne for bly og cadmium i frugter og grøntsager er ikke realistiske for tang, som naturligt kan indeholde højere koncentrationer. Tang bør derfor ikke være omfattet af standardgrænseværdierne for bly og cadmium i frugter og grøntsager (punkt 3.1.10 og 3.2.15). Der bør indsamles yderligere data om forekomst, så der kan træffes beslutning vedrørende behovet for specifikke, mere realistiske grænseværdier for indholdet af bly og cadmium i tang.

(7)

Der er visse uoverensstemmelser mellem navnene på fødevarer/produktgrupper i forordning (EF) nr. 1881/2006 og navnene på de fødevarer/produktgrupper, der er opført i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (4). Eftersom der i forordning (EF) nr. 1881/2006 henvises til de produktgrupper, der er opført i forordning (EF) nr. 396/2005, bør de pågældende navne bringes i overensstemmelse med sidstnævnte forordning.

(8)

Bestemmelserne vedrørende overvågning og rapportering bør ajourføres under hensyntagen til de seneste henstillinger vedrørende overvågning af ethylcarbamat (5), perfluoralkylstoffer (6) og acrylamid (7). Da Kommissionens beslutning 2006/504/EF (8) er blevet ophævet og afløst af Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2009 (9), bør henvisningen til beslutning 2006/504/EF erstattes af en henvisning til forordning (EF) nr. 1152/2009. Det bør tillige præciseres, hvilke oplysninger der skal rapporteres til Kommissionen, og hvilke der skal rapporteres til EFSA.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1.

Artikel 9 ændres således:

a)

Stk. 2 og 3 affattes således:

»2.   Medlemsstaterne og de berørte parter meddeler hvert år Kommissionen resultaterne af deres undersøgelser og oplysninger om, hvor langt de er nået med at indføre forebyggende foranstaltninger til at undgå forurening med ochratoksin A, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisin B1 og B2, T-2-toksin og HT-2-toksin. Kommissionen stiller resultaterne til rådighed for medlemsstaterne. De relevante data om forekomst meddeles til EFSA.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen resultaterne for aflatoxiner tilvejebragt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2009 (10). Medlemsstaterne bør meddele EFSA resultaterne for furan, ethylcarbamat, perfluoralkylstoffer og acrylamid tilvejebragt i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 2007/196/EF (11), 2010/133/EU (12), 2010/161/EU (13) og 2010/307/EU (14).

b)

Som stk. 4 indsættes:

»4.   Data om forekomsten af forurenende stoffer, der indsamles af medlemsstaterne, bør ligeledes meddeles til EFSA, hvis de er relevante.«

2.

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(5)  EUT L 52 af 3.3.2010, s. 53.

(6)  EUT L 68 af 18.3.2010, s. 22.

(7)  EUT L 137 af 3.6.2010, s. 4.

(8)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 21.

(9)  EUT L 313 af 28.11.2009, s. 40.

(10)  EUT L 313 af 28.11.2009, s. 40.

(11)  EUT L 88 af 29.3.2007, s. 56.

(12)  EUT L 52 af 3.3.2010, s. 53.

(13)  EUT L 68 af 18.3.2010, s. 22.

(14)  EUT L 137 af 3.6.2010, s. 4


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I del 3.1 vedrørende bly affattes punkt 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 og 3.1.11 således:

Fødevare (1)

Grænseværdi (mg/kg vådvægt)

»3.1.6

Krebsdyr (26): muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

0,50«

»3.1.9

Bælgplanter (27), korn og bælgfrugter

0,20«

»3.1.10

Grøntsager, undtagen kål, bladgrøntsager, friske urter, svampe og tang (27). For kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler

0,10«

»3.1.11

Kål, bladgrøntsager (43) og følgende svampe (27): Agaricus bisporus (havechampignon), Pleurotus ostreatus (østershat), Lentinula edodes (shiitake)

0,30«

2)

I del 3.2 vedrørende cadmium affattes punkt 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 og 3.2.20 således:

Fødevare (1)

Grænseværdi (mg/kg vådvægt)

»3.2.9

Krebsdyr (26): muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

0,50«

»3.2.15

Grøntsager og frugter, undtagen bladgrøntsager, friske urter, bladkål, svampe, stængelgrøntsager, rod- og knoldgrøntsager og tang (27)

0,050«

»3.2.16

Stængelgrøntsager, rod- og knoldgrøntsager, undtagen knoldselleri (27). For kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler

0,10«

»3.2.17

Bladgrøntsager, friske urter, bladkål, knoldselleri og følgende svampe (27): Agaricus bisporus (havechampignon), Pleurotus ostreatus (østershat), Lentinula edodes (shiitake)

0,20«

»3.2.20

Kosttilskud (39), der udelukkende eller hovedsageligt består af tørret tang, produkter fremstillet af tang eller tørrede toskallede bløddyr

3,0«

3)

I del 3.3 affattes punkt 3.3.1 således:

Fødevare (1)

Grænseværdi (mg/kg vådvægt)

»3.3.1

Fiskevarer (26) og fiskekød (muskelkød)(24) (25), undtagen fra de i punkt 3.3.2 angivne fiskearter. Grænseværdien for krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop(44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

0,50«

4)

I del 5 vedrørende dioxiner og PCB affattes punkt 5.3 således:

Fødevare

Grænseværdi

Summen af dioxiner (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

»5.3

Fiskekød (muskelkød), fiskevarer og produkter heraf, undtagen ål (25) (34). Grænseværdien for krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

4,0 pg/g vådvægt

8,0 pg/g vådvægt«

5)

I del 6 vedrørende polycykliske aromatiske hydrocarboner affattes punkt 6.1.3 og 6.1.5 således:

Fødevare (1)

Grænseværdi (mg/kg vådvægt)

»6.1.3

Røget fiskekød (muskelkød) og røgede fiskevarer (25) (36), undtagen toskallede bløddyr. Grænseværdien for røgede krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår røgede krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

5,0«

»6.1.5

Ikke-røgede krebsdyr og blæksprutter (26). Grænseværdien for krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

5,0«

6)

Slutnote 3 affattes således:

»(3)

Fødevarer i denne kategori som defineret i Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16).«

7)

Slutnote 16 affattes således:

»(16)

Spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 2006/141/EF (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1) og direktiv 2006/125/EF.«

8)

Følgende indsættes som slutnote 43 og 44:

»(43)

Grænseværdien for bladgrøntsager gælder ikke for friske urter (som henhører under kodenummer 0256000 i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005).

(44)

Denne definition udelukker cephalothorax hos krebsdyr.«


Top