Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0420

Komisijas Regula (ES) Nr. 420/2011 ( 2011. gada 29. aprīlis ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 111, 30.4.2011, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 92 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/420/oj

30.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 111/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 420/2011

(2011. gada 29. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (2), ir noteikta piesārņotāju maksimāli pieļaujamā koncentrācija virknē pārtikas produktu.

(2)

Atšķiras interpretācijas par to, kura krabja daļa analizējama, lai to salīdzinātu ar maksimāli pieļaujamo kadmija koncentrāciju, tādēļ ir jāpaskaidro, ka maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas kadmijam noteikta vēžveidīgajos, kuri minēti pielikumā Regulai (EK) Nr. 1881/2006, ir spēkā attiecībā uz piedēkļu (kājas un spīles) un vēdera muskuļu gaļu. Krabjiem un krabjveidīgo spīlēm maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā tikai attiecībā uz piedēkļiem. Šajā definīcijā nav ietvertas citas vēžveidīgo daļas, tādas kā krabju galvkrūtis un neēdamās daļas (čaula, aste). Galvkrūtis ietver gremošanas orgānus (hepatopancreas), par kuriem zināms, ka tie satur lielu kadmija koncentrāciju. Ņemot vērā to, ka dažās dalībvalstīs patērētāji regulāri uzturā lieto galvkrūšu daļas, ir lietderīgi dalībvalsts līmenī ieteikt patērētājiem ierobežot šo daļu lietošanu uzturā, lai samazinātu kadmija iedarbību. Tālab Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams informatīvs paziņojums par šo jautājumu (3).

(3)

Lai nodrošinātu konsekvenci, vēžveidīgo daļa, kurai piemēro maksimālo koncentrāciju, attiecīgi jāgroza attiecībā uz citiem piesārņotājiem (svins, dzīvsudrabs, dioksīni un polihlorbifenili (PHB) un policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži).

(4)

Līdzīgi kā ūdenszālēs, kadmijs var uzkrāties tādās gliemenēs kā zaļās ēdamgliemenes un austeres. Ņemot vērā to, ka zaļo ēdamgliemeņu un austeru pulveri, tāpat kā žāvētu jūraszāļu pulveri pārdod kā uztura bagātinātāju, kadmija maksimālajai koncentrācijai žāvētās gliemenēs ir jābūt tādai pašai kā koncentrācijai, kas pašlaik noteikta žāvētām jūraszālēm un produktiem, kuri iegūti no jūraszālēm.

(5)

Noteikumi attiecībā uz krustziežu dzimtas lapu dārzeņiem ir jāsaskaņo ar noteikumiem attiecībā uz citiem lapu dārzeņiem. Tāpēc krustziežu dzimtas lapu dārzeņi ir jāizslēdz no 3.2.15. punktā “dārzeņi un augļi” minētās kadmija maksimālās standarta koncentrācijas un jāiekļauj 3.2.17. punktā.

(6)

Svina un kadmija standarta maksimālās koncentrācijas līmenis augļiem un dārzeņiem nav reālistisks jūraszālēm, kurās ir dabīgi augstāka koncentrācija. Tāpēc jūraszāles ir jāizslēdz no svina un kadmija standarta maksimālās koncentrācijas, kas noteikta augļiem un dārzeņiem (3.1.10. un 3.2.15. punkts). Lai nolemtu, vai jūraszālēm ir vajadzīgi reālistiskāki konkrēti svina un kadmija maksimālās koncentrācijas līmeņi, ir jāapkopo vairāk datu par šo piesārņotāju sastopamību.

(7)

Pastāv dažas neatbilstības saistībā ar pārtikas produktu/produktu grupu nosaukumiem Regulā (EK) Nr. 1881/2006 un pārtikas produktu/produktu grupu nosaukumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulā (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (4). Tā kā Regula (EK) Nr. 1881/2006 attiecas uz produktu grupām, kas minētas Regulā (EK) Nr. 396/2005, šiem nosaukumiem ir jābūt saskaņotiem ar minēto regulu.

(8)

Tādēļ ir lietderīgi atjaunināt noteikumus par uzraudzību un ziņojumu iesniegšanu, ņemot vērā nesenos uzraudzības ieteikumus attiecībā uz etilkarbamātu (5), perfluoralkilsavienojumiem (6) un akrilamīdu (7). Ņemot vērā to, ka Komisijas Lēmums 2006/504/EK (8) ir atcelts un aizstāts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1152/2009 (9), atsauce uz Lēmumu 2006/504/EK ir jāaizstāj ar atsauci uz Regulu (EK) Nr. 1152/2009. Turklāt ir jāpaskaidro, kurus datus nosūta uz Komisiju, un kurus – uz EFSA.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav iebildusi pret tām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1881/2006 groza šādi:

1)

regulas 9. pantu groza šādi:

a)

panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   Dalībvalstis un ieinteresētās personas katru gadu paziņo Komisijai veikto izmeklēšanu rezultātus un jaunāko informāciju par novēršanas pasākumu piemērošanu, kas notikusi, lai izvairītos no ohratoksīna A, deoksinivalenola, zearalenona, fumonizīna B1 un B2, T-2 un HT-2 toksīna piesārņojuma. Komisija minēto informāciju dara pieejamu dalībvalstīm. Saistītie dati par sastopamību jāpaziņo EFSA.

3.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai konstatējumus par aflatoksīniem, kas iegūti saskaņā Komisijas Regulu (EK) Nr. 1152/2009 (10). Dalībvalstīm ir pienākums EFSA iesniegt konstatējumus par furānu, etilkarbamātu, perfluoralkilsavienojumiem un akrilamīdu, kas iegūti saskaņā ar Komisijas Ieteikumiem 2007/196/EK (11), 2010/133/ES (12), 2010/161/ES (13), 2010/307/ES (14).

b)

pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Dati par piesārņotāju sastopamību, ko apkopojušas dalībvalstis, attiecīgā gadījumā arī ir jānosūta EFSA.”

2.

Pielikumā izdara grozījumus saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm.

(4)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(5)  OV L 52, 3.3.2010., 53. lpp.

(6)  OV L 68, 18.3.2010., 22. lpp.

(7)  OV L 137, 3.6.2010., 4. lpp.

(8)  OV L 199, 21.7.2006., 21. lpp.

(9)  OV L 313, 28.11.2009., 40. lpp.

(10)  OV L 313, 28.11.2009., 40. lpp.

(11)  OV L 88, 29.3.2007., 56. lpp.

(12)  OV L 52, 3.3.2010., 53. lpp.

(13)  OV L 68, 18.3.2010., 22. lpp.

(14)  OV L 137, 3.6.2010., 4. lpp.”;


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 3.1. iedaļas “Svins” 3.1.6., 3.1.9., 3.1.10. un 3.1.11. punktu aizstāj ar šādiem:

Pārtikas produkti (1)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/kg mitra svara)

“3.1.6.

Vēžveidīgie (26): muskuļu gaļa no piedēkļiem un vēdera (44). Krabjiem un krabjveidīgajām garnelēm (Brachyura un Anomura) muskuļu gaļa no piedēkļiem

0,50”

“3.1.9.

Pākšu dārzeņi (27), graudaugi un pākšaugi

0,20”

“3.1.10.

Dārzeņi, izņemot kāpostu dārzeņus, lapu dārzeņus, svaigus garšaugus, sēnes un jūraszāles (27). Maksimāli pieļaujamā koncentrācija kartupeļiem ir spēkā attiecībā uz mizotiem kartupeļiem

0,10”

“3.1.11.

Kāpostu dārzeņi, lapu dārzeņi (43) un šādas sēnes(27): Agaricus bisporus (divsporu atmatene), Pleurotus ostreatus (austersēne), Lentinula edodes (šitake sēne)

0,30”

2)

pielikuma 3.2. iedaļas “Kadmijs” 3.2.9., 3.2.15., 3.2.16., 3.2.17. un 3.2.20. punktu aizstāj ar šādiem:

Pārtikas produkti (1)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/kg mitra svara)

“3.2.9.

Vēžveidīgie (26): muskuļu gaļa no piedēkļiem un vēdera (44). Krabjiem un krabjveidīgajām garnelēm (Brachyura un Anomura) muskuļu gaļa no piedēkļiem

0,50”

“3.2.15.

Dārzeņi un augļi, izņemot lapu dārzeņus, svaigus garšaugus, krustziežu dzimtas lapu dārzeņus, sēnes, stublāju dārzeņus, sakņu dārzeņus un jūraszāles(27)

0,050”

“3.2.16.

Stublāju dārzeņi, sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot sakņu selerijas (27). Maksimāli pieļaujamā koncentrācija kartupeļiem ir spēkā attiecībā uz mizotiem kartupeļiem

0,10”

“3.2.17.

Lapu dārzeņi, svaigi garšaugi, krustziežu dzimtas lapu dārzeņi, sakņu selerijas un šādas sēnes (27): Agaricus bisporus (divsporu atmatene), Pleurotus ostreatus (austersēne), Lentinula edodes (šitake sēne)

0,20”

“3.2.20.

Uztura bagātinātāji (39), kas sastāv tikai no kaltētām jūraszālēm vai kuru sastāvā tās ir pārsvarā, vai kas sastāv no produktiem, kuri iegūti no jūraszālēm vai no žāvētām gliemenēm

3,0”

3)

pielikuma 3.3. iedaļas “Dzīvsudrabs” 3.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

Pārtikas produkti (1)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/kg mitra svara)

“3.3.1.

Zvejniecības produkti (26) un zivju muskuļu gaļa (24) (25), izņemot zivju sugas, kas uzskaitītas 3.3.2. punktā. Maksimāli pieļaujamā koncentrācija vēžveidīgajiem ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem un vēdera (44). Krabjiem un krabjveidīgajām garnelēm (Brachyura un Anomura) maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem

0,50”

4)

pielikuma 5. iedaļas “Dioksīni un PHB” 5.3. punktu aizstāj ar šādu:

Pārtikas produkti

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

Dioksīnu summa (PTO-PCDD/F-TEQ) (32)

Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summa (PTO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

“5.3.

Zivs muskuļu gaļa, zvejniecības produkti un to izstrādājumi, izņemot zušus (25) (34). Maksimāli pieļaujamā koncentrācija vēžveidīgajiem ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem un vēdera (44). Krabjiem un krabjveidīgajām garnelēm (Brachyura un Anomura) maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem

4,0 pg uz g mitra svara

8,0 pg uz g mitra svara”

5)

pielikuma 6. iedaļas “Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži” 6.1.3. un 6.1.5. punktu aizstāj ar šādu:

Pārtikas produkti (1)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/kg mitra svara)

“6.1.3.

Muskuļu gaļa no kūpinātām zivīm un kūpinātiem zvejniecības produktiem (25) (36), izņemot gliemenes. Maksimāli pieļaujamā koncentrācija vēžveidīgajiem ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem un vēdera (44). Kūpinātiem krabjiem un krabjveidīgajām garnelēm (Brachyura un Anomura) maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem

5,0”

“6.1.5.

Vēžveidīgie, galvkāji, izņemot kūpinātus vēžveidīgos un galvkājus (26). Maksimāli pieļaujamā koncentrācija vēžveidīgajiem ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem un vēdera (44). Krabjiem un krabjveidīgajām garnelēm (Brachyura un Anomura) maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem

5,0”

6)

pielikuma 3. beigu piezīmi aizstāj ar šādu piezīmi:

“(3)

Šajā kategorijā uzskaitītie pārtikas produkti, kā noteikts Komisijas 2006. gada 5. decembra Direktīvā 2006/125/EK par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem (OV L 339, 6.12.2006., 16. lpp.).”;

7)

pielikuma 16. beigu piezīmi aizstāj ar šādu piezīmi:

“(16)

Zīdaiņi un mazi bērni, kā noteikts Direktīvā 2006/141/EK (OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.) un Direktīvā 2006/125/EK.”;

8)

pievieno šādu 43. un 44. beigu piezīmi:

“(43)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija lapu dārzeņiem nav spēkā attiecībā uz svaigiem garšaugiem (ar kodu 0256000 Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumā).

(44)

Šajā definīcijā neietilpst vēžveidīgie.”


Top