Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0420

2011 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 420/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas Tekstas svarbus EEE

OJ L 111, 30.4.2011, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 92 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/420/oj

30.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 420/2011

2011 m. balandžio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (2), nustatyta didžiausia leidžiamoji teršalų koncentracija tam tikruose maisto produktuose.

(2)

Atsižvelgiant į skirtingus aiškinimus siekiant ištirti, kurios krabų dalys turi būti palyginamos dėl didžiausios leidžiamosios kadmio koncentracijos, reikėtų patikslinti, kad Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priede nustatyta didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija vėžiagyviuose taikoma galūnių (kojų ir žnyplių) ir pilvo raumenų mėsai. Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai – didžiausioji leidžiamoji koncentracija taikoma tik galūnėms. Į šią apibrėžtį neįtrauktos kitos vėžiagyvių dalys, pavyzdžiui, krabų galvakrūtinė ir nevalgomos dalys (kiaukutas, uodega). Galvakrūtinėje yra virškinimo organai (kepenys ir kasa), kuriuose, kaip žinoma, yra didelė kadmio koncentracija. Kadangi kai kuriose valstybėse narėse vartotojai įprastai gali valgyti galvakrūtinės dalis, siekiant sumažinti kadmio poveikį, reikėtų parengti valstybės narės lygmens patarimus vartotojams mažinti šių dalių vartojimą. Informacinis pranešimas šiuo klausimu buvo paskelbtas Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato svetainėje (3).

(3)

Siekiant nuoseklumo, reikėtų atitinkamai pakeisti vėžiagyvių dalis, kurioms nustatyta didžiausia leidžiamoji kitų teršalų (švino, gyvsidabrio, dioksinų, PCB ir policiklinių aromatinių angliavandenilių) koncentracija.

(4)

Dvigeldžiai moliuskai, pvz., žaliosios midijos ir austrės, gali kaupti kadmį panašiai kaip jūros dumbliai. Kadangi žaliųjų midijų ir austrių milteliai, kaip ir džiovinti jūros dumbliai, parduodami kaip maisto papildai, didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija džiovintuose dvigeldžiuose moliuskuose turėtų būti tokia pati, kaip šiuo metu nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija džiovintuose jūrų dumbliuose ir jūrų dumblių antriniuose produktuose.

(5)

Turėtų būti suderintos lapinėms kopūstinėms daržovėms ir kitoms lapinėms daržovėms taikomos nuostatos. Todėl lapinės kopūstinės daržovės turėtų būti išbrauktos iš numatytai didžiausiai leidžiamajai kadmio koncentracijai skirtos dalies „vaisiai ir daržovės“ 3.2.15 punkto ir įrašytos į 3.2.17 punktą.

(6)

Numatyta didžiausia leidžiamoji švino ir kadmio koncentracija vaisiuose ir daržovėse yra netinkama jūros dumbliams, kuriuose natūraliai gali būti didesnė koncentracija. Todėl jūros dumbliams neturėtų būti taikoma didžiausia leidžiamoji švino ir kadmio koncentracija vaisiuose ir daržovėse (3.1.10 ir 3.2.15 punktai). Siekiant nuspręsti dėl konkrečios tikroviškesnės didžiausios leidžiamosios švino ir kadmio koncentracijos jūros dumbliuose, reikėtų surinkti daugiau duomenų apie paplitimą.

(7)

Esama neatitikimų, susijusių su maisto produktų ir (arba) produktų grupių pavadinimais, išvardytais Reglamente (EB) Nr. 1881/2006 ir 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 91/414/EEB (4). Kadangi Reglamente (EB) Nr. 1881/2006 daroma nuoroda į produktų grupes, išvardytas Reglamente (EB) Nr. 396/2005, šie pavadinimai turėtų būti suderinti su minėtu reglamentu.

(8)

Atsižvelgiant į naujausias rekomendacijas dėl etilkarbamato (5), alkilintų perfluorjunginių (6), akrilamido (7) ir stebėjimo, tikslinga atnaujinti nuostatas dėl stebėjimo ir ataskaitų teikimo. Kadangi Komisijos sprendimas 2006/504/EB (8) buvo panaikintas ir pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1152/2009 (9), nuorodą į Sprendimą 2006/504/EB reikėtų pakeisti nuoroda į Reglamentą (EB) Nr. 1152/2009. Be to, reikėtų patikslinti, kokie duomenys teikiami Komisijai ir EMST.

(9)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys kiekvienais metais pateikia Komisijai atliktų tyrimų rezultatus ir informaciją apie padarytą pažangą taikant prevencines priemones, kad būtų galima išvengti užteršimo ochratoksinu A, deoksinivalenoliu, zearalenonu, fumonizinu B1 ir B2, toksinais T-2 ir HT-2. Komisija informaciją apie šiuos rezultatus pateikia valstybėms narėms. Susiję duomenys apie paplitimą teikiami EMST.

3.   Valstybės narės pateikia Komisijai išvadas dėl aflatoksinų pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1152/2009 (10). Valstybės narės turėtų pateikti EMST išvadas dėl furano, etilkarbamato, alkilintų perfluorjunginių ir akrilamido pagal Komisijos rekomendacijas 2007/196/EB (11), 2010/133/ES (12), 2010/161/ES (13), 2010/307/ES (14).

b)

straipsnis papildomas 4 dalimi:

„4.   Valstybių narių renkami duomenys apie teršalų paplitimą, prireikus, taip pat teikiami EMST.“

2.

Priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(5)  OL L 52, 2010 3 3, p. 53.

(6)  OL L 68, 2010 3 18, p. 22.

(7)  OL L 137, 2010 6 3, p. 4.

(8)  OL L 199, 2006 7 21, p. 21.

(9)  OL L 313, 2009 11 28, p. 40.

(10)  OL L 313, 2009 11 28, p. 40.

(11)  OL L 88, 2007 3 29, p. 56.

(12)  OL L 52, 2010 3 3, p. 53.

(13)  OL L 68, 2010 3 18, p. 22.

(14)  OL L 137, 2010 6 3, p. 4.“;


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

3.1 dalies dėl švino 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 ir 3.1.11 punktai pakeičiami taip:

Maisto produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg drėgno produkto svorio)

„3.1.6

Vėžiagyviai (26): galūnių ir pilvo raumenų mėsa (44). Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura ir Anomura) – galūnių raumenų mėsa

0,50“

„3.1.9

Ankštinės daržovės (27), grūdai ir ankštiniai augalai

0,20“

„3.1.10

Daržovės, išskyrus kopūstines ir lapines daržoves, šviežias prieskonines žoles, grybus ir jūros dumblius (27). Bulvėms taikoma nuskustoms bulvėms nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija

0,10“

„3.1.11

Kopūstinės, lapinės daržovės (43) ir šie grybai(27): Agaricus bisporus (pievagrybiai), Pleurotus ostreatus (gluosninės kreivabudės), Lentinula edodes (šiitake grybai)

0,30“

2)

3.2 dalies dėl kadmio 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 ir 3.2.20 punktai pakeičiami taip:

Maisto produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg drėgno produkto svorio)

„3.2.9

Vėžiagyviai (26): galūnių ir pilvo raumenų mėsa (44). Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura ir Anomura) – galūnių raumenų mėsa

0,50“

„3.2.15

Daržovės ir vaisiai, išskyrus lapines daržoves, šviežias prieskonines žoles, lapines kopūstines daržoves, grybus, stiebines daržoves, šakniavaisius, gumbavaisius ir jūros dumblius(27)

0,050“

„3.2.16

Stiebinės daržovės, šakniavaisiai, gumbavaisiai, išskyrus gumbinius salierus (27). Bulvėms taikoma nuskustoms bulvėms nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija

0,10“

„3.2.17

Lapinės daržovės, šviežios prieskoninės žolės, kopūstinės lapinės daržovės, gumbiniai salierai ir šie grybai (27): Agaricus bisporus (pievagrybiai), Pleurotus ostreatus (gluosninės kreivabudės), Lentinula edodes (šiitake grybai)

0,20“

„3.2.20

Maisto papildai (39) vien tik arba daugiausia iš džiovintų jūros dumblių, jūros dumblių antrinių produktų arba džiovintų dvigeldžių moliuskų

3,0“

3)

3.3 dalies dėl gyvsidabrio 3.3.1 punktas pakeičiamas taip:

Maisto produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg drėgno produkto svorio)

„3.3.1

Žuvininkystės produktai (26) ir žuvų, išskyrus 3.3.2 punkte nurodytas rūšis, raumenų mėsa (24) (25). Didžiausia leidžiamoji koncentracija vėžiagyviuose taikoma galūnių ir pilvo raumenų mėsai (44). Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai Brachyura and Anomura) – taikoma galūnių raumenų mėsai

0,50“

4)

5 dalies dėl dioksinų ir PCB 5.3 punktas pakeičiamas taip:

Maisto produktai

Didžiausia leidžiamoji koncentracija

Dioksinų suma (PSO-PCDD/F-TEQ) (32)

Dioksinų ir dioksinų tipo PCB suma (PSO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

„5.3

Žuvų raumenų mėsa, žuvininkystės produktai ir jų produktai, išskyrus europinių upinių ungurių (25) (34). Didžiausia leidžiamoji koncentracija vėžiagyviuose taikoma galūnių ir pilvo raumenų mėsai(44). Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura and Anomura) – taikoma galūnių raumenų mėsai

4,0 pg/g drėgno produkto svorio

8,0 pg/g drėgno produkto svorio“

5)

6 dalies dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių 6.1.3 ir 6.1.5 punktai pakeičiami taip:

Maisto produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg drėgno produkto svorio)

„6.1.3

Rūkytos žuvies raumenų mėsa ir rūkyti žuvininkystės produktai (25) (36), išskyrus dvigeldžius moliuskus. Didžiausia leidžiamoji koncentracija rūkytuose vėžiagyviuose taikoma galūnių ir pilvo raumenų mėsai (44). Jei tai rūkyti krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura and Anomura) – taikoma galūnių raumenų mėsai

5,0“

„6.1.5

Vėžiagyviai, galvakojai moliuskai, išskyrus rūkytus (26). Didžiausia leidžiamoji koncentracija vėžiagyviuose taikoma galūnių ir pilvo raumenų mėsai (44). Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura and Anomura) – taikoma galūnių raumenų mėsai

5,0“

6)

3 išnaša pakeičiama taip:

„(3)

Šioje kategorijoje išvardyti maisto produktai, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyvoje 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (OL L 339, 2006 12 6, p. 16).“

7)

16 išnaša pakeičiama taip:

„(16)

Kūdikiai ir maži vaikai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/141/EB (OL L 401, 2006 12 30, p. 1) ir Direktyvoje 2006/125/EB.“

8)

Pridedamos šios 43 ir 44 išnašos:

„(43)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija lapinėse daržovėse netaikoma šviežioms prieskoninėms žolėms (kurių klasifikacinis KN kodas yra 0256000, ir kurios nurodytos Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priede).

(44)

Į šią apibrėžtį neįtrauktos vėžiagyvių galvakrūtinės.“


Top